Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > МСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

МСС 34 - Междинно финансово отчитане

29 Dec 2008 22:48ч, видяна 5255 пъти
реклама

ЦЕЛ

Целта на настоящия стандарт е да се определи минималното съдържание на междинния финансов отчет и принципите за признаване и оценка при пълните или съкратените финансови отчети за междинен период. Навременното и надеждно междинно финансово отчитане подобрява възможността на инвеститори, кредитори и други да разберат способността на предприятието да генерира доход и парични потоци и неговото финансово състояние и ликвидност.

ОБХВАТ

1. Настоящият стандарт не постановява кои предприятия трябва да публикуват междинни финансови отчети, колко често или колко скоро след края на междинния период. Все пак, правителствата, органите, регулиращи пазарите на ценни книжа, фондовите борси и счетоводните органи често изискват от предприятията, чиито ценни книжа на собствения или привлечен капитал са търгувани публично, да публикуват междинни финансови отчети. Настоящият стандарт е приложим, в случай че предприятието трябва или избира да публикува междинен финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Комитетът по Международни счетоводни стандарти насърчава публично търгуваните предприятия да представят междинни финансови отчети, които да са в съответствие с принципите на признаване, оценяване и оповестяване, изложени в настоящия стандарт. По-конкретно публично търгуваните предприятия са насърчавани:

а) да представят междинни финансови отчети поне към края на първото полугодие на своята финансова година; и

б) да правят достъпни своите междинни финансови отчети не по-късно от 60 дни след края на междинния период.

2. Всеки финансов отчет, годишен или междинен, се оценява самостоятелно за съответствие с Международните
стандарти за финансово отчитане. Фактът, че дадено предприятие може да не е представило междинни финансови отчети през определена финансова година или да е представило междинни финансови отчети, които не съответстват на настоящия стандарт, не пречи годишните финансови отчети на предприятието да са в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, ако иначе отговарят на тях.

3. Ако междинният финансов отчет на дадено предприятие се описва като отговарящ на Международните стандарти за финансово отчитане, той трябва да отговаря на всички изисквания на настоящия стандарт. Параграф 19 изисква определени оповестявания в този смисъл.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Междинен период е период на финансово отчитане, по-кратък от пълна финансова година.

Междинен финансов отчет означава финансов отчет, съдържащ или пълен комплект финансови отчети (както са описани в МСС 1 Представяне на финансови отчети), или комплект съкратени финансови отчети (както са описани в настоящия стандарт) за даден междинен период.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

5. МСС 1 определя пълния комплект финансови отчети като включващ следните компоненти:

а) баланс;

б) отчет за доходите;

в) отчет за промени в собствения капитал, посочващ или:

i) всички промени в собствения капитал, или

ii) промените в собствения капитал, различни от онези, произтичащи от сделки с притежателите на собствения капитал, в качеството им на такива;

г) отчет за паричните потоци; и

д) пояснителни приложения, съдържащи обобщение на значимите положения в счетоводната политика и други
разяснения.

6. В интерес на своевременните действия и предвид разходите, както и за да се избягва повторението на вече отчетена в предходен период информация, от предприятието може да се изисква или то може да избере да предоставя по-малко информация към датите на междинно отчитане в сравнение с годишните си финансови отчети. Настоящият стандарт дефинира минималното съдържание на междинния финансов отчет като включващо съкратен финансов отчет и подбрани пояснителни приложения. Предназначението †—на междинния финансов отчет е да предоставя актуализация на последния пълен комплект годишни финансови отчети. Съответно той се концентрира върху нови дейности, събития и обстоятелства и не повтаря вече отчетена информация.

7. Нищо в настоящия стандарт не е предназначено да възпрепятства или разубеждава предприятието да публикува пълен комплект финансови отчети (както е описано в МСС 1) в своя междинен финансов отчет, вместо съкратени финансови отчети и подбрани пояснителни приложения. Също така стандартът не възпрепятства, нито разубеждава предприятието да включи в съкратените междинни финансови отчети по-голям от минималния брой позиции или подбрани пояснителни приложения от посочените в стандарта. Насоките за признаване и оценяване в настоящия стандарт се прилагат също и към пълните финансови отчети за даден междинен период и такива отчети биха включвали всички оповестявания, изисквани от стандарта (особено подбраните оповестявания в пояснителните приложения в параграф 16), както и такива, изисквани от други стандарти.

Минимум компоненти на междинния финансов отчет

8. Междинният финансов отчет включва като минимум следните компоненти:

а) съкратен баланс;

б) съкратен отчет за доходите;

в) съкратен отчет, посочващ или:

i) всички промени в собствения капитал, или

ii) промените в собствения капитал, различни от онези, произтичащи от капиталови сделки със собствениците или от разпределения между собствениците;

г) съкратен отчет за паричните потоци; и

д) подбрани пояснителни приложения.

Форма и съдържание на междинните финансови отчети

9. Ако предприятието публикува пълен комплект финансови отчети в своя междинен финансов отчет, формата и съдържанието на тези отчети отговарят на изискванията на МСС 1 за пълен комплект финансови отчети.

10. Ако предприятието публикува комплект съкратени финансови отчети в своя междинен финансов отчет, тези
съкратени отчети включват като минимум всяко от заглавията и междинните суми, които са били включени в
последния му годишен финансов отчет и подбраните пояснителни приложения съгласно изискванията на настоящия стандарт. Допълнителни позиции или пояснителни приложения се включват, ако тяхното невключване би направило съкратените междинни финансови отчети подвеждащи.

11. Основната нетна печалба на акция и нетната печалба на акция с намалена стойност се представят в пълния или съкратен отчет за доходите за междинния период.

12. МСС 1 дава насоки за структурата на финансовите отчети. Насоките за изпълнение на МСС 1 илюстрират начините, по които могат да бъдат представени балансът, отчетът за доходите и отчетът за промени в собствения капитал.

13. МСС 1 изисква отчетът за промените в собствения капитал да бъде представен като отделен елемент на финансовите отчети на предприятието и позволява информацията за промените в собствения капитал, произтичащи от сделки с притежателите на собствения капитал в качеството им на такива (включително разпределения между акционерите), да бъде представена или в отчета, или в пояснителните приложения. В своя междинен отчет за промените в собствения капитал, предприятието следва същия формат, използван в неговия последен годишен финансов отчет.

14. Междинният финансов отчет се изготвя на консолидирана основа, ако последният годишен финансов отчет на предприятието е представлявал консолидиран отчет. Отделните финансови отчети на предприятието майка не съответстват и не са сравними с консолидираните отчети в последния годишен финансов отчет. Ако годишният финансов отчет на предприятието е включвал, освен консолидираните финансови отчети, също и отделните финансови отчети на предприятието майка, настоящият стандарт нито изисква, нито забранява включването на отделните отчети на предприятието майка в междинния финансов отчет на предприятието.

Подбрани пояснителни приложения

15. Потребителят на междинния финансов отчет на предприятието ще има достъп също и до последния годишен
финансов отчет на това предприятие. Поради това, не е необходимо пояснителните приложения към междинния
финансов отчет да представят относително несъществено актуализиране на информацията, която е била вече отчетена в приложенията към последния годишен отчет. Към датата на междинния финансов отчет по-полезно е наличието на обяснение за събитията и сделките, които имат значение за разбирането на промените във финансовото състояние и резултатите на предприятието от датата на последното годишно отчитане.

16. В своите пояснителни приложения към междинните финансови отчети предприятието включва като минимално изискване следната информация, ако е съществена и ако не е била оповестени другаде в междинния финансов отчет. Информацията обикновено се отчита на базата на периода от началото на финансовата година до момента. Предприятието обаче оповестява също всякакви събития или сделки, които са съществени за разбирането на текущия междинен период:

а) изявление, че при междинните финансови отчети се следват същата счетоводна политика и методи на
изчисление, както при последния годишен финансов отчет или, ако тази политика или методи са били променени, описание на характера на и ефекта от тази промяна;

б) обяснителни коментари относно сезонността или цикличността на междинните операции;

в) характер и брой на позициите, засягащи активите, пасивите, собствения капитал, нетния доход или паричните
потоци, които са необичайни поради своя характер, размер или честота на проявление;

г) характер и размер на промените в приблизителните оценки на отчетените суми в предходни междинни периоди на текущата финансова година или промени в приблизителните оценки на отчетените суми в преходни
финансови години, ако тези промени имат съществено влияние върху текущия междинен период;

д) емитиране, обратно изкупуване и погасяване на дългови и капиталови ценни книжа;

е) платени дивиденти (общо или на акция) отделно за обикновените акции и другите акции;

ж) следната информация за сегменти (оповестяване на информация за сегменти се изисква в междинните
финансови отчети на предприятието само ако МСФО 8 Оперативни сегменти изисква предприятието да
оповестява информация за сегменти в своите годишни финансови отчети):

i) приходи от външни клиенти, ако са включени в оценката на печалбата или загубата на сегмента, преглеждана от ръководителя, вземащ главните оперативни решения или редовно предоставяни по друг начин на ръководителя, вземащ главните оперативни решения;

ii) интерсегментни приходи, ако са включени в оценката на печалбата или загубата на сегмента, преглеждана
от ръководителя, вземащ главните оперативни решения или редовно предоставяни по друг начин на ръководителя, вземащ главните оперативни решения;

iii) оценка на печалбата или загубата на сегмента; n

iv) общи активи, за които има съществена промяна от сумата, оповестена в последните годишни финансови
отчети;

v) описание на разликите с последните годишни финансови отчети в базата на сегментирането или в базата
на оценката на печалбата или загубата на сегмента;

vi) равнение на общата сума на оценките на печалбата или загубата на сегментите на отчитане с печалбата или загубата на предприятието преди разходите за данъци (приходите от данъци) и преустановени дейности. Обаче ако предприятието разпредели към сегментите на отчитане позиции, като например разходи за данъци (приходи от данъци), то може да равнява общия разчетен размер на печалбата или загубата на сегментите с печалбата или загубата след отчитането на тези позиции. Съществените позиции за равняване се установяват отделно и се описват в това равняване;

з) съществени събития, настъпили след края на междинния период, които не са били отразени във финансовите отчети за междинния период;

и) ефект от промени в структурата на предприятието през междинния период, включително бизнес комбинации,
придобиване или продажба на дъщерни предприятия и дългосрочни инвестиции, преструктурирания и
преустановени дейности. В случая на бизнес комбинации, предприятието оповестява информацията, която се
изисква да бъде оповестена, съгласно параграфи 66—73 от МСФО 3 Бизнес комбинации; и

й) промени в условните пасиви или условните активи от датата на по-следния годишен баланс.

17. Примери за видовете оповестявания, които се изискват от параграф 16, са изложени по-долу. Отделните стандарти и разяснения дават насоки по отношение на оповестяванията на много от следните позиции:

а) обезценка на материалните запаси до нетната им реализируема стойност и обратното проявление на такава
обезценка;

б) признаване на загуба от обезценка на имоти, машини и съоръжения, нематериални активи или други активи и
възстановяване на такава загуба от обезценка;

в) обратното проявление на всякакви провизии за разходи за преструктуриране;

г) придобивания и продажби на позиции от имоти, машини и съоръжения;

д) неотменими задължения за закупуване на имоти, машини и съоръжения;

е) уреждане на съдебни дела;

ж) корекции на грешки от предишни периоди;

з) [заличена]

и) всяко просрочие на кредит или нарушаване на кредитно споразумение, които не са били отстранени на или
преди датата на баланса;

й) сделки между свързани лица.

18. Други стандарти изискват оповестявания, които трябва да бъдат направени във финансовите отчети. В този контекст „финансови отчети“ означава пълни комплекти финансови отчети от вида, нормално включван в годишния финансов отчет и понякога включван в други отчети. С изключение на изискването по параграф 16, буква и), не се изискват оповестявания по тези други стандарти, ако междинният финансов отчет на предприятието включва само съкратени финансови отчети и подбрани пояснителни приложения вместо пълен комплект финансови отчети.

Оповестяване на съответствието с МСФО

19. Ако междинният финансов отчет на предприятието е в съответствие с настоящия стандарт, този факт се оповестява. Междинният финансов отчет не се описва като отговарящ на стандарти, освен ако не отговаря на всички изисквания на Международните стандарти за финансово отчитане.

Периоди, за които се изисква представяне на междинни финансови отчети

20. Междинните отчети включват междинни финансови отчети (съкратени или пълни) за периоди, както следва:

а) баланс към края на текущия междинен период и сравнителен баланс към края на непосредствено предхождащата финансова година;

б) отчети за доходите за текущия междинен период и с натрупване за текущата финансова година до настоящия
момент със сравнителни отчети за доходите за съответните сравними междинни периоди (текущ и от началото
на годината) на непосредствено предходната финансова година;

в) отчет, посочващ промените в собствения капитал с натрупване за текущата финансова година до настоящия
момент със сравнителен отчет за съответния сравним период от началото на годината до момента на
непосредствено предходната финансова година; и

г) отчет за паричния поток с натрупване за текущата финансова година до настоящия момент със сравнителен
отчет за съответния сравним период от началото на годината до момента на непосредствено предходната
финансова година.

21. За предприятие, чиято дейност е предимно сезонна, може да бъде полезна финансовата информация за дванадесетте месеца, приключващи на датата на междинния отчет, и сравнителната информация за предходния 12-месечен период. Съответно предприятия, чиято дейност е предимно сезонна, се насърчават да разгледат отчитането на такава информация в допълнение към информацията, изисквана в предходния параграф.

22. Допълнение А илюстрира периодите, за които се изисква да бъдат представяни от предприятието, което се отчита на половин година, и за предприятието, което се отчита на тримесечие.

Същественост

23. При решаването на въпроса как да се признае, класифицира или оповести отделен обект за целите на междинното финансово отчитане, трябва да се оценява съществеността във връзка с финансовите данни за междинния период. Когато се прави преценка за същественост, следва да се признае, че междинните оценки могат да разчитат на приблизителни оценки в по-голяма степен, отколкото оценките за същественост в годишните финансови данни.

24. МСС 1 Представяне на финансови отчети и МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки определят един обект като съществен, ако пропускането или неправилното му отчитане би могло да повлияе на икономическите решения на потребителите на финансови отчети. МСС 1 изисква отделно оповестяване на съществените обекти, включително (например) преустановените дейности, а МСС 8 изисква оповестяване на промените в счетоводните приблизителни оценки, грешките и промените в счетоводната политика. Двата стандарта не съдържат количествено изражение на насоките относно съществеността.

25. Доколкото винаги се изисква преценка при оценяването на съществеността, Настоящият стандарт базира решенията за признаване и оповестяване върху данни за самия междинния период с цел да бъдат разбираеми цифрите в междинния отчет. Така например необичайни статии, промени в счетоводната политика или приблизителните оценки и грешки се признават и оповестяват на базата на съществеността във връзка с данните за междинния период с цел да се избегнат подвеждащи констатации, които могат да произтичат от неоповестяване. Приоритетната цел е да се гарантира, че междинният финансов отчет включва цялата информация, която се отнася до разбирането на финансовото състояние и резултатите на предприятието през междинния период.

ОПОВЕСТЯВАНИЯ В ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

26. Ако приблизителната оценка на отчетена сума в даден междинен период се промени значително през последния междинен период на финансовата година, а отделен финансов отчет за този последен междинен период не се публикува, характерът и сумата на тази промяна в приблизителната оценка трябва да бъдат оповестени в пояснителна бележка към годишния финансов отчет за тази финансова година.

27. МСС 8 изисква оповестяване на характера и (ако е необходимо) на сумата на промяната в приблизителната оценка, която или има съществено влияние в текущия период, или се очаква да има съществено влияние в следващи периоди. Параграф 16, буква г) от настоящия стандарт изисква подобно оповестяване в междинния финансов отчет. Примери за това включват промените в приблизителната оценка в последния междинен период, отнасящи се до обезценка на материални запаси, преструктуриране или загуби от обезценка, които са били отчетени в по-ранен междинен период на финансовата година. Оповестяването, изисквано от предходния параграф, е в съответствие с изискването на МСС 8 и е предвидено да бъде тясно по обхват, да се отнася единствено до промяна в приблизителната оценка. Не се изисква предприятието да включва в своите годишни финансови отчети допълнителна финансова информация от даден междинен период.

ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

Еднаква счетоводна политика, както при годишните финансови отчети

28. В междинния финансов отчет предприятието прилага същата счетоводна политика, каквато прилага и в годишния си финансов отчет, с изключение на промените в счетоводната политика, въведени след датата на последния годишен финансов отчет, които трябва да бъдат отразени в следващия годишен финансов отчет. Честотата на отчитане на предприятието (годишно, полугодишно или тримесечно) обаче не се отразява на оценката на годишните му резултати. За да се постигне тази цел, оценките с цел междинно отчитане се правят на базата на периода от началото на годината до момента.

29. Изискването едно предприятие да прилага същата счетоводна политика в своите междинни финансови отчети, каквато прилага и в своите годишни отчети, изглежда подсказва, че оценките за междинния период са извършвани, сякаш всеки междинен период е взет сам за себе си като независим отчетен период. Като постановява обаче, че честотата на отчитане на предприятието не засяга оценяването на неговите годишни резултати, параграф 28 признава, че даден междинен период е част от по-продължителна финансова година. Оценките, изготвени на базата на периода от началото на годината до момента, могат да включват промените в приблизителните оценки на суми, отчетени в предходни междинни периоди на текущата финансова година. Принципите за признаване на активи, пасиви, доходи и разходи за междинни периоди обаче са същите, както при годишните финансови отчети.

30. За илюстрация:

а) принципите 086 о  за признаване и оценка на загубите от обезценка на материални запаси, преструктурирания или обезценки през даден междинен период са същите, както онези, които предприятието би следвало, ако би
изготвяло единствено годишни финансови отчети. Все пак, ако такива обекти се признават и оценяват в един
междинен период, а приблизителната оценка се промени в следващ междинен период на същата финансова
година, първоначалната приблизителна оценка се променя през следващия междинен период или чрез
начисляване на допълнителна сума на загуба, или чрез възстановяване на признатата преди сума;

б) разход, който не отговаря на определението за актив в края на даден междинен период, не се отсрочва в баланса или за да се изчака бъдеща информация за това, дали е отговорил на определението за актив, или за да се изравнят доходите за междинните периоди в рамките на финансовата година; и

в) разход за данък върху печалбата се признава за всеки междинен период въз основа на най-добрата
приблизителна оценка на претеглената средногодишна ставка за данъка върху печалбата, очакван за цялата
финансова година. Може да се наложи сумите за разходи, начислени по данъка върху печалбата за един
междинен период, да бъдат коригирани през последващ междинен период на същата финансова година, ако се
промени приблизителната оценка на годишната ставка за данъка върху печалбата.

31. Съгласно Общите положения за изготвяне и представяне на финансови отчети (Общите положения) признаването е „процесът на включване в баланса или отчета за доходите на статия, която отговаря на определението за елемент и отговаря на критериите за признаване“. Определенията на активи, пасиви, доходи и разходи са фундаментални за признаването както към датата на годишното, така и към датата на междинното финансово отчитане.

32. За активи се прилагат същите тестове за бъдещи икономически ползи към датите на междинно отчитане, както и в края на финансовата година на предприятието. Разходите, които по своя характер не биха отговорили на изискванията за активи в края на финансовата година, няма да отговарят на тези изисквания и към датата на
междинното отчитане. По същия начин даден пасив към датата на междинно отчитане трябва да представлява
съществуващо задължение към тази дата така, както и трябва да представлява такова задължение към датата на годишно отчитане.

33. Основна характеристика на дохода (приходите) и разходите е, че свързаните с тях входящи и изходящи потоци на активи и пасиви вече са се състояли. Ако тези входящи или изходящи потоци са се състояли, свързаните с тях приходи и разходи се признават; в противен случай те не се признават. В Общите положения се посочва, че „разходите се признават в отчета за доходите, когато възникне намаление на бъдещите икономически ползи, свързано с намаляване на даден актив или нарастване на пасив, когато може да бъде надеждно оценено... Общите положения не позволяват признаването на статии в баланса, които не отговарят на определението за активи или пасиви.“

34. При оценяването на активите, пасивите, доходите, разходите и паричните потоци, отчетени във финансовите отчети, предприятие, което се отчита единствено годишно, може да вземе предвид информацията, която е станала достъпна за него в течение на финансовата година. Неговите оценки са ефективни на базата на натрупване от началото на годината до момента.

35. Предприятие, отчитащо се на полугодие, използва информацията, която му се предоставя до средата на годината или скоро след това при извършване на оценките в своите финансови отчети за първия шестмесечен период, и информацията, предоставена в края на годината или скоро след това за 12-месечния период. Дванадесетмесечните оценки ще отразят възможни промени в приблизителните оценки на сумите, отчетени за първия шестмесечен период. Сумите, отчетени в междинния финансов отчет за първия шестмесечен период, не се коригират с обратна сила. Параграф 16, буква г) и параграф 26 изискват все пак да бъдат оповестявани характерът и размерът на значимите промени в приблизителните оценки.

36. Предприятие, което се отчита по-често, отколкото на полугодие, оценява дохода и разходите на базата на периода от началото на годината до момента за всеки междинен период, като използва наличната информация при изготвянето на всеки комплект финансови отчети. Размерите на отчетените доходи и разходи за текущия междинен период ще отразяват всички промени в приблизителните оценки на сумите, отчетени за предходни междинни периоди на финансовата година. Сумите, отчетени в предходни междинни периоди, не се коригират с обратна сила. Параграф 16, буква г) и параграф 26 изискват все пак да бъдат оповестявани характерът и размерът на значимите промени в приблизителните оценки.

Приходи, получавани сезонно, циклично или случайно

37. Приходи, които се получават сезонно, циклично или случайно в рамките на финансовата година, не се отчитат предварително, нито се отсрочват към датата на междинно отчитане, ако предсрочното или отсроченото отчитане няма да бъде уместно към края на финансовата година на предприятието.

38. Примерите за това включват приходи от дивиденти, възнаграждения за права и правителствени дарения. Освен това някои предприятия редовно получават повече приходи в определени междинни периоди на финансовата година, отколкото в други междинни периоди, например сезонни приходи от продажба на дребно. Такива приходи се признават в момента на възникването им.

Разходи, понасяни неравномерно през финансовата година

39. Разходите, които се понасят неравномерно през финансовата година на предприятието, се представят предварително или отсрочено за целите на междинното отчитане, ако и само ако е също така подходящо този вид разходи да се отчитат предварително или отсрочено в края на финансовата година.

Прилагане на принципите на признаване и оценка

40. Допълнение Б представя примери за прилагане на общите принципи за признаване и оценка, изложени в параграфи 28—39.

Използване на приблизителни оценки

41. Процедурите за оценка, които трябва да се следват при междинния финансов отчет, трябва да бъдат създадени така, че да осигуряват надеждност на произтичащата информация и подходящо оповестяване на цялата съществена финансова информация, която се отнася до разбирането на финансовото състояние или резултатите на предприятието. Докато оценките както в годишния, така и в междинния финансов отчет често се основават на разумни приблизителни оценки, изготвянето на междинни финансови отчети най-общо ще изисква по-широко използване на методи за приблизителна оценка, отколкото биха изисквали годишните финансови отчети.

42. Допълнение В представя примери за използване на приблизителни оценки през отчетни периоди.

ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВЕЧЕ ОТЧЕТЕНИ МЕЖДИННИ ПЕРИОДИ

43. Промяната в счетоводната политика, различна от тази, за която преходът е посочен от нов стандарт или разяснение, се отразява чрез:

а) преизчисляване на финансовите отчети за предишни междинни периоди на текущата финансова година и
сравними междинни периоди на предишни финансови години, които ще бъдат преизчислени в годишните
финансови отчети съгласно МСС 8; или

б) когато не е осъществимо да се определи кумулативният ефект към началото на финансовата година от
прилагането на нова счетоводна политика към всички предишни периоди, като се коригират финансовите отчети за предходните междинни периоди на текущата финансова година, както и сравнимите междинни периоди на предишни финансови години, се цели новата счетоводна политика да се прилага перспективно от най-ранната възможна дата.

44. Една цел на предходния принцип е да се гарантира, че към определена група операции се прилага еднаква счетоводна политика през цялата финансова година. Съгласно МСС 8 промяната в счетоводната политика се отразява чрез прилагане с обратна сила, с преизчисляване на финансовите данни от предходни периоди назад, доколкото това е осъществимо. Все пак, ако не е осъществимо да си определи кумулативната сума на корекцията, отнасяща се до предходни финансови години, тогава според МСС 8 новата политика се прилага от бъдеща дата, като се започва от най-близката възможна дата. Ефектът на принципа в параграф 43 е да изисква, в рамките на текущата финансова година, всяка промяна в счетоводната политика да бъде прилагана с обратна сила или ако това не е осъществимо, с бъдеща дата не по-късно от началото на финансовата година.

45. Ако се позволи отразяване на счетоводните промени към междинна дата в рамките на финансовата година, това би позволило прилагането на две различни счетоводни политики към отделна група операции в рамките на една финансова година. Резултатът би бил трудности в разпределението за отчетния период, замъглени резултати от дейността и усложнен анализ и разбираемост на информацията за междинния период.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

46. Настоящият стандарт влиза в сила за финансовите отчети, които обхващат периоди, започващи на или след 1 януари 1999 г. По-ранното му прилагане се насърчава.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР