Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Закони

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане-Архив

21 Dec 2003 15:56ч, видяна 1258 пъти
реклама
Обнародван ДВ, бр. 109 от 16 декември 2003 г., в сила от 1 януари 2004 г.
§ 1. В чл. 2б се създава ал. 5:

"(5) Съдоставчиците на телефонни или телекомуникационни услуги не се облагат с корпоративен данък за дейността си по предоставяне на телефонни или телекомуникационни услуги. За всички останали дейности облагането на съдоставчиците на телефонни или телекомуникационни услуги се извършва по общия ред."

§ 2. Създава се чл. 2в:

"Чл. 2в. Бюджетните предприятия се облагат с данък върху приходите от дейностите по чл. 4, ал. 1 вместо с корпоративен данък."

§ 3. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 накрая се добавя "или отдават под наем движимо и недвижимо имущество".

2. В т. 4 думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване".

§ 4. Създава се чл. 11а:

"Чл. 11а. Основата за облагане на дейностите по чл. 4, ал. 1 на бюджетните предприятия е размерът на приходите, произтичащи от осъществяване на посочените дейности."

§ 5. Създава се чл. 11б:

"Чл. 11б. (1) Основа за облагане по чл. 36, ал. 2 са пряко свързаните с поддръжката, ремонта и експлоатацията на леките автомобили разходи, начислени през календарния месец за: горива, гориво-смазочни материали и други консумативи, резервни части и труд за ремонт, вкючително за автобояджийски и автотенекеджийски услуги, технически прегледи, автомобилна козметика и аксесоари, паркинг, намалени с начислените приходи от застрахователни обезщетения, свързани със съответните леки автомобили, до размера на извършените разходи за ремонт (отстраняване на щетите), за които се отнася обезщетението.

(2) Когато с леки автомобили се извършва едновременно дейност по занятие и административно-управленска дейност, при определяне на данъчната основа по ал. 1:

1. разходите за експлоатация се отнасят към административно-управленската дейност на базата на изминатите за тази дейност километри през текущия месец;

2. разходите за поддръжка и ремонт се отнасят към административно-управленската дейност на базата на изминатите за тази дейност километри към общите изминати километри от съответния автомобил за последните 12 месеца, в т.ч. текущия месец.

(3) Когато основата за облагане по ал. 1 е отрицателна величина, тя се приспада последователно от данъчната основа за следващите месеци."

§ 6. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 1 след думите "масивни сгради" се добавя "в т.ч. сгради, отчитани като инвестиционни имоти";

б) в т. 4 след думата "компютри" се добавя "периферни устройства за тях";

в) в т. 5 накрая се добавя "и амортизируемия актив по § 1, т. 55, буква "е" от допълнителните разпоредби";

г) създава се т. 7:

"7. категория VII-дълготрайни нематериални активи, за които има правни ограничения за периода на ползване на актива."

2. Алинея 3 се изменя така:

"(3) За данъчни цели амортизационните норми се определят еднократно за календарната година и не могат да превишават следния размер:

Категория Годишни амортизационни

активи   норми (%)

I    4

II    30

III    10

IV    50

V    25

VI 15

VII    Определя се съобразно срока на правното ограничение за ползване, но не по-висок от 25 на сто

3. Алинеи 5, 6 и 7 се изменят така:

"(5) Лицата, които формират данъчна основа по реда на тази глава, изготвят и водят данъчен амортизационен план. При изготвяне на начален данъчен амортизационен план в него се включват амортизируемите активи по смисъла на този закон по амортизируемата им стойност и признатата до момента данъчна амортизация. Активите, за които признатата до момента данъчна амортизация е равна или превишава амортизируемата им стойност, не се включват в началния данъчен амортизационен план.

(6) Данъчният амортизационен план задължително съдържа информация за:

1. наименование на актива, амортизируема стойност, годишна амортизационна норма, годишна амортизационна квота (годишен данъчно признат размер на разходите за амортизация), данъчно признат размер на разходите за амортизация и данъчна балансова стойност;

2. лицата, които изготвят начален данъчен амортизационен план през 2003 г.:

а) формирания преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2003 г., с който през предходни данъчни периоди не е увеличен финансовият резултат за данъчни цели и който е довел до увеличаване на данъчно признатия размер на разходите за амортизации и/или води до увеличаване на данъчната балансова стойност, намален със сумата и в случаите по ал. 13;

б) преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) по ал. 11, намален със сумата и в случаите по ал. 13;

3. лицата, които изготвят начален данъчен амортизационен план след 31 декември 2003 г.:

а) частта от формирания преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2003 г., която до датата на изготвяне на началния данъчен амортизационен план не е увеличила счетоводно начислените разходи за амортизации и която е довела до увеличаване на данъчната балансова стойност, намален със сумата и в случаите по ал. 13;

б) преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) по ал. 11, намален със сумата и в случаите по ал. 13.

(7) Начисляването на амортизация в данъчния амортизационен план започва от:

1. датата на изготвяне на началния данъчен амортизационен план-за амортизируемите активи, налични към датата на изготвянето му;

2. най-късната от: датата на придобиване, датата на въвеждане в експлоатация или датата на признаване на актива като дълготраен-за амортизируемите активи, придобити след датата на изготвяне на началния данъчен амортизационен план ;

3. датата на завършването на разходите-за активите по § 1, т. 55, буква "г" и т. 56, буква "г" от допълнителните разпоредби."

4. Създават се ал. 8-13:

"(8) Годишният данъчно признат размер на разходите за амортизации се определя, като амортизируемата стойност на актива се умножи по годишната амортизационна норма, определена по реда на ал. 3, пропорционално на дните през съответната година, през които амортизируемият актив е наличен в данъчния амортизационен план и за него не е преустановено начисляването на данъчни амортизации по реда на ал. 13. Данъчно признатият размер на разходите за амортизации не може да превишава амортизируемата стойност на актива.

(9) Първоначално определената амортизируема стойност, с която амортизируемите активи са заведени в данъчния амортизационен план, не може да бъде коригирана освен в случаите по ал. 10. При трансформиране на амортизируем актив в друг амортизируем актив не се извършват корекции в стойностите на актива в данъчния амортизационен план.

(10) В случаите на коригиране на положителна търговска репутация и произтичащите от осъществена бизнескомбинация корекции в амортизируемите стойности на амортизируеми активи се извършва корекция в данъчния амортизационен план. Корекциите на амортизируемата стойност и данъчно признатия размер на разходите за амортизации се отразяват в данъчния амортизационен план към началото на периода, през който са установени корекциите. Корекциите се правят, като се приема, че обстоятелствата, довели до тези корекции, са били известни към датата на възникване на търговската репутация. Ефектът от корекцията (положителен или отрицателен), довел до изменение в данъчно признатия размер на разходите за амортизации за предходни периоди, се включва при преобразуването на финансовия резултат към сумата по чл. 23, ал. 3, т. 11 за текущия период.

(11) При преобразуване по Търговския закон, вследствие на което не е осъществена бизнескомбинация, определена като придобиване съгласно приложимите счетоводни стандарти, приемащите или новоучредените дружества завеждат в данъчния си амортизационен план получените при преобразуването амортизируеми активи по амортизируема стойност, данъчно признат размер на разходите за амортизации, данъчна балансова стойност и сумата на резерва по ал. 6 по стойности, равни на стойностите в данъчния амортизационен план на преобразуващото се дружество към датата на преобразуването по чл. 263ж, ал. 1 от Търговския закон.

(12) Амортизируемите активи се отписват от данъчния амортизационен план на по-ранната от двете дати:

1. датата на отписване от счетоводния амортизационен план;

2. датата, на която данъчната балансова стойност на амортизируемия актив стане нулева величина; активите, отписани от счетоводния амортизационен план поради промяна в стойностния праг на същественост или поради факта, че предприятието не очаква икономически изгоди от тях, в т.ч. случаите на брак, се отписват от данъчния амортизационен план на датата, на която данъчната им балансова стойност стане нулева величина.

(13) Активите, заведени в данъчния амортизационен план, за които е преустановено начисляването на амортизация съгласно счетоводното законодателство през определен период от време поради временното им изваждане от употреба и в случаите на прекратяване поради ликвидация или несъстоятелност, не се отписват от данъчния амортизационен план към датата на изваждането им от употреба, съответно датата на прекратяване, като начисляването на данъчни амортизации за тях се преустановява през този период. Частта от преоценъчния резерв (резерв от последващи оценки) за тези активи, която е следвало да бъде включена в данъчния амортизационен план съгласно ал. 6, съответстваща на увеличението в данъчно признатия размер на разходите за амортизации, се отписва от данъчния амортизационен план към датата, на която е преустановено начисляването на амортизация."

§ 7. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 4 се изменя така:

"4. неразпределяемите разходи, отчетени в намаление на финансовия резултат за дейностите по чл. 4, ал. 1, осъществявани от лицата по чл. 6, ал. 1, т. 2;";

б) точка 5 се изменя така:

"5. дивидентите, начислени от лицензирани дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел в полза на данъчно задълженото лице, когато инвестицията се отчита по метода на собствения капитал;";

в) в т. 7 след думата "активи" се добавя "без начисления данък върху добавената стойност";

г) в т. 10 думите "отчетени в нарушение на счетоводното законодателство" се заменят със "с касова бележка от кочан, издадена в предвидени от нормативен акт случаи, или отчетени в нарушение на счетоводното законодателство или на принципа "документална обоснованост";

д) точка 11 се изменя така:

"11. положителната разлика между приходите и разходите, отнасящи се за и неотчетени в текущия отчетен период съгласно реда, определен в съответните нормативни актове;";

е) точка 16 се изменя така:

"16. разходите от последващи счетоводни оценки на амортизируеми активи по смисъла на този закон, извършени след 31 декември 2003 г., които водят до намаляване на финансовия резултат за текущия период;";

ж) създават се т. 16а и 16б:

"16а. всички приходи на преобразуващо се дружество, произтичащи от прилагането на чл. 42, ал. 1, невключени във финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода;

16б. всички разходи на новоучредено или приемащо дружество, отчетени в нарушение на чл. 42, ал. 1 и включени във финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода;";

з) създава се т. 19а:

"19а. балансовата стойност, определена по реда на действащото счетоводно законодателство, на отписаните амортизируеми активи към момента на отписването на актива от счетоводния амортизационен план на предприятието по § 1, т. 59 от допълнителните разпоредби, с изключение на случаите по т. 7, отписването на актива за сметка на собствения капитал и преобразуване по реда на Търговския закон; балансовата стойност се намалява с остатъчната стойност по смисъла на счетоводното законодателство, когато последната не е включена в амортизируемата стойност в данъчния амортизационен план;";

и) точка 20 се изменя така:

"20. разходите, отчетени като текущи съгласно счетоводната политика на предприятието, когато са извършени за придобиване на амортизируем актив по смисъла на този закон;";

к) в т. 21:

аа) буква "а" се отменя;

бб) в буква "б" думите "до размера на нетната реализируема стойност" се заличават;

вв) в буква "в" накрая се добавя "с изключение на финансовите предприятия";

гг) в буква "е" думите "с влязло в сила съдебно решение или" се заменят с "или при";

л) в т. 22:

аа) след думата "преоценки" се добавя "и обезценки", а след думите "ал. 3, т. 14" се добавя "или чл. 29а, ал. 2, т. 1 или чл. 29б";

бб) в буква "а" накрая се добавя "с изключение на финансовите предприятия";

вв) буква "в" се отменя;

гг) в буква "г" накрая се поставя запетая и се добавя "отчитани по справедлива стойност";

дд) създава се буква "д":

"д) намаляване стойността на селскостопанска продукция;";

м) създава се т. 23а:

"23а. разходите, довели до намаляване на финансовия резултат за текущия период, отчетени в нарушение на ал. 15;";

н) точка 24 се изменя така:

"24. формираният преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) в следните случаи:

а) когато данъчната балансова стойност на амортизируемите активи стане нулева величина-целият преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки), който е следвало да бъде включен в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22;

б) при липса по т. 7 или отписване на амортизируем актив за сметка на собствения капитал-частта от преоценъчния резерв (резерв от последващи оценки), който е следвало да бъде включен в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22, съответстваща на увеличението в данъчно признатия размер на разходите за амортизации до момента на установяване на липсата или отписването на актива, с изключение на случаите, когато е приложена буква "а";

в) при отписване на неамортизируемите активи от имуществото на предприятието, в т.ч. прехвърляне на предприятието по реда на чл. 15 от Търговския закон-целият преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки), с изключение на случаите на преобразуване по Търговския закон или когато с този резерв е увеличен финансов резултат за данъчни цели в предходни периоди, или когато неамортизируемият актив е отписан за сметка на собствения капитал;

г) при преобразуване по Търговския закон, в резултат на което е осъществена бизнескомбинация, определена като придобиване съгласно приложимите счетоводни стандарти-частта от преоценъчния резерв (резерв от последващи оценки), която е следвало да бъде включена в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22, съответстваща на увеличението в данъчно признатия размер на разходите за амортизации към датата на прекратяването, с изключение на случаите, когато е приложена буква "а";

д) при прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон-целият преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки), който е следвало да бъде включен в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22, към датата на вписване на прехвърлянето, с изключение на случаите, когато е приложена буква "а";

е) в случаите по чл. 22, ал. 13-частта от преоценъчния резерв (резерв от последващи оценки), която е следвало да бъде включена в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22, съответстваща на увеличението в данъчно признатия размер на разходите за амортизации към датата, на която е преустановено начисляването на амортизации, с изключение на случаите, когато е приложена буква "а";

ж) при всички останали случаи, с изключение на случаите на преобразуване по Търговския закон, вследствие на което не е осъществена бизнескомбинация, определена като придобиване съгласно приложимите счетоводни стандарти, когато амортизируемите активи се отписват от данъчния амортизационен план-целият преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки), който е следвало да бъде включен в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22;

з) в случаите по буква "б", когато лицето през предходни години не е формирало данъчна основа по реда на тази глава-частта от преоценъчния резерв (резерв от последващи оценки), която е следвало да бъде включена в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22, съответстваща на увеличението в разходите за амортизации в данъчния амортизационен план до датата на установяване на липсата или отписването на актива, с изключение на случаите, когато е приложена буква "а";"

о) в т. 27 след думите "ал. 3, т. 14" се добавя "или на т. 22 и чл. 29а, ал. 2, т. 1, или на т. 22 и чл. 29б";

п) точка 28 се изменя така:

"28. невъзстановените суми вследствие на прилагането на т. 22 и ал. 3, т. 14 или на т. 22 и чл. 29а, ал. 2, т. 1, или на т. 22 и чл. 29б в случаите на заличаване на лицата по чл. 41-към датата на заличаване, и при прекратяване на лицата по чл. 42, ал. 3-към датата на прекратяване."

2. В ал. 3:

а) точка 2 се изменя така:

"2. сумите, определени по реда на чл. 60 ал. 2.";

б) точка 4 се изменя така:

"4. изплатените суми за трудово възнаграждение, както и внесените дължими вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за сметка на работодателите през първите 12 месеца от наемането за всяко наето лице по трудово правоотношение за не по-малко от 12 последователни месеца, което към момента на наемането му е регистрирано като безработно за повече от една година или е регистрирано безработно лице на възраст над 50 години, или е безработно лице с намалена работоспособност; данъчното облекчение се ползва еднократно в годината, през която изтича 12-месечният период; по този ред не се извършва преобразуване за сумите, получени по Закона за насърчаване на заетостта;"

в) в т. 6 след думата "приходите" се добавя "до размера на разходите";

г) точка 7 се изменя така:

"7. начислените приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни лица и неперсонифицирани дружества; по този ред не се преобразува финансовият резултат с начислените приходи в резултат на разпределение на дивиденти от лицензирани дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.";

д) създават се т. 7а и 7б:

"7а. дивидентите, разпределени от местни лица и неперсонифицирани дружества в полза на финансови предприятия, когато инвестицията се отчита по метода на собствения капитал и за тези дивиденти не е приложена т. 7 в предходни периоди;

7б. дивидентите, разпределени от местни лица и неперсонифицирани дружества през целия период на притежаване на инвестицията, когато последната се отчита по метода на собствения капитал и за тези дивиденти не е приложена т. 7 и/или т. 7а в предходни периоди-в случаите на отписване на съответните инвестиции;"

е) точка 9 се отменя;

ж) създават се т. 10а, 10б, 10в, 10г и 10д:

"10а. частта от загубите, пренесена от минали години по реда на глава четвърта;

10б. частта от неразпределяемите разходи, определена по реда на чл. 25а, ал. 1;

10в. приходите от последващи счетоводни оценки на амортизируеми активи по смисъла на този закон, извършени след 31 декември 2003 г., които водят до увеличаване на финансовия резултат за текущия период;

10г. всички разходи на преобразуващо се дружество, произтичащи от прилагането на чл. 42, ал. 1, невключени във финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода;

10д. всички приходи на новоучредено или приемащо дружество, отчетени в нарушение на чл. 42, ал. 1 и включени във финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода;"

з) точка 12 се изменя така:

"12. данъчната балансова стойност на отписаните амортизируеми активи от данъчния амортизационен план, към датата на отписване на актива от данъчния амортизационен план, с изключение на случаите по ал. 2, т. 7, на отписване на актива за сметка на собствения капитал и на преобразуване по реда на Търговския закон;"

и) в т. 13:

аа) след думите "на ал. 2, т. 21" се добавя "или на чл. 29а, ал. 1, т. 1, или на чл. 29б";

бб) буква "а" се отменя;

вв) в буква "б" думите "до размера на нетната реализируема стойност" се заличават;

гг) в буква "в" накрая се добавя "с изключение на финансовите предприятия";

к) в т. 14:

аа) в буква "а" накрая се добавя "с изключение на финансовите предприятия";

бб) буква "в" се отменя;

вв) в буква "г" накрая се поставя запетая и се добавя "отчитани по справедлива стойност";

гг) създава се буква "д":

"д) приходите от първоначално признаване на селскостопанска продукция по справедлива стойност, налична към края на данъчния период;"

л) в т. 15 думите "ликвидация с влязло в сила съдебно решение" се заменят с "в ликвидация";

м) в т. 16 накрая се добавя "или когато през текущия отчетен период длъжникът е обявен в несъстоятелност или в ликвидация или при изтичането на давностния срок-от момента, в който вземането е станало изискуемо";

н) в т. 17 след думата "задължения" се добавя "и невключените в амортизируемата стойност на амортизируемите активи провизии за задължения";

о) точка 18 се изменя така:

"18. приходите, довели до увеличаване на финансовия резултат за текущия период, отчетени в нарушение на ал. 15;"

п) създава се т. 20а:

"20а. невъзстановените суми по чл. 29а, ал. 1, т. 1 или по чл. 29б в случаите по т. 15-20, с изключение на т. 18;"

р) точки 21 и 22 се изменят така:

"21. невъзстановените суми вследствие на прилагането на т. 13 и ал. 2, т. 21 или на т. 13 и чл. 29а, ал. 1, т. 1, или на т. 13 и чл. 29б в случаите на отписване на съответните активи, с изключение на случаите по ал. 2, т. 6, 7 и 21, буква "е"; когато обезценени материали се вложат в готова продукция, намалението по реда на изречение първо се признава в годината на продажба на продукцията;

22. невъзстановените суми вследствие на прилагането на т. 13 и ал. 2, т. 21 или на т. 13 и чл. 29а, ал. 1, т. 1, или на т. 13 и чл. 29б в случаите на заличаване на лицата по чл. 41-към датата на заличаване, и при прекратяване на лицата по чл. 42, ал. 3-към датата на прекратяване."

3. В ал. 10 думите "Отчетените от едноличните търговци разходи за командировки на лицето, регистрирало едноличния търговец, и на лица, наети по извънтрудови правоотношения" се заменят с "Отчетените разходи за командировки за едноличния търговец и за лицата, наети от него по извънтрудови правоотношения".

4. Алинея 11 се изменя така:

"(11) Отчетените разходи за групов превоз на персонала, включително на наетите по договори за управление и контрол, извършен със собствени или наети автомобили, от местоживеене до месторабота и обратно, с изключение на случаите, в които транспортът се осъществява с леки автомобили, не се регулират за данъчни цели и не подлежат на облагане по реда на чл. 36. В случаите, когато превозът се извършва с наети автомобили, за доказване на отчетените разходи лицата следва да разполагат с писмен договор, съдържащ данни за вида и характеристиките на транспортните средства, с които се извършва превозът, както и с копие от свидетелствата за регистрация на моторните превозни средства."

5. Алинея 13 се изменя така:

"(13) С разходите, включени в основата за облагане по чл. 36, ал. 1 след 31 декември 2003 г., не се преобразува финансовият резултат по реда на ал. 2, т. 19а-26 и ал. 3, т. 12-20."

6. Алинея 15 се изменя така:

"(15) За целите на данъчното облагане измененията и допълненията на Международните стандарти за финансови отчети, приети през съответната година от Съвета по международни счетоводни стандарти, се прилагат не по-рано от 1 януари на годината, следваща годината, през която са утвърдени от съвета."

7. Създава се ал. 16:

" (16) По реда на този член не се преобразува финансовият резултат, когато:

1. е отказано правото на данъчен кредит, при условие че са изпълнени изискванията на този закон;

2. при международен въздушен транспорт разходите са документирани чрез оригиналния отрязък от пътническия купон заедно с бордните карти от прелетения самолетен билет, придружени от фактура, издадена от превозвача, или протокол, издаден от лицето, което извършва продажбата на билета от името и за сметка на превозвача; протоколът задължително съдържа реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството, като издател на документа за целите на чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството е лицето, което извършва продажбата на билета от името и за сметка на превозвача."

§ 8. В чл. 24, ал. 1 изречение второ се отменя.

§ 9. Създава се чл. 25а:

"Чл. 25а. (1) Частта от неразпределяемите разходи, съответстваща на дейностите по чл. 4, ал. 1, осъществявани от лицата по чл. 6, ал. 1, т. 2, се определя, като съотношението между приходите от дейностите по чл. 4, ал. 1 и всички приходи се умножи по общия размер на неразпределяемите разходи.

(2) За целите на преотстъпването на данъка по глава десета частта от неразпределяемите разходи/приходи, съответстваща на дейностите, за които се ползва преотстъпването, се определя, като съотношението между нетните приходи от продажби от дейностите, за които се ползва преотстъпването, и всички нетни приходи от продажби се умножи по общия размер на неразпределяемите разходи/приходи.

(3) За целите на преотстъпване на данъка по глава десета частта от сумите по чл. 23, ал. 2 и 3, които не могат да се отнесат само към определена дейност и са свързани с осъществяване на дейностите, за които се ползва преотстъпването, се разпределят на базата на съотношението по ал. 2."

§ 10. В чл. 26 ал. 1 се изменя така:

"(1) При определяне на облагаемата печалба максималният размер на разходите за лихви по заеми от търговци, съдружници и други лица, както и по финансов лизинг и банкови заеми, намалени с всички приходи от лихви (с изключение на лихвите по чл. 23, ал. 3, т. 8), не може да превишава 75 на сто от счетоводната печалба, без влиянието на всички разходи и приходи за лихви. Разходите за лихви по финансов лизинг и банкови заеми се регулират само в случаите, в които лизингополучателят, съответно кредитополучателят, и лизингодателят, съответно кредитодателят, са свързани лица. Когато финансовият резултат, без влиянието на всички разходи и приходи за лихви, е отрицателна величина, се регулира целият размер на компенсирания разход за лихви."

§ 11. В чл. 27 т. 2 се изменя така:

"2. разходи от минали отчетни периоди, които са възникнали преди повече от 5 години преди текущия период."

§ 12. В чл. 28, ал. 1 думите "с изключение на случаите по чл. 23, ал. 2, т. 24" се заличават.

§ 13. Създава се чл. 28а:

"Чл. 28а. (1) Финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) се коригира с разходите, съответно приходите, произтичащи от фундаментални грешки, отчетени съгласно алтернативния подход на приложимите счетоводни стандарти по реда на чл. 23, ал. 2, т. 18-за разходите, съответно чл. 23, ал. 3, т. 10-за приходите.

(2) За сумите по ал. 1 и произтичащата от тях корекция на корпоративния данък (данък върху печалбата и данък за общините) или загубата за пренасяне за съответния минал период се прилагат разпоредбите на чл. 29б."

§ 14. Член 29 се изменя така:

"Чл. 29. Финансовият резултат преди данъчното преобразуване се намалява по реда на чл. 23, ал. 3, т. 10 с положителната разлика между приходите и разходите, отчетени в резултат на събития от минал отчетен период, включени във финансовия резултат за текущия данъчен период, върху която са начислени данъчни задължения или е намалила загубата за пренасяне за съответния минал данъчен период."

§ 15. Член 29а се изменя така:

"Чл. 29а. (1) Финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) се намалява със сумите (съответстващи на стойността на разходите за съответния минал отчетен период и/или начислените в по-малко разходи, или начислените в повече приходи за съответния минал отчетен период), произтичащи от промени в счетоводната политика, отчетени съгласно препоръчителния подход на приложимите счетоводни стандарти, както следва:

1. по реда на чл. 23, ал. 3, т. 20а, 21 и 22-в случаите по чл. 23, ал. 2, т. 21, 23, 25 и 26;

2. по реда на чл. 23, ал. 3, т. 10-за всички останали случаи, с изключение на тези по чл. 23, ал. 2, т. 1-20 и т. 22, 23а и 24.

(2) Финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) се увеличава със сумите (съответстващи на стойността на приходите за съответния минал отчетен период и/или начислените в повече разходи, или начислените в по-малко приходи за съответния минал отчетен период), произчитащи от промени в счетоводната политика, отчетени съгласно препоръчителния подход на приложимите счетоводни стандарти, както следва:

1. по реда на чл. 23, ал. 2, т. 27 и 28-в случаите по чл. 23, ал. 3, т. 14;

2. по реда на чл. 23, ал. 2, т. 18-във всички останали случаи."

§ 16. Създава се чл. 29б:

"Чл. 29б. (1) При отчитане на фундаментални грешки по препоръчителния подход на приложимите счетоводни стандарти данъчните задължения за съответния минал отчетен период се коригират съобразно изискванията на чл. 23, действащи за съответния минал период, и данъчните размери за периода, за който се отнася грешката.

(2) В случаите, когато вследствие на корекцията възникне загуба или се увеличи загубата за съответния минал период, се прилагат разпоредбите на глава четвърта, като за година на възникване на загубата се счита годината, през която е следвало да бъде отчетен съответният разход, и облагаемите печалби за данъчните периоди от годината на възникване на разхода до отчитането на грешката не се коригират.

(3) В случаите, когато в резултат на корекцията се намали загубата за съответния минал период, в който е следвало да бъде отчетен приходът, с размера на грешката се коригира частта от загубата, която не е пренесена по реда на чл. 38 до текущия период, а когато тази част от загубата е недостатъчна, върху разликата се дължи данък, определен по реда на ал. 1.

(4) С корекцията на корпоративния данък (данък върху печалбата и данък за общините) за предходен отчетен период, изчислена по реда на ал. 1, се коригира годишният корпоративен данък по годишна данъчна декларация за текущия отчетен период.

(5) За сумите, съответстващи на стойността на разходите и/или начислените в по-малко разходи, или начислените в повече приходи за съответния минал отчетен период, произтичащи от корекции на фундаментални грешки, се прилагат разпоредбите на този член, когато са изпълнени условията на чл. 27 и 28."

§ 17. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата "търговци" се добавя "(в т.ч. на общините)".

2. В ал. 2 думите "или общинско" се заличават.

3. В ал. 3 думите "разпределената печалба е" се заменят с "източниците на собствения капитал се разпределят".

4. В ал. 4:

а) в изречение първо след думите "едноличните търговци" се добавя "и чуждестранните лица чрез място на стопанска дейност";

б) изречение трето се изменя така:

"Когато платецът на доходите не е задължен да удържа и внася данъка, той се внася от получателя на дохода."

5. Създават се ал. 6 и 7:

"(6) За целите на този закон при преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик по реда на чл. 265 от Търговския закон се счита, че към датата на вписването по чл. 265б от Търговския закон е начислен ликвидационен дял в полза на едноличния собственик, който се облага по реда на ал. 1.

(7) Разпоредбата на ал. 4 се прилага и когато чуждестранно лице чрез място на стопанска дейност начислява доходи по чл. 12, ал. 2, 3 и 5 на други части на предприятието си, разположени извън територията на страната."

§ 18. В чл. 36, ал. 4 изречение второ се изменя така:

"В случаите, когато предприятията и търговските представителства имат ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към момента на извършване на разходите, цялата сума на извършените разходи подлежи на облагане с данък при източника, който е окончателен."

§ 19. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "приспада последователно" се заменят с "пренася".

2. В ал. 2 след думите "положителния финансов резултат" се добавя "след данъчно преобразуване, с изключение на чл. 23, ал. 3, т. 10а".

3. Създава се ал. 4:

"(4) Загубите, възникнали през предходни данъчни години, за които данъчно задълженото лице не е имало задължение да формира облагаема печалба по реда на глава втора, не подлежат на пренасяне."

§ 20. В чл. 39 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се отменя.

2. В ал. 2 думите "(без преобразуване от един вид в друг вид)" се заменят с "(без преобразуване по чл. 264 и 265 от Търговския закон)".

§ 21. Член 40 се изменя така:

"Чл. 40. В случаите, когато данъчно задълженото лице е формирало загуба и тази загуба или част от нея е от източници извън България, последната се приспада последователно само от положителния финансов резултат от източника извън страната, от който е възникнала, през следващите пет данъчни години. Когато загубата е от няколко източника, тя се разпределя за целите на изречение първо между източниците, от които е възникнала, пропорционално на загубата от всеки източник към сумата на загубите от съответните източници."

§ 22. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думата "счетоводен" се заменя с "финансов" и думите "като действащи предприятия" се заменят с "по общия ред".

2. В ал. 5 думата "всякакви" се заличава.

3. Създава се ал. 10:

"(10) Последният данъчен период обхваща времето от началото на календарната година, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването на данъчно задълженото лице. Дължимите по този закон данъци за последния данъчен период се внасят до датата на заличаването на данъчно задълженото лице."

§ 23. Член 42 се изменя така:

"Чл. 42. (1) За целите на данъчното облагане всички действия за периода от датата по чл. 263ж, ал. 2 от Търговския закон до датата по чл. 263ж, ал. 1 от Търговския закон се считат за извършени от преобразуващите се дружества.

(2) За периода по ал. 1 преобразуването на финансовия резултат по реда на чл. 23, произтичащо от действията по ал. 1, се извършва от преобразуващите се дружества.

(3) Преобразуващи се дружества, които се прекратяват при преобразуването чрез разделяне, сливане, вливане или прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик, се облагат с корпоративен данък за периода от началото на годината до датата на преобразуването, определена по реда на чл. 263ж, ал. 1 или чл. 265а, ал. 1 от Търговския закон.

(4) Данъчното облагане по ал. 3 е окончателно. Новоучреденото или приемащото дружество/дружества внася разликата между начислените данъци с натрупване и направените авансови вноски в 30-дневен срок от датата на преобразуването, определена по реда на чл. 263ж, ал. 1 или чл. 265а, ал. 1 от Търговския закон.

(5) За останалия период до края на годината корпоративният данък на новоучреденото дружество/дружества се установява и внася по общия ред.

(6) За целите на данъчното облагане при преобразуване по Търговския закон чрез промяна на правната форма всички действия, извършени от преобразуващото се дружество за текущия период и за предходни периоди, в т.ч. преобразуванията на финансовия резултат по реда на чл. 23, се считат за извършени от новоучреденото дружество."

§ 24. Член 43 се изменя така:

"Чл. 43. (1) При преобразуване на търговски дружества или при преустройство на кооперативни организации новоучредените или приемащите дружества/кооперативни организации са солидарно отговорни за данъчните задължения на преобразуващите се дружества или кооперативни организации до размера на получените права.

(2) При прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон правоприемникът е солидарно отговорен за данъчните задължения на отчуждителя до размера на получените права.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 се прилагат разпоредбите на Търговския закон."

§ 25. В чл. 44 числото "23,5" се заменя с "19,5".

§ 26. Създава се чл. 46б:

"Чл. 46б. Данъкът по чл. 2в е в размер 4 на сто. Данъкът е окончателен."

§ 27. В чл. 48, ал. 2 думите "законно регистрираните в страната вероизповедания и юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър към Министерството на правосъдието" се заменят с "лицата по чл. 23, ал. 3, т. 1, при спазване на условията по чл. 23, ал. 4-7".

§ 28. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя "и корекциите по чл. 29 и 29б".

2. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Лицата по чл. 42, ал. 3 подават данъчна декларация за дължимия данък в 30-дневен срок от датата на преобразуването съгласно чл. 263ж, ал. 1 или чл. 265а, ал. 1 от Търговския закон."

3. Алинея 6 се изменя така:

"(6) В случаите на определяне на дължимия корпоративен данък по реда на чл. 41, ал. 10 данъчно задължените лица подават данъчна декларация до датата на заличаването."

4. Създават се ал. 8, 9 и 10:

"(8) В срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, лицата по чл. 2в подават в териториалната данъчна дирекция по данъчната им регистрация декларация за предходното тримесечие по образец. За четвъртото тримесечие на календарната година декларация не се подава. В срок до 31 март на календарната година лицата по чл. 2в подават в териториалната данъчна дирекция по данъчната си регистрация декларация за предходната календарна година по образец.

(9) В срок до 30-о число на месеца, следващ тримесечието, лицата по чл. 2, ал. 3 подават в териториалната данъчна дирекция по данъчната си регистрация декларация за предходното тримесечие по образец. За четвъртото тримесечие на календарната година декларация не се подава. В срок до 30 април на календарната година лицата по чл. 2, ал. 3 подават в териториалната данъчна дирекция по данъчната си регистрация декларация за предходната календарна година по образец.

(10) Образците на декларациите по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в "Държавен вестник"."

§ 29. Създава се чл. 54а:

"Чл. 54а. Данъкът, дължим от лицата по чл. 2в, се внася ежемесечно до 15-о число на следващия месец и е окончателен."

§ 30. В чл. 55, ал. 1 се създава изречение четвърто: "Когато платецът на дохода не подлежи на данъчна регистрация, данъкът се внася в Териториалната данъчна дирекция-София."

§ 31. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Приемащите/новоучредените чрез преобразуване търговски дружества или чрез преустройство кооперативни организации правят авансови вноски, както следва:

1. при преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма или при прехвърляне на имущество върху едноличния собственик-авансови вноски по реда на ал. 1, 2 или 5 въз основа на облагаемата печалба на преобразуващите се дружества;

2. във всички останали случаи на преобразуване на търговски дружества или преустройство на кооперативни организации-тримесечни авансови вноски по реда на ал. 5."

2. В ал. 4 числото "23,5" се заменя с "19,5".

3. В ал. 5 след думата "отрицателна" се добавя "или нулева", а числото "23,5" се заменя с "19,5".

4. В ал. 6 думата "април" се заменя с "януари" и се създава изречение трето: "При извършено намаление по реда на тази алинея размерът на последващите авансови вноски не може да превишава размера на авансовата вноска, определен по реда на ал. 1 и 2."

5. Алинея 8 се изменя така:

"(8) Новообразуваните през годината лица, данъчно задължените лица, които през предходната година не са имали задължение да формират облагаема печалба по реда на този закон, и лицата по чл. 41 правят тримесечни авансови вноски по реда на ал. 5."

6. В ал. 9 думите "Месечните авансови" се заменят с "Авансовите".

§ 32. В чл. 57 се правят следните изменение и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 и 3:

"(2) На лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък за текущата година по реда на глава десета и по реда на отменения чл. 20 от Закона за чуждестранните инвестиции, се преотстъпва и съответната част от дължимите авансови вноски за корпоративния данък, пропорционална на размера на преотстъпването.

(3) Лицата по ал. 2 уведомяват с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, териториалната данъчна дирекция по данъчната си регистрация за преотстъпването на авансовите си вноски."

§ 33. В чл. 58 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "на чл. 54, 55 и 56" се заменят с "на чл. 55 и 56".

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) В случаите по чл. 56, ал. 6 и когато действително дължимият годишен данък надвиши с повече от 10 на сто дължимите авансови вноски, определени по реда на чл. 56, върху разликата между:

1. по-ниското от действително дължимия годишен данък или сумата на определените авансови вноски по реда на чл. 56, ал. 1, 2 и 5, и

2. дължимите авансови вноски, определени по реда на чл. 56, се дължи лихва, равна на основния лихвен процент, увеличен с 10 пункта към 31 декември на съответната календарна година; разликата се разпределя в съответните месеци/тримесечия по чл. 56, за които е ползвано намалението, като ефективното намаление за съответния месец/тримесечие се умножи по съотношението между разликата по предходното изречение и общата сума на ефективното намаление за целия данъчен период."

§ 34. В чл. 60 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, изречение първо думата "дружествения" се заменя с "основния (регистриран)", а в изречение второ съюзът "и" се заличава.

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Финансовият резултат преди данъчно преобразуване се намалява по реда на чл. 23, ал. 3, т. 2 с произведението от внесените задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за текущата година, за сметка на работодателя за наетите по трудов договор лица и процента на увеличението в средносписъчния брой на персонала, нает по трудов договор в предприятието за текущата година, спрямо този от предходната година. Размерът на намалението не може да превишава разликата между ефективно внесените задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за текущата година, за сметка на работодателя за наетите по трудов договор лица и задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя за наетите по трудов договор лица, дължими през предходната година. Намалението се ползва, при условие че данъчно задълженото лице няма изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към 31 декември на годината, за която се ползва."

3. В ал. 3 думите "последните две години" се заменят с "предходната година", а думите "от министъра на финансите" се заменят със "със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник".

§ 35. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Петдесет на сто от корпоративния данък и данъка по чл. 2в се преотстъпват на създадените със закон социални и здравноосигурителни фондове, научноизследователски бюджетни предприятия, държавни висши училища, държавни и общински училища от системата на народната просвета за стопанската им дейност, която е пряко свързана със или е помощна за осъществяване на основната им дейност."

2. Създава се нова ал. 3:

"(3) Двадесет на сто от корпоративния данък се преотстъпва на частните висши училища и частните училища от системата на народната просвета."

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:

а) в изречение първо думите "и частни училища и по ал. 2" се заменят с "и по ал. 2 и 3";

б) в изречение трето думата "висшите" се заменя с "държавните висши".

§ 36. В чл. 61д се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

"1. обектите, подлежащи на деклариране по реда на Данъчния процесуален кодекс, в т.ч. седалище и адрес на управление, и активите по смисъла на Закона за счетоводството (с изключение на парични средства по сметки в банки и притежавани акции и дялове в други предприятия) на данъчно задълженото лице се намират изцяло в административните граници на общините съгласно списъка по чл. 60, ал. 3;"

б) точка 2 се изменя така:

"2. средносписъчният брой на персонала с постоянен адрес в административните граници на общините по т. 1, нает по трудови правоотношения за текущата година, е не по-малък от 80 на сто от общия средносписъчен брой на персонала, нает по трудови правоотношения за текущата година."

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Преотстъпеният корпоративен данък се отчита като резерви. Преотстъпването се ползва, когато отчетените като резерви средства са вложени за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и на краткотрайни активи, необходими за извършването на производствена дейност, както и за възнаграждения на наети по трудови правоотношения лица до края на календарната година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването."

3. В ал. 3 накрая се добавя "и удостоверения за липса на ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, издадени от съответния компетентен орган."

4. Алинея 4 се изменя така:

"(4) В случаите, когато в резултат на увеличената трудова заетост районът отпадне от списъка по чл. 60, ал. 3, лицето, придобило правото на преотстъпване по ал. 1, запазва това право през следващите 5 последователни години, считано от годината, през която районът отпадне от списъка при спазване на условията и по реда на ал. 1-3, като през този период за целите на изпълнение на условията по ал. 1, т. 1 и 2 се счита, че районът е в списъка по чл. 60, ал. 3."

5. Създава се ал. 5:

"(5) В случаите, когато данъчно задължено лице е отговаряло на условията по ал. 1 в предходната година преди районът да отпадне от списъка по чл. 60, ал. 3, но не е осъществявало производствена дейност през този период поради извършването на подготвителни работи и производствената дейност започне през следваща година, правото на преотстъпване на данъка възниква от годината на започване на производствената дейност и се запазва през следващите четири последователни години, при спазване на условията по ал. 1-3. През този период се счита, че районът е в списъка по чл. 60, ал. 3."

§ 37. В наименованието на глава единадесета накрая се добавя "и на лицензираните дружества със специална инвестиционна цел".

§ 38. Създава се чл. 62б:

"Чл. 62б. Лицензираните дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел не се облагат с корпоративен данък."

§ 39. В чл. 67е след думите "по чл. 51, ал. 2" се добавя "за подаване на годишен финансов отчет, включително приложенията към него и копие от доклада по Закона за независимия финансов одит".

§ 40. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 25 се отменя.

2. Точка 32 се изменя така:

"32. "Ликвидационни дялове" по смисъла на чл. 34 е частта от собствения капитал на предприятието, съответстваща на дела на съдружника/акционера в регистрирания капитал или на договореното съотношение по реда на Търговския закон, намален с частта от резерва от последваща оценка (преоценъчния резерв), формиран по реда на счетоводното законодателство, която не е довела до увеличаване на счетоводно начислените разходи за амортизации и документално доказаната цена на придобиване на дяловете/акциите, с изключение на случаите по чл. 34, ал. 3."

3. В т. 34 изречение второ се изменя така: "Не е налице документална обоснованост, когато е използван неистински документ, документ с невярно съдържание или преправен документ, които обстоятелства са установени със съдебен акт, както и когато е използван документ, издаден от лице, което не съществува, установено със справка от съответния публичен регистър или от лице, което осъществява търговска дейност без данъчна регистрация."

4. Точка 35 се изменя така:

"35. "Периферни устройства" са всички устройства, които се включват към системното осигуряване на компютър или се управляват от компютър, но той може да работи и без тях."

5. Точка 43 се изменя така:

"43. "Компенсиран разход за лихви" е положителната разлика между разходите за лихви и приходите от лихви, определени по реда на чл. 26, ал. 1."

6. Създават се т. 51-70:

"51. "Неразпределяеми разходи" са всички разходи за продажби, административни, финансови и извънредни разходи, които не се отнасят само към определена дейност и са свързани с осъществяване на дейностите по чл. 4, ал. 1 или на дейностите, за които се ползва преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава десета.

52. "Неразпределяеми приходи" са всички финансови и извънредни приходи, които не произтичат от осъществяването само на определена дейност и са свързани с осъществяване на дейностите по чл. 4, ал. 1 или на дейностите, за които се ползва преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава десета.

53. "Дълготрайни материални активи" са активите, които отговарят на определението за дълготраен материален актив съгласно счетоводното законодателство и са със стойност, която е равна или превишава по-ниската от следните две величини:

а) възприетия съгласно счетоводната политика на предприятието стойностен праг на същественост за дълготрайни активи;

б) петстотин лева.

54. "Дълготрайни нематериални активи" са придобити нефинансови ресурси, които:

а) нямат физическа субстанция;

б) са със стойност, която е равна или превишава по-ниската от следните две величини:

аа) възприетия съгласно счетоводната политика на предприятието стойностен праг на същественост за дълготрайни активи;

бб) петстотин лева;

в) се използват през повече от 12-месечен период;

г) дълготрайни нематериални активи по смисъла на този закон са и: маркетингови или аналогични на тях проучвания, бизнес планове и фирмени стратегии, разходи, водещи до увеличаване на икономическата изгода на наети или предоставени за ползване дълготрайни активи.

55. "Амортизируеми активи" за лицата, които са изготвили начален данъчен амортизационен план през 2003 г., са:

а) активите, включени в данъчния амортизационен план към 31 декември 2003 г., с изключение на определените като неамортизируеми активи в Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г.;

б) инвестиционните имоти и дълготрайните активи по т. 53 и 54, с изключение на определените като неамортизируеми активи в Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., придобити след 31 декември 2003 г.;

в) инвестиционните имоти, отчитани по справедлива стойност, с изключение на земята;

г) последващите разходи за амортизируемите активи по букви "а", "б" и "в", които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени след 31 декември 2003 г.; за целите на чл. 22, ал. 2 тези активи се отнасят към категорията, към която се отнася активът, за който са извършени тези разходи;

д) положителната търговска репутация, възникнала след 31 декември 2003 г.;

е) сумата от:

аа) непризнатата за данъчни цели през 2002 г. част от балансовите стойности на отписаните през 2002 г. дълготрайни активи по реда на Националните счетоводни стандарти поради промяна в стойностния праг на същественост, отчетени съгласно алтернативния подход, или

бб) непризнатата за данъчни цели през 2002 г. част от балансовите стойности на отписаните през 2002 г. дълготрайни активи по реда на Националните счетоводни стандарти поради промяна в стойностния праг на същественост, отчетени съгласно препоръчителния подход, намалена с частта от преоценъчния им резерв, която не е довела до увеличаване на данъчно признатия размер на разходите за амортизации.

56. "Амортизируеми активи" за лицата, които изготвят начален данъчен амортизационен план след 31 декември 2003 г., са:

а) активите, включени в счетоводния амортизационен план, в т.ч. положителната търговска репутация, към датата на изготвяне на начален данъчен амортизационен план, които са определени като амортизируеми активи в Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., и активите, за които поради временното им изваждане от употреба съгласно счетоводното законодателство е преустановено начисляването на амортизация;

б) инвестиционните имоти и дълготрайните активи по т. 53 и 54, с изключение на определените като неамортизируеми активи в Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., придобити след датата на изготвяне на начален данъчен амортизационен план;

в) инвестиционните имоти, отчитани по справедлива стойност, с изключение на земята;

г) последващите разходи за амортизируемите активи по букви "а", "б" и "в", които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени след датата на изготвяне на начален данъчен амортизационен план; за целите на чл. 22, ал. 2 тези активи се отнасят към категорията, към която се отнася активът, за който са извършени тези разходи;

д) положителната търговска репутация, възникнала след датата на изготвяне на начален данъчен амортизационен план.

57. "Амортизируема стойност" е:

а) за лицата, които са изготвили начален данъчен амортизационен план през 2003 г.:

аа) за активите по т. 55, буква "а"-стойността на активите в данъчния амортизационен план към 31 декември 2003 г.; не се включва в амортизируемата стойност ефектът от промяната в стойностите на амортизируемите активи в резултат на прилагането на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за счетоводството, както и ефектът от извършена последваща оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръчителен подход за последваща оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност;

бб) за активите по т. 55, букви "б" и "г"-историческата цена, намалена с начислените провизии, включени в нея;

вв) за активите по т. 55, буква "в", придобити до 31 декември 2003 г.-отчетната стойност към 31 декември 2003 г., намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;

гг) за активите по т. 55, буква "в", придобити след 31 декември 2003 г.-историческата цена, намалена с начислените провизии, включени в нея;

дд) за активите по т. 55, буква "д"-историческата цена;

ее) за актива по т. 55, буква "е"- сумата, определена съгласно т. 55, буква "е";

б) за лицата, които изготвят начален данъчен амортизационен план след 31 декември 2003 г. и изготвят и представят годишните си финансови отчети за 2003 г. на базата на Националните счетоводни стандарти:

аа) за активите по т. 56, буква "а", придобити до 31 декември 2003 г.-отчетната стойност в счетоводния амортизационен план към 31 декември 2003 г., определена съгласно Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена; не се включва в амортизируемата стойност ефектът от извършена последваща оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръчителен подход за последваща оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност;

бб) за активите по т. 56, буква "а", придобити в периода от 1 януари 2004 г. до изготвянето на началния данъчен амортизационен план-историческата цена, увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;

вв) за активите по т. 56, букви "б" и "г"-историческата цена, намалена с начислените провизии, включени в нея;

гг) за активите по т. 56, буква "в", придобити до 31 декември 2003 г.-отчетната стойност към 31 декември 2003 г., увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;

дд) за активите по т. 56, буква "в", придобити след 31 декември 2003 г.-историческата цена, увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;

ее) за активите по т. 56, буква "д"-историческата цена;

в) за лицата, които изготвят начален данъчен амортизационен план след 31 декември 2003 г. и изготвят и представят годишните си финансови отчети за 2003 г. на базата на Международните стандарти за финансови отчети:

аа) за активите по т. 56, буква "а", придобити до 31 декември 2003 г.-отчетната стойност към 31 декември 2003 г., определена съгласно Международните стандарти за финансови отчети, действащи към 31 декември 2003 г., увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена; не се включва в амортизируемата стойност ефектът от промяната в стойностите на амортизируемите активи в резултат на прилагането на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за счетоводството, както и ефектът от извършена последваща оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръчителен подход за последваща оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност;

бб) за активите по т. 56, буква "а", придобити в периода от 1 януари 2004 г. до изготвянето на началния данъчен амортизационен план-историческата цена, увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;

вв) за активите по т. 56, букви "б" и "г"-историческата цена, намалена с начислените провизии, включени в нея;

гг) за активите по т. 56, буква "в", придобити до 31 декември 2003 г.-отчетната стойност към 31 декември 2003 г., увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;

дд) за активите по т. 56, буква "в", придобити след 31 декември 2003 г.-историческата цена, увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;

ее) за активите по т. 56, буква "д"-историческата цена.

58. "Призната до момента данъчна амортизация" е:

а) за лицата, които изготвят начален данъчен амортизационен план след 31 декември 2003 г. и изготвят и представят годишните си финансови отчети за 2003 г. на базата на Националните счетоводни стандарти-натрупаната амортизация към 31 декември 2003 г., определена съгласно Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., коригирана с ефекта върху натрупаната амортизация в резултат на извършена последваща оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръчителен подход за последваща оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност, и увеличена с разходите за амортизации за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, определени върху амортизируемата стойност на активите, определена по реда на т. 57, буква "б";

б) за лицата, които изготвят начален данъчен амортизационен план след 31 декември 2003 г. и изготвят и представят годишните си финансови отчети за 2003 г. на базата на Международните стандарти за финансови отчети-натрупаната амортизация към 31 декември 2003 г., определена съгласно Международните стандарти за финансови отчети, действащи към 31 декември 2003 г., коригирана с ефекта върху натрупаната амортизация в резултат на прилагането на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за счетоводството, както и ефекта върху натрупаната амортизация в резултат на извършена последваща оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръчителен подход за последваща оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност, и увеличена с разходите за амортизации за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, определени върху амортизируемата стойност на активите, съгласно т. 57, буква "в".

59. "Отписване от счетоводния амортизационен план" за целите на този закон е налице в случаите:

а) при отписване на амортизируем актив от имуществото на данъчно задълженото лице, в т.ч. в случаите на прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон;

б) при трансформиране на амортизируем актив в неамортизируем по смисъла на този закон, с изключение на случаите по чл. 22, ал. 13;

в) при отписване на амортизируеми активи поради промяна в стойностния праг на същественост съгласно приложимите счетоводни стандарти;

г) за активите по чл. 22, ал. 13-при отписване от имуществото на данъчно задълженото лице, при трансформиране в друг неамортизируем актив по смисъла на този закон и при отписване поради промяна в стойностния праг на същественост съгласно приложимите счетоводни стандарти.

60. "Данъчно признат размер на разходите за амортизации" е сумата от признатата до момента данъчна амортизация и начислените разходи за амортизация съгласно данъчния амортизационен план.

61. "Данъчна балансова стойност" е амортизируемата стойност на актива, намалена с данъчно признатия размер на разходите за амортизации.

62. "Ефективно намаление" по смисъла на чл. 58, ал. 2 е разликата между дължимите авансови вноски, определени по реда на чл. 56, ал. 1-5, и декларираните по реда на чл. 56, ал. 6.

63. "Документално доказаната цена на придобиване на продадена акция" е цената на придобиване на съответната акция, която лицето е доказало документално по реда, определен в съответните нормативни актове. Когато акции на едно дружество са придобити на различни документално доказани цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано кои от тях се продават, документално доказаната цена на придобиване на всяка от продадените акции е средно претеглената цена, определена въз основа на документално доказаната цена на придобиване на държаните акции към датата на продажбата.

64. "Разходи за провизии за задължения" са отчетените в съответствие със счетоводното законодателство, в т.ч. очакваните превишения на общата сума на разходите над приходите и очакваните загуби по договори за строителство, доходите при и след напускане, доходите под формата на акции или дялове на собствения капитал и други дългосрочни доходи на персонала, начислени като разход в текущия период съгласно счетоводното законодателство, които отговарят на критериите за признаване на провизия съгласно приложимите счетоводни стандарти.

65. "Производствена дейност" за целите на чл. 61д е процесът на създаване на нов продукт чрез механично, физично или химично преобразуване (обработка или преработка) на суровини и материали с цел последваща реализация.

66. "Телефонни или телекомуникационни услуги" са телефонни или телекомуникационни услуги, които се използват за предоставяне на информационни, справочни и развлекателни услуги на крайните потребители от лица, осъществяващи стопанска дейност и наричани доставчици или съдоставчици на телефонни или телекомуникационни услуги.

67. "Доставчици на телефонни или телекомуникационни услуги" са лица, които:

а) упражняват стопанска дейност в съответствие с българското законодателство, и

б) ползват номера за достъп от далекосъобщителната мрежа, и

в) организират самостоятелно или съвместно с еднолични търговци или юридически лица предоставянето на информационни, справочни и развлекателни услуги на крайните потребители.

68. "Съдоставчици на телефонни или телекомуникационни услуги" са еднолични търговци или юридически лица, които имат договор с доставчик на телефонни или телекомуникационни услуги и обслужват входящите телефонни повиквания към номерата на доставчиците на телефонни или телекомуникационни услуги, като предоставят:

а) информация и информационни услуги;

б) справочна информация и услуги;

в) развлекателни и други услуги на крайните потребители.

69. "Дълготрайни нематериални активи, за които има правни ограничения за периода на ползване на актива" са: лицензии, патенти, концесии, ограничени вещни права, подобрения на наети или предоставени за ползване дълготрайни материални активи и други нематериални активи, които имат ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение.

70. "Бизнескомбинация" е тази, определена в приложимите счетоводни стандарти."

§ 41. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 119 от 2002 г.) се правят следните изменения:

1. Параграф 63 се отменя.

2. В § 64 в изречение първо думите "за първи път на" се заменят с "на начален" и изречение второ се заличава.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 42. Разпоредбата на чл. 22, ал. 2, т. 7 се прилага за активи, придобити от 1 януари 2004 г.

§ 43. В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел ( ДВ, бр. 46 от 2003 г.) в чл. 10 ал. 3 и 4 се отменят.

§ 44. (В сила от 16 декември 2003 г.) В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 56 от 1999 г.; изм., бр. 92 от 2000 г.; доп., бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43 и 45 от 2002 г.) в чл. 16, ал. 1, т. 9 накрая се добавя "и е проведена открита или ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка, прекратена по реда на чл. 21, ал. 1, т. 1-4."

§ 45. Банките и клоновете на чуждестранни банки в страната могат в периода 1 април 2004 г.-31 март 2006 г. да внасят на равни месечни вноски, в сроковете по чл. 56, възникналите данъчни задължения от разликите по приключителния и встъпителния баланс, които са резултат от прилагането на Международните стандарти за финансови отчети от 1 януари 2003 г.

§ 46. (В сила от 16 декември 2003 г.) Данъчните задължения, възникнали в резултат на прилагането на отменената буква "б" от чл. 23, ал. 2, т. 16 за активите, за които признатата до 31 декември 2003 г. данъчна амортизация е равна или превишава амортизируемата им стойност (активите, които са напълно амортизирани към 31 декември 2003 г. съгласно данъчния амортизационен план), могат да се внесат на три равни вноски в следните срокове:

1. първа вноска-до 30 юни 2004 г.;

2. втора вноска-до 31 март 2005 г.;

3. трета вноска-до 31 март 2006 г.

§ 47. Този закон влиза в сила от 1 януари 2004 г., с изключение на § 44 и 46, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 4 декември 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Огнян Герджиков

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР