Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > ПКР

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

ПКР 29 - Оповестяване — споразумения за концесионна услуга

07 Jan 2009, видяна 2902 пъти
реклама

ПРЕПРАТКИ

— -МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен през 2003 г.)

— -МСС 16 Имоти, машини и съоръжения (както е преработен през 2003 г.)

— -МСС 17 Лизинг (като е преработен през 2003 г.)

— -МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи

— -МСС 38 Нематериални активи (както е преработен през 2004 г.)

ВЪПРОС

1. Дадено предприятие (концесионен оператор) може да сключи споразумение с друго предприятие (концесионен доставчик) за предоставянето на услуги, които дават публичен достъп до значими икономически и обществени съоръжения. Концесионният доставчик може да бъде предприятие от държавния или частния сектор, включително и държавен орган. Примерите за споразумения за концесионна услуга включват съоръжения за обработка/пречистване и доставяне на вода, автомагистрали, паркинги, тунели, мостове, аерогари и далекосъобщителни мрежи. Примерите за споразумения, които не представляват споразумения за концесионна услуга, включват предоставяне от дадено предприятие на външен изпълнител на дейността по вътрешните си услуги (например ресторант за персонала, поддържане на сградата и дейностите, свързани със счетоводството или информационните технологии).

2. Споразумението за концесионна услуга обикновено включва прехвърлянето от концесионния доставчик на
концесионния оператор за периода на концесията на:

а) правото да предоставя услуги, които осигуряват публичен достъп до значими икономически и обществени
съоръжения; и

б) в някои случаи правото да използва определени материални, нематериални или финансови активи;
в замяна на което концесионният оператор се задължава:

в) да предоставя услугите при определени условия по време на концесионния период; и

г) когато е приложимо, да върне в края на концесионния период правата, които е получил в началото на
концесионния период и/или е придобил по време на концесионния период.

3. Обща характеристика на всички споразумения за концесионна услуга е, че концесионният оператор едновременно получава право и поема задължение да предостави обществени услуги.

4. Въпросът е каква информация трябва да се оповестява в приложенията към финансовите отчети на концесионния оператор и концесионния доставчик.

5. Определени аспекти и оповестявания, свързани с някои споразумения за предоставяне на концесионна услуга, вече са разгледани в съществуващи Международни счетоводни стандарти (например МСС 16 се прилага за придобиването на имоти, машини и съоръжения, МСС 17 се прилага за лизинг на активи, и МСС 38 се прилага за придобиването на нематериални активи). Въпреки това споразумението за концесионна услуга може да включва подлежащи на изпълнение договори, които не са разгледани в Международните счетоводни стандарти, освен ако договорите са обременяващи, в който случай се прилага МСС 37. Поради тази причина настоящото разяснение се отнася за допълнителните оповестявания на споразуменията за концесионна услуга.

КОНСЕНСУС

6. Всички аспекти на споразумението за концесионна услуга се вземат под внимание при определянето на подходящите оповестявания в приложенията. През всеки период концесионният оператор и концесионният доставчик оповестяват следното:

а) описание на споразумението;

б) значими условия на споразумението, които могат да повлияят на сумата, разпределението във времето и
сигурността на бъдещите парични потоци (например периода на концесията, датите на преоценяването и базата,
на която се определя преоценяването и предоговарянето);

в) същността и степента (например количеството, срока или сумата, както е уместно) на:

i) правата за използване на определени активи;

ii) задълженията за предоставяне на услуги или правата за очакване на предоставяне на услуги;

iii) задълженията за придобиване или изграждане на имоти, машини и съоръжения;

iv) задълженията за предоставяне или правата за получаване на определени активи в края на концесионния
период;

v) възможностите за подновяване и прекратяване; и

vi) други права и задължения (например за основен ремонт); и

г) промени в споразумението, възникнали през периода.

7. Оповестяванията, които се изискват в съответствие с параграф 6 от настоящото разяснение, се правят поотделно за всяко споразумение за концесионна услуга или обобщено за всеки клас споразумения за концесионна услуга. Класът представлява група от споразумения за концесионна услуга, които включват услуги с подобен характер (например услуги за събиране на магистрални такси, далекосъобщения и обработка на вода).

ДАТА НА КОНСЕНСУС

Май 2001 г.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Настоящото разяснение влиза в сила на 31 декември 2001 г.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР