Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-86 от 04.04.2003 г. на НОИ

29 Mar 2004 16:06ч, видяна 2440 пъти
реклама
Във връзка с провеждането на финансови ревизии по приходите и разходите на ДОО, приходите на ДЗПО и НЗОК за периоди след 1 януари 2003 г. да се има предвид:

І. При извършване на ревизии за определяне на размера на дължимите осигурителни вноски, контролните органи на НОИ проверяват осигурителят правилно ли е определил кодовете на длъжностите съгласно Националната класификация на професиите /НКП/ за лицата, работещи по трудови правоотношения или по договори за управление и контрол на търговски дружества.

След откриване на ревизията финансовите ревизори са длъжни да изискат от осигурителите информация, която да съдържа: трите имена на работника, длъжностното наименование по трудов договор и кода по НКП. При осигурители с по-голям брой заети лица тази информация може да се ползва от щатните разписания или от други документи, съдържащи необходимите данни.

Данните от предоставената информация се сравняват с трудовите договори на лицата, за да се установи правилно ли е определен кодът по НКП и съответстващият на него минимален осигурителен доход по основната икономическа дейност и квалификационна група професии.

При извършване на ревизии контролните органи на НОИ използват информацията от персоналния регистър, регистъра на трудовите договори и справката за заверените уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ, намиращи се в осигурителя.

Когато кодът, към който се отнася длъжността, е определен неправилно от работодателя и поради това осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО и НЗОК са внесени в размер по-малък от дължимия, на осигурителя се съставя ревизионен акт за начет. Становището на контролния орган следва да бъде мотивирано и подкрепено със съответните доказателства, като нарушението се описва в отделна справка към ревизионния акт за начет. В тези случаи е необходимо поименно да бъдат описани лицата с неправилно определени кодове по НКП.

При положение, че се констатират надвнесени осигурителни вноски поради неправилно определяне на кода по НКП, на осигурителя се съставя констативен протокол за възстановяване на надвнесените суми по реда на чл. 117, ал. 1, т. 2, б. ”д” от Кодекса за задължително обществено осигуряване.

ІІ. При извършване на ревизии контролните органи на НОИ проверяват правилно ли е определил осигурителят основната си икономическа дейност съгласно Националната класификация на икономическите дейности /НКИД/ във връзка с правилното определяне на размера на дължимите осигурителни вноски, съгласно чл. 6 от КЗОО и Приложението към чл. 8, т. 1 от ЗБДОО за 2003 г.

Трябва да се има предвид, че минималният осигурителен доход за всеки работник или служител се определя съгласно Приложението към чл. 8, т. 1 от ЗБДОО, съобразно избрания ред, на който се намира основната икономическа дейност на осигурителя и колоната от 1 до 9, в която попада квалификационната група професия на лицето.

Когато дружество има поделения, които са регистрирани като самостоятелни осигурители по смисъла на чл. 5 от КЗОО, всяко поделение определя само основната си икономическа дейност.

За фирми, обявени в ликвидация, основната икономическа дейност е дейността на фирмата, определена преди ликвидацията.

Когато при извършването на ревизията се установи, че осигурителят не е определил основната си икономическа дейност, контролните органи дават задължителни предписания, съгласно чл. 108, ал. 1, т. 3 от КЗОО, да се определят съответните кодове по НКП и НКИД.

Финансовият ревизор, в зависимост от броя на работещите по трудови правоотношения лица, дава срок на осигурителя, в който той трябва да определи основната си икономическа дейност. Ревизията се извършва след изтичането на указания срок.

В случай, че поради неправилно определяне на икономическата дейност са внесени осигурителни вноски в по-малък размер, на осигурителя се съставя ревизионен акт за начет. Становището на контролния орган трябва да бъде мотивирано и подкрепено със съответните доказателства, като нарушението се описва в справка към ревизионния акт за начет, и се посочва размера на невнесените осигурителни вноски, в резултат на това нарушение.

Когато осигурителят е надвнесъл осигурителни вноски поради неправилно определяне на основната си икономическата дейност, се съставя констативен протокол за възстановяване на надвнесите суми по реда на чл. 117, ал. 1, т. 2, б ”д” от КЗОО.

Контролните органи са длъжни на основание чл. 108, ал. 1, т. 3 от КЗОО да дават задължителни предписания на осигурителя за спазване на разпоредбите на КЗОО, ЗБДОО за 2003 г., НКП и НКИД за внасяне на осигурителните вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основната икономическа дейност и квалификационна група професии, в която попада съответната длъжност.

При извършване на ревизиите контролните органи могат да търсят съдейсвие за определяне на кодовете по НКП и НКИД от Териториалните статистически бюра и съответната дирекция “Областна инспекция по труда”.

III. Когато осигурителят неправилно е определил кодовете по НКП и НКИД контролните органи на НОИ дават задължителни предписания на работодателя в седемдневен срок от установяване на нарушението да коригира данните в уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ, на основание чл. 8 от Наредба № 5 на МТСП от 29 декември 2002 г. и указания на НОИ № 91-01-7 от 8 януари 2003 г.

В случаите, когато поради неправилно определяне на кодовете по НКП и НКИД осигурителят е подал неверни декларации по Инструкция № 1 на НОИ от 11 февруари 2000 г., е необходимо да подаде декларации за коригиране на погрешно подадените декларации.

ІV. При счетоводна обработка на заплащането на труда във ведомостите за трудово възнаграждение е необходимо осигурителният доход, върху който се дължат вноски за ДОО, ДЗПО и НЗОК, да се отразява в отделна колона. Съгласно чл. 6, ал. 3 от КЗОО доходът в тази колона следва да бъде не по-малък от минималния осигурителен доход по основната икономическа дейност и квалификационната група професии и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Когато начисленото брутно трудово възнаграждение е по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии, в колоната следва да се вписва минималният осигурителен доход. Ако за съответната квалификационна група начисленото брутно трудово възнаграждение е по-голямо от максималния месечен осигурителен доход, в колоната се записва максималния месечен осигурителен доход. Когато брутното трудово възнаграждение е по-голямо от минималния размер на осигурителния доход за съответната квалификационна група професии, същото съвпада с дохода, върху който се дължат осигурителни вноски и размерът му се вписва в колоната за осигурителния доход.

V. Съгласно чл. 6, ал. 3 от КЗОО осигурителните вноски за работниците и служителите и изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества се дължат върху получените брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за календарната година по дейности и групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. На това основание и във връзка с чл. 7, ал. 1, ал. 7 и ал. 10 от КЗОО осигурителните вноски се дължат върху определените минимални осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии и в месеците, в които е изплатен само аванс.

VI. Ревизионният период на ежемесечните ревизии на осигурителите със задължения над 100 000 лева следва да обхваща календарния месец, предхождащ месеца на провеждането на ревизията, за който са изплатени трудовите възнаграждения или е изплатен само аванс и той е окончателно възнаграждение за месеца.

VІI. При констатиране на неправилно изчислени парични обезщетения за временна неработоспособност или бременност и раждане в резултат на неправилно определяне на основната икономическа дейност и квалификационна група професии, обезщетенията следва да се преизчислят. Ако при изчисляването се установи, че има нанесени щети на ДОО се съставя ревизионен акт за начет. В случай, че след преизчислението се установи, че от средствата на ДОО са изтеглени и изплатени на осигурените лица парични обезщетения в по-малък размер, в анализа към ревизионния акт за начет следва да се отразят помесечно сумите за доплащане към паричните обезщетения, които осигурителят има право да изтегли от ДОО.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР