Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо на НОИ с изх.№ 91-01-188/26.08.2008 г.

от НОИ, 28 Aug 2008 12:31ч, видяна 10014 пъти
реклама
Относно: Преизчисляване на пенсиите на основание § 7а от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване
Национален  осигурителен  институт
Главна дирекция “Пенсии”
Дирекция ”Европейска интеграция и международни договори”
                                                                                                                                                     До
Районно управление
“Социално осигуряване”
гр. ………………………………
С параграф единствен от Закона за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 69/5.08.2008 г., в сила от 9.08.2008 г.) е създаден  § 7а в Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

Съгласно § 7а, ал. 1 от ПЗР на КСО пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2007 г., се преизчисляват от        1 октомври 2008 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за    2007 г. –  398,17 лв., след което размерът на пенсията се определя при условията и по реда на чл. 70, 75 и 79.

Съгласно § 7а, ал. 2 от ПЗР на КСО преизчисляването на пенсиите по ал. 1 се извършва, ако това е по-благоприятно за лицето. Във връзка с преизчисляването на пенсиите за трудова дейност от 1 октомври 2008 г. следва да се има предвид следното:

1. Минималните размери на личните пенсии за трудова дейност, определени от 1 юли 2008 г., както и максималния размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, определен съгласно § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО, не се променят.

2. На преизчисляване подлежат пенсии за трудова дейност, които са изчислени от брутно трудово възнаграждение/осигурителен доход и имат определен индивидуален коефициент.

3. В случаите, при които след преизчисляването размерите на пенсиите са по-неблагоприятни, се запазват размерите им към 30.09.2008 г.

4. Когато преизчисленият размер за съответния вид е под минималния, се приравнява на него, а ако е над максималния, се ограничава на този размер, съгласно разпоредбата на § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО /без включените в § 6, ал. 3 и 5/.

5. Когато се получава повече от една пенсия за трудова дейност, преизчисляването се извършва на всяка една поотделно.

6. Когато преизчисленият размер на получаваните една или повече от една пенсии е под минималния размер за съответния вид, всяка поотделно се приравнява на него и пенсиите се изплащат съгласно чл. 101 КСО.

7. За пенсиите по  § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО, се определя пълния преизчислен размер (действителен или запазен към 30.09.2008 г.). Намалението от 0,2 на сто се прави върху по-благоприятния пълен размер на пенсията. Когато намаленият размер е под минималния, се приравнява на него, а ако е над максималния се ограничава, съгласно разпоредбата на § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО.

8. За пенсиите по чл. 5, ал. 3 от отм. ЗП, отпуснати с начална дата след 31 декември 1996 г. и § 5, ал. 3 от ПЗР на КСО, пенсията се преизчислява по реда на § 7а от ПЗР на КСО. Добавката от 0,2 на сто, изплащана от УПФ към НОИ, се определя от преизчисления размер на пенсията /действителен или запазен към 30.09.2008 г./. В случаите, когато преизчисленият размер на пенсията е под минималния, се приравнява на него, а ако е над максималния, се ограничава, съгласно разпоредбата на § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО и добавката се изплаща над този минимален/максимален размер.

9. Пенсиите за гражданска инвалидност и военна инвалидност, които са изчислени от трудово възнаграждение, се осъвременяват по общия ред.

10. Пенсиите, отпуснати от Президиума на Народното събрание и от Държавния съвет на НРБ, не се преизчисляват, тъй като от 1.07.2008 г. те са приведени в съответния размер - 90 на сто от размера на социалната пенсия за старост, който не се променя.

11. Пенсиите за особени заслуги към държавата и нацията по чл. 91 КСО са определени в максималния размер по § 6, ал. 4 от ПЗР на КСО, който от 1 юли 2007 г. е 490 лв. и не подлежат на преизчисление по § 7а от ПЗР на КСО. Това се отнася и за наследствените пенсии, отпуснати от този вид пенсии и определени в размерите по  чл. 81 КСО.

12. Преизчисляването на наследствените пенсии, с изключение на тези по предходната точка се извършва като се преизчисли по общия ред пенсията или пенсиите на наследодателя /ORN/, след което пенсията/ите на наследника/ците се определя в процентите по чл. 81, ал. 1 от КСО.

Същото се отнася и за наследствените пенсии от двама родители по чл. 81, ал. 3 КСО. В тези случаи се преизчисляват по общия ред пенсиите на наследодателите. Когато пенсията на единия или двамата родители след преизчисляването е по-малка от минималния размер за съответния вид, всяка една следва да се приравни на минималния размер за съответния вид. Пенсиите на наследниците се определят в процентите по чл. 81, ал. 1 КСО от сбора на пенсиите на наследодателите.

13. Преизчисляват се по общия ред и наследствените пенсии с начална дата след 31 декември 2007 г., ако наследодателят е получавал или е имало наследници, които са получавали наследствена пенсия от същия наследодател, отпусната до тази дата.
Когато размерът на наследствената пенсия е под минималния по чл. 81, ал. 2  КСО се приравнява на него, а ако е над максималния, се ограничава съгласно разпоредбата на § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО.

14. При отпускане, възстановяване и възобновяване на наследствена пенсия след 1 октомври 2008 г., с начална дата на пенсията на наследодател /наследник/ до 31 декември 2007 г., се преизчислява пенсията на наследодателя, след което се определя размерът на наследствената пенсия на всеки наследник в процентите по чл. 81, ал. 1  КСО. В тези случаи при подаване на информацията с програмен продукт “NPSQL” в показателя “Основен размер на пенсията на наследодателя” (ORN), да се посочва преизчисления размер на пенсията на наследодателя.

15. Преизчисляването на добавките по чл.84 КСО и по чл.50а от отм. ЗП се извършва, като се преизчисли пенсията на починалия съпруг/а/ по общия ред, след което се определи размера на добавката.

16. При представяне на нови доказателства по чл. 99, ал. 1, т. 1 от КСО, както и при преизчисляване на пенсията по чл. 102 от КСО или по чл. 21, ал. 3 и 4 от НПОС по заявления подадени след             1 октомври 2008 г. размерът на пенсията се определя както следва:
- Когато преизчисленият по реда на § 7а от ПЗР на КСО размер на пенсията е по-благоприятен от получавания към 30.09.2008 г., изменянето или преизчисляването на пенсията на посочените основания се извършва по реда на чл. 70, 75 и 79 от КСО като за основа се взема средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г. – 398,17 лв.
- Когато преизчисленият по § 7а от ПЗР на КСО размер на пенсията е по-неблагоприятен, поради което от 01.10.2008 г. е запазен размерът й към 30.09.2008 г., изменянето или преизчисляването на пенсията на посочените основания се извършва като се изчислява размера на пенсията въз основа на допълнително представените доказателства за осигурителен стаж и осигурителен доход, след което се осъвременява по реда на чл. 100 от КСО със следващите се осъвременителни коефициенти 1,10; 1,06; 1,062; 1,06; 1,07; индексира се с диференцирания процент на индексация от 01.01.2006 г.; индексира се по чл. 2, ал. 1 от ПМС  № 180/2006 г. със съответния процент в зависимост от основния размер на пенсията, индексира се със съответния коефициент съгласно параграф 3, т. 1 от ЗИДЗБДОО за 2007 г., след което се осъвременява с коефициент 1,1035.

17. При промяна на процента намалена работоспособност след 1 октомври 2008 г., определеният размер на пенсията съобразно новия процент намалена работоспособност се извършва по реда описан по-горе.
Когато размерът на пенсията, определен при по-висок процент намалена работоспособност е по-нисък от получавания, запазва се размерът, определен при по-ниския процент намалена работоспособност.

***
18. Преизчислението на личните пенсии, отпуснати и определени по международен договор, предвиждащ  пропорционален принцип на изчисление / DKP – 01, 13, 72 и NSP–0  и  DKP – 02, 05, 73, 74, 75 и 76 /, се извършва за общия стаж. След преизчислението се прилагат разпоредбите на международния договор /определя се българската пропорционална част за изплащане/.
Ако преизчисленият размер на пропорционалната част, определен за сметка на Р България е над максималния, се ограничава на този размер,  съгласно разпоредбата на § 6, ал.1 от ПЗР на КСО.
Ако размерът за общия стаж е бил приравнен на минималния за съответния вид и след преизчислението е под минималния, преизчисленият размер се приравнява на него, след което се прилагат разпоредбите на съответния международен договор.

19. Преизчислението на личните пенсии, отпуснати на принципа на прякото изчисление / DKP – 01, 02, 03, 05, 06, 11, 13, 14, 15, 35, 71 и 72 и NSP – 1 /, се извършва с участието само на българския стаж.
Ако размерът на пенсията, определен за сметка на Р България, е над максималния, се ограничава на този размер, съгласно разпоредбата на § 6, ал.1 от ПЗР на КСО.
Ако получаваният размер за сметка на Р България е минимален за съответния вид, а преизчисленият е под минималния, преизчисленият размер се приравнява на него.

20. В случаите, при които след прилагане принципа на прякото изчисление, получаваният към 30.09.2008 г. размер е по-малък от минималния за съответния вид и след преизчислението също е под минималния, преизчисленият от 01.10.2008 г. размер не се приравнява  на него.
За лица, получаващи лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, които имат осигурителен стаж по-голям или равен на 15 години и които ще навършат 65 – годишна възраст в периода от 01.10.2008г. до 30.06.2009 г., разпореждането ще съдържа два пункта:
          -   преизчислен размер от 01.10.2008 г.;
          - минимален размер по чл.70, ал.8 КСО от датата на навършване на 65-годишна възраст.  За  лицата, за които не е попълнен показател  NDPK – дата на навършване на 65 – годишна възраст,  ТП на НОИ следва да подаде справка образец 3 на програмен продукт “SOB 2000”.
В случаи на пропуски или грешки Дирекция “Европейска интеграция и международни договори” отново ще направи преценка в кои случаи ще се извърши приравняване на минимален размер по чл.70, ал.8 КСО във връзка с чл.48 ал.2  НПОС.

21. Преизчислението на наследствените пенсии, отпуснати или определени по международен договор, предвиждащ пропорционален принцип на изчисление, се извършва като се преизчисли пенсията на наследодателя за общия му стаж. След определяне пенсиите на наследниците по чл.81, ал.1 КСО, се прилагат разпоредбите на съответния международен договор за всеки наследник.
Ако размерът на българската пропорционалната част, за всеки наследник е над максималния, се ограничава на този размер, съгласно разпоредбата на § 6, ал.1 от ПЗР на КСО.
Ако действителният размер за всеки наследник е бил приравнен на минималния за наследствена пенсия и след преизчислението също е под минималния, преизчисленият размер се приравнява на него, след което се прилагат разпоредбите на съответния международен договор.

22. Преизчислението на наследствените пенсии, отпуснати на принципа на прякото изчисление, се извършва като се преизчисли пенсията на наследодателя само за българския стаж.
Ако размерът на наследствената пенсия, определен за сметка на Р България, е над максималния, се ограничава на този размер, съгласно разпоредбата на § 6, ал.1 от ПЗР на КСО.
Ако получаваният размер наследствена пенсия за сметка на Р България е минималния за наследствена пенсия и след преизчислението действителният размер е под минималния, преизчисленият размер се приравнява на него.
Определените на принципа на прякото изчисление наследствени пенсии, изплащани към 30.09.2008 г. в размер под минималния няма да се приравняват на него, ако след преизчислението също са под минималния размер. 

23. Независимо от условията на съответния договор, на преизчисление подлежат и наследствените пенсии с начална дата след 31 декември 2007 г., ако наследодателят е получавал или е имало наследници, които са получавали наследствена пенсия от същия наследодател, отпусната до тази дата.

24. Преизчислението на добавките по чл. 84 КСО и по  чл. 50а ЗП (отм.), определени от наследодател с пенсия по международен договор или със стаж в държава по договор се извършва като се преизчисли пенсията към 30.09.2008 г. на починалия съпруг/а. Прилага се методиката, описана за лични пенсии в зависимост от условията на съответния договор. Размерът на добавката се определя от българската пенсия или от българската част от пенсията на наследодателя.

25. При повече от една пенсия, от които едната е по международен договор /с DKP/, а другата пенсия е определена само по българското законодателство, преизчисляването се извършва на  всяка една поотделно, като за  пенсията по международен договор се прилагат и разпоредбите на съответния международен договор. Изплащането се извършва съгласно чл.101 КСО и при необходимост за общия изплащан размер се прилага разпоредбата на § 6, ал.1 от ПЗР на КСО.

26. Преизчислението от 01.10.2008 г. на пенсиите и добавките към тях по международен договор на лица, живеещи в чужбина, ще се извърши автоматично от ГД “ИС” по описания по-горе ред, в зависимост от условията на съответния договор.

27. Преизчислението на пенсиите, определени след 01.01.2007 г. по реда на Р 1408 / 71 г. и Р 574 / 72 г. ще се извърши в зависимост от принципа на изчисление, както следва:
                - пенсиите с DKP = 99 се преизчисляват по реда, посочен за пенсиите, определени по международен договор, предвиждащ пропорционален принцип на изчисление;
                - пенсиите с DKP = 98 се преизчисляват по реда, посочен за пенсиите, определени на принципа на прякото изчисление.

28. Пенсиите и добавките към тях с DKP - 10, които се изплащат по Споразумението между Р България и Р Турция за изплащане на българските пенсии в Р Турция, се преизчисляват  автоматично от ГД “ИС” по общия ред.

29. За новоотпуснати и изменени пенсии и добавки по международен договор, за които не са подадени съответните справки образец 1 или 3 за ГД “ИС” с промените по пенсиите за месец октомври 2008 г., следва да се изплащат размерите по последното разпореждане, постановено от Дирекция “ЕИМД“, съгласно чл. 83, ал. 1 НПОС, до получаване на разпореждане за преизчисления  от 01.10.2008 г. размер. След получаване на последното, ТП на НОИ следва да подаде съответните справки образец 1 или 3 за ГД “ИС”.

30.    За необработените пенсии и добавки, отпуснати по международен договор, както и при установяване на грешки в данните към 30.09.2008 г., Дирекция “ЕИМД“ ще издаде разпореждане.

***
31. ГД “ИС” ще извърши автоматично преизчислението на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31.12.2007 г., както и на пенсиите по международен договор, считано от 1 октомври 2008 г. За новите размери на пенсиите ще бъдат изготвени разпореждания в два екземпляра – по ЕГН и по пощенска станция, а за пенсиите по международен договор – по ЕГН и както следва:
-    за лицата, живеещи в България – в три екземпляра;
-    за лицата, живеещи в чужбина – в два екземпляра.

32. Изплащането на преизчислените размери на пенсиите ще се извърши с ведомост обр. 7 за месец октомври 2008г. ГД “ИС” ще  изготви и изпрати в РУСО пълна ведомост обр. 7 в два екземпляра най-късно до  23 септември 2008г.

33. Ведомост обр. 7 за месец октомври 2008 г. и списъкът на лицата, получаващи пенсия или добавка, изплащани от УПФ, да се изпратят на пощенските станции незабавно след получаването им от ГД “ИС”, а писмо обр. 9 заедно с всички останали документи – най-късно до 30 септември 2008 г. При обработването на документите приоритет да имат градските пощенски станции. Приключването за месец октомври 2008 г. да се извърши по установения ред.

34. Новоотпуснатите и изменени пенсии, както и информацията за преосвидетелстваните пенсионери, които са подадени с промените по пенсиите за месец октомври 2008 г., ще бъдат обработени, след което ще се извърши преизчислението на пенсиите на основание § 7а от ПЗР на КСО, считано от 1 октомври 2008 г.

35. ГД “ИС” ще изготви “Списък на пенсионерите с необработени пенсии  и грешки в данните към 1.10.2008г.” Същият следва незабавно да се обработи.

36. В изплащателните картони  на пенсионерите на реда за месец октомври 2008 г. следва да се впишат новите преизчислени размери на пенсиите и добавките от ведомост обр. 7, посочени в графа “Сума за изплащане” /увеличение/.

37. Със справките модул 1 и 3 от месец ноември 2008 г. да се подават новите преизчислени размери на пенсиите и добавките, които се изплащат към тях.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР