Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > МСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

МСС 35 - Преустановяващи се дейности

08 Dec 2003 04:33ч, видяна 2584 пъти
реклама
Одобрен 1998 година
Този счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на КМСС през април 1998 и влиза в сила за финансови отчети, обхващащи периоди, започващи на или след 1 януари 1999.

Този стандарт замества параграфи 19 - 22 от МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

През 1999 параграф 8 от въведението, параграфи 20, 21, 29, 30 и 32 от стандарта и параграф 4 от приложение Б бяха допълнени, за да се приведат термините в съответствие с тези, използвани в МСС 10 (преработен 1999) Събития след датата на баланса и МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи.

Въведение

1. Този стандарт (МСС 35) се отнася до представянето и оповестяването, отнасящи се до преустановяващи се дейности. Този въпрос е разгледан сравнително накратко в параграфи 19 - 22 на МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика. МСС 35 замества тези параграфи от МСС 8. МСС 35 е в сила за счетоводните отчети за периоди, започващи на или след 1 януари 1999. По-ранното прилагане се насърчава.

2. Целите на МСС 35 са да установи база за отделяне на информацията за съществена дейност, която едно предприятие преустановява, от информацията за неговите продължаващи дейности и да специфицира минимума информация за оповестяване относно преустановяващата се дейност. Разграничаването на преустановяващите се от продължаващите дейности подобрява способността на инвеститорите, кредиторите и други потребители на финансовите отчети да правят преценка за паричните потоци, способността на предприятието да генерира доход и финансовата му позиция.

3. Преустановяващата се дейност е сравнително голям компонент на едно предприятие - такъв, какъвто е един бизнес или географски сегмент съгласно МСС 14 Отчитане по сектори, от който предприятието съгласно определен план или се освобождава основно в неговата цялост, или го преустановява чрез изоставяне или разпродажба на части.

4. Този стандарт използва термина “преустановяваща се дейност” вместо традиционната “преустановявана дейност”, тъй като “преустановявана дейност” загатва, че признаването на преустановяването е необходимо само на или близо до края на процеса на преустановяване на дейността. Този стандарт изисква оповестяването на преустановяващата се дейност да започне по-рано - когато е приет и разгласен подробен официален план за изваждането от употреба или когато предприятието вече се е договорило за изваждането от употреба.

5. Това е стандарт за представяне и оповестяване. Той фокусира върху това как да се представи преустановяващата се дейност във финансовия отчет на едно предприятие и каква информация да се оповести. Той не установява някакви нови принципи за решаване кога и как да се признаят и оценят доходите, разходите, паричните потоци и промените в активите и пасивите, отнасящи се до преустановяващата се дейност. Вместо това той изисква предприятията да следват принципите за признаване и оценяване, установени в другите МСС.

6. Според този стандарт информацията за планираното преустановяване трябва първоначално да бъде оповестена в първия годишен финансов отчет, издаден от предприятието, след като:

а) то е сключило споразумение за продажба по същество на всички активи на преустановяващата се дейност; или

б) неговият съвет на директорите или друго подобно управляващо тяло и е приел, и е оповестил планираното преустановяване; изискваните оповестявания включват:

• описание на преустановяващата се дейност;

• бизнес и географския/те сегмент/и, в който то се отчита;

• датата и същността на събитието на първоначално оповестяване;

• датата или периода, в който преустановяването се очаква да бъде завършено;

• балансовите суми на всички активи и всички пасиви, които ще бъдат извадени от употреба;

• сумите на приходите, разходите и печалбата или загубата преди данъчно облагане, приписвани на преустановяващата се дейност, и съответните разходи за данък върху дохода;

• сумите на нетните парични потоци, приписвани на производствените, инвестиционните и финансови дейности от преустановяващата се дейност;

• сумата на каквато и да е печалба или загуба, която е призната върху изваждането от употреба на активите или уреждането на пасивите, приписвани на преустановяващата се дейност, и съответните разходи за данъци върху дохода; и

• нетните продажни цени, след приспадане на разходите по изваждане от употреба, при продажбата на онези нетни активи, за които предприятието е сключило едно или повече обвързващи споразумения за продажба, както и очакваните срокове и балансовите суми на тези нетни активи.

7. Финансовите отчети за периодите след първоначалното оповестяване трябва да осъвременят тези оповестявания, включително описанието на които и да са съществени промени в сумата или разпределението във времето на паричните потоци, отнасящи се до активите и пасивите, които се изваждат от употреба или уреждат, както и причините за тези промени.

8. Оповестяванията биха били правени, ако план за изваждане от употреба е одобрен и публично разгласен след края на отчетния финансов период на предприятието, но преди финансовите отчети за този период да са одобрени. Оповестяванията продължават до завършване на изваждането от употреба.

9. Сравнителната информация за предишни периоди, която е представена във финансовите отчети, подготвени след първоначалното оповестяване, трябва да бъде повторно обработена, за да отдели продължаващите от преустановяваните активи, пасиви, доходи, разходи и парични потоци. Чрез отделяне на преустановяваните от продължаващите дейности ретроспективно се подобрява способността на потребителя на финансовите отчети да прогнозира.

Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагането на този стандарт, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).

Цел

Целта на този стандарт е да установи принципите за отчитане на информацията за преустановяващите се дейности, като по този начин повиши способността на потребителите на финансови отчети да правят предвиждания за паричните потоци на предприятието, способността да генерира доход и финансовата му позиция, чрез отделяне на информацията за преустановяващите се дейности от информацията за продължаващите дейности.

Обхват

1. Този стандарт се прилага за всички преустановяващи се дейности във всички предприятия.

Дефиниции

Преустановяваща се дейност

2. Преустановяваща се дейност е компонент на едно предприятие:

а) който предприятието съгласно определен план:

1) изважда от употреба общо взето в неговата цялост, като например чрез продаване на компонента в една отделна сделка, чрез раздробяване или отделяне на собствеността на компонента сред акционерите на предприятието;

2) изважда от употреба на части, например чрез разпродажба на активите на компонента и уреждане на пасивите му индивидуално; или

3) преустановява чрез изоставяне;

б) който представлява отделна съществена линия от отрасловата или географската област на дейностите; и

в) който може да бъде разграничен производствено и за целите на финансовото отчитане.

3. Според параграф 2, a) преустановяващата се дейност може да бъде извадена от употреба в нейната цялост или на части, но винаги съгласно един цялостен план за преустановяване на целия компонент.

4. Ако едно предприятие продава компонент като цяло, резултатът може да бъде нетна печалба или нетна загуба. За такова преустановяване има определена дата, на която влиза в сила обвързващото споразумение за продажба, въпреки че действителното прехвърляне на притежанието и контролът на преустановяващата се дейност могат да възникнат на по-късна дата. Също така плащания към продавача могат да възникнат по време на споразумението, по време на прехвърлянето или през един удължен бъдещ период.

5. Вместо да извади от употреба един съществен компонент в неговата цялост, едно предприятие може да преустанови и извади от употреба компонента чрез продаване на неговите активи и уреждане на неговите пасиви парче по парче (индивидуално или на малки групи). При изваждането от употреба на части, докато общият резултат може да бъде нетна печалба или нетна загуба, продажбата на един индивидуален актив или уреждането на един индивидуален пасив може да има обратния ефект. Още повече няма определена дата, на която едно цялостно обвързващо споразумение за продажба влиза в сила. По-скоро продажбата на активите и уреждането на пасивите може да настъпи през един период от месеци или възможно е дори по-дълго и краят на отчетния финансов период може да възникне през време на периода на изваждане от употреба. За да се квалифицира като преустановяваща се дейност, изваждането от употреба трябва да е съгласно определен координиран план.

6. Предприятието може да прекрати дадена дейност чрез изоставянето без съществени продажби на активи. Една изоставена дейност би била преустановяваща се дейност, ако удовлетворява критериите в дефиницията. Обаче променянето на обхвата на една дейност или начинът, по който е ръководена, не е изоставяне, понеже тази дейност, макар и променена, продължава.

7. Предприятията често затварят съоръжения, изоставят продукти или дори продуктови линии и променят количеството на работната сила в отговор на пазарните сили. Докато тези видове прекратявания основно не са сами по себе си преустановяващи се дейности в смисъла, в който този термин се използва в този стандарт, те могат да възникнат във връзка с преустановяваща се дейност.

8. Примери за дейности, които не удовлетворяват непременно критерий а) на параграф 2, но в комбинация с други обстоятелства могат да го удовлетворят, включват:

а) постепенно или плавно спиране на производствена линия или клас от услуги;

б) преустановяване, дори ако е относително внезапно, на няколко продукта в рамките на продължаваща линия от бизнеса;

в) преместване на някои производствени или пазарни дейности за отделна линия на бизнеса от едно място на друго;

г) закриване на съоръжения, за да се постигне повишаване на производителността или друго снижаване на разходите; и

д) продаване на дъщерна фирма, чиито дейности са подобни на тези на предприятието майка или на други дъщерни фирми.

9. Подлежащи на отчитане бизнес или географски сегмент, както са дефинирани в МСС 14 Отчитане по сектори обикновено биха удовлеторили критерий б) на определението за преустановяваща се дейност (параграф 2, б), т.е. той би представял отделна главна линия на бизнес или географска област на дейности. Част от сегмент, както е дефиниран в МСС 14, може също да удовлетвори критерий б) на дефиницията. За предприятие, което оперира в един бизнес или географски сегмент и следователно не отчита сегментна информация, една главна продуктова линия или линия на услуги може да удовлетвори критериите на дефиницията.

10. МСС 14 разрешава, но не изисква различните степени на вертикално интегрираните дейности да бъдат определени като отделни бизнес сегменти. Такива вертикално интегрирани бизнес сегменти могат да удовлетворяват критерий б) на дефиницията на преустановяваща се дейност.

11. Компонент може да бъде разграничен производствено и за целите на финансовото отчитане - параграф 2, в) - ако:

а) неговите оперативни активи и пасиви могат пряко да му бъдат приписани;

б) неговите доходи (брутен приход) може пряко да му бъдат приписани; и

в) поне болшинството от неговите оперативни разходи може пряко да му бъдат приписани.

12. Активи, пасиви, доходи и разходи са пряко приписани на компонент, ако те биха били елиминирани, когато компонентът е продаден, изоставен или по друг начин изваден от употреба. Лихвата и друг финансов разход е приписвана на преустановяващата се дейност, само ако съответният дълг е подобно приписан.

13. Както са дефинирани в този стандарт, преустановяващите се дейности се очаква да възникват относително рядко. Някои промени, които не са класифицирани като преустановяващи се дейности, могат да се квалифицират като преструктуриране (виж МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи).

14. Също така някои рядко възникващи събития, които не се квалифицират нито като преустановяващи се дейности, нито като преструктурирания, могат да доведат до статии в доходите или разходите, които изискват отделно оповестяване според МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика, тъй като техният размер, характер или честота на възникване ги правят уместни да обяснят представянето на предприятието за периода.

15. Фактът, че изваждането от употреба на компонент на предприятие е класифицирано като преустановяваща се дейност съгласно този стандарт, не повдига сам по себе си въпроса за способността на предприятието да продължи като действащо предприятие. МСС 1 Представяне на финансови отчети изисква оповестяване на несигурностите, отнасящи се до способността на предприятието да продължи като действащо предприятие, и на какво да е заключение, че предприятието не е действащо предприятие.

Събитие за първоначално оповестяване

16. По отношение на преустановяващите се операции събитие за първоначалното оповестяване е възникването на едно от следните събития, което настъпи по-рано:

а) предприятието е влязло в обвързващо споразумение за продажба по същество на всички активи от активите, приписвани на преустановяващата се дейност; или

б) съветът на директорите на предприятието или подобно управляващо тяло не само е:

1) одобрил подробен официален план за преустановяването; но и

2) оповестил плана.

Признаване и оценка

17. Едно предприятие трябва да прилага принципите на признаване и оценка, които са изложени в други МСС за целите на вземането на решение кога и как да се признаят и оценят промените в активите и пасивите, доходите, разходите и паричните потоци, отнасящи се до преустановяващата се дейност.

18. Този стандарт не установява каквито и да са принципи за признаване и оценка. По-скоро той изисква предприятието да следва принципите за признаване и оценка, установени в други стандарти. Два стандарта, които е вероятно да са приложими в това отношение, са:

а) МСС 36 Обезценка на активи; и

б) МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи.

19. Други стандарти, които могат да бъдат от значение, включват МСС 19 Доходи на наети лица с оглед на признаването на обезщетенията от съкращение на персонал и МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване с оглед изваждането от употреба на тези видове активи.

Провизии

20. Преустановяващата се дейност е преструктуриране в смисъла, в който този термин е дефиниран в МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи. МСС 37, предоставя указания за изискванията на този стандарт, включително:

а) какво съдържа “подробен, официален план за преустановявянето”, така както терминът се използва в параграф 16, б) на този стандарт; и

б) какво съдържа едно “оповестяване на плана”, така както този термин се употребява в параграф 16, б) на този стандарт.

21. МСС 37 дефинира кога трябва да бъде призната провизия. В някои случаи събитието, което задължава предприятието, възниква след края на финансовия отчетен период, но преди финансовите отчети за този период да бъдат оторизирани за издаване. В такива случаи параграф 29 от този стандарт изисква оповестяване на преустановяващата се дейност.

Загуби от обезценка

22. Одобряването и оповестяването на план за преустановяване е знак, че активите, приписвани на преустановяващата се дейност, могат да бъдат обезценени или че загуба от обезценка, предварително призната за тези активи, трябва да бъде увеличена или обратно. Следователно според МСС 36 Обезценка на активи предприятието оценява възстановимата сума на всеки актив на преустановяващата се дейност (по-високата от нетната продажна цена на актива и стойност в употреба) и признава загуба от обезценка или преобразуване на предварителна загуба от обезценка, ако има такава.

23. При прилагане на МСС 36 за преустановяваща се дейност предприятието определя дали възстановимата сума на един актив на преустановяващата се дейност е оценена за индивидуалния актив или единицата, генерираща парични потоци на актива (дефинирана в МСС 36 като най- малката разграничима група активи, която включва въпросния актив и която поражда входящи парични потоци от продължаване на употребата, които са до голяма степен независими от входящите парични потоци от други активи или групи активи).

Например:

а) ако предприятието продава преустановяващата се дейност основно в нейната цялост, никой от активите на преустановяващата се дейност не генерира входящи парични потоци независимо от други активи в рамките на преустановяващата се дейност; следователно възстановимата сума е определена за преустановяващата се дейност като цяло и една загуба от обезценка, ако има такава, е разпределена сред активите на преустановяващата се дейност съгласно МСС 36;

б) ако предприятието изважда от употреба преустановяващата се дейност по други начини като продажба на части, възстановимата сума се определя за индивидуалните активи, освен ако активите се продават на групи; и

в) ако предприятието изоставя преустановяващата се дейност, възстановимата сума се определя за индивидуалните активи, както е изложено в МСС 36.

24. След оповестяването на плана преговори с потенциални купувачи на преустановяващата се дейност или действителни обвързващи споразумения за продажба може да покажат, че активите на преустановяващата се дейност могат по-нататък да се обезценят или че загубите от обезценка, признати за тези активи в предишни периоди, може да са намалели. Като следствие, когато такива събития възникват, предприятието преоценява възстановимата сума на активите на преустановяващата се дейност и признава произтичащите загуби от обезценка или преобразуванията на загубите от обезценка в съответствие с МСС 36.

25. Цената в едно обвързващо споразумение за продажба е най-доброто доказателство за нетната продажна цена на актива (единица, генерираща паричен поток) или за оценения входящ паричен поток от ултимативно изваждане от употреба на един актив в определяне на стойността на употреба на актива (единица, генерираща паричен поток).

26. Балансовата сума (възстановима сума) на преустановяваната дейност включва балансовата сума (възстановима сума) на евентуалната репутация, която може да бъде отнесена на разумна и последователна основа към преустановяващата се дейност.

Представяне и оповестяване

Първоначално оповестяване

27. Предприятието трябва да включи следната информация, отнасяща се до преустановяващата се дейност, в своите финансови отчети, започвайки с финансовите отчети за периода, в който събитието за първоначално оповестяване (както е дефинирано в параграф 16) възниква:

а) описание на преустановяващата се дейност;

б) бизнес или географски сегмент(и), в които тя се отчита съгласно МСС 14;

в) датата и характера на събитието за първоначално оповестяване;

г) датата или периода, в който преустановяването се очаква да бъде завършено, ако е известна или определима;

д) балансовите суми, така както са по баланс, на общите активи и общите пасиви, които ще бъдат извадени от употреба;

е) сумите на приходите, разходите и печалбата преди данъчно облагане или загубата от обичайните дейности, приписвани на преустановяващата се дейност през текущия финансов период, и съответните разходи за данъци върху дохода, така както се изискват от параграф 81, з) от МСС 12; и

ж) сумите на нетните парични потоци, приписвани на оперативните, инвестиционните и финансовите дейности от преустановяващата се дейност през текущия финансов отчетен период.

28. При оценката на активите, пасивите, приходите, разходите, печалбите, загубите и паричните потоци от преустановяващата се дейност за целите на оповестяването, изисквано от този стандарт, такива пера могат да бъдат приписвани на преустановяващата се дейност, ако те ще бъдат извадени от употреба, уредени, намалени или елиминирани, когато преустановяването е завършено. До степента, до която има такива статии след завършване на преустановяването, те не трябва да бъдат отнесени към преустановяващата се дейност.

29. Ако събитието на първоначално оповестяване възниква след края на финансовия отчетен период на предприятието, но преди финансовите отчети за този период да са оторизирани за издаване, тези финансови отчети трябва да включват оповестяванията, специфицирани в параграф 27 за периода, обхванат от тези финансови отчети.

30. Например съветът на директорите на едно предприятие, чиято финансова година свършва на 31 декември 2005, одобрява план за преустановявана дейност на 15 декември 2005 и оповестява този план на 10 януари 2006. Съветът одобрява финансовите отчети за 2005 на 20 март 2006. Финансовите отчети за 2005 включват оповестяванията, изисквани от параграф 27.

Други оповестявания

31. Когато едно предприятие изважда от употреба активи или урежда пасиви, приписвани на преустановяващата се дейност, или влиза в обвързващо споразумение за продажба на такива активи или уреждане на такива пасиви, то трябва да включи в неговите финансови отчети следната информация, когато събитията възникнат:

а) за каквато и да е печалба или загуба, която е призната върху изваждането от употреба на активите или уреждането на пасивите, приписвани на преустановяващата се дейност:

1) сумата на печалбата или загубата преди данъчно облагане; и

2) разходите по данъци върху дохода, както се изискват от параграф 81, з) на МСС 12; и

б) нетната продажна цена или поредица от цени (след изваждане на очакваните разходи по изваждането от употреба) на онези нетни активи, за които предприятието е сключило едно или повече обвързващи споразумения за продажба, очакваното разпределение във времето за получаване на тези парични потоци и балансовата сума на онези нетни активи.

32. Изваждането от употреба на активи, уреждането на пасиви и обвързващите споразумения за продажба, засегнати в предишния параграф, могат да възникнат едновременно със събитието за първоначалното оповестяване или в периода, в който възниква събитието на първоначално оповестяване, или в по-късен период. Съгласно МСС 10 Събития след датата на баланса, ако някои от активите, приписвани на преустановяващата се дейност, фактически са продадени или са обект на едно или повече обвързващи споразумения за продажба, сключени след края на финансовата година, но преди съветът да одобри финансовите отчети за издаване, финансовите отчети включват оповестяванията, изисквани в параграф 31, ако липсата на оповестяване би попречила на потребителите на финансовите отчети да направят точните оценки и да вземат точните решения.

Осъвременяване на оповестяванията

33. В допълнение към оповестяванията в параграфи 27 и 31 предприятието трябва да включи във финансовите си отчети за периодите, следващи периода, в който възниква събитието на първоначално оповестяване, описание на каквито и да са значителни промени в сумата или разпределението във времето на паричните потоци, отнасящи се до активите и пасивите за изваждане от употреба или уреждане, и събитията, пораждащи тези промени.

34. Примери на събития и дейности, които биха били оповестени, са характерът и условията на обвързващите споразумения за продажба на активите, раздробяване на активите чрез отделяне на отделен дял сред акционерите на компанията и правовите или регулационни утвърждавания.

35. Оповестяванията, изисквани от параграфи 27 - 34, трябва да продължат във финансовите отчети за периодите напред до и включително периода, в който преустановяването е завършено. Преустановяването е завършено, когато планът по същество е изпълнен или изоставен, въпреки че плащанията от купувача/ите към продавача може все още да не са извършени.

36. Ако предприятието изостави или се оттегли от план, който преди това е отчетен като преустановяваща се дейност, този факт и неговият ефект трябва да бъдат оповестени.

37. За целите на прилагането на предишния параграф оповестяването на ефекта включва преобразуването на каквито и да било предишни загуби от обезценка или провизия, която е била призната, по отношение на преустановяващата се дейност.

Отделно оповестяване за всяка преустановяваща се дейност

38. Което и да било оповестяване, изисквано от този стандарт, трябва да бъде представено отделно за всяка преустановяваща се дейност.

Представяне на изискваните оповестявания

В лицевата страна на финансовите отчети или в приложенията

39. Оповестяванията, изисквани от параграфи 27 - 37, могат да бъдат представени или в приложенията към финансовите отчети, или в лицевата страна на финансовите отчети с изключение на сумата на печалбата преди данъчно облагане или загубата, призната върху изваждането от употреба на активите или уреждането на пасивите, приписвани на преустановяващата се дейност (параграф 31а), която трябва да бъде показана в лицевата страна на финансовия отчет.

40. Оповестяванията, изисквани от параграфи 27, е) и 27, ж), се насърчава да бъдат представени съответно в лицевата страна на финансовия отчет и в отчета за паричния поток.

Неизвънредна статия

41. Преустановяващата се дейност не трябва да бъде представена като извънредна статия.

42. МСС 8 определя извънредните статии като доходи или разходи, които са резултат от събития или сделки, които са ясно разграничени от обичайната дейност на предприятието, и следователно не се очаква те да се повтарят често или постоянно. Двата примера на извънредни статии, цитирани от МСС 8, са експроприацията на активите и природните бедствия, като и двата примера са такъв вид събития, които са извън контрола на управлението на предприятието. Както е дефинирана в този стандарт, преустановяващата се дейност трябва да се базира на отделен план на управлението на предприятието да продаде или по друг начин да извади от употреба важна част от бизнеса.

Ограничена употреба на термина “преустановяваща се дейност”

43. Преструктуриране, сделка или събитие, което не отговаря на дефиницията за преустановяващата се дейност в този стандарт, не трябва да бъде наричано преустановяваща се дейност.

Примерни оповестявания

44. Приложение А предоставя примери на представяне и оповестяване, изисквани от този стандарт.

Преизчисление на предишни периоди

45. Сравнителната информация за предишни периоди, която е представена във финансовите отчети, подготвени след събитието за първоначално оповестяване, трябва да бъде преизчислена, за да се отделят продължаващите и преустановяващите се активи, пасиви, доходи, разходи и парични потоци по начин, подобен на този, изискван от параграфи 27 - 43.

46. Приложение Б илюстрира прилагането на предишния параграф.

Оповестяване в междинни финансови отчети

47. Приложенията към един междинен финансов отчет трябва да опишат каквито и да са значими дейности или събития от края на последния годишен отчет, отнасящи се до преустановяващата се дейност, и каквито и да са съществени промени в сумата или времевото разпределение на паричните потоци, отнасящи се до активите и пасивите за изваждане от употреба или уреждане.

48. Този принцип е в съгласие с подхода в МСС 34 Междинно счетоводно отчитане, че забележките към един междинен финансов отчет са насочени да обяснят съществени промени от датата на последния годишен отчет насам.

Дата на влизане в сила

49. Този стандарт е в сила за финансови отчети, които обхващат периоди, започващи на и след 1 януари 1999. Насърчава се по-ранното прилагане във финансовите отчети за периоди, завършващи, след като този стандарт е публикуван.

50. Този стандарт замества параграфи 19 - 22 от МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР