Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-107 oт 21.04.2003 г. на НОИ

29 Mar 2004 16:14ч, видяна 2391 пъти
реклама
Приемане на данни с Декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице”

Във връзка с подаването на данни за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и здравното осигуряване с Декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице”, Ви уведомяваме следното:

1. В случаите, при които самоосигуряващо се лице се осигурява върху различен доход за социално и здравно осигуряване за месеца, се подават две декларации. В едната декларация се попълват данни само за социално осигуряване, а в другата декларация само за здравно осигуряване. Декларацията за здравно осигуряване се подава с код 12 в т. 12 “Вид осигурен” и попълнени точки 21 “Осигурителен доход” и т. 22.1 “Процент осигурителна вноска за здравно осигуряване, върху сумите в т. 19 и т. 21”. В декларацията с попълнени данни само за здравно осигуряване не се попълва т. 16 “Работни дни в осигуряване – общо”.

2. Когато едно лице има отработени дни през месеца и дни в неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, в декларацията в т. 16.1 “Отработени и други дни с осигурителни вноски” се попълват работните дни, през които лицето е било в осигуряване, в т. 16.4 “Дни без осигурителни вноски зачетени за осигурителен стаж” – дните в неплатен отпуск. За отработените дни през месеца осигурителният доход и процентът вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване и за здравното осигуряване се попълват в точки 21, 22 и 22.1. За дните, през които лицето е било в неплатен отпуск, в т. 27 “Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване” се попълва осигурителният доход, върху който се внасят вноски за здравно осигуряване и в т. 28 – процентът на здравноосигурителната вноска. Ако лицето е било в неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж т. 16.4 не се попълва и за този период се подава декларация с попълнени данни само за здравно осигуряване в точки 27 и 28 и попълнен код 28 в т. 12 “Вид осигурен”. В този случай в декларацията за здравно осигуряване задължително се попълват т. 14 “Ден, от който осигуряването е възникнало” и т. 15 “Ден, в който осигуряването е прекратено”

3. Във всички случаи, при които за месеца, за който се подават данни, доходът за социално осигуряване се различава от дохода за здравно осигуряване /напр. пенсионер, работещ по трудов договор, на който сборът от пенсията и осигурителния доход по трудовия договор надвишава максималния размер на осигурителния доход за здравно осигуряване, майка, която има през месеца изплатено трудово възнаграждение, парично обезщетение за отглеждане на малко дете и изплатена сума от сметката за социални разходи на предприятието, на която сборът от изплатените суми надвишава максималния размер на осигурителния доход за здравно осигуряване и др./ се подават две декларации – едната с попълнени данни само за социално осигуряване и другата с попълнени данни само за здравно осигуряване. В декларацията за здравно осигуряване не се попълват дните в осигуряване в т. 16 “Работни дни в осигуряване – общо”.

4. За работещите при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец /код 16/, след изтичане на периода на сумиране се подават коригиращи декларации за всеки месец от периода на сумиране, в които в позиции 2 и 3 на т. 16 “Работни дни в осигуряване – общо” се попълват преизчисленият брой на отработените дни за всеки месец, в позиция 4 – законоустановеното работно време за длъжността и в позиция 5 – дневното работно време на осигуреното лице. В т. 21 “Осигурителен доход” се попълва месечният осигурителен доход, съответстващ на броя на отработените дни.

5. Когато осигуряването на лице, с попълнен код 11 в т. 12 “Вид осигурен” продължава от предходен месец и не се прекратява в месеца, за който се подават данни може да не се попълват т. 14 “Ден, от който осигуряването е възникнало” и т. 15 “Ден, в който осигуряването е прекратено”. В случай, че лицето не работи през всички работни дни на месеца в позиция 1 на т. 16 “Работни дни в осигуряване – общо” се попълва 1. Ако това лице работи през всички работни дни от месеца в позиция 1 на точка 16 се попълва 0. В двата случая, в позиции 2 и 3 се попълват броят на отработените дни за месеца, в позиция 4 законоустановеното работно време за длъжността и в позиция 5 дневното работно време на лицето в часове.

6. Когато дневното работно време на осигуреното лице е различно през отделните дни от месеца, в позиция 5 на т. 16 “Работни дни в осигуряване - общо” се попълва средночасовото работно време на ден. Ако при изчисляването се получи остатък по-голям от половин час се закръгля на пълен час. В случаите, при които дневното работно време на осигуреното лице е определено в часове и минути в позиция 5 се записва пълен час. При 30 и повече минути закръглението се извършва на по-големия час. При по-малко от 30 минути закръглението се извършва на по-малкия час.

7. За незаконно уволнените и възстановени от компетентните органи кадрови военнослужащи по ЗОВС на Р. България, държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по ЗМВР и държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията, офицерите и сержантите от Националната следствена служба и от Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията /код 06/ данните за осигурителния стаж и осигурителния доход за периода от уволнението до възстановяването им на работа се подават с код 06 в т. 12 “Вид осигурен”.

8. При попълване на данни в декларацията за майките, ползващи отпуск по чл. 164 и чл. 165 от КТ, в т. 16.3 “Дни за отглеждане на малко дете” се попълват работните дни в осигуряване без осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от КЗОО. В т. 27 се попълва доходът, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 5 и чл. 40, ал. 1, т. 1, б. “б” от Закона за здравното осигуряване и в т. 28 – процентът на здравноосигурителната вноска. В тези случаи не се използва код 28 в т. 12 “Вид осигурен”.

9. При подаване на данни за лица, подлежащи само на здравно осигуряване за част от месеца, задължително се попълват т. 14 “Ден от който осигуряването е възникнало” и т. 15 “Ден в който осигуряването е прекратено”.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР