Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > МСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

МСС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия

08 Dec 2003 03:43ч, видяна 10372 пъти
реклама
Преработен 1994 година
Този преработен международен счетоводен стандарт замества стандарта, първоначално одобрен от съвета през юни 1988. През ноември 1994 той е представен в преработената форма, възприета за МСС след 1991. В първоначално одобрения текст не са направени съществени изменения. Някои термини са променени с оглед привеждането им в съответствие с текущата практика на КМСС.

През декември 1998 бяха изменени параграфи 13, 24, 29 и 30, за да заместят препратките към МСС 25 Отчитане на инвестициите с препратки към МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

През октомври 2000 са внесени промени в параграф 13 с оглед съгласуване на терминологията с други подобни параграфи в други международни счетоводни стандарти.

Едно разясняване на ПКР се отнася до МСС 27:

- ПКР 12 Консолидация—предприятия със специална цел.

Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 (преформатиран 1994)

Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия

Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагането на този стандарт, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).

Обхват

1. Този стандарт трябва да се прилага при изготвянето и представянето на консолидираните финансови отчети на група от предприятия под контрола на предприятие майка.

2. Стандартът трябва да се прилага също така и при счетоводното отчитане на инвестициите на дъщерни предприятия в самостоятелните финансови отчети на предприятието майка.

3. Този стандарт замества МСС 3 Консолидирани финансови отчети, освен в онази му част, където се разглежда третирането на инвестиции в асоциираните предприятия (виж МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия).

4. Консолидираните финансови отчети представляват част от по-общото понятие “финансови отчети” така, както е дефинирано във въведението към международните счетоводни стандарти. Поради това консолидираните финансови отчети се изготвят в съответствие с МСС.

5. В стандарта не се разглеждат:

а) методите за на отчитане на бизнескомбинации и влиянието им върху консолидацията, включително и възникващата в резултат на бизнескомбинации репутация (виж МСС 22 Бизнескомбинации);

б) отчитането на инвестициите в асоциирани предприятия (виж МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия);

в) отчитане на инвестициите в съвместни предприятия (виж МСС 31 Счетоводно отчитане на дялове в съвместни предприятия).

Дефиниции

6. В стандарта се използват следните определения:

Контрол (за целите на този стандарт) е властта да се ръководи финансовата и оперативната политика на едно предприятие така, че да се извличат изгоди в резултат на дейността му.

Дъщерно предприятие е предприятие, което се намира под контрола на друго предприятие (т.нар. предприятие майка).

Предприятие майка е предприятие с едно или повече дъщерни предприятия.

Група е предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия.

Консолидирани финансови отчети са финансовите отчети на група, представени като финансови отчети на едно предприятие.

Малцинствено участие е онази част от нетните резултати от дейността и от нетните активи на дадено дъщерно предприятие, свързана с участия, които не са притежание пряко или косвено чрез дъщерните предприятия на предприятието майка.

Представяне на консолидираните финансови отчети

7. Предприятието майка, с изключение на упоменатите в параграф 8 типове предприятия майки, трябва да представя консолидирани финансови отчети.

8. Не се изисква представяне на консолидиран финансов отчет от предприятие майка, което представлява изцяло или почти изцяло собственост на друго предприятие, като във втория случай е необходимо съгласието на собствениците на малцинственото участие. От такова предприятие майка се изисква да оповести причините за непредставянето на консолидирани финансови отчети, а също така и базата, на която дъщерните предприятия се отчитат в самостоятелните финансови отчети на предприятието майка. Също трябва да се оповести името и седалището на предприятието майка, което публикува консолидирани финансови отчети.

9. Потребителите на финансови отчети на предприятието майка обикновено се интересуват—и съответно трябва да бъдат информирани—за финансовото състояние, за резултатите от дейността и за измененията във финансовото състояние на групата като цяло. Именно тези нужди се удовлетворяват от консолидираните финансови отчети, които представят финансовата информация за групата така, сякаш тя е на едно отделно предприятие, независимо от юридическото разделение между отделните юридически единици в състава на групата.

10. Предприятие майка, което изцяло е собственост на друго предприятие, в някои случаи може да не представя консолидирани финансови отчети, тъй като те невинаги се изискват от собственото му предприятие майка, и нуждите на другите потребители могат най-добре да се задоволят чрез финансовите отчети на неговото предприятие майка. В някои страни предприятието майка се освобождава също така от представяне на консолидирани финансови отчети и ако е почти изцяло собственост на друго предприятие, стига да има одобрение от страна на собствениците на малцинственото участие. Дадено предприятие се счита почти изцяло собственост на друго, когато предприятието майка притежава най-малко 90 процента от гласовете.

Обхват на консолидираните финансови отчети

11. Предприятие майка, което изготвя консолидирани финансови отчети, трябва да обединява в тях всичките си задгранични и местни дъщерни предприятия с изключение на посочените в параграф 13.

12. Консолидираните финансови отчети обхващат всички предприятия под контрола на предприятието майка, с изключение на тези дъщерни предприятия, които са били изключени по силата на параграф 13. Приема се че съществува контрол, когато предприятието майка притежава пряко или косвено чрез дъщерни предприятия повече от половината от гласовете в едно предприятие, освен в изключителни случаи, когато може недвусмислено да се докаже, че подобно притежание не означава наличие на контрол. Приема се също, че контрол съществува и тогава, когато предприятието майка притежава половината или по-малко от половината гласове в предприятието, но:

а) притежава власт над повече от половината гласове по силата на договореност с други инвеститори;

б) притежава властта да ръководи финансовата и оперативната политика на предприятието по силата на устав или споразумение;

в) притежава властта да назначава или освобождава мнозинството от членовете на съвета на директорите или равностоен управленски орган; или

г) притежава властта да подава мнозинството от гласовете на събранията на съвета на директорите или съответното ръководно тяло.

13. Дадено дъщерно предприятие се изключва от консолидацията, когато:

а) намеренията по отношение на контрола са той да бъде временен, тъй като предприятието е било придобито и държано единствено с цел последващо освобождаване от него в близко бъдеще; или

б) дъщерното предприятие действа в рамките на строги дългосрочни ограничения, които предизвикват значително намаляване на възможностите му за прехвърляне на средства към предприятието майка.

Такива дъщерни предприятия трябва да се отчитат в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

14. Дадено дъщерно предприятие не се изключва от консолидиране, в случай че неговата стопанска дейност се различава от дейността на останалите предприятия в рамките на групата. По-добра информация се осигурява чрез консолидирането на такива дъщерни предприятия и оповестяването на допълнителна информация в консолидираните финансови отчети относно различията в стопанската дейност на дъщерните предприятия. Например изискваното оповестяване в съответствие с МСС 14 Отчитане по сектори спомага да се обясни значимостта на различните стопански дейности в рамките на групата.

Консолидационни процедури

15. При изготвянето на консолидираните финансови отчети, финансовите отчети на предприятието майка и тези на дъщерните предприятия се обединяват ред по ред, като позициите на активите, пасивите, капитала, дохода и разходите се сумират. За да могат консолидираните финансови отчети да представят финансова информация за групата така, сякаш тя е за едно предприятие, трябва да се предприеме следното:

а) елиминира се балансовата сума на инвестицията на предприятието майка във всяко от дъщерните предприятия и делът на предприятието майка в капитала на всяко от дъщерните предприятия (виж МСС 22 Бизнескомбинации, който също така обяснява третирането на всяка една резултатна репутация);

б) определя се малцинственото участие в нетния доход на консолидираните дъщерни предприятия за отчетния период и се уточнява спрямо дохода на групата, за да се установи нетният доход на собствениците на предприятието майка;

в) определя се малцинственото участие в нетните активи на консолидираните дъщерни предприятия и се представя в консолидирания баланс отделно от пасивите и от капитала на собствениците на предприятието майка; малцинственото участие в нетните активи се състои от:

1) сумата към датата на първоначалното обединяване, изчислена в съответствие с МСС 22 Бизнескомбинации; както и

2) дела на малцинственото участие от измененията в капитала след датата на обединяването.

16. Данъците, дължими както от предприятието майка, така и от дъщерните предприятия във връзка с разпределението за сметка на предприятието майка на неразпределените печалби на дъщерните предприятия, се отчитат в съответствие с МСС 12 Данъци върху дохода.

17. Изцяло се елиминират вътрешногруповите салда и сделки и произтичащите нереализирани печалби. Нереализираните загуби в резултат на вътрешногрупови сделки също така трябва да бъдат елиминирани, освен ако не е възможно възстановяване.

18. Вътрешногруповите салда и сделки, включително и продажбите, разходите и дивидентите, се елиминират изцяло. Нереализираната печалба в резултат на вътрешногрупови сделки, която се включва в балансовата стойност на активи от рода на материални запаси и дълготрайни активи, се елиминира изцяло. Освен ако не са възстановими, се елиминират и нереализираните загуби от вътрешногрупови сделки, които са били приспаднати при формирането на балансовата стойност на активите. Времевите разлики, които възникват в резултат на елиминирането на нереализираните печалби и загуби, се третират в съответствие с МСС 12 Данъци върху дохода.

19. Когато консолидираните финансовите отчети не са съставени към едни и същи дати, необходимо е да бъдат извършвани преизчисления във връзка с влиянието на значими сделки или други събития, които са настъпили между тези дати и датата на финансовите отчети на предприятието майка. При всички случаи разликата между датите не трябва да превишава три месеца.

20. Обичайна практика е финансовите отчети на предприятието майка и на неговите дъщерни предприятия, които се използват при изготвянето на консолидираните отчети, да бъдат съставяни към една и съща дата. Когато датите на отчетите са различни, за целите на консолидирането дъщерните предприятия обикновено изготвят нови отчети към същата дата като на групата. Когато няма възможност това да бъде направено, се допуска използването на финансови отчети, съставени на различни дати, но при спазване на изискването разликата да не превишава три месеца. Принципът за постоянство изисква продължителността на отчетните периоди и каквито и да било разлики в отчетните дати да бъдат едни и същи през всички последващи отчетни периоди.

21. При изготвянето на консолидираните финансови отчети трябва да се използва една и съща счетоводна политика спрямо сделки и други събития, станали при сходни обстоятелства. Когато при изготвянето на консолидираните финансови отчети прилагането на една и съща счетоводна политика се оказва непрактично, този факт трябва да бъде оповестен заедно с пропорционалните размери на статиите в консолидираните финансови отчети, към които е била прилагана различна счетоводна политика.

22. В много случаи, когато член на групата прилага счетоводна политика спрямо сделки и събития, станали при сходни обстоятелства, която счетоводна политика е различна от тази на консолидираните финансови отчети, по отношение на финансови отчети на този член се прилагат подходящи преизчисления в процеса на използването им при изготвянето на консолидираните финансови отчети.

23. Резултатите от дейността на дадено дъщерно предприятие се включват в консолидираните финансови отчети от датата на придобиването му, т.е. датата, на която контролът върху придобитото дъщерно предприятие реално преминава към купувача, в съответствие с МСС 22 Бизнескомбинации. Резултатите от дейността на дъщерно предприятие, от което сме се освободили, се включват в консолидираните финансови отчети до датата на освобождаването, т.е. до датата, на която предприятието майка престава да упражнява контрол върху дъщерното предприятие. Разликата между постъпленията в резултат на освобождаването на дъщерно предприятие и балансовата сума на активите му след изваждане на пасивите към датата на освобождаването се признава в консолидирания финансов отчет като печалба или загуба от освобождаването на дъщерното предприятие. За да може да се гарантира сравнимостта на финансовите отчети от последователни периоди, често се предоставя и допълнителна информация относно ефекта от придобиването или освобождаването на дъщерни предприятия върху финансовото състояние към датата на баланса, върху резултатите от отчетния период и върху съответните суми от предишния период.

24. Инвестиция в предприятие, което е престанало да отговаря на определението за дъщерно предприятие, но не е станало асоциирано по смисъла на дефиницията, приведена в МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия, трябва да бъде отчитана от тази дата в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

25. Балансовата стойност на инвестицията към датата, на която предприятието престава да бъде дъщерно предприятие, се възприема оттам нататък като себестойност на инвестицията.

26. Малцинственото участие в консолидирания финансов отчет се представя отделно от пасивите и от капитала на собствениците. Малцинственото участие в дохода на групата също така се представя отделно.

27. Загубите, които могат да се припишат на малцинственото участие в едно консолидирано дъщерно предприятие, могат да превишават дела на малцинственото участие в капитала на това дъщерно предприятие. Такова превишение, както и всякакви други подобни загуби, които може да бъдат приписани на малцинственото участие, се приспадат от участието на мнозинството дотолкова, доколкото малцинството е длъжно и е в състояние да компенсира тези загуби. В случай че впоследствие дъщерното предприятие отчете печалба, тази печалба се разпределя между мнозинството, докато не бъде погасен делът на малцинството в поетите дотогава от мнозинството загуби.

28. Когато извън групата се намират в обръщение привилегировани кумулативни акции на дадено дъщерно предприятие, предприятието майка изчислява своя дял от печалбите или загубите, след като бъдат извършени преизчисления по отношение на привилегированите дивиденти, независимо от това дали дивиденти са били обявявани или не.

Отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия в самостоятелните финансови отчети на предприятието майка

29. В самостоятелните финансови отчети на предприятието майка инвестициите в дъщерни предприятия, които са включени в консолидираните финансови отчети, трябва или:

а) да се отчитат по себестойност;

б) да се отчитат по метода на собствения капитал в съответствие с описанието в МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия; или

в) да се отчитат като държани за продажба финансови активи, както това е разяснено в МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

30. Инвестициите в дъщерни предприятия, които са изключени от консолидирания финансов отчет, трябва или:

а) да се отчитат по себестойност; 

б) да се отчитат по метода на собствения капитал в съответствие с описанието в МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия; или

в) да се отчитат като държани за продажба финансови активи, както това е разяснено в МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

31. В голям брой страни по силата на закона или във връзка с някакви други условия се изисква представяне на самостоятелни финансови отчети от предприятието майка.

Оповестяване

32. В допълнение към информацията, изисквана в съответствие с параграфи 8 и 21, трябва да се оповестява и следната информация:

а) към консолидираните финансови отчети: списък на значимите дъщерни предприятия с посочване на имената, страната на създаването им или мястото на постоянната им дейност, количественото съотношение на собственото участие и в случай че е различно—количественото съотношение на държаните гласове;

б) към консолидираните финансови отчети, когато са приложими:

1) причините за изключване на дадено дъщерно предприятие от консолидираните финансови отчети;

2) естеството на взаимоотношенията между предприятието майка и дадено дъщерно предприятие, в което предприятието майка не притежава (пряко или косвено, чрез други дъщерни предприятия) повече от половината от гласовете;

3) името на всяко предприятие, в което повече от половината от гласовете се притежават (пряко или косвено, чрез дъщерни предприятия), но което поради липсата на контрол не представлява дъщерно предприятие;

4) ефектът от придобиването или освобождаването на дъщерни предприятия върху финансовото състояние към датата на отчетите, резултатите през отчетния период и съответните суми за предходния период;

в) в самостоятелните финансови отчети на предприятието майка: описание на метода, прилаган при отчитането от дъщерните предприятия.

Дата на влизане в сила

33. Този стандарт влиза в сила за финансовите отчети, обхващащи периоди, започващи от или след 1 януари 1990.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР