Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > МСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

МСС 28 - Инвестиции в асоциирани предприятия

02 Jan 2009 19:05ч, видяна 10202 пъти
реклама
Преработен 2000 година

ОБХВАТ

1. Настоящият стандарт се прилага при отчитането на инвестиции в асоциирани предприятия. Той не се прилага при отчитането на инвестиции в асоциирани предприятия, държани от:

а) предприятия за рисков капитал или

б) взаимни фондове, тръстове с инвестиционни единици и подобни предприятия, включително и застрахователни фондове, свързани с инвестицията, които инвестиции при първоначалното признаване са отчетени по справедлива стойност чрез печалбата или загубата или са класифицирани като държани за търгуване и се отчитат в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване. Такива инвестиции се оценяват по справедлива стойност в съответствие с МСС 39, като промените в справедливата стойност се отразяват в печалбата и загубата в периода на промяната.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. В настоящия стандарт се използват следните определения:

Асоциирано предприятие — предприятие, включително некорпоративно предприятие, каквото е съдружието, в което инвеститорът упражнява значително влияние, но което не представлява нито дъщерно предприятие, нито съвместно предприятие на инвеститора.

Консолидирани финансови отчети — отчети на групата, представени като финансов отчет на едно предприятие.

Контрол — властта да се ръководи финансовата и оперативната политика на дадено предприятие така че да се извличат изгоди от дейността му.

Метод на собствения капитал — метод на отчитане, според който инвестицията първоначално се вписва по своята себестойност, а впоследствие се преизчислява в съответствие с промените в дела на инвеститора в нетните активи на предприятието, в което е инвестирано. Печалбата или загубата на инвеститора включва дела на инвеститора в печалбата или загубата на предприятието, в което е инвестирано.

Съвместен контрол — договорено споделяне на контрол върху дадена стопанска дейност и съществува, само когато вземането на стратегически финансови и оперативни решения, свързани със стопанската дейност, изискват единодушното съгласие на страните, споделящи контрола върху дейността (съдружници).

Индивидуални финансови отчети — отчети, представени от предприятието майка, инвеститор в асоциираното предприятие или съдружник в съвместно предприятие, в които инвестициите се отчитат на база пряко участие
в собствения капитал, отколкото на базата на отчетените резултати и нетни активи на предприятието, в което е инвестирано.

Значително влияние — право на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната
политика на предприятието, в което е инвестирано, но не е контрол или съвместен контрол върху тази политика.

Дъщерно предприятие — предприятие, включително и некорпоративно предприятие, каквото е съдружието, което е под контрола на друго предприятие (т. нар. предприятие майка).

3. Финансови отчети, в които се прилага методът на собствения капитал, не са индивидуални финансови отчети, нито пък финансовите отчети на предприятие, които няма дъщерно предприятие, асоциирано предприятие или няма дял на контролиращ съдружник в съвместно предприятие.

4. Индивидуални финансови отчети са тези, представени в допълнение към консолидираните финансови отчети, финансовите отчети, в които инвестициите са отчетени по метода на собствения капитал, както и финансовите отчети, в които дяловете на контролиращите съдружници в съвместното предприятие са пропорционално консолидирани. Не е задължително индивидуални финансови отчети да се прилагат или да придружават тези консолидирани финансови отчети.

5. Предприятия, които са освободени от консолидация в съответствие с параграф 10 на МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети, от прилагане на пропорционална консолидация съгласно параграф 2 от МСС  31 Дялове в съвместни предприятия или от прилагане на метода на собствения капитал съгласно параграф 13, буква в) от настоящия стандарт, могат да представят индивидуални финансови отчети като техни единствени финансови отчети.

Значително влияние

6. В случай че инвеститорът притежава пряко или косвено (например чрез дъщерни предприятия) 20 % или повече от гласовете в предприятието, в което е инвестирано, се приема, че този инвеститор има значително влияние, освен когато съществуват недвусмислени доказателства за противното. Противоположно на горното, в случай че инвеститорът притежава пряко или косвено (например чрез дъщерни предприятия) по-малко от 20 % от гласовете в предприятието, в което е инвестирано, се приема, че този инвеститор не притежава значително влияние, освен когато съществуват недвусмислени доказателства за противното. Притежаването на значителен брой или на мнозинството от гласовете от друг инвеститор не означава задължително, че даденият инвеститор няма значително влияние.

7. Наличието на значително влияние от страна на даден инвеститор обикновено се доказва чрез съществуването на едно или повече от следните условия:

а) представителство в съвета на директорите или в равностоен управленски орган на предприятието, в  което е инвестирано;

б) участие в процеса на вземане на решения, включително при вземане на решения за разпределение на дивиденти или други подобни;

в) значими сделки между инвеститора и предприятието, в което е инвестирано;

г) взаимен обмен на управленски персонал; или

д) осигуряване на съществена техническа информация.

8. Предприятието може да притежава варанти за акции, акционни опции на поискване, дългови или капиталови
инструменти, които могат да се конвертират в обикновени акции, или други подобни инструменти, които имат
потенциала, ако се използват или конвертират, да дадат на предприятието допълнително право на глас или да
ограничат правото на глас на трета страна при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната
политика на предприятието (т.е. потенциалното право на глас). Съществуването и влиянието на потенциалните права на глас, които се упражняват в момента или се конвертират в такива, включително потенциалните права на глас, държани от други предприятия, се вземат под внимание, когато се оценява дали предприятието има значително влияние. Потенциалните права на глас не се упражняват в момента или не се конвертират в такива, когато например не могат да бъдат упражнени или конвертирани в такива до определена бъдеща дата или до възникване на бъдещо събитие.

9. За да се определи дали потенциалните права на глас водят до значително влияние, предприятието следва да проучи всички факти и обстоятелства (включително сроковете за упражняване на потенциалните права на глас и всички други договорни споразумения, независимо дали се разглеждат поотделно или заедно), които оказват влияние върху потенциалните права на глас, с изключение намеренията и финансова възможност на ръководството да упражни тези права или да ги конвертира.

10. Дадено предприятие губи значителното влияние в предприятието, в което е инвестирало, когато загуби властта да участва в процеса на вземане на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, в което е инвестирало. Загубата на значително влияние може да се прояви със или без промяна в абсолютните или относителни нива на собственост. Тя може да се прояви например, когато асоциираното предприятие стане предмет на контрол от страна на правителството, съда, административен или регулаторен орган. Тя може да се прояви и като резултат от договорно споразумение.

Метод на собствения капитал

11. Съгласно метода на собствения капитал инвестицията първоначално се вписва по нейната себестойност, а балансовата сума се увеличава или намалява, за да се признае делът на инвеститора в печалбите или в загубите на предприятието, в което е инвестирано, след датата на придобиването му. Делът на инвеститора в печалбата или загубата на предприятието, в което е инвестирано, се признава в печалбата или загубата на инвеститора. Доходите, получени чрез разпределение от предприятието, в което е инвестирано, намаляват балансовата сума на инвестицията. Преизчисляване на балансовата сума може да се наложи също така и в резултат на промяна в процентния дял на инвеститора в предприятието, в което е инвестирано, вследствие на промени в капитала на предприятието, в което е инвестирано, които промени не са били отразени в печалбите или загубите му. Подобни промени могат да възникнат и в резултат на преоценката на имоти, машини, съоръжения и оборудване и на курсови разлики от валутни сделки. Делът на инвеститора в тези промени се отразява директно в капитала на инвеститора.

12. При наличието на потенциални права на глас, делът на инвеститора в печалбата или загубата на предприятието, в което е инвестирал, и в промените в капитала на същото се определят на база настоящия дял в собствеността и не отразява възможното упражняване или прехвърляне на потенциалните права на глас.

ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

13. Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по метода на собствения капитал освен в случаите, когато:

а) инвестициите се класифицират като държани за търгуване в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности;

б) се прилага изключението в параграф 10 от МСС 27, позволяващо на предприятието майка, което също има
инвестиция в асоциирано предприятие, да не представя консолидирани финансови отчети; или

в) са налице всички обстоятелства, изброени по-долу:

i) инвеститорът е изцяло притежавано или частично притежавано дъщерно дружество на друго предприятие и собствениците на това предприятие, включително и собствениците без право на глас, са информирани и не са възразили инвеститорът да не прилага метода на собствения капитал;

ii) дълговите и капиталови инструменти на инвеститора не се търгуват на публичните пазари (на национални или международни фондови борси или на извънборсови пазари — местни и регионални);

iii) инвеститорът не е регистрирал, нито е в процес на регистрация на финансовите си отчети в Комисията по
ценни книжа или друг подобен регулаторен орган, с цел емитиране на какъвто и да е клас инструменти на публичния пазар; и

iv) крайният или всеки междинен собственик на инвеститора изготвя консолидирани финансови отчети, публично оповестени и изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

14. Инвестициите, описани в параграф 13, буква а), се отчитат в съответствие с МСФО 5.

15. Когато дадена инвестиция в асоциирано предприятие, първоначално класифицирана като държана за продажба, вече не отговаря на критериите за тази класификация, то тя следва да бъде отчетена по метода на собствения капитал от датата на нейната класификация като държана за продажба. Финансовите отчети за периодите от датата на класификацията на инвестицията като държана за продажба следва да бъдат съответно коригирани.

16. [Заличен]

17. Признаването на приход на базата на получено разпределение невинаги представлява подходяща мярка за
придобития от инвеститора доход в резултат на инвестиция в асоциирано предприятие, тъй като полученото
разпределение може да не съответства достатъчно на резултатите от дейността на асоциираното предприятие. Тъй като инвеститорът има значително влияние върху асоциираното предприятие, той има дял в резултатите от дейността на асоциираното предприятие и като резултат това оказва влияние върху възвръщаемостта на неговите инвестиции. Този дял на инвеститора се отчита чрез разширяване на обхвата на неговите финансови отчети по такъв начин, че те да включват неговия дял в резултатите на асоциираното предприятие. В резултат на това, прилагането на метода на собствения капитал предоставя възможност за получаването на по- информативно отчитане на нетните активи и нетния доход на инвеститора.

18. Даден инвеститор следва да преустанови използването на метода на собствения капитал от датата, когато престане да има значително влияние в асоциираното предприятие и от тази дата нататък да отчита инвестицията в съответствие с МСС 39, при условие че асоциираното предприятие не се е превърнало в дъщерно или съвместно дружество, така както е дефинирано в МСС 31.

19. Балансовата стойност на инвестицията към датата, от която тя престава да бъде асоциирано предприятие, се счита за нейната себестойност при първоначалното ѝ отчитане като финансов актив, съгласно МСС 39.

20. Голяма част от процедурите, които са подходящи за прилагане на метода на собствения капитал, наподобяват консолидационните процедури, предвидени в МСС 27. Нещо повече, самите концепции, заложени в процедурите във връзка с придобиването на дъщерни предприятия, се възприемат и при придобиването на инвестиция в асоциирано предприятие.

21. Делът на дадена група в асоциирано предприятие е сумата от дяловете в асоциираното предприятие на предприятието майка и неговите дъщерни дружества. За настоящите цели, дяловете на други асоциирани предприятия или съвместни дружества на групата не се взимат под внимание. Когато асоциирано предприятие има дъщерни дружества, асоциирани предприятия или съвместни дружества, печалбите или загубите и нетните активи, които се взимат под внимание при прилагане на метода на собствения капитал, са тези, отчетени във финансовите отчети на асоциираното предприятие (включително делът от печалбите или загубите и нетните активи на неговите асоциирани предприятия и съвместни дружества), след извършване на необходимите преизчисления, за да се спази прилагането на единни счетоводни политики (вж. параграфи 26 и 27).

22. Печалби и загуби, резултат от „възходящи“ и „низходящи“ сделки между един инвеститор (вкл. неговите
консолидирани дъщерни дружества) и асоциирано предприятие, се признават във финансовите отчети на инвеститора до степента на несвързаното инвеститорско участие в асоциираното предприятие. „Възходящи“ сделки са, например, продажба на активи от асоциираното предприятие на инвеститора. „Низходящи“ сделки са, например, продажба на активи от инвеститора на асоциираното предприятие. Делът на инвеститора в печалбите и загубите на асоциираното предприятие, резултат от такива сделки, се елиминира.

23. Дадена инвестиция в асоциирано предприятие се отчита по метода на собствения капитал от датата, от която то става асоциирано предприятие. При придобиване на инвестицията всяка разлика между разходите по придобиването и дела на инвеститора в справедливата стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения на асоциираното предприятие се отчита съгласно МСФО 3 Бизнес комбинации. Следователно:

а) положителната репутация на асоциираното предприятие е включена в балансовата стойност на инвестицията.
Не се разрешава амортизация на тази репутация и следователно тя не се включва в определянето на дела на
инвеститора в печалбите или загубите на асоциираното предприятие;

б) всяко превишаване на дела на инвеститора в справедливата стойност на разграничимите нетни активи, пасиви и условни задължения над разходите по придобиването се изключва от балансовата стойност на инвестицията и вместо това се включва като приход при определяне на дела на инвеститора в печалбите или загубите на асоциираното предприятие за периода, в който е придобита инвестицията.

Извършват се подходящи преизчисления на дела на инвеститора в печалбите или загубите на асоциираното
предприятие след придобиването, за да се отчете например амортизацията на амортизируемите активи въз основа на справедливата им стойност към датата на придобиване. По същия начин се извършват подходящи преизчисления на дела на инвеститора в печалбите или загубите на асоциираното предприятие след придобиването, за да се отчетат загубите от обезценка, признати от асоциираното предприятие като репутация или имоти, машини и съоръжения.

24. При прилагането на метода на собствения капитал инвеститорът следва да използва последните налични финансови отчети на асоциираното предприятие. Когато финансовите отчети на инвеститора и асоциираното предприятие са изготвени на различни отчетни дати, асоциираното предприятие изготвя за нуждите на инвеститора отчети към датата на финансовите отчети на инвеститора, освен когато това е практически невъзможно.

25. Когато в съответствие с параграф 24 при прилагането на метода на собствения капитал асоциираното предприятие използва финансови отчети, изготвени към различна отчетна дата от тази на инвеститора, се налага да се извършват преизчисления, които да отразяват ефектите от евентуални значими събития или сделки между инвеститора и асоциираното предприятие, настъпили между датата на финансовия отчет на асоциираното предприятие и датата на финансовия отчет на инвеститора. Разликата между датите на финансовите отчети на асоциираното предприятие и инвеститора не следва да е повече от три месеца. Продължителността на отчетните периоди и разликите в датите между финансовите отчети следва да са едни и същи от период до период.

26. При изготвянето на своите финансови отчети инвеститорът следва да прилага единна счетоводна политика спрямо сходни сделки и събития, станали при сходни обстоятелства.

27. Когато асоциираното предприятие прилага счетоводна политика, която се различава от тази на инвеститора във връзка със сходни сделки и събития, станали при сходни обстоятелства, се правят съответните корекции по отношение на счетоводната политика на асоциираното предприятие, когато финансовите отчети на асоциираното предприятие се използват от инвеститора при прилагане на метода на собствения капитал.

28. При наличието на кумулативни привилегировани акции на асоциираното предприятие, които са притежавани от страни, различни от инвеститора, и са класифицирани като собствен капитал, инвеститорът изчислява своя дял в печалбите или загубите, след като са извършени преизчисления по отношение на привилегированите дивиденти, независимо дали дивидентите са били обявени или не.

29. Когато делът на инвеститора в загубите на асоциираното предприятие възлиза на или превишава участието му в асоциираното предприятие, инвеститорът прекратява признаването на своя дял в по-нататъшните загуби. Делът в асоциираното предприятие е балансовата стойност на инвестицията в асоциираното предприятие, когато се прилага методът на собствения капитал, заедно с всякакви други дългосрочни участия, които по същество формират част от нетната инвестиция на инвеститора в асоциираното предприятие. Например позиция, за която не се планира и не се очаква да бъде уредена в близко бъдеще, е по същество допълнение на инвестицията в асоциираното предприятие. Такива позиции могат да бъдат привилегировани акции и дългосрочни вземания или заеми, с изключение на търговски вземания, търговски задължения или други дългосрочни вземания, които са достатъчно обезпечени, каквито са обезпечените кредити. Загубите, отчетени по метода на собствения капитал, които надвишават инвестицията в обикновени акции, се отчитат в другите компоненти от участието на инвеститора в асоциираното предприятие в обратен ред по важност (т.е. приоритет при ликвидация).

30. След като инвеститорското участие е намалено до нула, допълнителните загуби се отчитат и пасивът се признава само до размера, до който инвеститорът има поети правни или конструктивни задължения или е извършил плащания от името на асоциираното предприятие. В случай че асоциираното предприятие впоследствие отчете печалба, инвеститорът възобновява признаването на своя дял от тази печалба, едва след като делът му от печалбата се изравни с този от непризнатите нетни загуби.

Загуби от обезценка

31. След прилагане на метода на собствения капитал, включително след признаване на загубите на асоциираното предприятие съгласно параграф 29, инвеститорът прилага изискванията на МСС 39, за да определи дали е необходимо да признае допълнителни загуби от обезценка по отношение на нетната му инвестиция в асоциираното предприятие.

32. Също така инвеститорът прилага изискванията на МСС 39, за да определи дали се признава допълнителна загуба от обезценка по отношение на дела на инвеститора в асоциираното предприятие, който дял не съставлява част от нетната инвестиция и от сумата на тази загуба от обезценка.

33. Положителната репутация, включена в балансовата стойност на инвестицията в асоциирано предприятие, не се отчита самостоятелно и поради това тя не се проверява отделно за обезценка чрез прилагане на изискванията за проверка на обезценката съгласно МСС 36 Обезценка на активи. Вместо това цялата балансова стойност на инвестицията се проверява съгласно МСС 36 за обезценка, като се сравнява нейната възстановима стойност (по-високата от стойността в употреба и справедливата стойност минус разходите за продажба) с балансовата ѝ стойност в случаите, когато прилагането на МСС 39 показва, че инвестицията може да се е обезценила. При определяне на стойността в употреба на инвестицията предприятието оценява приблизително:

а) своя дял от настоящата стойност на приблизително изчислените бъдещи парични потоци, които се очаква да
бъдат генерирани от асоциираното предприятие, включително паричните потоци от дейността на асоциираното
предприятие и постъпленията при окончателна продажба на инвестицията; или

б) настоящата стойност на приблизително изчислените бъдещи парични потоци, които се очаква да възникнат от
разпределяне на дивидентите от инвестицията и от окончателната продажба на инвестицията.

При верни предположения и двата метода дават един и същи резултат.

34. Възстановимата стойност на инвестицията в асоциираното предприятие се оценява за всяко предприятие поотделно, освен в случаите, когато асоциираното предприятие не генерира парични постъпления при продължителна употреба, които да са в значителна степен независими от тези, генерирани от други активи на предприятието.

ИНДИВИДУАЛНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

35. Инвестицията в асоциирано предприятие се отчита в индивидуалните финансови отчети на инвеститора в съответствие с параграфи 37—42 от МСС 27.

36. Настоящият стандарт не определя кои предприятия представят индивидуални финансови отчети за публично ползване.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

37. Следва да се оповестява следното:

а) справедливата стойност на инвестициите в асоциирани предприятия, за които има публикувани ценови котировки;

б) обобщена финансова информация за асоциираните предприятия, включваща общата сума на активите,
пасивите, приходите и печалбата или загубата;

в) причините, поради които предположението, че липсва значително влияние, ако инвеститорът държи пряко или косвено чрез дъщерни дружества по-малко от 20 % от правото на глас или потенциалните права на глас в
предприятието, в което е инвестирано, отпада и е направено заключение за наличие на значително влияние;

г) причините, поради които предположението, че е налице значително влияние, ако инвеститорът държи пряко
или косвено чрез дъщерни дружества 20 % или повече от правото на глас или потенциалното право на глас в
предприятието, в което е инвестирано, отпада и е направено заключение за липса на значително влияние;

д) отчетната дата на финансовите отчети на асоциираното предприятие, когато са използвани при прилагане на
метода на собствения капитал и са към дата или период, различни от тези на инвеститора, както и причините за
използването на различни отчетни дати или различни отчетни периоди;

е) характерът и степента на всякакви значими ограничения (например произтичащи от кредитни ангажименти
или регулаторни изисквания), които намаляват възможността на асоциираното предприятие да прехвърля
средства към инвеститора под формата на дивиденти или погасяване на заеми, или изплащане на аванси;

ж) непризнатия дял на загубите на асоциираното предприятие, за даден период и общо, ако инвеститорът е
преустановил включването на своя дял в загубите на асоциираното предприятие;

з) фактът, че асоциираното предприятие не е отчетено чрез използването на метода на собствения капитал
съгласно параграф 13; и

и) обобщена финансова информация за асоциираните предприятия, индивидуално или по групи, които не са
отчетени по метода на собствения капитал, включваща общата сума на активите, общата сума на пасивите,
приходите и печалбата или загубата.

38. Инвестициите в асоциирани предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал, се класифицират като нетекущи активи. Делът на инвеститора в печалбите и загубите на асоциираното предприятие и балансовата стойност на тези инвестиции се оповестяват отделно. Делът на инвеститора в преустановените сделки на асоциираното предприятие също се оповестява отделно.

39. Делът на инвеститора в промените, признат директно в капитала на асоциираното предприятие, се признава директно и в капитала на инвеститора и се оповестява в отчета за промените в собствения капитал съгласно МСС 1 Представяне на финансови отчети.

40. В съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи инвеститорът следва да оповести:

а) своя дял в условните задължения на асоциираното предприятие, направен съвместно с другите инвеститори; и

б) условните задължения, възникнали в резултат на това, че инвеститорът е изцяло отговорен за всички или за част от задълженията на асоциираното предприятие.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

41. Настоящият стандарт влиза в сила за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако настоящият стандарт се прилага за период, започващ преди 1 януари 2005 г., предприятието следва да оповести този факт.

ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДХОДНИ РЕШЕНИЯ

42. Настоящият стандарт отменя МСС 28 Отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия (преработен през
2000 г.).

43. Настоящият стандарт отменя следните разяснения:

а) ПКР-3 Елиминиране на нереализирани печалби и загуби от операции с асоциирани предприятия;

б) ПКР-20 Счетоводен метод на собствения капитал — признаване на загуби; и

в) ПКР-33 Консолидация и метод на собствения капитал — потенциални права на глас и разпределение на
дялове.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР