Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > МСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

МСС 24 - Оповестяване на свързани лица

04 Jan 2009 12:06ч, видяна 13305 пъти
реклама
Преработен 1994 година

ЦЕЛ

1. Целта на настоящия стандарт е да се осигури опростяването в счетоводните отчети на предприятието на информацията, необходима за насочване на вниманието към възможността финансовото състояние и резултатите от дейността да  са повлияни от съществуването на свързани лица и от сделки и неуредени салда с такива лица.

ОБХВАТ

2. Настоящият стандарт се прилага за:

а) идентифициране на взаимоотношения и сделки на свързани лица;

б) идентифициране на неуредени салда между предприятието и свързаните с него лица;

в) идентифициране на обстоятелства, при които се изисква оповестяване съгласно букви а) и б); и

г) определяне на оповестяванията, които ще бъдат направени за тези случаи.

3. Настоящият стандарт изисква оповестяване на сделки и неуредени салда на свързани лица в самостоятелните финансови отчети на предприятието майка, контролиращия съдружник или инвеститора в съвместното предприятие, представени в съответствие с МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети.

4. Сделките и неуредените салда на свързани лица с други предприятия в групата се оповестяват във финансовите отчети на предприятието. Сделките и неуредените салда между свързани лица в групата се елиминират при изготвяне на консолидираните финансови отчети на групата.

ЦЕЛ НА ОПОВЕСТЯВАНИЯТА НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА

5. Взаимоотношенията между свързани лица са нещо нормално в търговията и стопанската дейност. Така например предприятията често осъществяват отделни части от дейността си посредством дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия. В тези случаи способността на предприятието да влияе върху финансовата политика или политиката на дейността на предприятието, в което е инвестирано, се проявява чрез упражняване на контрол, съвместен контрол или значително влияние.

6. Взаимоотношението между свързаните лица може да повлияе върху финансовото състояние и резултатите от
дейността на предприятието. Свързаните лица могат да сключват сделки, каквито не биха сключили несвързани лица. Например предприятие, което продава стоки на своето предприятие майка по себестойност, може да не ги продава при същите условия на друг клиент. Сделките между свързани лица могат да се извършват също така по цени, различни от тези при несвързани лица.

7. Резултатите от дейността на предприятието и неговото финансово състояние могат да бъдат повлияни от
взаимоотношение на свързаните лица дори и без наличие на сделки между свързаните лица. Самото наличие на взаимоотношение може да се окаже достатъчно, за да повлияе на сделките на предприятието с други лица. Например едно дъщерно предприятие може да прекрати взаимоотношенията си с търговски партньор в случай на придобиване от страна на предприятието майка на друго дъщерно предприятие, упражняващо същата дейност както бившия партньор. Или пък една от страните може да се въздържи от действие вследствие на значителното влияние на друга — например предприятието майка може да разпореди на свое дъщерно предприятие да не се занимава с развойна дейност.

8. По тези причини информацията за сделки между свързани лица, неуредени салда и взаимоотношения могат да повлияят на оценката на дейността на дадено предприятие от страна на потребителите на финансови отчети,
включително оценката на рисковете и възможностите, които има предприятието.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

9. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посочените значения:

Свързано лице — дадено лице се счита за свързано, когато:

а) директно или индиректно чрез един или повече посредници лицето:

i) контролира или е контролирано, или е под общия контрол на предприятието (последното включва предприятия майки, дъщерни предприятия и съдърщерни предприятия);

ii) има дял в предприятието, което му дава възможност да упражнява значително влияние над предприятието; или

iii) упражнява общ контрол върху предприятието;

б) лицето е асоциирано предприятие (съгласно определението в МСС 28 Инвестиции в асоциирани  предприятия) на предприятието;

в) лицето е съвместно предприятие, в което предприятието е контролиращ съдружник (вж. МСС 31 Дялове в
съвместни предприятия);

г) лицето е член на ключов ръководен персонал на предприятието или неговото предприятие майка;

д) лицето е близък член на семейството на физическо лице, като посоченото в буква а) или г) по-горе;

е) лицето е предприятие, което е контролирано, съвместно контролирано или значително повлияно от лицето,
посочено в буква г) или д), или притежаващо значителни правомощия за гласуване в това предприятие, пряко
или непряко;

ж) лицето представлява план за доходи след напускане на работа на служители на предприятието или на всяко предприятие, което е свързано лице с предприятието.

Сделка между свързани лица — прехвърляне на ресурси, услуги или задължения между свързани лица, без значение дали се прилага някаква цена.

Близки членове на семейството на дадено физическо лице — онези членове на семейството, за които може да се очаква да повлияят или да бъдат повлияни от лицето във взаимоотношенията им с предприятието. Те могат да включват:

а) съпругът(ата) и децата на лицето;

б) децата на съпруга(та) на лицето; и

в) зависими лица от лицето или от съпруга(та) му.

Доходи — са всички доходи на наети лица (съгласно определението в МСС 19 Доходи на наети лица), включително доходите на наети лица, за които се прилага МСФО 2 Плащане на базата на акции. Доходите на наети лица са всички форми на възнаграждения, платени, изискуеми или предоставени от предприятието или от негово име за предоставените му услуги. Те включват и възнаграждения, платени от името на предприятието майка по отношение на отчитащото се предприятие. Доходите включват:

а) краткосрочни доходи на наети лица, като надници, заплати и социални осигуровки и надбавки, платен
годишен отпуск и платен отпуск по болест, разпределение на печалбата и премии (ако са платими до дванадесет месеца след края на периода) и непарични възнаграждения (като медицинско обслужване, жилищно настаняване, автомобили и безплатни или субсидирани стоки или услуги) за наетите в момента лица;

б) доходи след напускане на работа като пенсии, други пенсионни доходи, застраховка живот и медицинско
обслужване след напускане на работа;

в) други дългосрочни доходи на наети лица, в т.ч. допълнителни отпуски за дългогодишен трудов стаж или отпуск за празнични дни, юбилеи или други възнаграждения за дългогодишен трудов стаж, обезщетения за
дългосрочна нетрудоспособност (инвалидност) и ако не са платими изцяло дванадесет месеца след края на
периода, разпределение на печалбата, премии и отсрочени доходи;

г) доходи при напускане;

д) плащания на базата на акции.

Контрол — правомощието да се направлява финансовата политика и политиката на дейността на предприятието, така че да се получи изгода от дейността му.

Съвместен контрол — поделянето на контрола върху икономическа дейност по силата на договор.

Ключов ръководен персонал — лицата, които имат правомощия и отговорност за планирането, управлението и
контрола върху дейността на предприятието, пряко или непряко, в т.ч. всеки директор (изпълнителен или друг) на това предприятие.

Значително влияние — правомощието за участие в решения, свързани с финансовата и оперативната политика и политика на предприятието, но не и контрол върху тези политики. Значително влияние може да се постигне чрез дялово участие, устав или договор.

10. При разглеждането на всяко вероятно взаимоотношение между свързани лица вниманието трябва да бъде насочено към същността на взаимоотношението, а не само към правната му форма.

11. В контекста на настоящия стандарт за свързани лица не се считат непременно следните:

а) две предприятия само защото имат общ директор или друг член на ръководния персонал, въпреки изискванията по букви г) и е) в определението на „свързано лице“.

б) двама контролиращи съдружници само защото упражняват общ контрол в съвместно предприятие;

в) i) предоставящи финансиране организации;

ii) професионални съюзи;

iii) предприятия за обществени услуги;

iv) държавни ведомства и агенции;

в процеса на нормалните им взаимоотношения с предприятието (въпреки че те могат да ограничат свободата на
действие на предприятието или да участват в процеса на вземане на решения);

г) отделен клиент, доставчик, притежател на франчайзни права, дистрибутор или генерален представител, с който предприятието извършва значителен обем от стопанската си дейност, просто по силата на възникналата
вследствие на това икономическа зависимост.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

12. Взаимоотношенията между предприятие майка и дъщерни предприятия се оповестяват задължително независимо от наличието или отсъствието на сделки между тези свързани лица. Предприятието задължително оповестява името на предприятието майка и контролиращото лице, ако е различно от предприятието майка. Ако нито предприятието майка, нито контролиращото лице представят финансови отчети за публично ползване, се оповестява името на следващото по степен на контрол предприятие майка, което представя финансови отчети.

13. За да може потребителят на финансови отчети да получи представа за влиянието на взаимоотношенията между свързаните лица върху отчитащото се предприятие, е редно да се оповестява взаимоотношението между свързани лица при наличие на контрол независимо от наличието или отсъствието на сделки между свързаните лица.

14. Идентифицирането на взаимоотношения между предприятие майка и дъщерни предприятия е в допълнение към изискванията за оповестяване в МСС 27, МСС 28 и МСС 31, които изискват подходящо изброяване и описание на значими инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместно контролирани предприятия.

15. Когато нито предприятието майка, нито контролиращото предприятие представят финансови отчети за публично ползване, предприятието оповестява името на следващото по степен на контрол предприятие майка, което публикува такива. Следващото по степен на контрол предприятие майка е първото предприятие майка в групата над непосредствения съдружник, което представя консолидирани финансови отчети за публично ползване.

16. Предприятието задължително оповестява доходите на ключовия ръководен персонал общо и за всяка от следните категории:

а) краткосрочни доходи на наети лица;

б) доходи след прекратяване на трудовото правоотношение;

в) други дългосрочни доходи;

г) доходи при напускане; и

д) плащания на базата на акции.

17. При наличието на сделки между свързаните лица отчитащото се предприятие следва да оповести естеството на взаимоотношенията между свързаните лица, както и информация за сделките и неуредените салда, нужни за разбиране на потенциалния ефект на взаимоотношението върху финансовите отчети. Тези изисквания за оповестяване са в допълнение на изискванията по параграф 16 за оповестяване на доходи на ключовия ръководен персонал. Оповестяването следва да включва най-малкото следното:

а) сумата на сделките;

б) сумата на неуредените салда и:

i) техните срокове и условия, включително дали са обезпечени, както и естеството на обезщетението, което
ще бъде дадено при уреждането; и

ii) подробности за дадени или получени гаранции;

в) провизии за съмнителни вземания, свързани със сумата на неуредените салда; и

г) разходите, признати през периода по отношение на лоши или съмнителни вземания, дължими от свързани
лица.

18. Оповестяванията, изисквани по параграф 17, се правят поотделно за всяка от следните категории:

а) предприятието майка;

б) предприятия със съвместен контрол или значително влияние върху отчитащото се предприятие;

в) дъщерни предприятия;

г) асоциирани предприятия;

д) съвместни предприятия, в които предприятието е контролиращ съдружник;

е) ключов ръководен персонал на предприятието или неговото предприятие майка; и

ж) други свързани лица.

19. Класификацията на задължения към и вземания от свързани лица в различните категории съгласно изискванията на параграф 18 е в допълнение към задължението за оповестяване в МСС 1 Представяне на финансови отчети за информация, която се представя в баланса или в приложенията. Категориите се увеличават с цел осигуряване на по- задълбочен анализ на салдата на свързани лица и се прилагат към сделки между свързани лица.

20. Следните случаи са пример за сделки, които се оповестяват, ако са сключени със свързани лица:

а) покупко-продажба на стоки (готова или незавършена продукция);

б) покупко-продажба на имоти и други активи;

в) предоставяне или ползване на услуги;

г) лизингови споразумения;

д) трансфер на изследователска и развойна дейност;

е) трансфер по лицензионни споразумения;

ж) трансфер по споразумения за финансиране (включително заеми и капиталови вноски в парични средства или в апортни вноски);

з) предоставяне на гаранции или обезпечение; и

и) уреждане на задължения от името на отчитащото се предприятие или от отчитащото се предприятие от името
на друго лице.

Участието на предприятие майка и дъщерно предприятие в план за дефинирани доходи, при който рисковете между предприятията в групата се разпределят, е сделка между свързани лица (вж. параграф 34Б от МСС 19)

21. Оповестяванията, че сделки между свързани лица са осъществени при същите условия, като преобладаващите в сделки между несвързани лица, се извършват само когато тези условия могат да бъдат доказани.

22. Позициите от сходно естество могат да се оповестяват като съвкупност освен в случаите, когато се изисква те да се оповестяват отделно с цел да се разберат последствията за финансовите отчети на отчитащото се предприятие от сделките между свързани лица.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

23. Настоящият стандарт влиза в сила за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако предприятието прилага стандарта за период, започващ преди 1 януари 2005 г., то трябва да оповести този факт.

23А. Предприятието трябва да прилага измененията на параграф 20 за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г. Ако то прилага измененията на МСС 19 Доходи на наети лица — актюерски печалби и загуби, групови планове и оповестявания за по ранен период, измененията на параграф 20 следва да бъдат приложени за този по-ранен период.

ОТТЕГЛЯНЕ НА МСС 24 (ПРЕРАБОТЕН ПРЕЗ 1994 Г.)

24. Настоящият стандарт заменя МСС 24 Оповестяване на свързани лица (преработен през 1994 г.).

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР