Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > ПКР

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

ПКР 12 - Консолидация — предприятия със специално предназначение

07 Jan 2009 01:28ч, видяна 4195 пъти
реклама

ПРЕПРАТКИ

— МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

— МСС 19 Доходи на наети лица

— МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети

— МСС 32 Финансови инструменти: представяне

— МСФО 2 Плащане на базата на акции

ВЪПРОС

1. Дадено предприятие може да бъде създадено за осъществяването на съвсем тясна и определена цел (например за осъществяване на лизинг, научноизследователска дейност или секюритизация на финансови активи). Такова предприятие със специално предназначение (ПСП) може да бъде под формата на корпорация, тръст, събирателно дружество или некорпоративно предприятие. Предприятията със специално предназначение често се създават с правни споразумения, които налагат стриктни и понякога постоянни ограничения върху правомощията за взимане на решения на управителния съвет, синдика или ръководството по отношение на дейността на предприятието със специално предназначение. Тези разпоредби често посочват, че политиката по отношение на продължаващата дейност на предприятието със специално предназначение не може да бъде променяна, освен от неговия основател или спонсор (т.е. предприятието действа на т.нар. „автопилот“).

2. Спонсорът (или предприятието, от чието име е създадено предприятието със специално предназначение) често прехвърля активи на предприятието със специално предназначение, получава правото да използва активи, държани от предприятието със специално предназначение, или извършва услуги за предприятието със специално предназначение, докато други страни („осигуряващи капитала“) могат да осигурят финансирането на предприятието със специално предназначение. Предприятие, което поема ангажимент за сделки с предприятие със специално предназначение (често това е основателят или спонсорът), може по същество да контролира предприятието със специално предназначение.

3. Дяловете на бенефициер в предприятието със специално предназначение могат например да прие мат формата на дългов инструмент, капиталов инструмент, право на участие, остатъчна лихва или лизинг. Някои дялове на бенефициер могат само да гарантират на притежателя постоянна или определена норма на възвръщаемост, докато други дават на притежателя права или достъп до други бъдещи икономически ползи от дейността на предприятието със специално предназначение. В повечето случаи основателят или спонсорът (или предприятието, от чието име е създадено предприятието със специално предназначение) запазва значителни дялове на бенефициер в дейността на предприятието със специално предназначение, въпреки че може да притежава малка или никаква част от капитала от предприятието със специално предназначение.

4. МСС 27 изисква консолидация на предприятията, които се контролират от предприятието, което изготвя отчета.
Въпреки това стандартът не предоставя изрични насоки за консолидацията на предприятията със специално
предназначение.

5. Въпросът е при какви обстоятелства едно предприятие трябва да консолидира предприятието със специално
предназначение.

6. Настоящото разяснение не се прилага за планове за доходи след напускане или други планове за дългосрочни доходи на наети лица, за които се прилага МСС 19.

7. Прехвърлянето на активи от дадено предприятие в предприятие със специално предназначение може да отговаря на условията за продажба от страна на това предприятие. Дори ако прехвърлянето отговаря на условието за продажба, разпоредбите на МСС 27 и настоящото разяснение могат да означават, че предприятието трябва да консолидира предприятието със специално предназначение. Настоящото разяснение не се отнася за обстоятелствата, при които третирането като продажба трябва да се прилага за предприятието или елиминирането на последиците от такава продажба при консолидация.

КОНСЕНСУС

8. Предприятието със специално предназначение се консолидира, когато същността на отношението между
предприятието и предприятието със специално предназначение показва, че предприятието със специално
предназначение се контролира от предприятието.

9. В контекста на предприятието със специално предназначение контролът може да възникне чрез предопределеността на дейностите на предприятието със специално предназначение (действащо на „автопилот“) или по друг начин. В параграф 13 от МСС 27 са посочени някои обстоятелства, които водят до контрол дори в случаите, при които предприятието притежава половината или по-малко от половината права на глас в друго предприятие. По подобен начин, контрол може да съществува в случаи, при които дадено предприятие притежава малка или никаква част от капитала в предприятието със специално предназначение. Прилагането на понятието „контрол“ изисква във всеки един случай да се преценяват всички свързани с това фактори.

10. В допълнение към ситуациите, описани в параграф 13 от МСС 27, следните обстоятелства например могат да покажат отношение, при което дадено предприятие контролира предприятие със специално предназначение и следователно трябва да консолидира предприятието със специално предназначение (допълнителни насоки са предоставени в допълнението към настоящото разяснение):

а) по същество, дейностите на предприятието със специално предназначение се осъществяват от името на
предприятието в съответствие с неговите специфични търговски нужди, така че предприятието да извлича ползи от дейността на предприятието със специално предназначение;

б) по същество, предприятието има правомощията за вземане на решение за получаване на по-голяма част от
ползите в резултат от дейностите на предприятието със специално предназначение или предприятието е
предоставило тези правомощия за вземане на решения посредством установяването на механизъм „автопилот“;

в) по същество, предприятието има право да получи по-голяма част от ползите от предприятието със специално
предназначение и поради това може да бъде изложено на рискове, които са характерни за дейността на
предприятието със специално предназначение; или

г) по същество, предприятието поема по-голяма  част от остатъчните рискове или рисковете по собствеността,
свързани с предприятието със специално предназначение или неговите активи, за да извлече ползи от неговите дейности.

11. [Заличен]

ДАТА НА КОНСЕНСУС

Юни 1998 г.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Настоящото разяснение влиза в сила за годишните финансови периоди, започващи на или след 1 юли 1999 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Промените в счетоводната политика се отчитат в съответствие с МСС 8.
Предприятието прилага измененията на параграф 6 за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2005 г. Ако предприятието приложи МСФО 2 за по-ранен период, посочените изменения трябва да се приложат за този по-ранен период.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР