Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > МСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

МСС 23 - Разходи по заеми

04 Jan 2009 13:09ч, видяна 9666 пъти
реклама

ЦЕЛ

Целта на настоящия стандарт е да се определи счетоводното третиране на разходите по заеми. Стандартът като правило изисква незабавното признаване като разход на разходите по заеми. Като разрешено алтернативно третиране обаче той дава възможност за капитализация на разходите по заемите, които пряко могат да се отнесат към придобиването, строителството или производството на отговарящ на условията актив.

ОБХВАТ

1. Настоящият стандарт следва да се прилага при счетоводното отчитане на разходите по заеми.

2. Настоящият стандарт заменя МСС 23 Капитализация на разходите по заеми, одобрен през 1983 г.

3. В настоящия стандарт не се разглежда действителната или присъща стойност на собствения капитал, включително привилегирования капитал, който не се класифицира като пасив.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Разходи по заеми — лихви и други разходи, извършени от едно предприятие във връзка със заемането на финансови средства.

Отговарящ на условията актив — актив, за който непременно се изисква значителен период от време, за да стане готов за предвижданата му употреба или продажба.

5. Разходите по заеми могат да включват:

а) лихви по банкови овърдрафти и по краткосрочни и дългосрочни заеми;

б) амортизация на дисконти или премии във връзка със заеми;

в) амортизация на допълнителни разходи, извършени във връзка с уреждането на заеми;

г) финансови разходи по отношение на финансов лизинг, признат в съответствие с МСС 17 Лизинг; и

д) курсови разлики, произтичащи от валутни заеми, в степента, в която се разглеждат като корекция на разходите за лихви.

6. Примери за отговарящи на условията активи са материални запаси, при които се изисква значителен период от време, за да бъдат приведени в продаваемо състояние, заводи, съоръжения за производство на електроенергия и инвестиционни имоти. Другите инвестиции и тези материални запаси, които се произвеждат рутинно или се произвеждат по друг начин серийно в големи количества в рамките на кратък период от време не са отговарящи на условията активи. Активи, които са готови за предвижданото им използване или продажба при придобиването им също не са отговарящи на условията активи.

РАЗХОДИ ПО ЗАЕМИ — ПРЕОБЛАДАВАЩО ТРЕТИРАНЕ

Признаване

7. Разходите по заеми следва да се признават като разход в периода, в който са извършени.

8. Съгласно преобладаващото третиране разходите по заеми се признават като разход в периода, през който са
извършени, независимо от начина на използване на заемите.

Оповестяване

9. Във финансовите отчети следва да се оповестява счетоводната политика, приета за разходите по заеми.

РАЗХОДИ ПО ЗАЕМИ — РАЗРЕШЕН АЛТЕРНАТИВЕН ПОДХОД

Признаване

10. Разходите по заеми следва да се признават като разход в периода, през който са извършени, освен в степента, в която са капитализирани в съответствие с параграф 11.

11. Разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат към придобиването, строителството или производството на един отговарящ на условията актив, следва да се капитализират като част от стойността на този актив. Размерът на разходите по заеми, които могат да се капитализират, следва да се определи в съответствие с настоящия стандарт.

12. Съгласно разрешеното алтернативно третиране разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат към
придобиването, строителството или производството на един актив, се включват в стойността на този актив. Такива разходи по заеми се капитализират като част от себестойността на актива, когато съществува вероятност те да доведат до бъдещи икономически изгоди за предприятието и разходите могат надеждно да се оценят. Другите разходи по заеми се признават като разход в периода, през който са извършени.

Разходи по заеми, които могат да се капитализират

13. Разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат към придобиването, строителството или производството на един отговарящ на условията актив, са тези разходи по заеми, които биха могли да бъдат избегнати, ако не е бил извършен разходът по отговарящия на условията актив. Когато едно предприятие заема средства специално с цел получаването на определен отговарящ на условията актив, разходите по заема, които са пряко свързани с този отговарящ на условията актив, могат лесно да се установят.

14. Може да е трудно да се установи пряка връзка между конкретно определени заеми и един отговарящ на условията актив и да се определят заемите, които иначе биха могли да бъдат избегнати. Такава трудност е налице например, когато финансовата дейност на едно предприятие се координира централно. Трудности възникват също, когато една група използва набор от дългови инструменти за заемане на средства при различни лихвени проценти и отдава тези средства при различни условия на други предприятия в групата. Други усложнения възникват при използването на заеми, изразени или обвързани с чуждестранни валути, когато групата работи в икономики с висока инфлация, и от колебания на валутните курсове. В резултат на това е трудно да се определи сумата на разходите по заеми, които пряко могат да се отнесат към придобиването на един отговарящ на условията актив, и е необходимо да се приложи
преценка.

15. В степента, в която се заемат средства специално с цел придобиване на отговарящ на условията актив, размерът на разходите по заеми, които могат да се капитализират по този актив, следва да се определи, като от действителните разходи, извършени по тези заеми през периода, се извадят всички инвестиционни доходи от временното инвестиране на средствата от тези заеми.

16. В резултат на договореностите за финансиране на един отговарящ на условията актив предприятието може да получи заемни средства и да поеме свързаните с тези средства разходи по заеми, преди част от средствата или всички средства да бъдат изразходени по отговарящия на условията актив. В такъв случай средствата често се инвестират временно до тяхното изразходване по отговарящия на условията актив. При определяне на размера на разходите по заеми, които могат да се капитализират през даден период, от извършените разходи по заеми се изваждат всички инвестиционни доходи, получени от такива средства.

17. В степента, в която средствата са заети общо и са използвани с цел получаване на един отговарящ на условията актив, размерът на разходите за заеми, които могат да се капитализират, следва да се определи чрез прилагане на коефициент на капитализация към разходите по този актив. Коефициентът на капитализация следва да е среднопретеглената стойност на разходите по заеми, приложими към непогасените през периода заеми на предприятието, като се изключат заемите, извършени специално с цел придобиване на отговарящ на условията актив. Размерът на разходите по заеми, които са капитализирани през даден период, не следва да превишава размера на разходите по заеми, извършени през този период.

18. В някои случаи, когато се изчислява среднопретеглената стойност на разходите по заеми, е подходящо да се включат всички заеми на предприятието майка и неговите дъщерни предприятия; в други случаи е подходящо всяко едно дъщерно предприятие да използва среднопретеглена стойност на разходите по заеми, приложими към неговите собствени заеми.

Превишение на балансовата стойност на отговарящия на условията актив над възстановимата стойност

19. Когато балансовата сума или очакваната окончателна стойност на отговарящия на условията актив превишава неговата възстановима стойност или нетна реализируема стойност, балансовата стойност се обезценява или отписва в съответствие с изискванията на други стандарти. В някои случаи обезценената или отписана сума се възстановява впоследствие обратно в съответствие с тези други стандарти.

Начало на капитализацията

20. Капитализацията на разходите по заеми като част от стойността на един отговарящ на условията актив следва да започне, когато:

а) се извършват разходите за актива;

б) се извършват разходите по заемите; и

в) са в ход дейности, които са необходими за подготвяне на актива за предвижданата му употреба или продажба.

21. Разходите по един отговарящ на условията актив включват само тези разходи, които са довели до плащания на парични средства, прехвърляния на други активи или поемане на задължения, по които се дължи лихва. Разходите се намаляват с всички получени плащания или безвъзмездни средства във връзка с актива (вж. МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ). Средната балансова стойност на актива през даден период, включително капитализираните преди това разходи по заеми, обикновено е приемливата приблизителна сума на разходите, към които е приложен коефициентът на капитализация през този период.

22. Обхватът на дейностите, които са необходими за подготвянето на актива за неговата предвиждана употреба или продажба е по-голям от необходимите за физическото изграждане на актива. Те включват техническата и
административната работа преди започване на физическото строителство, като например дейности, свързани с
получаване на разрешения преди започване на физическото изграждане. Такива дейности обаче не включват
притежаването на актив, по отношение на които не се извършва никакво производство или подобрение, променящо състоянието на актива. Например разходите по заеми, извършени докато земята е в процес на подобрение, се капитализират през периода, през който са извършени дейностите, свързани с подобрението. Разходите по заеми, които обаче са извършени, докато придобитата за строителни цели земя е притежавана без никаква свързана с това дейност за подобрение, не могат да бъдат капитализирани.

Временно преустановяване на капитализацията

23. Капитализацията на разходите по заеми следва да се преустанови за удължените периоди, през които е прекъснато активното подобрение.

24. Разходите по заеми могат да се извършват през удължен период, през който са прекъснати дейностите, необходими за подготвяне на даден актив за предвижданото му използване или продажба. Тези разходи са разходи за притежаване на частично завършени активи и не могат да се капитализират. Капитализацията на разходите по заеми обаче обикновено не се преустановява през период, когато се извършва значителна техническа и административна работа. Капитализацията на разходите по заеми не се преустановява и когато едно временно забавяне е необходима част от процеса на подготвяне на актива за предвижданото му използване или продажба. Например капитализацията продължава през удължения период, необходим за отлежаване на материални запаси, или през удължения период, през който високото равнище на водата забавя строителството на мост, ако такова високо равнище на водата е обичайно явление през периода на строителство в съответния географски район.

Преустановяване на капитализацията

25. Капитализацията на разходите по заеми следва да се преустанови, когато са приключени всички дейности,
необходими за подготвянето на отговарящия на условията актив за предвижданото му използване или продажба.

26. Един актив обикновено е готов за предвижданото му използване или продажба, когато физическото строителство на актива е приключено, дори ако рутинната административна работа все още продължава. Ако не са завършени само незначителни изменения и довършвания, като например декорацията на един имот съгласно спецификацията на купувача или потребителя, това означава, че по същество всички дейности са приключени.

27. Когато строителството на един отговарящ на условията актив се приключва на части и всяка една част може да се използва, докато продължава строителството по другите части, капитализацията на разходите по заеми следва да се прекрати, когато са приключени всички дейности, необходими за подготвянето на тази част за нейното предвиждано използване или продажба.

28. Бизнес парк, състоящ се от няколко сгради, всяка от които може да се използва поотделно, е пример за отговарящ на условията актив, за който всяка една част може да се използва, докато продължава строителството на другите части. Пример за отговарящ на условията актив, който е необходимо да бъде приключен преди да може да се използва някоя част от него, е завод, включващ няколко процеса, които се извършват последователно в различни части на завода в рамките на един и същ обект, като например стоманодобивен завод.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

29. Във финансовите отчети следва да се оповестява:

а) приетата счетоводната политика за разходите по заеми;

б) размера на разходите по заеми, които са капитализирани през периода; и

в) коефициента на капитализация, който е използван за определяне на размера на разходите по заемите, които
могат да се капитализират.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

30. Когато приемането на настоящия стандарт представлява промяна в счетоводната политика, предприятието се насърчава да приведе счетоводните си отчети в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки. В противен случай предприятията следва да капитализират само разходите по заеми, извършени след датата на влизане в сила на стандарта, които отговарят на критериите за капитализация.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

31. Настоящият стандарт влиза в сила за финансовите отчети, които обхващат периодите, започващи на или след 1 януари 1995 г.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР