Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > КРМСФО

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

КРМСФО 7 - Прилагане на подхода за преизчисляване на финансовите отчети съгласно МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики

07 Jan 2009 14:46ч, видяна 3136 пъти
реклама
ПРЕПРАТКИ

— МСС 12 Данъци върху дохода

— МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. В настоящото разяснение се предоставят насоки за прилагането на изискванията по МСС 29 в отчетен период, в който предприятието идентифицира наличието на свръхинфлация в икономиката на своята функционална парична единица, когато тази икономика не е била свръхинфлационна в предходния период, и поради това следва да преизчисли своите финансови отчети в съответствие с МСС 29.

ВЪПРОСИ

2. Въпросите, разгледани в настоящото разяснение, са:

а) как се тълкува изискването по параграф 8 от МСС 29 „...представят в мерни единици, които са валидни към датата на баланса“, когато предприятието прилага стандарта;

б) как предприятието осчетоводява началните позиции на отсрочените данъци в своите преизчислени финансови отчети.

КОНСЕНСУС


3. В отчетния период, в който предприятието идентифицира наличието на свръхинфлация в икономиката на своята функционална парична единица, която не е била свръхинфлационна в предходния период, то прилага изискванията на МСС 29, както ако икономиката винаги е била свръхинфлационна. Следователно, във връзка с непаричните позиции, оценени по историческа стойност, началният баланс на предприятието в началото на най-ранния период, представен във финансовите отчети, се преизчислява, за да се отрази влиянието на инфлацията от датата, когато активите са придобити и пасивите са понесени или поети, до датата на приключване на баланса за отчетния период. За непаричните позиции, отчитани в началния баланс по стойностите, валидни на дати, различни от датите на придобиване или понасяне, това преизчисление отразява ефекта на инфлацията от датите, когато са определени тези балансови стойности, до датата на приключване на баланса за отчетния период.

4. На датата на приключване на баланса, позициите на отсрочените данъци се признават и оценяват в съответствие с МСС 12. Цифрите за отсрочения данък в началния баланс за отчетния период обаче се определят, както следва:

а) предприятието преоценява позициите на отсрочените данъци в съответствие с МСС 12, след като е преизчислило номиналните балансови стойности на непаричните позиции на датата на началния баланс на отчетния период чрез прилагане на мерната единица на тази дата.

б) позициите на отсрочените данъци, преоценени в съответствие с буква а), се преизчисляват заради промяната в мерната единица от датата на началния баланс на отчетния период до датата на приключване на баланса на този период.

Предприятието прилага подхода в букви а) и б) при преизчисляване на позициите на отсрочените данъци в началния баланс на всички сравнителни периоди, представени в преизчислените финансови отчети за отчетния период, в който предприятието прилага МСС 29.

5. След като предприятието е преизчислило своите финансови отчети, всички съответни цифри в тях за последващ отчетен период, включително позициите на отсрочените данъци, се преизчисляват чрез прилагане на промяната в мерната единица само за този последващ отчетен период към преизчислените финансови отчети за предходния отчетен период.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА


6. Предприятието прилага настоящото разяснение за годишните периоди, започващи на или след 1 март 2006 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако предприятието прилага разяснението за финансови отчети за период, започващ преди 1 март 2006 г., то оповестява този факт.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР