Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо .№ 91-01-206 от 22.08.2003 г. на НОИ

29 Mar 2004 17:26ч, видяна 1160 пъти
реклама
Измененията и допълненията в Кодекса за задължително обществено осигуряване, в частта отнасяща се до задължителното пенсионно осигуряване /ДВ, бр. 67 от 29.07.2003 г./

Измененията и допълненията в Кодекса за задължително обществено осигуряване влизат в сила от 02.08.2003 г., с изключение на промените в чл. 82, ал. 2 и 3, които влизат в сила от 01.01.2003 г. и чл. 70, ал. 2; чл. 76; чл. 79, ал. 1 и чл. 127, ал. 4, които влизат в сила от 01.01.2004 г.

С § 1 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване се измени наименованието на кодекса, като същото става “Кодекс за социално осигуряване” (КСО). Промяната в наименованието на кодекса е наложена от обстоятелството, че към досега съществуващите разпоредби, уреждащи държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване, се добавят и разпоредби, уреждащи допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и доброволното осигуряване за безработица и/или професионална квалификация. По този начин с Кодекса за социално осигуряване се установява единна и усъвършенствана правна система, регулираща обществените отношения в областта на социалното осигуряване.

І. Промени във връзка с издаване на необходимите документи за осигурителен стаж и осигурителен доход

Досегашната ал. 6 на чл. 5 от кодекса, става ал. 7 и в нея след думите “да издава” се добавя “безплатно”. Според изменената разпоредба осигурителят е длъжен при поискване от осигуреното лице или негов представител да издава безплатно в 14-дневен срок необходимите документи за осигурителен стаж и осигурителен доход.

Предвид посочената разпоредба, когато осигурените лица поискат издаването на документи за осигурителен стаж и осигурителен доход след 01.08.2003 г. осигурителите нямат право да събират такси за издаването им.

ІІ. Промени в разпоредбите, отнасящи се до пенсионирането на кадровите военнослужещи, лицата по ЗМВР и другите специални закони

1. В чл. 69, ал. 2 КСО думите “лицата по § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията (ДВ, бр. 73 от 1998 г.)”, са заменени с “държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията”.

Посочената промяна е наложена от обстоятелството, че с § 93 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията (ПЗР на ЗИДЗИН) (обн. ДВ, бр. 62 от 2002г.) е отменен § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията (ДВ, бр. 73 от 1998 г.).

На основание § 92 от ПЗР на ЗИДЗИН (ДВ, бр. 62 от 2002 г.), служителите от гражданската администрация по § 19 от ПЗР на ЗИДЗИН (ДВ, бр. 73 от 1998 г.) преминават към категорията на държавните служители – граждански лица. Тези лица съответно ползват и правата за пенсиониране по § 3, ал. 2 от ПЗР на КСО до 31.12.2003 г. вкл.

2. В ал. 3 на чл. 69 КСО след думите “летателния състав” е добавено “парашутистите”. С направеното допълнение разпоредбата е приведена в съответствие с разпоредбата на чл.104, ал. 6 КСО.

3. В § 3 от ПЗР на КСО е създадена нова ал. 3, според която офицерите и сержантите от Министерството на вътрешните работи, които до 31.12.2003 г. включително имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 7 от отменения Закон за пенсиите, могат да се пенсионират по условията на този член до 31.12.2005 г. Пенсията се отпуска от датата на уволнението при спазване разпоредбата на чл. 94 КСО.

Във връзка с приложението на посочената разпоредба на офицерите и сержантите от МВР, които към 31.12.2003 г. имат 13 години и 4 месеца стаж на такава служба и общ осигурителен стаж, превърнат към първа категория труд – 20 години, могат да се отпускат пенсии на основание чл. 7, ал. 1 от отм. ЗП във връзка с § 3, ал. 3 от ПЗР на КСО, с начална дата до 31.12.2005 г. В тези случаи се допуска уволнението на лицата да е настъпило след 31.12.2003 г., но не по-късно от 31.12.2005 г.

В случаите, когато офицерите и сержантите от МВР към 31.12.2003 г. имат 13 години и 4 месеца на тази служба, но нямат изискващият се общ осигурителен стаж – 20 години от първа категория труд могат да внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималната работна заплата към датата на внасянето на вноските на основание § 9, ал. 2 от ПЗР на КСО най-късно до 31.12.2003 г., за да придобият право на пенсия на основание § 3, ал. 3 от ПЗР на КСО.

ІІІ. Промени във връзка с пенсионирането на учителите

1. В § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО думата “трудов” е заменена с “осигурителен”, а думите “по чл. 68” са заменени с “по чл. 68, ал. 1 и 2”.

Промяната на текста предвижда при преценяване правото на пенсия, за учителите, както и за всички останали лица обхванати с разпоредбите на чл. 19, ал. 1 и 2 на НПОС, да се взема предвид зачетеният осигурителен, а не трудов стаж. Направено е и уточнението, че тези лица се пенсионират при възраст 3 години по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2, а не от възрастта по ал. 4 на този член.

2. В ал. 2 на § 5 от ПЗР на КСО думите “по чл. 68” също са заменени с “по чл. 68, ал. 1 и 2”, с което се уточнява, че срочната пенсия за ранно пенсиониране на учителите, в намаления размер, се изплаща до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО.

3. В § 5 от ПЗР на КСО е създадена и нова ал. 4, със следното съдържание :

“(4) На учителите, които имат учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 – 3, но не по-късно от навършване на 65-годишна възраст. След изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1-3 или навършване на 65-годишна възраст, пенсията се изплаща за сметка на фонд “Пенсии”."

С посочената разпоредба се урежда възможността за пенсиониране на учителите, които имат минимално изискващия се учителски осигурителен стаж, навършили са възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, но нямат изискващия се сбор от осигурителния стаж и възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3 КСО.

Правото на пенсия по § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО се поражда от датата на навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, ако към тази дата лицата имат изискващият се учителски осигурителен стаж или от датата на окръгляне на минимално изискващите се години учителски осигурителен стаж, ако преди това са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО.

Разпоредбата влиза в сила от 02.08.2003 г.

Лицата, които отговарят на условията за пенсиониране по § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО към 02.08.2003 г. и са прекратили осигуряването си преди тази дата, придобиват право на посочената пенсия от 02.08.2003 г., ако заявлението за пенсиониране е подадено в шестмесечен срок от тази дата.

Пенсията по § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО се отпуска в пълен размер и се изплаща за сметка на Учителския пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 - 3 КСО, но не по-късно от навършване на 65-годишна възраст. След изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1 - 3 КСО или навършване на 65-годишна възраст, пенсията се изплаща за сметка на фонд “Пенсии”.

Датата, от която пенсията следва да се изплаща за сметка на фонд “Пенсии” трябва да се отбелязва с отделен пункт в разпореждането, с което се отпуска пенсията по § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО. Тя ще се определя, като се има предвид наличния осигурителен стаж на лицето, към датата на отпускане на пенсията. Датата, от която пенсията следва да се изплаща за сметка на фонд “Пенсии” е първата дата, на която лицето изпълни условията за придобиване на право на пенсия по чл. 68, ал. 1 - 3 КСО.

Когато условията за придобиване на право на пенсия по чл. 68, ал. 1 - 3 КСО са изпълнени след навършване на 65-годишната възраст на лицето, в разпореждането ще се посочва датата на навършване на 65-годишната възраст.

В случаите, когато се представя допълнителен осигурителен стаж, в разпореждането за изменение на пенсията следва да се посочва новата дата, от която пенсията ще се изплаща за сметка на фонд “Пенсии”.

Следва да имате предвид, че лицата, които се пенсионират на основание § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО нямат право на добавката по ал. 3 от тази разпоредба, тъй като същите не са пенсионирани по условията на чл. 68, ал. 1 - 3 КСО.

4. Досегашната ал. 4 на § 5 от ПЗР на КСО, става ал. 5.

ІV. Промени във връзка с отпускането на наследствените пенсии

В чл. 82, ал. 2 и 3 КСО думите “по чл. 68” са заменени с “по чл. 68, ал. 1 и 2”.

С посочените изменения се уточнява, че преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО или преди тази възраст, ако е неработоспособен, а родителите придобиват право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО. Разпоредбата влиза в сила от 01.01.2003 г.

V. Промени във връзка с определяне размера на пенсиите

1. В чл. 70, ал. 2 КСО думите “предходната година” са заменени с “12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията”. Според изменената разпоредба доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията, се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.

Разпоредбата влиза в сила от 01.01.2004 г. и се отнася за всички пенсии за осигурителен стаж и възраст, които се отпускат с начална дата след 31.12.2003 г.

2. В чл. 75 КСО е съдадена нова ал. 5, съгласно която на лицата по чл. 74, ал. 1, т. 1 КСО, които имат осигурителен стаж до една година, пенсиите се определят в минималните размери по чл. 75, ал. 4 КСО. След навършване на една година осигурителен стаж, пенсиите се определят по реда на чл. 75 – 77 КСО.

Посочената разпоредба се отнася за пенсии, които се отпускат с начална дата след 01.08.2003 г. Когато при отпускането на пенсии за инвалидност поради общо заболяване на лицата, които не са навършили 20-годишна възраст към датата на ивалидизирането и на слепите по рождение или ослепелите преди постъпването им на работа, е зачетен осигурителен стаж по-малко от една година, пенсиите им се определят в минималните размери по чл. 75, ал. 4 КСО.

В случаите, когато лицата представят допълнителен осигурителен стаж, положен преди и/или след пенсионирането, с което общият им осигурителен стаж става повече от една година, размерът на пенсията се изчислява по реда на чл. 75 - 77 КСО от датата на заявлението на основание чл. 99, ал. 1 т. 1 КСО, като индивидуалният коефициент се определя по реда на чл. 70, ал. 3 - 6 от осигурителния доход за зачетения осигурителен стаж до датата на инвалидизирането или до датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия за слепите по рождение или ослепелите преди постъпването им на работа.

При представяне на осигурителен доход за стажа, придобит след пенсионирането, лицата могат да преизчислят пенсиите си по реда на чл. 21 ал. 2 НПОС във връзка с чл. 102 КСО, ако това е по-благоприятно за тях.

3. В чл. 76 и в чл. 79, ал. 1 КСО думите “за предходната година” са заменени с “по чл. 70, ал. 2”. Измененията влизат в сила от 01.01.2004г.

Горните изменения предвиждат при отпускането на пенсии за инвалидност поради общо заболяване и на пенсии за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест с начална дата след 31.12.2003 г., доходът, от който се изчислява пенсията, да се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията, се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.

VІ. Промяна във връзка с превръщането на осигурителния стаж на лицата, положен в условията на различни категории труд

В чл. 104, ал. 2 КСО думите “трудов стаж” са заменени с “осигурителен стаж”.

С направеното изменението е прецизиран текстът на разпоредбата във връзка със съществуващите различия при зачитането и изчисляването на трудовия и осигурителния стаж.

VІІ. Промени, отнасящи се до намаляването на индивидуалния коефициент по чл. 70 КСО за лицата, които се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд

1. В чл. 127 КСО е изменена ал. 4, както следва :

“(4) От 1 януари 2004г. лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд”.

Разпоредбата влиза в сила от 01.01.2004 г. и се отнася за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи и държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията. В тази връзка при отпускането на пенсии за осигурителен стаж и възраст на посочените лица, след 31.12.2003 г. индивидуалният им коефициент следва да се намалява по реда на чл. 21а НПОС, във връзка с чл. 127, ал. 3 КСО, само за осигурителния доход на лицата след 31.12.2003 г. При определяне размера на пенсиите и изчисляване на индивидуалния коефициент на тези лица за периода от 01.01.2002 г. до 31.12.2003 г. вкл., се взема предвид действителният осигурителен доход на лицата, без намаление.

2. В чл. 127 КСО е създадена нова ал. 5 със следното съдържание :

“(5) Служителите в Националната разузнавателна служба, служба “Военна информация” на Министерството на отбраната и Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд”.

Във връзка с тази разпоредба, при определяне размера на пенсията на посочените лица не следва да се прилагат разпоредбите на чл. 127, ал. 3 КСО и чл. 21а НПОС.

VІIІ. Промени, свързани с преизчисляването на пенсиите

С § 117 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване за лицата, на които са отпуснати пенсии за инвалидност до 31.12.1999 г. и нямат осигурителен стаж след тази дата, е предвидено да могат да поискат преизчисляване на пенсията по реда на чл. 75 - 77 и чл. 79 КСО, ако това е по-благоприятно за тях. Пенсията в тези случаи се определя от датата на заявлението.

Размерът на пенсията се изчислява по реда на чл. 75 - 77 и чл.79 КСО от датата на заявлението, като индивидуалният коефициент се определя по реда на чл. 70, ал. 3 - 6 до датата на инвалидизирането или до датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия за слепите по рождение или ослепелите преди постъпването им на работа.

Разпоредбата на § 117 от ПЗР на ЗИДКЗОО е в сила от 02.08.2003 г. и се прилага за заявления, подадени след тази дата.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР