Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > КРМСФО

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

КРМСФО 9 - Преоценка на внедрени деривативи

07 Jan 2009 01:59ч, видяна 5040 пъти
реклама

ПРЕПРАТКИ

— МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

— МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

— МСФО 3 Бизнес комбинации

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Параграф 10 от МСС 39 описва внедрения дериватив като „компонент на хибриден (комбиниран) инструмент, който включва също и недеривативен основен договор — ефектът е в това, че някои от паричните потоци на комбинирания инструмент варират подобно на тези на самостоятелен дериватив“.

2. Параграф 11 от МСС 39 изисква внедреният дериватив да бъде отделен от основния договор и да се отчита като дериватив единствено и само ако:

а) икономическите характеристики и рискове на внедрения дериватив не са тясно свързани с икономическите
характеристики и рискове на основния договор;

б) отделен инструмент със същите условия като на внедрения дериватив би отговорил на определението за
дериватив; и

в) хибридният (комбинираният) инструмент не се оценява по справедлива стойност с признаване на промените в
справедливата стойност в печалбата или загубата (т.е. дериватив, който е внедрен във финансов актив или
финансов пасив, отчитан по справедлива стойност в печалбата или загубата, не се отделя).

ОБХВАТ

3. Като се вземат под внимание параграфи 4 и 5 по-долу, настоящото разяснение се прилага за всички внедрени
деривативи в обхвата на МСС 39.

4. Настоящото разяснение не разглежда свързани с преоценките, произтичащи от преоценяването на внедрени
деривативи.

5. Настоящото разяснение не разглежда придобиването на договори с внедрени деривативи в бизнес комбинация, нито тяхната евентуална преоценка на датата на придобиване.

ВЪПРОСИ

6. МСС 39 изисква от предприятието, когато за първи път стане страна по договор, да оцени дали се изисква отделянето от основния договор на всички внедрени деривативи, съдържащи се в договора, и тяхното отчитане като деривативи в съответствие със стандарта. Настоящото разяснение разглежда следните въпроси:

а) Дали МСС 39 изисква такова оценяване да бъде извършено единствено, когато предприятието става за първи
път страна по договора, или оценяването следва да се преразглежда в течение на срока на договора?

б) Дали предприятия, които прилагат стандарта за първи път, следва да извършат оценяването на база на
условията, съществуващи, когато предприятието е станало за първи път страна по договора, или на база на
условията, действащи в момента, когато даденото предприятие прилага МСФО за първи път?

КОНСЕНСУС

7. Предприятието оценява дали се изисква внедрен дериватив да бъде отделен от основния договор и отчитан като дериватив, когато даденото предприятие става за първи път страна по договора. Последващо преоценяване е забранено, освен ако не е налице промяна в условията на договора, която изменя в значителна степен паричните потоци, които иначе биха били изисквани съгласно договора, в който случай се изисква преоценка. Даденото предприятие определя дали изменението в паричните потоци е значително като разглежда степента, в която очакваните бъдещи парични потоци, свързани с внедрения дериватив, с основния договор или и с двата, са се променили, както и дали промяната е значителна в сравнение с очакваните преди това парични потоци по договора.

8. Предприятие, което прилага за първи път стандарта следва да оцени дали се изисква даден внедрен дериватив да се отдели от основния договор и да се отчете като дериватив въз основа на условията, съществували към по-късната от двете дати — датата, когато предприятието става за първи път страна по договора или датата, на която съгласно параграф 7 следва да се извърши преоценка.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

9. Предприятието прилага настоящото разяснение за годишните периоди, започващи на или след 1 юни 2006 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако дадено предприятие прилага разяснението за период, започващ преди 1 юни 2006 г., то оповестява този факт. Разяснението се прилага с обратна сила.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР