Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > CIELA Нормативи > Правилници

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

от ciela.net, 07 Oct 2009 02:40ч, видяна 8282 пъти
реклама

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
В сила от 18.07.2003 г.

Приет с ПМС № 151 от 11.07.2003 г.Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.89 от 8 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г.

Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагането на Закона за физическото възпитание и спорта.
 Чл. 2. (1) Централните и местните органи на държавна власт насърчават развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм и подпомагат младежките дейности, като създават нормативни, финансови и технически условия за тяхното осъществяване.

(2) Спортните организации и туристическите сдружения осигуряват организационно и административно физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, като взаимодействат с държавата, общините, международните спортни организации и с други български и чуждестранни юридически лица.

(3) Младежките организации представят, защитават и развиват интересите и потребностите на младежите, като за изпълнение на своите цели сътрудничат помежду си и взаимодействат с държавата, общините и специализираните международни организации.
 
Глава втора.СПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР
Раздел I.Спортни организацииЧл. 3. Спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел или акционерни дружества, осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по един или няколко вида спорт.
 Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Спортни клубове, които са регистрирани с предмет на дейност развиване на няколко вида спорт, са длъжни в срока по чл. 10, ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта да подадат документи за членство във всяка от съответните спортни федерации.

(2) Задължението по ал. 1 се отнася и за спортни клубове, които извършват последващи промени в броя или вида на развиваните от тях спортове. В този случай срокът за подаване на документи тече от датата, на която промените са били вписани в съдебния регистър.

(3) Необходимите документи за членство в лицензирана спортна федерация са:

1. молба по образец, одобрен от управителния съвет на спортната федерация;

2. декларация, че кандидатстващият за членство спортен клуб приема устава на федерацията;

3. съдебно решение за регистрация или за промени в устава относно целите и предмета на дейност на спортния клуб;

4. копие от устава на спортния клуб, заверено от лицето, което го представлява;

5. списък на треньорските кадри на клуба с отразена професионална квалификация и стаж по специалността.

(4) Спортните федерации могат да предвиждат в своите устави и други документи, които кандидатстващите за членство спортни клубове трябва да представят.
 Чл. 5. (1) Спортни клубове по различни видове спорт могат да се сдружават в обединени спортни клубове, които се регистрират като юридически лица с нестопанска цел. Спортните клубове - членове на обединен спортен клуб, запазват юридическата си самостоятелност.

(2) Право на сдружаване по реда на ал. 1 имат само спортни клубове с валидно членство в съответните лицензирани спортни федерации.

(3) Обединените спортни клубове:

1. популяризират физическото възпитание и спорта сред населението;

2. подпомагат своите членове за по-пълноценно практикуване и развитие на спорта;

3. управляват спортни обекти и съоръжения, като координират действията на своите членове по експлоатацията им;

4. изпълняват социални проекти в областта на спорта;

5. извършват административно и техническо обслужване на своите членове.
 Чл. 6. Спортните федерации упражняват правата по чл. 19, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта след получаване на спортна лицензия.
 Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта издава лицензии на спортните федерации и националните спортни организации за извършване на спортна дейност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта може да откаже издаване или подновяване на лицензия на спортна организация или да я отнеме в случаите по чл. 17а, ал. 3, чл. 17б, ал. 3 и чл. 17в, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Заповедите, с които се издава, подновява, отказва или отнема спортна лицензия, подлежат на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.
 Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Спортните федерации в 6-месечен срок от получаването на лицензията предлагат за утвърждаване от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта на правилници за предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права и за статута на спортистите аматьори и спортистите професионалисти, участващи в дейността на членуващите в тях клубове. В този срок се изготвят и предлагат за утвърждаване и правилници за статута на спортните съдии.
 Чл. 9. (1) Многоспортовите федерации се създават с оглед спецификата на развиваните от тях спортове или особеностите в статута на социалните групи, имащи право на такова сдружаване.

(2) Многоспортови федерации могат да се създават само в случаите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.
 Чл. 10. (1) Националните спортни организации подпомагат своите членове и координират дейността им в следните предметни области на системата за физическо възпитание, спорт и социален туризъм:

1. физическо възпитание и спорт в училищата;

2. физическо възпитание и спорт във въоръжените сили;

3. физическо възпитание и спорт в системата на Министерството на вътрешните работи;

4. физическо възпитание и спорт за всички;

5. социален туризъм;

6. взаимодействие на спортни организации, развиващи сходни видове спорт.

(2) Проверката за броя на членовете на спортна организация, която кандидатства за придобиване статут на национална, се извършва въз основа на данните, вписани в Националния регистър на спортните организации.
 Чл. 11. (1) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Тренировъчната и състезателната дейност за високи постижения се осъществява от лица, картотекирани като спортисти аматьори или спортисти професионалисти под ръководството на треньори.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Лицензираните спортни федерации самостоятелно определят условията и реда за картотекиране на спортистите аматьори и спортистите професионалисти.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Статутът на спортистите аматьори и на спортистите професионалисти се определя с правилници на спортните федерации, утвърдени от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за определено физическо лице, придобиващо статута на спортист.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права. Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Картотекирането има срок една спортносъстезателна година.
 Чл. 12. (1) Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани или са чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България.

(2) Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето, желаещо да бъде картотекирано.

(3) Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като спортист по определен вид спорт при спазване на разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и семейството.
 Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Картотекирането се извършва от спортната федерация по предложение на членуващ в нея спортен клуб, на който спортистът е предоставил състезателните си права.

(2) Спортната федерация вписва предложеното лице в отделен регистър и му издава официален документ - състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните на лицето по документа за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка.

(3) Спортистите удостоверяват състезателните си права със своята състезателна карта.
 Чл. 14. (1) Спортна федерация може да отнеме състезателните права на картотекиран от нея спортист за определен период от време или окончателно.

(2) Мерките по ал. 1 се налагат от спортната федерация по нейна инициатива или по мотивирано предложение на:

1. спортния клуб, притежаващ състезателните права;

2. председателя на Националната комисия за допингов контрол;

3. международните спортни организации по вида спорт в случаите, предвидени в техните правила.
 Чл. 15. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. при писмено изразено желание на картотекираното лице;

3. с изтичане на срока на картотекиране;

4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице;

5. при заличаване регистрацията на спортния клуб.
 Чл. 16. Спортистите аматьори могат да получават награди за постигнати високи спортни резултати. Те имат право на средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и състезателната дейност.
 Чл. 17. (1) Спортистите професионалисти извършват тренировъчна и състезателна дейност по договор срещу възнаграждение.

(2) Договорът между спортиста професионалист и спортния клуб се сключва задължително в писмена форма и включва клаузи относно:

1. срока на договора;

2. размера на възнаграждението на спортиста;

3. застраховането и медицинското осигуряване на спортиста;

4. условията и реда за прекратяване на договора, включително при трансфер;

5. обезщетенията, дължими от неизправната страна.
 Чл. 18. (1) Състезателните права на спортистите професионалисти се упражняват за срока на договора, а на спортистите аматьори - за срока на картотекирането.

(2) Спортист с прекратен договор или с изтекла картотека самостоятелно определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран.
 Чл. 19. (1) Състезателни права на спортист се прехвърлят от клуба, към който той е картотекиран, чрез възмезден договор за трансфер, в резултат на който спортистът променя своята клубна принадлежност.

(2) Състезателни права на спортист могат да се преотстъпват от един спортен клуб на друг за определен период от време в рамките на спортносъстезателната година.

(3) Прехвърлянето или преотстъпването на състезателни права се извършва след предварително писмено съгласие на спортиста.
 Чл. 20. (1) Договорите за трансфер се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписват в трансферен регистър на спортната федерация.

(2) Трансферната цена е предмет на свободно договаряне между страните.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Всяка спортна федерация приема правилник за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и спортистите професионалисти, утвърден от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.
 Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Статутът на спортните съдии по определен вид спорт се регламентира с правилник, приет от съответната спортна федерация и утвърден от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.

(2) Правилникът по ал. 1 трябва да съдържа уредба на:

1. правата и задълженията на съдиите;

2. системата за категоризация и класификация на съдиите;

3. системата за квалификация на съдиите-арбитри на национално равнище;

4. системата за координиране и контрол на нивата за квалификационното обучение на съдиите;

5. правилата, регулиращи спорове и арбитражи.
 Чл. 22. (1) Съдиите по определен вид спорт се вписват в отделен регистър на спортната федерация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Квалификацията и правоспособността на спортните съдии се придобива чрез обучение и полагане на изпит в съответната лицензирана спортна федерация, която определя статута им самостоятелно при спазване изискванията на съответната международна спортна федерация.
 
Раздел II.Национален регистър на спортните организацииЧл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта води Национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Поддръжката, съхранението и развитието на Националния регистър, както и организацията на достъпа до информацията в него се извършват от административно звено на Държавната агенция за младежта и спорта.
 Чл. 24. Националният регистър се състои от компютърна база данни, съдържаща информация от документите, въз основа на които се извършва вписването, както и информация на хартиен носител.
 Чл. 25. Регистрацията на лицензираните спортни организации се извършва служебно след издаване на спортната лицензия.
 Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Вписване на спортен клуб в Националния регистър се извършва по писмено предложение от спортната федерация до председателя на Държавната агенция за младежта и спорта. Предложението се подава в 10-дневен срок от решението на общото събрание или на управителния съвет за приемането на спортния клуб.

(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат:

1. решението на общото събрание или на управителния съвет за приемането на спортния клуб за член на спортната организация;

2. копие от съдебното решение и/или удостоверение за актуалното състояние на спортния клуб.
 Чл. 27. На вписване в Националния регистър подлежат следните данни и обстоятелства:

1. За национални спортни организации и спортни федерации:

а) регистрационен номер и дата на регистрация в Националния регистър;

б) номер на лицензионното удостоверение, дата и номер на заповедта за неговото издаване;

в) наименование, седалище и адрес на управление на юридическото лице;

г) окръжен съд по регистрация, номер на фирмено дело, партида, регистър, том и страница;

д) вид на юридическото лице с нестопанска цел, определен в съответствие с чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

е) регистрационен номер в Централния регистър към Министерството на правосъдието - за юридическите лица с нестопанска цел с общественополезна дейност;

ж) (изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Единен идентификационен код (ЕИК);

з) трите имена, адресите и ЕГН на лицата, които управляват и представляват юридическото лице;

и) данни за последните промени в управителния съвет на сдружението;

к) данни за прекратяването, отнемането и подновяването на спортната лицензия;

л) данни за наложени санкции на спортната организация.

2. За спортни клубове, членове на лицензирани спортни организации, освен данните по т. 1 се вписват и следните данни:

а) данни за начина на управление и за капитала на професионалните спортни клубове, регистрирани като акционерни дружества;

б) дата на решението за приемане на спортния клуб за член на национална спортна организация или спортна федерация;

в) данни за наложени санкции на спортния клуб.
 Чл. 28. Лицата, които управляват или представляват спортната организация, вписана в Националния регистър, са длъжни да заявят промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, в 7-дневен срок от възникването им.
 
Глава трета.ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩАТА, ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 100 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 21.11.2008 Г.)Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Учебните програми за занимания с физическо възпитание и спорт в училищата се разработват въз основа на държавните образователни изисквания и се утвърждават от министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване с председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Училищата създават условия за занимания с физически упражнения и спорт с лечебна цел, както и условия за занимания с физически упражнения и спорт на учениците с увреждания.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) В училищата може да се откриват профилирани паралелки по един или няколко видове спорт.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Финансирането на дейностите се осигурява от държавния бюджет, от общините, от физически и юридически лица.
 Чл. 30. (1) Извънкласната спортна дейност с учениците се организира от училищата чрез спортни секции и чрез свободноизбираема подготовка.

(2) Извънучилищната спортна дейност на учениците се организира от училищните спортни клубове, училищните спортни секции, ученическите спортни школи и други обслужващи звена за организиране на спортна дейност.
 Чл. 31. (1) Училищните спортни клубове се организират от директорите на основните или средните училища със съдействието на училищните настоятелства и обединяват дейностите, свързани с физическите упражнения, спорта и туризма на учениците.

(2) Училищният спортен клуб подпомага провеждането на учебно-тренировъчния процес и участието в състезания на учениците и организира изпълнението на спортния календар на училището, както и участието на училищните отбори в извънучилищни спортни прояви.

(3) В ръководството на клуба могат да се включват представители на училищното настоятелство, учители, родители и спортни деятели.

(4) Училищните спортни клубове работят във взаимодействие с централните и местните органи на държавна власт, ученическите спортни школи, спортните организации и организациите с предмет на дейност социален туризъм.
 Чл. 32. (1) Училищните спортни секции са обособени звена към училищен спортен клуб или самостоятелни структури в училища, в които няма изграден спортен клуб. В тези секции могат да участват ученици от различни класове.

(2) В спортните секции могат да се практикуват различни видове спорт, включително и такива, които не са включени в учебната програма.
 Чл. 33. (1) Ученическите спортни школи се изграждат на териториален принцип. В тях занимания могат да провеждат ученици от различни училища и възрастови групи, които искат да повишат своите знания, умения и навици по определен вид спорт.

(2) Ученическите спортни школи са обслужващи звена и се откриват, преобразуват и закриват по реда на чл. 10, ал. 5 от Закона за народната просвета.
 Чл. 34. Спортните занимания на учениците се провеждат под ръководството на учители и треньори, притежаващи необходимата квалификация.
 Чл. 35. (1) Организираната спортна дейност във висшите училища извън хорариума за задължителните занимания се осъществява от студентските спортни клубове.

(2) Студентският спортен клуб е форма на сдружаване, чрез която студентите и преподавателите осъществяват тренировъчна и състезателна дейност за подобряване на физическото състояние на студентите и защита на спортния престиж на висшето училище. Студентският спортен клуб може да се регистрира като самостоятелно юридическо лице или да ползва името и регистрацията на висшето училище.

(3) В ръководството на клуба могат да се включват лица от органите за управление на висшето училище, представители на студентския съвет, изявени студенти спортисти и спортни деятели.

(4) Студентските спортни клубове работят във взаимодействие със студентските съвети, катедрите или департаментите по физическо възпитание и спорт и органите за управление на висшето училище.

(5) Студентските спортни клубове могат да се сдружават в студентски многоспортови федерации или асоциации.
 Чл. 36. (1) Задължителните занимания по физическо възпитание и спорт във висшите училища от 240 часа за образователно-квалификационната степен "бакалавър" и 180 часа за образователно-квалификационната степен "специалист по ..." се включват в учебния план за обучение по съответната специалност. Те могат да се провеждат и извън определения максимален хорариум за придобиване на съответната образователно-квалификационна степен.

(2) Разпределението на часовете за заниманията по ал. 1 се извършва по учебни години и семестри. Учебните програми по физическо възпитание и спорт за различните специалности се разработват след съгласуване с предложенията на студентския съвет и се утвърждават от академичния съвет на висшето училище.
 Чл. 37. (1) Специалните стипендии на изявени студенти спортисти се отпускат със заповед на ректора на висшето училище поотделно за всяка учебна година.

(2) Условията и редът за получаване на стипендии и техният размер се определят от академичния съвет на висшето училище. Предложения за размера на стипендията за всеки конкретен случай могат да се правят от студентския спортен клуб, от студентската спортна федерация или асоциация, в която членува клубът, както и от катедрите или департаментите по физическо възпитание и спорт.
 
Глава четвърта.СПОРТ ЗА ВСИЧКИ И СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМЧл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Държавната агенция за младежта и спорта разработва програми за подобряване на условията за широко достъпно практикуване на физически упражнения, спорт и социален туризъм.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Ръководителите на ведомства, областните управители и кметовете на общини създават условия управляваните от тях спортни обекти и съоръжения да бъдат ползвани от населението за занимания с физически упражнения и спорт, като не се препятства осъществяването на дейностите, за които обектите и съоръженията са предоставени или предназначени.
 Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Министърът на образованието, младежта и науката съгласувано с председателя на Държавната агенция за младежта и спорта определя минималните задължителни изисквания за практикуване на социалния туризъм от учащите се в учебно и неучебно време.

(2) Практикуването на социалния туризъм се организира от студентските и училищните спортни клубове и секции, от туристическите сдружения и от други организации, осъществяващи социален туризъм.
 Чл. 40. (1) Всички лица, имащи качеството на работодател по смисъла на Кодекса на труда или на орган по назначаване по смисъла на Закона за държавния служител, създават и осигуряват условия за провеждане на спортни занимания и за активен отдих на своите работници и служители.

(2) Въз основа на договореностите, постигнати с колективните трудови договори, работодателите предвиждат необходимите средства за финансово подпомагане на спорта и отдиха на работниците и служителите.
 Чл. 41. (1) Общинските съвети приемат и финансират програми за развитие на спорта за всички и социалния туризъм при съобразяване с природните дадености на територията на съответните общини и спортните традиции на населението.

(2) Програмите по ал. 1 се осъществяват от спортните клубове и туристическите сдружения на територията на общините във взаимодействие с училищните ръководства и обществените организации.
 Чл. 42. (1) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Общините определят ред и осигуряват подходящи условия за ползване на общинската спортна база от граждани, занимаващи се с физически упражнения и спорт за всички.

(2) (Предишен текст на чл. 42, доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Общините създават условия и ред за практикуване на спорта за всички и социалния туризъм от населението, като:

1. изграждат в населените места детски спортни площадки, алеи за пешеходци и велосипедисти;

2. създават и поддържат зони за отдих, площадки за практикуване на спорт и пътеки на здравето;

3. изграждат инфраструктура за практикуване на социален туризъм;

4. подпомагат с целеви средства управлението и поддържането на спортните обекти и съоръжения, като спазват предписанията относно условията за сигурност;

5. предоставят общински спортни обекти и съоръжения на граждани, занимаващи се с физически упражнения, спорт и социален туризъм, при условия и по ред, определени от тях.
 Чл. 43. (1) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Социалният туризъм се осъществява от гражданите индивидуално или чрез участие в туристически дружества. Организирането на отделни туристически прояви, както и предоставянето на свързани с тях услуги могат да се извършват и от други лица при спазване изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Туристическото дружество е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чийто основен предмет на дейност е осъществяване на социален туризъм.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Туристическите дружества могат да се сдружават на териториално и на национално ниво. На национално ниво може да се създава само едно сдружение, което има статут на национална спортна организация и се лицензира при условията на чл. 17 от Закона за физическото възпитание и спорта.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Социалният туризъм се осъществява чрез туристическа дейност, като се използва съществуващата материална база - категоризирани туристически хижи, спални и учебни центрове, както и маркировка, други туристически обекти и съоръжения.

(5) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Туристическите дружества осъществяват и администрират социален туризъм, като:

1. организират туристически прояви;

2. управляват туристически хижи, домове и спални и предоставят услуги на гражданите;

3. изграждат и поддържат туристически заслони и подновяват маркировката по туристическите пътеки;

4. популяризират екотуризма и съдействат за опазването на околната среда.

(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Организациите по ал. 1 взаимодействат с общините, обществените организации и органите на Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст.
 Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Министърът на образованието, младежта и науката съгласувано с председателя на Държавната агенция за младежта и спорта определя задължителните изисквания за осъществяване на детския и ученическия социален туризъм, организиран от детските градини, училищата и обслужващите звена.
 
Глава пета.СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯЧл. 44. (1) Спортът за високи постижения се практикува от спортистите аматьори и от спортистите професионалисти чрез провеждане на системна тренировъчна дейност и участие в състезания от държавния и международния спортен календар по различните видове спорт.

(2) Тренировъчната и състезателната дейност се осъществяват под ръководството на треньори, притежаващи необходимата квалификация, и се подпомага от специализирани медицински и технически кадри.
 Чл. 45. (1) Всяка спортна федерация е длъжна да организира и подпомага финансово провеждането на територията на страната на държавни първенства по администрирания от нея вид спорт.

(2) Държавни първенства се провеждат отделно по възрастови групи за двата пола съобразно спецификата на различните видове спорт.

(3) Спортните федерации могат да организират провеждането на регионални първенства като етапи от държавните първенства по отделни видове спорт. Начинът за организиране на регионалните първенства е в зависимост от броя и географското разпределение на спортните клубове, членуващи в съответната федерация.
 Чл. 46. (1) Спортните федерации могат да създават професионални лиги, в които участват и се състезават само спортисти професионалисти и професионални отбори.

(2) За всеки отделен спорт може да се създава само една професионална лига, която няма собствена правосубектност и функционира като помощен орган на спортната федерация.

(3) Дейността на професионалната лига се урежда с правилник, който се утвърждава от спортната федерация.
 Чл. 47. (1) Спортните федерации ежегодно определят съставите на националните отбори по възрастови групи и пол. Включването на спортисти в националните отбори се извършва в зависимост от постигнатите от тях спортно-технически резултати.

(2) Планирането и провеждането на подготовката на националните отбори за участие в световни и европейски първенства, както и в други състезания от международния спортен календар се осъществяват от спортните федерации и се подпомага от държавата и общините.
 Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта по предложение на спортните федерации ежегодно определя списък с талантливите деца и юноши по различните видове спорт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта ежегодно утвърждава програма за подпомагане на спортното развитие на талантливите деца и юноши.
 Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта по предложение на спортните федерации ежегодно определя списъка на спортистите за включване в проектоолимпийския отбор на Република България.
 Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта по предложение на Българския олимпийски комитет след съгласуване със спортните федерации утвърждава програма за подготовка и участие на българските спортисти на олимпийски игри.

(2) Програмата включва:

1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) задълженията на Държавната агенция за младежта и спорта, свързани с подготовката и участието на българските спортисти в олимпийски игри;

2. критериите за определяне на проектоолимпийските състезатели и отбори, които се включват в програмата за олимпийска подготовка;

3. научното, медицинското и информационното осигуряване;

4. материално-техническото осигуряване;

5. спортните обекти и съоръжения, предоставени за олимпийската подготовка;

6. финансовото осигуряване;

7. управлението на олимпийската подготовка;

8. отчетността и контрола.
 Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Програмата за олимпийска подготовка се реализира по годишни и етапни тренировъчни планове, които се изготвят от спортните федерации, съгласуват се с председателя на Българския олимпийски комитет и се утвърждават от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Програмата се изпълнява от спортните федерации въз основа на договори за олимпийска подготовка, сключени с председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Спортните федерации изготвят експертни анализи, отчети за изпълнението на отделните етапи от подготовката и годишен отчет. Отчетите се одобряват от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.
 Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Подготовката и участието на спортисти с увреждания в олимпийски игри и в световни и европейски първенства се организират от съответните спортни федерации и се подпомагат с целеви средства от бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта.
 
Глава шеста.НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ПОДГОТОВКА НА КАДРИЧл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Координацията на научноизследователската, експерименталната и внедрителската дейност в системата на физическото възпитание и спорта се осъществява от експертен съвет към Държавната агенция за младежта и спорта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Експертният съвет обсъжда приоритетни задачи от Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България, дава становища и прави мотивирани предложения до председателя на Държавната агенция за младежта и спорта относно:

1. целеви програми с национално значение, засягащи здравето и физическото развитие на нацията;

2. научно-методичните проблеми на спорта за високи постижения, детско-юношеския спорт и спорта в училищата;

3. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) научноизследователски и внедрителски проекти, софтуерни и технологични продукти, чиято реализация се финансира със средства от бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Съставът и функциите на експертния съвет се определят със заповед на председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.
 Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Разработването на стратегическите научни изследвания в областта на физическото възпитание и спорта се осъществява от Националната спортна академия във взаимодействие със специализираните спортни катедри в други висши училища, Държавната агенция за младежта и спорта, българските спортни федерации и други заинтересувани ведомства и организации.
 Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Научно-приложната дейност, свързана с контрола на учебно-тренировъчния процес в спорта за високи постижения, се осъществява от специализирано административно звено към Държавната агенция за младежта и спорта.
 Чл. 56. Експерименталната и внедрителската дейност в областта на физическото възпитание и спорта се осъществяват от специализирани екипи в рамките на съответните ведомства и организации.
 Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Държавната агенция за младежта и спорта проучва потребностите от спортно-педагогически кадри в областта на физическото възпитание и спорта.

(2) Спортно-педагогическите кадри са учители по физическо възпитание, треньори по вид спорт, спортни методисти и инструктори.
 Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Придобиването на професионална квалификация и правоспособност на спортно-педагогическите, треньорските и управленските кадри се осъществява във висши училища със специализирано обучение в областта на физическото възпитание и спорта в съответствие с наредбата по чл. 6, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Придобиването на професионална квалификация и правоспособност за треньори, спортни методисти или инструктори със средно образование се осъществява по реда на Закона за професионалното образование и обучение в съответствие с наредбата по чл. 6, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Условията и редът за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави, с цел обучение, тренировки и управление на физическото възпитание и спорта се осъществяват в съответствие с вътрешното законодателство.
 Чл. 59. Спортните федерации периодично организират курсове и семинари за обучение, подготовка и повишаване на квалификацията на съдии и на специализирани технически и административни кадри по различните видове спорт.
 
Глава седма.СПОРТНА ЕТИКАЧл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Държавната агенция за младежта и спорта създава условия за запазване и развитие на моралните и етичните основи на спорта, като:

1. взаимодейства с другите държавни органи и спортните организации за утвърждаването на високи етични норми във всички обществени области, които имат връзка с физическото възпитание и спорта;

2. подпомага спортните организации, които последователно предприемат мерки за утвърждаване на спортната етика и водят борба срещу употребата на допинг и насилието в спорта;

3. стимулира с парични и предметни награди спортисти и треньори, които са се отличили с висок спортен морал, спазват принципите на честната игра и на които не са налагани наказания при провеждане на тренировъчна и спортносъстезателна дейност;

4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) разработва съвместно с Министерството на образованието, младежта и науката образователни програми за запознаване със спортните идеали и принципите на честната игра;

5. осъществява надзор върху спортните организации за недопускане употребата на допингиращи средства и методи и прояви на насилие, расова и етническа дискриминация и други форми на унизително отношение към личността;

6. провежда информационни кампании съвместно с другите ведомства за популяризиране на принципите на честната игра и за предотвратяване на насилието и лошото поведение на зрителите.
 Чл. 61. (1) Спортните организации:

1. разработват и популяризират ясни норми и критерии за етично поведение и прилагат подходящи стимули;

2. организират и провеждат занятия със спортистите за повишаване на тяхната спортна култура и възпитаване на дух на уважение към съперника;

3. създават спортно-технически и материални условия за участие на всички спортисти в тренировъчната и състезателната дейност при зачитане на техните потребности и лично достойнство;

4. работят съвместно с представителите на фен клубовете за популяризиране на спортните идеали и насърчаване на взаимното уважение между привържениците на отделните клубове или отбори;

5. оказват съдействие на специализираните държавни органи в борбата срещу насилието по спортните терени;

6. водят борба срещу употребата на допинг и неспортсменските прояви в тренировъчната и спортносъстезателната дейност и налагат санкции на провинилите се лица.

(2) Лицата, участващи в организацията и управлението на физическото възпитание и спорта, са длъжни да спазват обществено приетите норми на етично поведение, като дават личен пример в своята дейност.
 
Глава осма.МЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛЧл. 62. (1) Медицинският контрол включва задължителни профилактични медицински прегледи на лицата, упражняващи физическо възпитание и спорт, и медицинско осигуряване на спортни състезания и спортно-туристически прояви.

(2) Медицински контрол се извършва в тренировъчната и състезателната дейност на спортистите, при провеждането на занимания с физически упражнения и спорт в училищата и при организирането на извънкласна и извънучилищна спортна дейност.
 Чл. 63. Лицата, участващи системно в тренировъчната и спортносъстезателната дейност, подлежат на задължителни начални, периодични и предсъстезателни прегледи.
 Чл. 64. (1) Началните медицински прегледи се извършват за установяване на здравословното състояние на лицата по чл. 63 и за да се изключат заболявания, които са противопоказни за участието им в тренировъчната и състезателната дейност.

(2) Всяко лице, преминало начален медицински преглед, получава медицинско удостоверение с определен срок на валидност.
 Чл. 65. Периодичните медицински прегледи се извършват за установяване на въздействието на тренировъчната и спортносъстезателната дейност върху здравословното състояние на лицата по чл. 63.
 Чл. 66. (1) Предсъстезателните медицински прегледи се извършват за установяване на моментното здравословно състояние на лицата, включени за участие в спортни състезания.

(2) Предсъстезателният медицински преглед е клиничен и съобразно резултатите от него се дава разрешение или забрана за участие в състезанието.
 Чл. 67. (1) Медицинското осигуряване на спортни състезания и спортно-туристически прояви включва определянето на дежурни медицински лица или екипи, проверка на санитарно-хигиенното състояние на използваните спортни обекти и съоръжения, проверка на медицинската документация на участниците в отделните състезания и при необходимост - оказване на медицинска помощ на състезатели, длъжностни лица или зрители.

(2) Организаторите на спортните състезания и спортно-туристическите прояви носят отговорност за тяхното медицинско осигуряване.
 Чл. 68. (1) Контролът върху използването на забранени средства или методи в тренировъчната и състезателната дейност се осъществява от Националната комисия за допингов контрол.

(2) Спортните федерации са длъжни да подпомагат допинговия контрол, като следят членуващите в тях клубове, както и националните отбори да не използват в своята дейност средства и методи, водещи към увреждане здравето на състезателите.
 
Глава девета.СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел I.Разпореждане със спортни обекти и съоръжения - частна държавна собственостЧл. 69. Разпореждането със спортни обекти и съоръжения - частна държавна собственост, се извършва от ръководителите на ведомства или от областните управители.
 Чл. 70. (1) Разпореждане със спортни обекти - частна държавна собственост, може да се извършва по изключение, когато обектите не се използват по предназначение за срок повече от 3 години.

(2) Областните управители се разпореждат със спортните обекти, представляващи недвижими имоти, след получаване на писмено съгласие от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ръководителите на ведомства се разпореждат със спортните съоръжения, представляващи движими вещи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Във всички случаи на разпореждане се изисква предварително писмено съгласуване с председателя на Държавната агенция за младежта и спорта. За разпореждане със спортни обекти и съоръжения, на които се провеждат държавни първенства по определен вид спорт, се изисква становище и от съответната спортна федерация.

(4) Разпореждането със спортни обекти и съоръжения - частна държавна собственост, се извършва по реда на Закона за държавната собственост.
 
Раздел II.Предоставяне за ползване на спортни обекти и съоръжения - държавна и общинска собственост (Загл. доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Предоставянето за ползване на спортни обекти и съоръжения - държавна или общинска собственост, се извършва от ръководителите на ведомства, от областните управители или общинските съвети, а в случаите по чл. 50а, ал. 3 и чл. 50б от Закона за физическото възпитание и спорта - след съгласуване с председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.
 Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Предоставянето за ползване на спортни обекти и съоръжения - държавна или общинска собственост, се извършва чрез:

1. отдаване под наем;

2. предоставяне за безвъзмездно ползване;

3. концесия.
 Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Спортни обекти или обособени части от тях - публична държавна и публична общинска собственост, могат да се отдават под наем на спортни организации - юридически лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота, на лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове, на техни членове, както и на обединени спортни клубове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Право да кандидатстват за отдаване под наем на спортни обекти - частна държавна и частна общинска собственост, имат само спортните организации по чл. 10, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта и спортните клубове по чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Обособените части от спортни обекти - частна държавна и частна общинска собственост, както и обособените части за обслужващи и спомагателни дейности могат да се отдават под наем на юридически и физически лица само ако това не създава пречки за използването им по тяхното основно предназначение.

(4) Не може да бъде наемател физическо или юридическо лице, за което е налице едно от следните обстоятелства:

1. обявено е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. намира се в ликвидация;

3. ако е с отнета или прекратена спортна лицензия;

4. ако е с прекратено членство в лицензирана спортна организация;

5. лишено е от правото да упражнява търговска дейност;

6. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;

7. осъдено е с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако е било реабилитирано;

8. (нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) има просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и съоръжения - собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

(5) Ограничението по ал. 4, т. 7 се отнася и за управителите или членовете на управителните органи на юридическите лица, кандидатстващи за отдаване под наем.
 Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Отдаването под наем се извършва пряко или чрез конкурс.
 Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) (1) Ръководителите на ведомства, областните управители и кметовете на общини са длъжни най-малко веднъж годишно да обявяват списък на спортните обекти и съоръжения - държавна и общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем.

(2) Списъкът се поставя на видно място в сградата на съответната администрация, на спортния обект и се публикува на съответната интернет страница.
 Чл. 76. (1) В едномесечен срок от обявяването на списъка заинтересуваните лица и организации могат да подават мотивирани искания за наемане на обектите, посочени в списъка.

(2) Всяко искане трябва да се отнася до конкретно определен спортен обект или съоръжение от списъка и да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и 5.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Ръководителят на ведомството, областният управител или кметът на общината назначава с писмена заповед комисия, която разглежда постъпилите искания.

(4) Комисията проучва всяко постъпило искане, проверява дали кандидатът отговаря на изискванията на чл. 73 и прави предложение за приемане или отхвърляне на искането.
 Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Пряко отдаване под наем се извършва в случай, че бъде подадено искане от лицензирана спортна организация или спортен клуб, членуващ в такава организация, както и обединени спортни клубове.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Ръководителят на ведомството, областният управител или кметът на общината със заповед одобрява за наемател кандидата или отхвърля искането.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Договорът за наем се сключва при наемна цена, определена от лицензиран оценител, като се прилага методът на приходния подход, включително прилагане на амортизационните норми, установени в чл. 22 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) При подадени две или повече искания предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота и изпълнявал точно задълженията си по предходни договори за ползването му. При класирането се оценява общественият принос на кандидата в спорта.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)
 Чл. 78. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) В случай че не са налице основания за пряко отдаване под наем, ръководителят на ведомството, областният управител или кметът на община открива процедура за конкурс.
 Чл. 79. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Процедурата за конкурс се открива със заповед на ръководителя на ведомството, на областния управител или кмета на община, която съдържа:

1. наименованието на обекта;

2. срока за отдаване под наем;

3. правното и фактическото основание за откриване на конкурса;

4. срока за подаване на офертите;

5. критериите за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на офертата;

6. мястото, деня и часа за разглеждане и оценяване на офертите;

7. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) първоначалната наемна цена, определена по реда на чл. 77, ал. 3;

8. изискванията за запазване и гарантиране използването на спортния обект по предназначение;

9. времето и начина за оглед на обекта;

10. други конкурсни условия;

11. срока за валидност на офертите.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Заповедта се обявява на видно място в сградата на съответното ведомство, на областната администрация или общинския съвет най-малко 30 календарни дни преди крайния срок за подаване на офертите.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) В срока по ал. 2 извлечение от заповедта се публикува в един национален и един местен ежедневник и на съответната интернет страница. Извлечението задължително включва информацията по ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 10, както и лице и телефон за контакти.
 Чл. 80. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Ръководителят на ведомството, областният управител или кметът на общината назначава със заповед комисия за провеждане на конкурса.

(2) Комисията за провеждане на конкурса се състои от председател и от двама до четирима членове, като в състава й задължително се включват юрист и икономист.

(3) В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни членове, от които единият е юрист, както и възнаграждението на членовете на комисията.

(4) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват поне половината от членовете, включително нейният председател.

(5) За своите заседания комисията води протоколи, които се подписват от всички членове. Ако някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола заедно с писмени мотиви към него.
 Чл. 81. (1) Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени оферти от кандидатите за наемател в запечатан плик, върху който се отбелязват названието на обекта на конкурса и адресът на подателя.

(2) Всяка оферта задължително включва:

1. представяне на кандидата;

2. наименование на обекта на конкурса;

3. предложение за размера на наемната цена;

4. копия от документите за закупена конкурсна документация и за внесена гаранция за участие;

5. предложения по другите конкурсни условия;

6. декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и 5.

(3) Допълнения и изменения във вече подадени оферти не се допускат.
 Чл. 82. Когато в срока за подаване на оферти постъпи само една оферта или няма постъпила оферта, този срок може да бъде удължен.
 Чл. 83. (1) След изтичането на срока за подаване на предложенията конкурсната комисия в заседание проверява дали пликовете са запечатани и ги отваря. Плик, който не отговаря на изискванията на чл. 81, ал. 1, не се отваря.

(2) Не се разглеждат предложения, които:

1. са подадени извън срока, определен със заповедта по чл. 79, ал. 1, т. 4;

2. не отговарят на изискванията на чл. 81, ал. 2.

(3) Ако при разглеждане на предложенията се установи, че някой от членовете на комисията е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в конкурса или с членове на негови управителни или контролни органи, заседанието на комисията се отлага и се извършва замяна с резервен член.

(4) Ръководителят на ведомството или областният управител по предложение на комисията отстранява от участие кандидатите, чиито предложения не отговарят на условията на конкурса.
 Чл. 84. (1) Оценяването на офертите и класирането на кандидатите се извършват в зависимост от включените в офертата предложения.

(2) Оценяването се извършва по следните показатели:

1. размер на предложената наемна цена;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) финансово обезпечена инвестиционна програма;

3. (нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) общественият принос на кандидата в спорта.

(3) С най-висока относителна тежест при оценка на офертите е размерът на наемната цена.

(4) При равенство в показателите за оценяване на две или повече оферти се спазват следните принципи на предимство при класиране на кандидатите:

1. (отм., предишна т. 5 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) спортни организации, развиващи спорта, за който основно е предназначен спортният обект или съоръжение, пред други спортни организации.

2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) спортни федерации пред спортни клубове;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) юридически лица с нестопанска цел пред търговци;

4. сдружения с общественополезна дейност пред сдружения, регистрирани в частна полза;
 Чл. 85. Конкурсната комисия приключва своята работа в 14-дневен срок от отварянето на офертите и изготвя мотивиран доклад, който заедно с протоколите от проведените заседания и документацията по конкурса се предава на органа по чл. 71. Докладът съдържа предложения за определяне на участник, спечелил конкурса, и класиране по ред на следващите участници.
 Чл. 86. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) В 7-дневен срок след получаването на доклада на конкурсната комисия ръководителят на ведомството, областният управител или кметът на общината издава заповед, с която определя за наемател участника, спечелил конкурса.

(2) Всички кандидати се уведомяват писмено за резултатите от конкурса.
 Чл. 87. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Ръководителят на ведомството, областният управител или кметът на общината прекратяват със заповед конкурса, когато:

1. са подадени по-малко от две оферти;

2. нито една оферта не отговаря на предварително обявените условия;

3. две или повече оферти са равностойни по показателите за оценяване и никой от кандидатите няма предимство;

4. класираните до второ място включително кандидати последователно откажат сключването на договор.

(2) Когато конкурсът е бил прекратен или е приключил, без да е подписан договор, се открива нова процедура за конкурс или се насрочват преки преговори.
 Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)
 Чл. 89. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)
 Чл. 90. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)
 Чл. 91. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)
 Чл. 92. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)
 Чл. 93. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)
 Чл. 94. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Наемният договор се сключва в писмена форма в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на наемател. Съдържанието на договора трябва да съответства на изискванията на чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

(2) Наемателят е длъжен да внесе първата дължима наемна вноска в 3-дневен срок от подписването на договора.

(3) Ако наемателят не изпълни задължението си по ал. 2, се приема, че той се е отказал, и за наемател се определя участникът, класиран на второ място в конкурса.

(4) Наетият спортен обект или съоръжение се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема, да го преотстъпва за ползване или да го ползва съвместно по договор с трети лица.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Когато спортният обект е многофункционален, в договора на наемателя се определят условия за ползване на обекта, части от него и/или на съоръжения от други спортни организации, които осъществяват спортна дейност в него.
 Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Ръководителите на ведомства, областните управители или кметовете на общини могат да определят спортни обекти и съоръжения извън тези, включени в списъка по чл. 75, които да се предоставят за:

1. безвъзмездно ползване на лицензирани спортни организации на хора с увреждания или на спортни клубове, членуващи в тях;

2. ползване от спортните организации по чл. 10, ал. 2 и спортните клубове по чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, отговарящи на условията на чл. 50б, ал. 1 от същия закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Организациите по ал. 1 представят мотивирано искане пред съответния орган. Към искането се представят доказателства, че кандидатът отговаря съответно на условията на ал. 1, т. 1 или на ал. 1, т. 2 и че не са налице обстоятелствата по чл. 73, ал. 4.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Ръководителят на ведомство, областният управител или кметът на общината се произнася по искането с мотивирана заповед.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Спортните обекти и съоръжения, предоставени за ползване на организациите по ал. 1, се използват само за тренировъчна и състезателна дейност на техните членове и не могат да се отдават под наем или да се ползват съвместно по договор с трети лица. Разходите по поддръжката и експлоатацията на обектите и съоръженията се поемат от ползвателите.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Ползвателят се задължава с договора за ползване на имот да осигури периоди от време за безвъзмездно ползване на обекта и/или на съоръженията му от лицата по чл. 50, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, от националните отбори по различните видове спорт, от Националната спортна академия "Васил Левски", за спортна дейност на граждани, на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, осъществяващи спорт за всички, и за спорт на хора с увреждания.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Ползвателят на имот поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имота за срока на договора.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Съществуващите и модернизираните или новоизградените спортни обекти се поддържат в добро състояние от ползвателя, който след изтичане срока на договора ги предоставя безвъзмездно на държавата или на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначение.

(8) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Договорът за предоставяне правото на ползване се прекратява с мотивирана заповед на ръководителя на ведомството, на областния управител или на кмета на общината, в случай че организациите по ал. 1 нарушат задълженията си по ал. 4, 5 и 6, нарушат договорните си задължения или възникне обстоятелство по чл. 73, ал. 4.
 Чл. 95а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) (1) Спортни имоти - държавна и общинска собственост, могат да се предоставят на физически и юридически лица чрез концесия по реда на Закона за концесиите. Когато кандидатите са повече от един и са направили равностойни финансови предложения, предимство има този, който е спортна организация и развива спорта, за който основно е предназначен обектът.

(2) Подготвителните и други действия и внасянето на предложения за предоставяне на концесия за спортните обекти и съоръжения - държавна собственост, по Закона за концесиите се извършват от съответния министър или ръководител на ведомство - първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, на което имотът е предоставен за управление.

(3) Съгласуването по чл. 103 от Закона за концесиите се извършва и с председателя на Държавната агенция за младежта и спорта за спортни обекти и съоръжения - държавна или общинска собственост.
 
Раздел III.Публичен регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъмЧл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Държавната агенция за младежта и спорта води публичен регистър за всички спортни обекти и обекти за социален туризъм - държавна и общинска собственост.

(2) Публичният регистър съдържа информация, разделена тематично, както следва:

1. спортни обекти - държавна собственост;

2. спортни обекти - общинска собственост;

3. спортни обекти, управлявани от еднолични търговски дружества с държавно участие;

4. спортни обекти - частна собственост, на които се провеждат държавни първенства или международни състезания по определени видове спорт;

5. обекти за социален туризъм.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Събирането и съхраняването на информацията в публичния регистър се извършва от административно звено на Държавната агенция за младежта и спорта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Административното звено по ал. 3 подпомага председателя на Държавната агенция за младежта и спорта при осъществяване на правомощията му, изпълнява технически дейности и дейности по организацията на достъпа до информацията, съхранявана в регистъра.
 Чл. 97. (1) Публичният регистър се състои от документи на хартиен носител отделно за всеки спортен обект или обект за социален туризъм, както и компютърна база данни, съдържаща информация от документите, въз основа на които се извършва вписването.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Образецът на формуляра за попълване на данни за обектите се одобрява от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.
 Чл. 98. (1) За всеки обект в публичния регистър се вписват следните данни:

1. наименование на обекта;

2. функционално предназначение;

3. местонахождение;

4. акт за собственост;

5. номер на скицата на обекта;

6. вид и предназначение на имота, върху който е изграден обектът;

7. вид на застрояването и конструкция на сградите;

8. застроена и разгъната площ на сградите;

9. предоставени права върху обекта.

(2) Информацията за спортните обекти и обектите за социален туризъм се предоставя от ръководителите на ведомства, областните управители, кметовете на общини и управителните органи на едноличните търговски дружества с държавно участие. Към попълнените формуляри се прилагат копия от актовете за собственост и от скиците на имотите.

(3) Информацията за обектите по чл. 96, ал. 2, т. 4 се предоставя от управителните съвети на спортните федерации, провеждащи състезания в тях.
 Чл. 99. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Органите по чл. 98, ал. 2 са длъжни в едномесечен срок да представят в Държавната агенция за младежта и спорта информация за промени в обстоятелствата по чл. 98, ал. 1, както и за:

1. ремонт на сгради и съоръжения в спортния обект, който препятства за продължителен срок използването му по предназначение;

2. съществени повреди в спортния обект в резултат на аварии или други непредвидени обстоятелства.

(2) Вписване на промени в обстоятелствата се извършва, без да се заличава информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Технически грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностните лица, водещи регистъра, като поправката се удостоверява с личен подпис и с печата на Държавната агенция за младежта и спорта.
 Чл. 100. Достъпът до информацията, съхранявана в публичния регистър, се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
 
Глава десета.МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИЧл. 101. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Държавната агенция за младежта и спорта осъществява държавната младежка политика, като:

1. разработва, предлага на Министерския съвет за утвърждаване и изпълнява годишна програма за младежки дейности;

2. подпомага реализацията на програми и проекти за общественополезна младежка дейност;

3. координира дейността на другите държавни органи и на общините по проблемите на младежта и взаимодействието им с младежките организации.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Държавната агенция за младежта и спорта взаимодейства с младежките организации и с другите юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи младежки дейности.
 Чл. 102. Общинските съвети насърчават и подпомагат осъществяването на младежки дейности на териториите на съответните общини, като:

1. създават комисии и други помощни органи за работа по проблемите на младежта;

2. приемат и изпълняват програми за социална интеграция на младите хора;

3. подпомагат реализацията на проекти на общинско ниво за общественополезна младежка дейност.
 Чл. 103. (1) Общественополезната младежка дейност подпомага интеграцията на младите хора в обществото, създава предпоставки за пълноценно използване на свободното им време и удовлетворява техните социални и духовни потребности.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Държавната агенция за младежта и спорта подпомага реализацията на проекти за общественополезна младежка дейност в следните основни направления:

1. физическо усъвършенстване и здравословен начин на живот;

2. духовно усъвършенстване, изкуство и култура;

3. повишаване на професионалната квалификация и мотивация за трудова заетост;

4. популяризиране и защита на основните човешки права, включително на малцинствените групи;

5. участие в доброволчески дейности;

6. превенция на негативни социални явления;

7. младежко сътрудничество и информационен обмен.
 Чл. 104. (1) Проектите за младежки дейности се планират и осъществяват на национално, регионално и общинско ниво.

(2) Проектите могат да обхващат както младежи, така и непълнолетни лица съобразно спецификата на включените дейности.

(3) Дейностите, включени в проектите, могат да се насочват диференцирано към младежите, разпределени в следните възрастови подгрупи: от 18 до 24 години, от 25 до 29 години и от 30 до 35 години, като се отчитат конкретните им проблеми и потребности.
 Чл. 105. Условията и редът за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво се определят с акт на Министерския съвет.
 
Допълнителни разпоредби§ 1. По смисъла на правилника:

1. "Професионален отбор" е група от лица, картотекирани като спортисти професионалисти, които осъществяват системна тренировъчна дейност и се състезават организирано по определен вид спорт от името на един спортен клуб.

2. "Талантливи деца и юноши" са ненавършили пълнолетие лица, които се занимават системно с тренировъчна и спортносъстезателна дейност, постигнали са високи спортни резултати при участие в световни и европейски първенства и са проявили способност за значимо спортно развитие.

3. "Ръководители на ведомства" са министрите, председателите на агенции и комисии и ръководителите на други държавни институции на бюджетна издръжка.

4. "Фен-клуб" е организирана група от физически лица, привърженици на спортен клуб или отбор по определен вид спорт.

5. "Принципи на честната игра" са етични правила за поведение на лицата, участващи пряко или косвено в администрирането или практикуването на физическо възпитание и спорт, с оглед гарантиране личното достойнство на всеки индивид, създаване на дух на взаимно уважение между спортуващите и предотвратяване на негативните прояви в спорта.
 
Преходни и Заключителни разпоредби§ 2. В 3-месечен срок от влизането в сила на правилника спортните федерации, притежаващи лицензия за спортна дейност, предлагат за утвърждаване от министъра на младежта и спорта правилниците си за правата и задълженията на спортистите аматьори, спортистите професионалисти и спортните съдии.
 § 3. В 3-месечен срок от влизането в сила на правилника ръководителите на ведомства, областните управители и кметовете на общини представят в Министерството на младежта и спорта за вписване в публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм информацията по чл. 98, ал. 1. Това задължение се отнася и за управителните съвети на спортните федерации за обектите по чл. 96, ал. 2, т. 4.
 § 4. Производствата за отдаване под наем и за разпореждане със спортни обекти и съоръжения - държавна собственост, които са открити или за които има издадена заповед за откриване преди влизането в сила на правилника, се приключват по досегашния ред.
 § 5. Правата и задълженията на спортистите, картотекирани до влизането в сила на правилника, се запазват до изтичането на срока на картотеката.
 § 6. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта дава указания по прилагането на правилника.
 § 7. Правилникът се приема на основание § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (ДВ, бр. 75 от 2002 г.).
 
Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 3 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2005 Г.)

§ 7. Навсякъде в Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 64 от 2003 г.), думите "министърът на младежта и спорта", "министъра на младежта и спорта" и "Министерството на младежта и спорта" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция за младежта и спорта", "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" и "Държавната агенция за младежта и спорта".
 
Заключителни разпоредбиКЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 29 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 13. Министрите до 30 септември 2006 г. да внесат в Министерския съвет предложения за изменения и допълнения на устройствените правилници на ръководените от тях министерства, свързани с осигуряване на административния капацитет и функциите на министерствата за изпълнение на Закона за концесиите и на Правилника за прилагане на Закона за концесиите.
 § 14. Министрите до 30 септември 2006 г. да извършат необходимите промени в подзаконовите нормативни актове, издадени от тях, за привеждането им в съответствие със Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 § 16. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 - 4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.
 
Заключителни разпоредбиКЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 12 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 21.11.2008 Г.)

§ 33. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
 
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.)

§ 37. Навсякъде в Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г. и бр. 100 от 2008 г.), думите "министърът на образованието и науката", "министъра на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министърът на образованието, младежта и науката", "министъра на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".
 
Информацията е предоставена от Ciela Net

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР