Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Закони

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ (ДВ, БР. 101 ОТ 2001 Г.)

от ДВ, 29 Jul 2008 08:25ч, видяна 6852 пъти
реклама
Обн. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г.
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите "дипломираните експерт-счетоводители" се заменят с "регистрираните одитори".
2. Създава се т. 6:
"6. системата за публичен надзор над регистрираните одитори."

§ 2. Член 4 се изменя така:
"Чл. 4. Регистрираните одитори и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители подлежат на независим публичен надзор."

§ 3. В чл. 6 т. 7 се изменя така:
"7. съответствието между информацията във финансовия отчет, в доклада за дейността и всяка друга информация, която органите на управление на предприятието предоставят заедно с одитирания отчет."

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 в изречение първо думите "Професионално-етичния кодекс на Института на дипломираните експерт-счетоводители" се заменят с "Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите".
2. В т. 8 думите "дипломираният експерт-счетоводител" се заменят с "регистрираният одитор".

§ 5. В чл. 8 след думата "годишни" се добавя "консолидирани".

§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "дипломирания експерт-счетоводител" се заменят с "регистрирания одитор".
2. В ал. 2 се създава изречение второ: "Възнаграждението се определя като конкретна сума само за одиторската услуга, не може да се влияе от предоставянето на допълнителни услуги и не може да бъде поставено под условие."
3. Създават се ал. 3, 4, 5, 6 и 7:
"(3) Възнаграждението се определя въз основа на методики за количеството работни часове, необходими за качествено и ефективно изпълнение на независимия финансов одит. Методиките по изречение първо се разработват от Института на дипломираните експерт-счетоводители и се утвърждават от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, като са задължителни за регистрираните одитори. Методиките отчитат характера на стопанската дейност на одитираното предприятие, нейния размер и броя на работниците и служителите му.
(4) Договорът по ал. 1 се сключва по препоръка на общото събрание, от неограничено отговорните съдружници или от едноличния собственик на капитала в предприятието доверител.
(5) В случаите, когато в предприятието доверител има създаден одитен комитет, договорът за извършване на независим финансов одит се сключва след одобряване от одитния комитет.
(6) Регистрирани одитори, с които има сключен договор за извършване на независим финансов одит, могат да бъдат освобождавани само при наличие на подходящи основания. Различие в мненията относно счетоводното третиране или одитните процедури не е подходящо основание за освобождаване.
(7) Одитираното предприятие доверител и регистрираният одитор съобщават на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за освобождаването или оставката на регистрирания одитор, като предоставят и обяснение на причините за това."

§ 7. Член 12 се изменя така:
"Чл. 12. Ръководството на предприятието предоставя на регистрираните одитори изготвения от него финансов отчет, готов за издаване на одиторски доклад. Представянето на финансовия отчет се извършва заедно с доклада за дейността и всяка друга информация, която органите на управлението предоставят към одитирания отчет, както и подписано утвърдително или представително писмо от ръководството съгласно Международните одиторски стандарти."

§ 8. Член 13 се изменя така:
"Чл. 13. (1) Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад.
(2) Одиторските доклади се изготвят в съответствие с Международните одиторски стандарти.
(3) Задължителните елементи на съдържанието на одиторските доклади се определят в Международните одиторски стандарти. Одиторският доклад включва най-малко следното:
1. въведение, което идентифицира финансовите отчети, които подлежат на независим финансов одит, заедно с рамката за финансово отчитане, която е приложена при тяхното изготвяне;
2. описание на обхвата на независимия финансов одит, заедно с одиторските стандарти, в съответствие с които е извършен одитът;
3. одиторско становище, което ясно изразява становището на регистрирания одитор дали финансовите отчети дават вярно и честно представяне в съответствие с прилаганата рамка за финансово отчитане, а също и дали финансовите отчети отговарят на законовите изисквания;
4. въпроси, на които регистрираните одитори обръщат внимание чрез подчертаването им, без квалифициране на одиторското мнение;
5. становище относно съответствието между доклада за дейността и одитирания финансов отчет за същия отчетен период.
(4) Одиторският доклад трябва да съдържа ясно изразено мнение върху одитираните финансови отчети като цяло.
(5) Изразеното мнение върху финансовия отчет се удостоверява от:
1. регистрирания одитор, ако издава одиторски доклад лично от свое име - с личния му подпис и печат;
2. регистрираното специализирано одиторско предприятие, ако издава одиторски доклад от свое име - с подписа на представляващия предприятието, с печата на специализираното одиторско предприятие и с личния подпис на регистрирания одитор, отговорен за одита.
(6) Подписът и печатът се поставят върху одиторския доклад и върху счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите/отчета за доходите, отчета за паричните потоци и отчета за собствения капитал, за които е изразено независимото одиторско мнение."

§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "дипломиран експерт-счетоводител" и "дипломирания експерт-счетоводител" се заменят съответно с "одитор" и "регистрирания одитор".
2. В ал. 3 думите "дипломиран експерт-счетоводител" се заменят с "одитор".
3. В ал. 4 думите "придобиване на правоспособност за подписване на одиторски доклад от" се заменят с "вписване в регистъра на регистрираните одитори към".

§ 10. Наименованието на глава четвърта се изменя така: "Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държави".
 
§ 11. Член 15 се изменя така:
"Чл. 15. (1) За дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор може да кандидатства лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета, глава шеста, раздели I, Iа, III и IV и глава седма от особената част на Наказателния кодекс, не е лишено от право да упражнява одиторска професия или дейност или други подобни професии или дейности в областта на финансите и счетоводството и не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.
(2) Изискването по ал. 1 се прилага и по отношение на членовете на управителните или контролните органи на специализираните одиторски предприятия."

§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: "Преди да придобие право да се яви на изпитите по чл. 18, кандидатът за дипломиран експерт-счетоводител трябва да е положил изпити в следните области";
б) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя "включително Международните одиторски стандарти";
в) в т. 9 думите "икономически анализ" се заменят с "математика";
г) създава се т. 12:
"12. управление на риска и вътрешен контрол."
2. Създава се ал. 2:
"(2) Когато кандидатът за дипломиран експерт-счетоводител не е положил изпит в някоя от областите, посочени в ал. 1, изпитите в тези области се организират от Института на дипломираните експерт-счетоводители по ред и начин, утвърдени от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори."

§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите "и/или устни" се заличават;
б) в т. 1 след думата "счетоводство" се поставя запетая и се добавя "включително Международните стандарти за финансови отчети";
в) в т. 3 след думата "одит" се поставя запетая и се добавя "включително Международните одиторски стандарти";
г) точка 4 се изменя така:
"4. данъчно и осигурително право."
2. В ал. 2:
а) в изречение първо числото "3" се заменя с "две", думите "като помощник-одитор" се заличават, а думите "дипломиран експерт-счетоводител" се заменят с "одитор";
б) в изречение второ думите "дипломиран експерт-счетоводител" се заменят с "одитор" и накрая се добавя "и с копие от трудова книжка или от други документи, удостоверяващи положения стаж".
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Стажът по ал. 2 се включва в изисквания стаж по чл. 16."

§ 14. В чл. 19 ал. 2 се отменя.

§ 15. Създава се нов чл. 20:
"Чл. 20. Дипломираните експерт-счетоводители придобиват право да подписват одиторски доклади с мнение върху финансови отчети след една година професионален стаж в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на регистриран одитор и след вписването им в регистъра на регистрираните одитори по чл. 24."

§ 16. Член 21 се изменя така:
"Чл. 21. Лице, придобило в държава - членка на Европейския съюз, или в държава от Европейското икономическо пространство правоспособност да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, се вписва в регистъра на регистрираните одитори по този закон след успешното полагане на изпити по българско търговско, данъчно и осигурително право на български език пред Института на дипломираните експерт-счетоводители. Редът и начинът за провеждане на изпитите се утвърждават от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори."

§ 17. Създава се нов чл. 21а:
"Чл. 21а. (1) При спазване на реципрочност Институтът на дипломираните експерт-счетоводители вписва в регистъра одитор от трета държава, след като същият представи доказателства, че отговаря на изисквания, равностойни на предвидените в чл. 15 - 19 и след успешно полагане на изпитите по чл. 21.
(2) При спазване на реципрочност Институтът на дипломираните експерт-счетоводители вписва в регистъра одиторско предприятие от трета държава, след като представи доказателства, че:
1. три четвърти от членовете на органите на управление и регистрираните одитори, извършващи одит от името на предприятието, отговарят на изисквания, равностойни на предвидените в чл. 15 - 19, и са положили успешно изпитите по чл. 21;
2. одиторското предприятие извършва независим финансов одит при спазване на изискванията за независимост и обективност и правила, равностойни на предвидените в чл. 9 и чл. 33, ал. 2;
3. одиторското предприятие публикува на своята електронна страница годишен доклад за прозрачност, отговарящ на изискванията по чл. 40м, или изпълнява други равностойни изисквания за оповестяване, в случай че одитира предприятия, извършващи дейност от обществен интерес.
(3) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители вписва в регистъра по чл. 24 всеки одитор и одиторско предприятие от трета държава, който представя одиторски доклад за годишните или консолидираните финансови отчети на дружество, учредено извън Общността, прехвърляемите ценни книжа на което са допуснати за търгуване на регулиран пазар в страната.
(4) Одиторите и одиторските предприятия от трети държави по ал. 1 - 3 са обект на системата за публичен надзор, системата за гарантиране на качеството и на проверки, разследвания и санкции, предвидени в този закон.
(5) Одиторските доклади за финансови отчети, издадени от одитори или одиторски предприятия от трети държави, които не са регистрирани в страната по съответния ред, нямат правна сила."

§ 18. Досегашният чл. 21а става чл. 21б и се изменя така:
"Чл. 21б. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира обучение и провеждане на изпитите по чл. 18, 21 и 21а, като определя тяхната последователност, периодичност, начина на провеждане и системата на оценка на знанията за упражняване на професията на регистриран одитор.
(2) Съдържанието на изпитите, както и правилата за тяхното организиране и провеждане се приемат от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители, утвърждават се от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и се оповестяват ежегодно по подходящ начин."

§ 19. Член 22 се изменя така:
"Чл. 22. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители изготвя правила за непрекъснато обучение на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори. Правилата за организиране и провеждане на непрекъснатото обучение се приемат от управителния съвет на института, утвърждават се от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и се оповестяват ежегодно по подходящ начин.
(2) Обучението по ал. 1 за всяка календарна година не може да бъде по-малко от 40 часа.
(3) За регистрирани одитори, които не са извършвали независим финансов одит в продължение на три последователни години, обучението по ал. 1 не може да бъде по-малко от 80 часа."

§ 20. В наименованието на глава пета думите "дипломиран експерт-счетоводител" се заменят с "регистриран одитор".

§ 21. В чл. 23 навсякъде думите "дипломиран експерт-счетоводител" се заменят с "регистриран одитор".

§ 22. Член 24 се изменя така:
“Чл. 24. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители съставя и поддържа регистър на регистрираните одитори.
(2) За да упражнява право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, дипломираният експерт-счетоводител, придобил изискуемия стаж по чл. 19а, подава заявление за членство в Института на дипломираните експерт-счетоводители и за вписване в регистъра на регистрираните одитори, придружено със свидетелство за съдимост и декларация, че отговаря на изискванията на този закон.
(3) Вписването на одиторските предприятия в регистъра на регистрираните одитори се извършва въз основа на заявление, подписано от лицата, които представляват предприятието, придружено със свидетелство за съдимост на съдружниците - регистрирани одитори, и на лицата, които управляват или представляват предприятието, имената и адресите на останалите съдружници, декларация, подписана от управителите, че предприятието отговаря на условията на този закон, заедно с документи, потвърждаващи изпълнението на изискванията по § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби.
(4) Управителният съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители утвърждава образци на заявление за вписване в регистъра на регистрираните одитори.
(5) Управителният съвет на Института се произнася по заявлението на кандидата с мотивирано решение в 14-дневен срок от датата на подаването му. Решението се съобщава писмено на кандидата и влиза в сила от датата на приемането му.
(6) При отказ на членство и регистрация решението на управителния съвет може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Комисията за публичен надзор върху регистрираните одитори. Комисията се произнася по жалбата в 14-дневен срок от постъпването й.
(7) Решението на Комисията за публичен надзор върху регистрираните одитори подлежи на съдебно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс."

§ 23. Член 25 се изменя така:
"Чл. 25. (1) Регистрираните одитори и одиторски предприятия получават индивидуален номер след вписването им в регистъра на регистрираните одитори.
(2) Информацията от регистъра се съхранява в електронна форма, на български език и е достъпна за обществото по електронен път чрез официалната електронна страница на Института на дипломираните експерт-счетоводители."

§ 24. Член 27 се изменя така:
"Чл. 27. (1) За регистрираните одитори - физически лица, в регистъра се съдържа най-малко следната информация:
1. име, постоянен адрес, регистрационен номер и информация за електронната страница на регистрирания одитор;
2. наименование, седалище, адрес на управление, електронна страница и регистрационен номер на специализираното одиторско предприятие, в което работи регистрираният одитор, или адреса на предприятието, чрез което упражнява дейността си или с което е свързан като съдружник или по друг начин, в случаите, когато това е приложимо;
3. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава - членка на Европейския съюз, в държава от Европейското икономическо пространство и/или в трета държава, включително регистрационния номер и названието на компетентния орган в държавата, регистрирал лицето.
(2) За одиторските предприятия публичният регистър съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и регистрационен номер;
2. правно-организационна форма;
3. лице за контакт, информация за връзка и електронната страница;
4. седалище и адрес на управление;
5. адресите на всички офиси на одиторското предприятие в страната;
6. имената, бизнес адресите и регистрационен номер на всички собственици и акционери;
7. име, постоянен адрес и регистрационен номер на регистрираните одитори, които са в договорни отношения с одиторското предприятие;
8. имената и адресите на членовете на управителните или контролните органи на одиторското предприятие;
9. членството в одиторска мрежа и списък на имената и адресите на предприятията - членове или свързани с одиторската мрежа, или указание за мястото, където такава информация е публично достъпна;
10. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава - членка на Европейския съюз, в държава от Европейското икономическо пространство и/или в трета държава, включително регистрационния номер и названието на компетентния орган в държавата, регистрирал предприятието.
(3) Одиторите и одиторски предприятия от трети държави, регистрирани в съответствие с член 21а, се отбелязват изрично в регистъра като одитори и одиторски предприятия от трети държави, а не като регистрирани одитори.
(4) При промяна в подлежащите на вписване обстоятелства лицата по ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от нейното настъпване уведомяват писмено Института на дипломираните експерт-счетоводители за промяната.
(5) При постъпило по реда на ал. 4 уведомление Институтът на дипломираните експерт-счетоводители отразява промените в регистъра в срок три работни дни от постъпването му.
(6) В регистъра се публикува информация за случаите на санкциониране на регистрираните одитори, както и за вида на наложеното наказание.
(7) В регистъра се съдържа информация за адреса, електронната страница и телефоните за контакти на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори."

§ 25.
Създава се чл. 27а:
"Чл. 27а. (1) Регистрираният одитор се заличава от регистъра при:
1. смърт;
2. подаване на заявление за заличаване на регистрацията;
3. влизане в сила на присъда за извършено престъпление по глава пета, глава шеста, раздели I, Iа, III и IV и глава седма от особената част на Наказателния кодекс;
4. лишаване от право да упражнява одиторска професия или дейност или други подобни професии или дейности в областта на финансите и счетоводството;
5. лишаване от право да заема материалноотговорна длъжност;
6. лишаване от право да упражнява одиторска дейност по чл. 41, ал. 3.
(2) В регистъра се публикува информация за случаите на заличаване на регистрацията, както и за основанията за заличаване.
(3) В случай на временно отнемане на правото за извършване на независим финансов одит на финансови отчети по този закон в регистъра се отбелязва изрично наложеното наказание, както и неговият срок.
(4) В случаите на прилагане на ал. 1 и 3 спрямо регистриран одитор, одобрен и в друга държава - членка на Европейския съюз, и вписан в регистъра на тази държава, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори уведомява за това компетентните органи на съответната държава членка, като посочва и причините за това."

§ 26. Създава се чл. 27б:
"Чл. 27б. (1) За вписване в регистъра Институтът на дипломираните експерт-счетоводители събира такса.
(2) Размерът на таксата по ал. 1 се определя от общото събрание на Института на дипломираните експерт-счетоводители по предложение на управителния съвет."

§ 27. Създава се чл. 27в:
"Чл. 27в. Регистрираният одитор полага клетва и подписва клетвен лист със следното съдържание: "Заклевам се в силата на познанието и законността, че ще изпълнявам добросъвестно, независимо, отговорно, безпристрастно и с професионална компетентност задълженията си като регистриран одитор. Ще се ръководя от законите на Република България, приетите професионални одиторски стандарти и етичните норми и принципи на поведение, утвърдени от Института на дипломираните експерт-счетоводители. При нарушаване на тази клетва да бъда санкциониран с нормите на закона и професионално-етичните норми на Института на дипломираните експерт-счетоводители."

§ 28. Член 28 се изменя така:
"Чл. 28. (1) При извършване на независим финансов одит регистрираните одитори са независими от одитираното дружество и не участват във вземането на решения в одитираното дружество.
 (2) Регистрираните одитори не извършват независим финансов одит, ако е налице пряка или косвена финансова връзка, бизнес връзка, трудово правоотношение или друга връзка/правоотношение, включително предоставянето на допълнителни услуги, несвързани с одита, между регистрираните одитори или мрежата и одитираното дружество, от които обективна, разумна и информирана трета страна да би могла да направи заключение, че независимостта на регистрираните одитори е компрометирана.
 (3) Когато независимостта на регистрирания одитор е повлияна от заплахи, като проверка на собствената дейност, личен интерес, застъпничество, близки отношения или принуда, регистрираният одитор трябва да приложи предпазни мерки за смекчаване на тези заплахи. В случай че приложените мерки не намаляват адекватно влиянието на заплахите и независимостта е компрометирана, регистрираният одитор не извършва независимия финансов одит.
(4) Регистрираният одитор отразява в работните документи по одита всички съществени заплахи за своята независимост, както и приложените предпазни мерки за смекчаване на тези заплахи.
(5) Ограниченията и изискванията по ал. 1 - 4 се прилагат и за всички съдружници и служители в специализираното одиторско предприятие."

§ 29. В чл. 28а думите "дипломирани експерт-счетоводители" се заменят с "одитори".

§ 30. Член 29 се отменя.

§ 31. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) се създават нови т. 3, 4, 5 и 6:
"3. да информира ръководството на предприятието клиент за всички обстоятелства, които биха накърнили неговата независимост при изпълнение на одиторското задължение;
4. да защити по подходящ начин конфиденциалността и професионалната тайна на цялата информация и документите, до които има достъп при изпълнение на одиторския си ангажимент; това изискване не се прилага по отношение на функционирането на системата за публичен надзор;
5. когато е заменен с друг регистриран одитор, да предостави на новия регистриран одитор достъп до цялата съотносима информация относно одитираното дружество;
6. да продължи да спазва изискването за конфиденциалност, когато е прекратил или приключил работа по дадено одиторско задължение.";
б) досегашните т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14;
в) досегашната т. 11 става т. 15 и в нея накрая се добавя "и на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори".
2. Създава се ал. 2:
"(2) Собствениците на одиторски предприятия, както и членовете на управителните или надзорните им органи не се намесват в извършването на независим финансов одит по начин, който застрашава независимостта и обективността на регистрирания одитор, който извършва независим финансов одит от името на одиторското предприятие."

§ 32. В глава шеста се създава чл. 33а:
"Чл. 33а. При извършване на независим финансов одит на консолидиран финансов отчет на група предприятия:
1. одиторът на групата носи цялата отговорност за одиторския доклад във връзка с консолидирания финансов отчет;
2. одиторът на групата извършва проверка и води документация за своята проверка на одиторската работа, извършена от регистрирани одитори, одитори и/или одиторски предприятия от други държави - членки на Европейския съюз, или трети държави за целите на одита на групата; документацията, съхранявана от одитора на групата, е такава, че да позволи извършването на проверки за качеството на работата на одитора на групата;
3. когато компонент на група предприятия се одитира от одитор или одиторско предприятие от трета държава, с която не са налице действащи договорености, определени в чл. 40у, одиторът на групата носи отговорността да предостави при поискване от Института на дипломираните експерт-счетоводители и/или Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори документацията за одиторската работа, извършена от одитора или одиторското предприятие от третата държава, включително работните документи, свързани с одита на групата;
4. за да осигури предоставянето на документацията по т. 3, одиторът на групата съхранява копие от нея и/или алтернативно се договаря с одитора или одиторското предприятие от трета държава за подходящ и неограничен достъп до документацията от негова страна при поискване или предприема друга подходяща мярка;
5. когато законови или други пречки не позволяват на одитора на групата да се предоставят работните документи по одита от третата държава, съхраняваната от одитора на групата документация включва доказателство, че същият е предприел действия за получаване на достъп до документацията по одита, както и доказателство за съществуването на такива пречки."

§ 33. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
"(1) Регистрираните одитори носят имуществена отговорност до трикратния размер на договореното им възнаграждение за одит за вредите, които са причинили на своите доверители, ако вредите са пряка и непосредствена последица от техните виновни действия и бездействия. Ограничаването на отговорността не се прилага в случай на умишлено неправомерно поведение от страна на одитора."

§ 34. Създава се глава седма "а" с чл. 35а - 35ж:
"Глава седма "а"
СИСТЕМА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
Чл. 35а. Публичният надзор над дейността на регистрираните одитори се осъществява от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
Чл. 35б. (1) Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, наричана по-нататък "комисията", е независим орган, юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Дейността на комисията се финансира от държавния бюджет чрез бюджета на Комисията за финансов надзор.
(2) Комисията е колегиален орган и се състои от председател и шестима членове. При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от член на комисията, определен от председателя за всеки конкретен случай.
 (3) Председател и членове на комисията могат да бъдат само български граждани, които отговарят на следните изисквания:
1. да имат завършено висше юридическо или икономическо образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
2. да са известни и да притежават познания в областите, свързани с независимия финансов одит, и да имат най-малко 5 години професионален стаж в тези области;
3. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
4. да не упражняват дейност, свързана с независимия финансов одит.
 (4) Председателят на комисията се избира от Народното събрание по предложение на Комисията по бюджет и финанси.
 (5) В едномесечен срок след избора на председател на комисията той провежда консултации за излъчване на кандидати за членове на комисията при спазване на следния принцип:
1. две лица се предлагат от министъра на финансите и министъра на икономиката и енергетиката и се одобряват от министър-председателя;
2. едно лице се предлага от управителя на Българската народна банка;
3. едно лице се предлага от председателя на Комисията за финансов надзор;
4. две лица се предлагат от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
 (6) Членовете на комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на комисията.
(7) Членовете на комисията, предложени от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители, могат да упражняват дейност, свързана с независимия финансов одит.
(8) Председателят на комисията ръководи дейността на комисията и я представлява.
Чл. 35в. (1) Мандатът на комисията е 4 години. Председателят и членовете на комисията не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.
 (2) Мандатът на председателя и на член на комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание:
1. при подаване на оставка;
2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
3. ако престане да отговаря на изискванията на чл. 35б, ал. 3;
4. при неучастие без основателни причини в три или повече заседания на комисията за период една година.
(3) При предсрочно прекратяване на мандата на председателя или на член на комисията на негово място за остатъка от мандата се избира друго лице по реда на чл. 35б, ал. 4, 5 и 6.
(4) Членовете на комисията, без председателя й, не са щатни служители на комисията.
(5) Председателят на комисията получава основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.
(6) За работата си в комисията членовете получават възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя.
Чл. 35г. (1) Комисията приема правилник за дейността си, който се обнародва в "Държавен вестник".
 (2) При осъществяване на дейността си комисията се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по ал. 1.
 (3) Правоотношенията със служителите от администрацията възникват и се уреждат по Кодекса на труда.
 (4) За администрацията на комисията не се прилага Законът за администрацията.
 (5) Основните месечни трудови възнаграждения и допълнителните трудови възнаграждения на служителите от администрацията се определят в съответствие с вътрешни правила, приети с решение на комисията по предложение на председателя, и разполагаемите средства по бюджета на комисията.
Чл. 35д. (1) Комисията носи отговорност за надзора над:
1. придобиването на правоспособност, регистрирането на регистрираните одитори, включително на одиторите и одиторските предприятия от други държави - членки на Европейския съюз, и трети държави, и отнемането на правоспособността;
2. приемането и спазването на стандарти за професионална етика, вътрешен контрол на качеството в одиторските предприятия и при извършването на одита;
3. продължаващото обучение, системата за гарантиране на качеството, за разследване и налагане на наказания.
 (2) За изпълнение на дейността си комисията:
1. осъществява надзор над дейността на Института на дипломираните експерт-счетоводители по чл. 37;
2. утвърждава правилата и процедурите за извършване на проверки за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори, лицата, които участват в проверките, както и годишния план за извършване на проверки;
3. връща за допълнителна или повторна проверка случаите, в които резултатите от извършените проверки за контрол на качеството от органите на Института на дипломираните експерт-счетоводители са незадоволителни;
4. в случаи на повтарящо се неспазване на определените срокове за приключване на проверките, незадоволително качество на извършваните проверки или на системни забавяния в сроковете определя член, съответно членове на комисията, които да участват в проверките съвместно с органите на Института на дипломираните експерт-счетоводители;
5. провежда разследвания при получени сигнали и предложения от заинтересовани лица за предполагаеми нарушения, както и в други случаи по своя преценка; в тези случаи комисията може да бъде подпомагана от съответните органи на Института на дипломираните експерт-счетоводители;
6. налага наказания в определените от закона случаи;
7. утвърждава правилата по чл. 17, ал. 2, чл. 18, чл. 21, чл. 21а и чл. 22, ал. 1, като при необходимост ги коригира;
8. изготвя и публикува на електронната си страница годишна работна програма за дейността си;
9. осъществява сътрудничеството със съответните органи на Европейския съюз, с надзорни органи на държавите - членки на Европейския съюз, или на трети държави, отговарящи за независимия финансов одит;
10. изготвя и представя на Народното събрание годишен отчет за дейността си не по-късно от 30 май на следващата година, който се публикува на електронната страница на комисията.
 (3) При изпълнение на задълженията си председателят и членовете на комисията имат право да изискват:
1. в определени от тях срокове от проверявания/разследвания регистриран одитор документи, заверени копия на документи, сведения, справки и друга информация, които имат значение за извършване на проверката/ разследването;
2. в определени от тях срокове от проверявания/разследвания регистриран одитор писмени обяснения по въпроси, свързани с проверката/разследването;
3. заверени копия на документи, сведения и справки от юридически лица и еднолични търговци извън проверявания/разследвания регистриран одитор, свързани с проверката/разследването;
4. от Института на дипломираните експерт-счетоводители представянето на документи, сведения, справки и друга информация, свързана с правомощията на комисията.
 (4) Регистрираните одитори не могат да се позовават на изискванията за конфиденциалност и професионална тайна при упражняване на правомощията на комисията по този закон.
 (5) При извършване на проверка/разследване председателят и членовете на комисията са длъжни да се легитимират със служебна карта и да представят решение на комисията за извършване на проверката/разследването.
Чл. 35е. (1) Заседанията на комисията са редовни, когато присъстват председателят и най-малко четирима от членовете й.
 (2) Комисията приема решения с явно гласуване и с мнозинство от четири гласа.
 (3) Решенията по чл. 41 и 42 за отнемане на правото за извършване на независим финансов одит и за лишаване от правото да се упражнява одиторска дейност се приемат с мнозинство от пет гласа и тайно гласуване.
 (4) Председателят и членовете на комисията не могат да се въздържат от гласуване.
 (5) Допълнителни правила за работа на комисията се определят с правилника по чл. 35г, ал. 1.
Чл. 35ж. Председателят и членовете на комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни да не разгласяват и да не предоставят информацията, станала им известна при или по повод осъществяването на дейността им, освен в случаите, предвидени в закон. Това задължение не се погасява и след напускане на комисията или нейната администрация."
 
§ 35. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "и регулира" се заличават, а думите "професия на дипломираните експерт-счетоводители" се заменят с "професия на регистрираните одитори".
2. В ал. 2 се създават т. 10, 11 и 12:
"10. изготвя и представя пред комисията проект на годишна работна програма, която комисията утвърждава;
11. изготвя и представя пред комисията годишен отчет за дейността си;
12. подпомага дейността на комисията."

§ 36. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Общото събрание приема устав и избира членовете на органите на Института на дипломираните експерт-счетоводители."
2. В ал. 5 след думата "кодекс" текстът докрая се заличава.
3. Алинея 6 се изменя така:
"(6) Съветът за контрол на качеството на одиторските услуги контролира качеството на одиторската дейност на регистрираните одитори чрез проверки по утвърдени от комисията правила, процедури и планове. Членовете на съвета са членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители на ротационен принцип."

§ 37. Създава се глава осма "а" с чл. 40а - 40д:
"Глава осма "а"
СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
Чл. 40а. (1) Всички регистрирани одитори, одитори и одиторски предприятия от трети държави, регистрирани в Института на дипломираните експерт-счетоводители, са обект на контрол на качеството на дейността им.
(2) Системата за контрол на качеството се изгражда и функционира по правилата, процедурите и плановете, утвърдени от комисията по предложение на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
(3) Системата за контрол на качеството функционира, като лица, определени от Съвета за контрол на качеството към Института на дипломираните експерт-счетоводители, и лица, определени от комисията, извършват проверките за контрол на качеството под надзора на комисията. Комисията утвърждава членове на института и лица, които не упражняват дейност, свързана с независимия финансов одит, които участват в извършването на проверките.
(4) Лицата, които не упражняват дейност, свързана с независимия финансов одит, които участват в извършването на проверките, са в трудови или извънтрудови правоотношения с комисията.
(5) Въз основа на резултатите от извършените проверки и по предложение на членовете на Института на дипломираните експерт-счетоводители и лицата, които не упражняват дейност, свързана с независимия финансов одит, извършили проверките, комисията има право да дава предписания на регистрираните одитори, които са задължителни за незабавно изпълнение, и да предприема мерки спрямо тях.
(6) Комисията връща за допълнителна или повторна проверка случаите, в които резултатите от извършените проверки за контрол на качеството са незадоволителни.
(7) В случаи на повтарящо се неспазване на определените срокове за приключване на проверките, незадоволително качество на извършваните проверки или на системно забавяне в сроковете се определят член, съответно членове на комисията, които да участват в проверките.
(8) Комисията провежда разследвания при получени сигнали и предложения от заинтересовани лица за предполагаеми нарушения, както и в други случаи по своя преценка. В тези случаи комисията може да бъде подпомагана от съответните органи на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
(9) Системата за контрол на качеството се финансира поравно от бюджета на комисията и Института на дипломираните експерт-счетоводители.
(10) Комисията по предложение на Института на дипломираните експерт-счетоводители утвърждава размера на таксите, дължими от регистрираните одитори за извършване на проверки за контрол на качеството на одитната им дейност.
(11) Комисията изготвя и утвърждава годишен бюджет за дейностите, необходими за функционирането на системата по контрол на качеството.
(12) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители ежемесечно представя отчет на комисията за изразходваните средства за функционирането на системата през предходния календарен месец. Комисията утвърждава извършените разходи и се извършва необходимото парично уравняване между двете институции.
(13) Комисията по предложение на Института на дипломираните експерт-счетоводители утвърждава възнаграждения на лицата, осъществяващи проверки за контрол на качеството.
Чл. 40б. (1) Контролът на качеството на дейността на регистрираните одитори се извършва при спазване на следните изисквания:
1. контролът да се осъществява от лица, които са независими от съответните контролирани регистрирани одитори;
2. финансирането на контролните дейности да е адекватно, достатъчно и независимо от контролираните регистрирани одитори;
3. да са осигурени достатъчни ресурси за извършване на необходимите контролни дейности;
4. лицата, които извършват контрол на качеството, да имат подходящо образование и опит в областта на независимия финансов одит и да са преминали обучение за контрол на качеството;
5. липса на конфликт на интереси между лицата, които извършват контрол на качеството, и проверяваните регистрирани одитори.
(2) Конфликт на интереси по смисъла на ал. 1, т. 5 е налице, когато лицата, които извършват контрол на качеството:
1. и проверяваният регистриран одитор са били съдружници в предприятие, чийто предмет на дейност е независим финансов одит;
2. са извършвали одити на предприятия, които са одитирани от проверявания регистриран одитор през предходните три години;
3. и проверяваният регистриран одитор са свързани лица.
Чл. 40в. (1) Контролът на качеството на дейността на регистрираните одитори обхваща:
1. проверка на одиторската документация за съответствие с приложимите одиторски стандарти;
2. проверка за спазване изискванията на Международните одиторски стандарти;
3. проверка на спазването на етичните норми и изискванията за независимост на одитора;
4. установяване адекватността на времевите и човешките ресурси, употребени за извършване на одита съобразно обхвата и сложността му;
5. установяване адекватността на одиторските възнаграждения, получени за одита;
6. оценка на вътрешната система за контрол на качеството, приложена от регистрирания одитор.
(2) При проверка на одиторско предприятие в извадката се включват одитите, извършени от всеки един регистриран одитор, осъществявал дейност от името на предприятието.
Чл. 40г. (1) За резултатите от всяка проверка се изготвя доклад, който съдържа основните заключения от извършения контрол. Копие от доклада се предоставя на проверявания регистриран одитор.
(2) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители публикува ежегодно обобщени резултати от дейността си по контрол на качеството.
Чл. 40д. (1) Регистриран одитор, който извършва независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, подлежи на проверка за качеството на одитната дейност най-малко веднъж на три години. Копие от доклада за резултата от тази проверка задължително се предоставя на комисията в тридневен срок от издаването му.
(2) Регистриран одитор, който не извършва независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, подлежи на проверка за качеството на одитната дейност най-малко веднъж на 4 години. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители изготвя подробен доклад за извършените проверки за контрол на качеството на дейността на тези одитори за всяко календарно тримесечие. Копие от доклада се предоставя на комисията в срок до 15 дни след изтичане на съответното тримесечие.
(3) Проверката за контрол на качеството по ал. 1 се осъществява от Института на дипломираните експерт-счетоводители, като се ръководи от и в нея участват лица, които не упражняват дейност, свързана с независимия финансов одит, и отговарят на изискванията на чл. 40б. В проверката може да участват и регистрирани одитори.
(4) При извършване на проверките за контрол на качеството по ал. 2 Институтът на дипломираните експерт-счетоводители задължително включва и лица, които не упражняват дейност, свързана с независимия финансов одит."

§ 38. Създава се глава осма "б" с чл. 40е - 40н:
"Глава осма "б"
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Чл. 40е. (1) Всяко предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, създава одитен комитет.
(2) Одитният комитет се избира от общото събрание или от едноличния собственик на капитала на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес. Общото събрание или едноличният собственик на капитала определя мандата и броя на членовете на одитния комитет.
(3) За членове на одитния комитет не могат да бъдат избирани:
1. изпълнителни директори;
2. членове на управителни органи на юридическото лице;
3. лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице.
(4) Поне един от членовете на одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.
(5) Поне един от членовете на одитния комитет трябва да е независим от надзорния съвет.
Чл. 40ж. (1) В предприятията, които са акционерни дружества, функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от управителния съвет или от съвета на директорите или надзорния съвет, ако съгласно последния годишен отчет предприятието отговаря най-малко на два от следните критерии:
1. средна численост на персонала за годината - до 50 човека;
2. балансова стойност на активите към 31 декември - до 18 000 000 лв.;
3. нетни приходи от продажби за годината - до 20 000 000 лв.
 (2) В случаите по ал. 1 заседанията на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор и е избран от надзорния съвет при двустепенна система на управление или от общото събрание на акционерите при едностепенна система на управление.
Чл. 40з. Одитният комитет изпълнява следните функции:
1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.
Чл. 40и. Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.
Чл. 40к. Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на предприятие, осъществяващо дейност от обществен интерес, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.
Чл. 40л. Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание или едноличния собственик на капитала на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.
Чл. 40м. (1) При извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница доклад за прозрачност, който включва най-малко следната информация:
1. описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор;
2. когато одиторско предприятие е част от мрежа - описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея;
3. описание на управленската структура на одиторското предприятие;
4. описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране;
5. датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт-счетоводители или комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор;
6. списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година;
7. описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта; в отчета трябва да се потвърди, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване на изискванията, свързани с независимостта;
8. данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, организирано от Института на дипломираните експерт-счетоводители по реда на чл. 22;
9. общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации, и от други услуги, различни от посочените;
10. данни за базата, въз основа на която се формират възнагражденията на съдружниците - за одиторско предприятие.
(2) Докладът за прозрачност се подписва от регистрирания одитор или от ръководителя на одиторското предприятие.
(3) Докладът за прозрачност се публикува ежегодно до 31 март и остава на електронната страница на регистрирания одитор в срок най-малко три години от датата на публикуването му.
Чл. 40н. (1) Регистрираните одитори, одитиращи предприятия, които извършват дейност от обществен интерес:
1. представят ежегодна декларация за своята независимост от одитираното предприятие пред одитния комитет;
2. информират ежегодно одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на предприятието извън одита;
3. обсъждат с одиторския комитет заплахите за тяхната независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, съгласно документираното от регистрираните одитори в изпълнение на чл. 28, ал. 3 и 4.
(2) Ключовият одитор от одиторското предприятие, одитиращо предприятие, което извършва дейност от обществен интерес, трябва да се оттегли, след като е извършвал одитни ангажименти 5 поредни години. Същият одитор може да участва в одита на същото предприятие най-малко две години след оттеглянето си.
(3) Ключовият одитор, участващ в одита на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, не може да заема ръководна управленска позиция в одитираното предприятие преди изтичането на две години от оттеглянето му от ангажимента за одит."

§ 39. Създава се глава осма "в" с чл. 40о - 40у:
"Глава осма "в"
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ
Чл. 40о. (1) Комисията си сътрудничи със съответните компетентни органи на други държави - членки на Европейския съюз, с цел осъществяване на правомощията им в областта на публичния надзор над регистрираните одитори.
(2) Комисията е компетентният орган за сътрудничество и за получаване и предоставяне на информация на компетентните органи за публичен надзор над одиторите и одиторските предприятия в другите държави - членки на Европейския съюз, и трети държави.
(3) При постъпили искания от страна на компетентните органи на други държави - членки на Европейския съюз, комисията незабавно предприема необходимите действия за събиране на исканата информация. При изпълнението на тази дейност комисията се подпомага от Института на дипломираните експерт-счетоводители. Ако комисията не е в състояние да предостави исканата информация, тя информира незабавно съответния компетентен орган от другата държава - членка на Европейския съюз, отправил искането, за причините за това.
(4) Изискването за професионална тайна по чл. 35ж не възпрепятства обмена на поверителна информация между комисията и компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз.
(5) За получената по реда на тази глава информация от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, се прилага изискването за професионална тайна по чл. 35ж и тя може да се използва от комисията и нейната администрация само във връзка с упражняването на правомощията й по този закон.
Чл. 40п. (1) В случаите, когато комисията има основателни съмнения, че на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, се извършват действия в нарушение на изискванията на Директива 2006/43/EО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета, наричана по-нататък "Директива 2006/43/EО", тя предоставя подробна информация за това на компетентния орган на съответната държава - членка на Европейския съюз.
 (2) В случаите, когато комисията е уведомена от компетентния орган на държава - членка на Европейския съюз, за нарушение на изискванията на Директива 2006/43/EО на територията на Република България, тя предприема необходимите мерки и уведомява съответния компетентен орган на държавата - членка на Европейския съюз, за резултатите от тях.
Чл. 40р. (1) Комисията извършва разследване по искане на съответния компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз.
 (2) В случаите по ал. 1 комисията може да разреши представители на компетентния орган на държавата - членка на Европейския съюз, да участват като наблюдатели в разследването, когато е направено такова искане. В тези случаи цялостното извършване на разследването подлежи на пълен контрол от страна на комисията.
 (3) Комисията може да поиска да бъде извършено разследване от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, на територията на тази държава, както и нейни членове да участват като наблюдатели в това разследване.
Чл. 40с. (1) Комисията може да откаже да изпълни искане за информация по чл. 40о за провеждане на разследване или участие на наблюдатели по чл. 40р, ал. 2, когато:
1. извършването на разследване и предоставянето на информация могат да засегнат суверенитета, националната сигурност или обществения ред на Република България;
2. е образувано производство пред органите на съдебната власт в Република България по отношение на същите действия и срещу същите регистрирани одитори, във връзка с които е поискано съдействие;
3. е налице влязло в сила съдебно решение в Република България по отношение на същите действия и същите регистрирани одитори, във връзка с които е поискано съдействие.
 (2) В случаите по ал. 1 комисията уведомява органа, поискал съдействието.
Чл. 40т. (1) В случай на независим финансов одит на консолидирани финансови отчети на местно дружество, на одитор или одиторско предприятие, извършващо независим финансов одит на дъщерно дружество, установено в друга държава - членка на Европейския съюз, не се налагат допълнителни изисквания във връзка с независимия финансов одит относно регистрацията, проверката на гарантирането на качеството, стандартите за одит, професионалната етика и независимостта.
 (2) В случай на независим финансов одит на финансовия отчет на предприятие със седалище в друга държава - членка на Европейския съюз, чиито ценни книжа се търгуват на български регулиран пазар, не се налагат допълнителни изисквания във връзка с независимия финансов одит относно регистрацията, проверката на гарантиране на качеството, стандартите за одит, професионалната етика и независимостта на регистрирания одитор, който извършва независим финансов одит на финансовите отчети на това предприятие.
Чл. 40у. (1) Комисията може да разреши предоставянето на работни документи, свързани с извършването на независим финансов одит, или на други документи, държани от регистрираните одитори, на компетентните органи на трета държава, при условие че:
1. работните и другите документи са свързани с извършването на независим финансов одит на дружества, емитирали ценни книжа в тази трета държава, или когато дружествата са част от група, която изготвя консолидираните финансови отчети в тази трета държава;
2. предоставянето се осъществява чрез комисията за публичен надзор върху регистрираните одитори до компетентните органи на тази трета държава и по тяхно искане;
3. компетентните органи на третата държава отговарят на изисквания, обявени за адекватни от Европейската комисия в съответствие с процедурата, предвидена в чл. 48 от Директива 2006/43/ЕО;
4. са налице действащи договорености въз основа на реципрочност, договорена между комисията за публичен надзор върху регистрираните одитори и компетентните органи на третата държава;
5. предоставянето се осъществява при спазване изискванията на глава шеста от Закона за защита на личните данни.
 (2) Действащите договорености, посочени в ал. 1, т. 4, трябва да гарантират, че:
1. предоставянето на работни документи, свързани с извършването на независим финансов одит, или на други документи, държани от регистрираните одитори, се извършва въз основа на обосновано искане от компетентните органи на третата държава, което посочва целите на искането;
2. служителите или лицата, наети от компетентните органи на третата държава, както и другите лица, които получават предоставяните документи, са задължени да спазват изискването за конфиденциалност и професионална тайна;
3. компетентните органи на третата държава ще използват предоставените документи само за упражняване на своите функции по публичен надзор, гарантиране на качеството и разследвания, които отговарят на условията на чл. 29, 30 и 32 от Директива 2006/43/ЕО;
4. искането на компетентните органи на третата държава може да бъде отказано, когато:
а) предоставянето на документите може да засегне суверенитета, сигурността или обществения ред в Република България;
б) е образувано производство пред органите на съдебната власт в Република България по отношение на същите действия и между същите страни, във връзка с които е поискано предоставяне на документите.
 (3) Комисията сътрудничи на Европейската комисия при извършване на оценката за адекватността по ал. 1, т. 3 и предприема необходимите действия за изпълнение на решенията на Европейската комисия.
 (4) Чрез неприлагане на изискванията на ал. 1 в изключителни случаи комисията може да разреши регистрираните одитори да предоставят работни документи, свързани с извършването на независим финансов одит, или други документи, държани от тях, пряко на компетентните органи на трета държава, при условие че:
1. е образувано разследване от компетентните органи в тази трета държава;
2. предоставянето не противоречи на изисквания, които регистрираните одитори са длъжни да спазват в съответствие с този закон;
3. са налице действащи договорености с компетентните органи на третата държава, които позволяват на комисията реципрочен директен достъп до работни документи, свързани с извършването на независим финансов одит, или други документи на регистрирани одитори от тази трета държава;
4. запитващият компетентен орган на третата държава информира предварително комисията за всяко искане за пряко предоставяне на документи, като посочва причините за това;
5. са спазени условията по ал. 2.
 (5) Комисията одитори уведомява Европейската комисия за действащите договорености по ал. 2 и 4."

§ 40. Член 41 се изменя така:
"Чл. 41. (1) Регистриран одитор се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. или отнемане на правото за извършване на независим финансов одит на финансови отчети за срок от две години, когато при проверка или разследване, извършено от членове на органите на Института на дипломираните експерт-счетоводители или членове на комисията, се установи, че са нарушени изискванията на:
1. Международните одиторски стандарти;
2. Етичния кодекс на професионалните счетоводители;
3. член 22, ал. 2, чл. 27, ал. 4, чл. 28, чл. 33 и § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби.
 (2) При наложено наказание отнемане за срок от две години на правото за извършване на независим финансов одит на финансови отчети това право се възстановява след изтичане на срока. Ежегодно през следващите три последователни години се извършва проверка за контрол на качеството на дейността на този одитор. Копие от доклада за извършената проверка задължително се предоставя и разглежда от комисията.
 (3) В случай че при проверките или разследванията, извършени през тригодишния период по ал. 2, се установи нарушение по ал. 1 на регистрирания одитор, комисията лишава регистрирания одитор от правото да упражнява одиторска дейност и предприема незабавни действия за заличаването му от регистъра на регистрираните одитори. Лицата, лишени от правото да упражняват одиторска дейност по този ред, нямат право да кандидатстват отново за регистрирани одитори.
 (4) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от регистриран одитор, който осъществява независим финансов одит от името на специализирано одиторско предприятие, наказание се налага както на регистрирания одитор - физическо лице, така и на специализираното одиторско предприятие, от чието име е извършен одитът.
 (5) Когато регистрираният одитор е наказан по ал. 1 с парична глоба или имуществена санкция, при повторно нарушение наказанието е в двоен размер.
 (6) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от членове на органите на Института на дипломираните експерт-счетоводители или член на комисията, на които е било възложено извършването на проверката/разследването.
 (7) Наказателните постановления се издават от председателя на комисията.
 (8) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания."

§ 41. Член 42 се изменя така:
"Чл. 42. (1) Регистриран одитор, който откаже или не съдейства при извършването на проверка или разследване, се наказва с временно отнемане на правото да извършва независим финансов одит на финансови отчети за срок от две години. В този случай се прилагат съответно чл. 41, ал. 2 и 3.
 (2) При повторно нарушение по ал. 1 регистрираният одитор се лишава от правото да упражнява одиторска дейност.
 (3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 и наказателните постановления се издават по реда на чл. 41, ал. 6, 7 и 8."

§ 42. Създава се чл. 43:
"Чл. 43. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители извършва чрез своите органи разследване на нарушенията, допуснати от регистрираните одитори във връзка с извършваните от тях одити.
 (2) Разследванията по ал. 1 се провеждат при постъпили в Института на дипломираните експерт-счетоводители или в комисията сигнали и предложения от заинтересовани лица. Разследвания се провеждат и за нарушения, установени при проверките за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори.
 (3) В случаите по чл. 35д, ал. 2, т. 4 комисията може да определи свои членове, които да участват в разследването съвместно с органите на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
 (4) Комисията извършва самостоятелни разследвания, когато допуснатите нарушения засягат дейността на Института на дипломираните експерт-счетоводители, както и в други случаи по своя преценка.
 (5) Актовете за установяване на нарушенията в случаите по ал. 2 и 3 се съставят от членове на дисциплинарния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители, а наказателните постановления се издават от председателя на управителния съвет на института.
 (6) Актовете за установяване на нарушенията в случаите по ал. 4 се съставят от члена на комисията, на когото е възложено извършването на разследването. Наказателните постановления се издават от председателя на комисията.
 (7) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания."

§ 43. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: "Допълнителни разпоредби".
2. В § 1:
а) точка 1 се изменя така:
"1. "Регистриран одитор" е физическо лице, придобило право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети; или негово предприятие или специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители.";
б) в т. 2 думите "дипломирани експерт-счетоводители" се заменят с "одитори";
в) точка 9 се изменя така:
"9. "Специализирано одиторско предприятие" е дружество, регистрирано по чл. 64, ал. 1, т. 1, 2 или 3 от Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с основен предмет на дейност независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, три четвърти от членовете на управителния му орган са регистрирани одитори, одитори и/или одиторски предприятия от други държави - членки на Европейския съюз, има добра репутация и е:
а) събирателно дружество, в което повече от половината от съдружниците са регистрирани одитори, одитори и/или одиторски предприятия от други държави - членки на Европейския съюз;
б) командитно дружество, в което повече от половината от неограничено отговорни съдружници са регистрирани одитори, одитори и/или одиторски предприятия от други държави - членки на Европейския съюз;
в) дружество с ограничена отговорност, в което повече от половината от гласовете в общото събрание на съдружниците и от капитала принадлежат на регистрирани одитори, одитори и/или одиторски предприятия от други държави членки.";
г) създават се т. 10 - 21:
"10. "Независим финансов одит" е одитът на годишни финансови отчети или консолидирани финансови отчети, когато това се изисква от действащото законодателство, с изключение на одита на финансови отчети, извършван от Сметната палата.
11. "Предприятия, извършващи дейност от обществен интерес" са:
а) публични дружества и емитенти на ценни книжа в страната, както и в друга държава - членка на Европейския съюз, и Европейското икономическо пространство;
б) кредитни институции;
в) застрахователи, презастрахователи, здравноосигурителни и пенсионноосигурителни дружества;
г) търговски дружества, които произвеждат, пренасят и продават електроенергия и топлоенергия;
д) търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ;
е) търговски дружества, които предоставят водоснабдителни, канализационни и телекомуникационни услуги;
ж) "Български държавни железници" - ЕАД, и дъщерните му предприятия;
з) предприятията, които за текущата финансова година надвишават показателите на два от следните критерия:
аа) балансова стойност на активите към 31 декември - 84 000 000 лв.;
бб) нетни приходи от продажби за годината - 97 500 000 лв.;
вв) средна численост на персонала за годината - 250 души.
12. "Ключов одитор" е:
а) одитор, определен от специализирано одиторско предприятие за основно отговорен за извършването на независим финансов одит от името на одиторското предприятие, или
б) одитор, определен от специализираното одиторско предприятие за основно отговорен за извършването на независимия финансов одит на нивото на групата, и одитор, определен като основно отговорен за извършването на одита на нивото на основните дъщерни компании, в случаи на одит на група, или
в) одитор, който подписва одиторския доклад.
13. "Одитор на група" е одитор или специализирано одиторско предприятие, които извършват независим финансов одит на годишните консолидирани отчети.
14. "Одиторска мрежа" е обединение на регистрирани одитори, което има за цел сътрудничество, подялба на приходи или разходи, или съсобственост на акции, контрол или управление, общи политики и процедури за контрол на качеството, обща бизнес стратегия, използване на обща фирма или на значителна част от професионалните ресурси.
15. "Одитор от трета държава" е физическо лице, което извършва независим финансов одит на годишните или консолидираните финансови отчети на дружество, учредено в трета държава.
16. "Одиторско предприятие от трета държава" е предприятие, независимо от правната му форма, което извършва независим финансов одит на годишните или консолидираните финансови отчети на дружество, учредено в трета държава.
17. "Филиал на одиторско дружество" е всяко предприятие, независимо от правната му форма, което е свързано с одиторско предприятие чрез колективна собственост, контрол или управление.
18. "Лице, което не упражнява дейност, свързана с независимия финансов одит" е всяко физическо лице, което в продължение най-малко на три години преди участието си в системата на публичен надзор не е извършвало независим финансов одит по смисъла на този закон, не е притежавало дялове, акции или други ценни книжа, емитирани от одиторско предприятие, не е било член на управителен или контролен орган на одиторско предприятие и не е било наето от одиторско предприятие или свързано по друг начин с него.
19. "Области, свързани с независимия финансов одит" са посочените в чл. 17.
20. "Международни одиторски стандарти" са Международните стандарти за одит (ISA) и свързаните с тях становища за одит и етика, доколкото те имат отношение към независимия финансов одит.
21. "Компетентни органи на трети държави" са органите, които отговарят за публичния надзор или за одобрението и регистрацията на лицата, извършващи одит на годишните счетоводни отчети и на консолидираните счетоводни отчети в държави, които не са членки на Европейския съюз."
3. Създава се § 1а:
"§ 1а. Този закон въвежда изискванията на Директива 2006/43/EО на Европейския парламент и на Съвета относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета."
Преходни и Заключителни разпоредби

§ 44. Народното събрание в едномесечен срок от влизането в сила на този закон избира председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и нейните членове.

§ 45. В едномесечен срок от избирането й Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори приема правилник за дейността си.

§ 46. (1) Дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия - членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители и вписани в регистъра на института преди влизането в сила на този закон, се смятат за регистрирани одитори, придобили правоспособност и вписани в регистъра на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на закона.
 (2) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в двумесечен срок от влизането в сила на този закон привежда регистъра на регистрираните одитори и издаваните при условията и по реда на чл. 14 печати на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на този закон.
 
§ 47.
До 30 юни 2010 г. Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори извършва преглед на глава осма "а" "Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори", като взема предвид резултатите от функционирането на системата за контрол на качеството и отчита добрите европейски практики и при необходимост прави мотивирани предложения за промени.

§ 48. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г. и бр. 52, 97 и 109 от 2007 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 28, ал. 7 след думата "поделения" се добавя "и председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори".
2. В чл. 29, ал. 1 се създава изречение второ: "В годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на бюджета на комисията се включват и годишният финансов отчет и отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори."

§ 49. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г. и бр. 33 и 43 от 2008 г.) в чл. 123а, ал. 2, т. 3 думите "първичен дилър на държавни ценни книжа" се заменят с "извършване на дейност като депозитарна или попечителска институция".

§ 50. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г. и бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г.) в чл. 173, ал. 2 т. 3 се изменя така:
"3. да е получила разрешение за извършване на дейност като депозитарна или попечителска институция съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 от Закона за кредитните институции."
§ 51. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г. и бр. 53 и 59 от 2007 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 32, ал. 5 думите "дипломиран експерт-счетоводител и от специализирано одиторско предприятие" се заменят с "регистриран одитор".
2. В чл. 72, ал. 2, изречение първо думите "търговски банки, които са утвърдени за първични дилъри на държавни ценни книжа" се заменят с "банки по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции".

§ 52. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (обн., ДВ, бр. 49 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 73, 153 и 155 от 1998 г., бр. 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 92 и 118 от 2002 г., бр. 31 и 39 от 2005 г. и бр. 59, 64 и 86 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 1, т. 4 думата "счетоводен" се заменя с "финансов".
2. В чл. 12, ал. 1, т. 5 думата "счетоводен" се заменя с "финансов".
3. В чл. 22, ал. 3, т. 2 думите "търговски банки, утвърдени за първични дилъри на държавни ценни книжа" се заменят с "банки по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции".

§ 53. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г. и бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 102, ал. 3 думите "дипломирани експерт-счетоводители" се заменят с "регистрирани одитори", а думите "дипломираните експерт-счетоводители" се заменят с "регистрираните одитори".
2. В чл. 103, ал. 4 думите "дипломираните експерт-счетоводители" се заменят с "регистрираните одитори".

§ 54. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г. и бр. 19 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 255, ал. 2 думите "дипломиран експерт-счетоводител" се заменят с "регистриран одитор".
2. В чл. 260, ал. 2 думите "Експерт-счетоводител" се заменят с "Регистриран одитор".

§ 55. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 53, ал. 3 думите "дипломиран експерт-счетоводител" се заменят с "регистриран одитор".
2. В чл. 146, ал. 1 думите "дипломирани експерт-счетоводители" се заменят с "регистрирани одитори".
3. В чл. 221:
а) в т. 6 думите "дипломирани експерт-счетоводители" се заменят с "регистрирани одитори";
б) в т. 7 думите "експерт-счетоводител" се заменят с "регистриран одитор".
4. В чл. 245 думите "експерт-счетоводители" се заменят с "регистрирани одитори".
5. В чл. 248, ал. 1 думите "експерт-счетоводители" се заменят с "регистрирани одитори".
6. В чл. 249:
а) в заглавието и в ал. 1 думите "експерт-счетоводители" се заменят с "регистрирани одитори";
б) в ал. 2 думите "Експерт-счетоводителите" се заменят с "Регистрираните одитори".
7. В чл. 250 в заглавието и навсякъде в текста думите "експерт-счетоводителите" се заменят с "регистрираните одитори".
8. В чл. 251, ал. 3 в изречение първо думите "експерт-счетоводители" се заменят с "регистрирани одитори", а в изречение второ думите "Експерт-счетоводителят" се заменят с "Регистрираният одитор".
9. В чл. 628, ал. 1, т. 1 думите "експерт-счетоводител" се заменят с "регистриран одитор".

§ 56. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 53в, ал. 11:
а) в т. 6 думата "счетоводен" се заменя с "финансов";
б) в т. 7 думите "дипломиран експерт-счетоводител или одиторско предприятие" се заменят с "регистриран одитор", а думата "счетоводен" се заменя с "финансов".
2. В чл. 53д, ал. 7, т. 3 думата "счетоводен" се заменя с "финансов".

§ 57. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г. и бр. 16 и 36 от 2008 г.) в чл. 3, ал. 2 т. 18 се изменя така:
"18. регистрирани одитори."

§ 58. В Закона за приватизационните фондове (обн., ДВ, бр. 1 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 68 и 85 от 1996 г., бр. 39 и 52 от 1998 г., бр. 114 от 1999 г., бр. 34, 80 и 105 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 1, т. 4 думата "счетоводен" се заменя с "финансов".
2. В чл. 12, ал. 1, т. 5 думата "счетоводен" се заменя с "финансов".
3. В чл. 33 думата "счетоводен" се заменя с "финансов".
4. В чл. 36, ал. 2 думите "дипломиран експерт-счетоводител" се заменят с "регистриран одитор".

§ 59. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 109 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 34 и 105 от 2005 г., бр. 24, 27, 33 и 37 от 2006 г. и бр. 64 и 109 от 2007 г.) в чл. 24, ал. 1 думите "дипломирани експерт-счетоводители" се заменят с "регистрирани одитори".

§ 60. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) в чл. 42, ал. 2 думите "дипломиран експерт-счетоводител" се заменят с "регистриран одитор".

§ 61. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г. и бр. 43 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 9б, т. 4 думата "счетоводен" се заменя с "финансов".
2. В чл. 9в, ал. 3:
а) в т. 3 думата "счетоводен" се заменя с "финансов";
б) в т. 4 думите "дипломиран експерт-счетоводител или одиторско предприятие" се заменят с "регистриран одитор", а думата "счетоводен" се заменя с "финансов".
3. В чл. 9г, ал. 1, т. 5 думата "счетоводен" се заменя с "финансов".

§ 62. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. - бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г. и бр. 41, 54 и 109 от 2007 г.) в чл. 115п, ал. 7, т. 8 думите "дипломиран експерт-счетоводител или одиторско предприятие" се заменят с "регистриран одитор".
§ 63. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) в чл. 86, ал. 1, т. 5 думите "дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие" се заменят с "одитор", а думата "счетоводен" се заменя с "финансов".
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 16 юли 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР