Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > МСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

МСС 1 - Представяне на финансови отчети

08 Jan 2009 12:00ч, видяна 27987 пъти
реклама
Преработен 2003 година
ЦЕЛ

1 Целта на настоящия стандарт е да се определи база за представяне на финансовите отчети с общо предназначение, за да се осигури сравнимост на финансовите отчети на предприятието, както с неговите финансови отчети от предходни отчетни периоди, така и с тези на други предприятия. Настоящият стандарт определя общите положения за представяне на финансовите отчети, предоставя указания и насоки за тяхната структура и минималните изисквания за съдържанието на тези финансови отчети.

ОБХВАТ

2 Предприятията прилагат настоящия стандарт при изготвянето и представянето на финансови отчети с общо предназначение в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

3 Други МСФО определят изискванията за признаване, оценка и оповестяване на специфични операции и други събития.

4 Настоящият стандарт не се прилага към структурата и съдържанието на съкратените междинни финансови отчети, изготвени в съответствие с МСС 34 Междинно финансово отчитане. Параграфи 15-35 обаче се прилагат за такива финансови отчети. Настоящият стандарт се прилага еднакво за всички предприятия, включително тези, които представят консолидирани финансови отчети и тези, които представят самостоятелни финансови отчети, както е определено в МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети.

5 В настоящия стандарт се използва терминология, приложима за дружества със стопанска цел, включително в обществения сектор. Дружествата с нестопанска цел в частния сектор или в обществения сектор, които желаят да прилагат настоящия стандарт, може да се нуждаят от изменение в описанията за единични статии от финансовите отчети, както и за самите отчети.

6 По аналогичен начин, предприятия, които нямат собствен капитал, както е определено в МСС 32 Финансови инструменти: представяне (напр. някои кооперации) може да се нуждаят от приспособяване на представянето във финансовите отчети на участието на членовете или собствениците на дялове.

ДЕФИНИЦИИ

7 В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Финансови отчети с общо предназначение (наричани „финансови отчети“) са тези, чиято цел е да отговорят на нуждите на ползватели, които не са в позицията да изискват отчети, направени с цел да отговорят на техни специфични информационни изисквания.

Практическа неприложимост: дадено изискване е практически неприложимо, когато предприятието не може да го приложи, след като е направило всички разумни усилия за това.

Международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО) са Стандартите и Разясненията, приети от Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС). Те се състоят от:

а) Международни стандарти за финансовo отчитане;

б) Международни счетоводни стандарти; и

в) Разяснения, предоставени от Комитета за Разяснения на Международните стандарти за финансовo отчитане (КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за Разясненията (ПКР).

Съществени: пропуските и неточното представяне на позиции са съществени, ако те биха могли, по отделно или заедно, да повлияят на икономическите решения на ползвателите, взети въз основа на финансовите отчети. Съществеността зависи от размера или естеството на пропуска или грешката, преценени с отчитане на конкретните обстоятелства. Размерът или естеството на статията, или комбинация от двете, може да бъде определящият фактор.

 Преценката дали даден пропуск или неточно представяне могат да повлияят на икономическите решения на ползвателите и следователно – дали те са съществени, изисква да се вземат предвид характеристиките на тези ползватели.  Общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети посочват в параграф 25, че "се приема, че ползвателите имат приемливи познания за бизнеса, стопанската дейност и счетоводното отчитане, както и желанието да проучат информацията с необходимата прилежност.“ Следователно при оценката трябва да се вземе предвид как ползвателите с такива характеристики може да се очаква разумно да бъдат повлияни при вземането на икономически решения.

Пояснителните приложения съдържат информация в допълнение към представената в отчета за финансовото състояние, отчета за всеобхватния доход, отделни отчети за дохода (ако са представени), отчета за промени в собствения капитал и отчета на паричните потоци. В пояснителните приложения се предоставя текстово описание или разбивка на статиите, посочени в тези отчети, както и информация за позициите, които не отговарят на условията за признаване в тези отчети.

Друг всеобхватен доход съдържа статии на приходи и разходи (включително корекции за прекласифициране), които не се признават в печалбата или загубата, както е разрешено или се изисква от други МСФО.

Компонентите на друг всеобхватен доход включват:

а) Промени в преоценъчния излишък (вж. МСС 16 Имоти,машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи);

б) Актюерски печалби и загуби по планове за дефинирани доходи, признати в съответствие с параграф 93А на МСС 19 Доходи на наети лица;

в) Печалби и загуби, възникващи от преизчисляване на финансовите отчети на чуждестранна дейност (вж. МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове);

г) Печалби и загуби от преоценяване на финансови активи на разположение за продажба (вж. МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване);

д) Ефективната част от печалбите и загубите по хеджиращи инструменти при хеджиране на парични потоци (вж. МСС 39).

Собственици са държателите на инструменти, класифицирани като собствен капитал.

Печалбата или загубата е общата сума на приходите минус разходите, като се изключат компонентите на друг всеобхватендоход .

Корекции за прекласификация са сумите, прекласифицирани към печалбата или загубата през текущия период, които са признати в друг всеобхватен доход в текущия или предходен периоди.

Общ всеобхватен доход е промяната в собствения капитал през периода в резултат от операции и други събития, различни от промените в резултат от операции със собствениците в качеството им на собственици.

Общият всеобхватен доход се състои от всички компоненти на „печалбата или загубата“ и на "друг всеобхватен доход “.

8 Макар в настоящия стандарт да се използват термините "друг всеобхватендоход “, "печалбата или загубата“ и "общ всеобхватендоход “, предприятието може да използва други термини за описване на общите суми, при положение че значението е ясно. Например може да използва термина "нетен доход“ за описване на печалбата или загубата.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Цел на финансовите отчети

9 Финансовите отчети са структурирано представяне на финансовото състояние и финансовите резултати на едно предприятие. Целта на финансовите отчети е да предоставят информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на дадено предприятие, която е необходима за широк кръг от ползватели при вземането на икономически решения. Финансовите отчети показват също така и резултатите от стопанисването на ресурсите, които са поверени на ръководството на предприятието. За да се постигне тази цел, във финансовите отчети се предоставя информация за предприятието относно:

а) активите;

б) пасивите;

в) собствения капитал;

г) приходите и разходите, включително печалби и загуби;

д) вноските от и разпределенията към собствениците в качеството им на такива; и

е) паричните потоци.

Тази информация заедно с информацията в пояснителните приложения към финансовите отчети помага на ползвателите да преценяват бъдещите парични потоци на предприятието и по-специално тяхното разположение във времето и степен на сигурност.

Пълен комплект финансови отчети

10 Пълният комплект на финансовите отчети включва следните компоненти:

а) отчет за финансовото състояние към края на периода;

б) отчет за всеобхватния доход за периода;

в) отчет за промените в собствения капитал за периода;

г) отчет за паричните потоци за периода;

д) пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните счетоводни политики и друга пояснителна информация; и

е) отчет за финансовото състояние към началото на най-ранния сравнителен период, когато предприятието прилага счетоводна политика със задна дата или прави преизчисление със задна дата на статии в своите финансови отчети, или когато прекласифицира статии в своите финансови отчети.

Предприятията могат да използват наименования на отчетите различни от тези, използвани в настоящия стандарт.

11 Предприятието представя с еднакво значение всички финансови отчети в пълен комплект от финансови отчети.

12 Както се разрешава в параграф 81, предприятието може да представя компонентите на печалбата или загубата или като част от единния отчет за всеобхватния доход, или в отделенотчет за дохода. Когато се представя отчет за дохода, той представлява част от пълния комплект финансови отчети и се представя непосредствено преди отчета за всеобхватния доход.

13 Много предприятия представят, освен финансовите си отчети, и финансов преглед от страна на ръководния екип, в който се описват и обясняват основните характеристики на финансовите резултати от дейността и финансовото състояние на предприятието и основните източници на несигурност, пред които то се изправя. Такива отчети може да включват и преглед на:

а) основните фактори и влияния, определящи резултатите от дейността, включително и промените в средата, в която предприятието функционира, възможностите на предприятието да отговори на тези промени и техния ефект, както и инвестиционната политика на предприятието да поддържа и подобрява резултатите от дейността, включително и неговата дивидентска политика;

б) източниците на финансиране на предприятието и неговото целево съотношение между пасивите и собствения капитал; и

в) ресурсите на предприятието, които не са признати в баланса в съответствие с МСФО.

14 Много предприятия представят извън финансовите си отчети допълнителна информация като доклади по въпроси за околната среда и отчети за допълнителна полезна информация особено в отрасли, където екологичните фактори са значими и когато служителите се считат за важна група ползватели. Доклади и отчети, представяни извън финансовите отчети, са извънобхвата на МСФО.

Общи характеристики

Честно представяне и съответствие с Международните стандарти за финансовo отчитане

15 Финансовите отчети трябва да представят честно финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на дадено предприятие. Честното представяне изисква достоверно представяне на ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с дефинициите и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложени в Общите положения. Приложението на МСФО, с допълнителни оповестявания, когато е необходимо, се предполага, че ще доведе до финансови отчети, които постигат честно представяне.

16 Предприятие, чиито финансови отчети са изготвени в съответствие с МСФО, изрично и безрезервно оповестява този факт в пояснителните приложения. Предприятието не може да определя финансовите отчети като съответстващи на МСФО, освен ако те не отговарят на всички изисквания на МСФО.

17 На практика при всички обстоятелства предприятието постига честно представяне чрез спазване на приложимите МСФО. Честното представяне изисква от предприятието също да:

а) избере и прилага счетоводна политика в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки. МСС 8 определя йерархията на меродавните насоки и указания, които ръководството трябва да вземе предвид при отсъствие на Стандарт или Разяснение, които се прилагат конкретно за дадена позиция.

б) представя информация, включително за счетоводната политика, по начин, който осигурява значима, надеждна, сравнима и разбираема информация.

в) предоставя допълнителни оповестявания, когато спазването на специфичните изисквания на МСФО е недостатъчно, за да даде възможност на ползвателите да разберат ефекта от конкретни операции, други събития и условия върху финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието.

18 Предприятието не поправя неподходящи счетоводни политики чрез оповестяване на използваните счетоводни политики или чрез пояснителни приложения или обяснителен материал.

19 В изключително редки обстоятелства, когато ръководният екип прецени, че спазването на изискване на даден МСФО ще бъде толкова подвеждащо, че ще противоречи на целта на финансовите отчети, изложена в Общите положения, предприятието се отклонява от тези изисквания по начина, посоченв параграф 20, ако съответната нормативна уредба изисква или по друг начин не забранява такова отклонение.

20 Когато предприятие се отклони от изискването на МСФО в съответствие с параграф 19, то е длъжно да оповести:

а) че ръководството е стигнало до заключение, че финансовите отчети представят честно финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на предприятието;

б) че то е спазило приложимите МСФО, освен че е направило отклонение от дадено изискване, за да постигне честно представяне;

в) наименованието на МСФО, от който предприятието се е отклонило, естеството на отклонението, включително и третирането, което МСФО изисква, причината, поради която това третиране би било толкова подвеждащо при тези обстоятелства, че би противоречило на целта на финансовите отчети, изложени в Общите положения, и възприетото третиране; и

г) за всеки представенпериод , финансовото влияние на отклонението върху всяка статия във финансовите отчети, което би било отчетено при спазване на изискването.

21 Когато дадено предприятие се е отклонило от изискване на МСФО в предходен период и това отклонение влияе на сумите, признати във финансовите отчети за текущия период, предприятието прави оповестявания съгласно параграф 20 в) и г).

22 Параграф 21 се прилага например, когато предприятие се е отклонило в предходен период от изискването на МСФО за оценката на активите или пасивите и това отклонение засяга оценката на промените в активите и пасивите, признати във финансовите отчети за текущия период.

23 В изключително редки случаи, когато ръководният екип стигне до заключение, че прилагането на определено изискване на МСФО може да бъде толкова подвеждащо, че да противоречи на целта на финансовите отчети, заложена в Общите положения, но съответната нормативна уредба забранява отклонение от изискването, предприятието трябва да намали до максимална възможна степен възприеманите подвеждащи аспекти на спазването на изискването, като оповести:

а) наименованието на въпросния Стандарт или Разяснение, естеството на изискването и защо ръководството е преценило, че спазването на това изискване би било толкова подвеждащо при тези обстоятелства, че би противоречило на целта на финансовите отчети, изложена в Общите положения; и

б) за всеки представен период корекциите на всяка статия във финансовите отчети, които ръководството е преценило, че са необходими за постигане на честно представяне.

24 За целите на параграфи 19—23, дадена статия от информацията би била в противоречие с целите на финансовите отчети, когато тя не представя достоверно операциите, други събития и условия, които тя или претендира да представя, или може разумно да се очаква да представя и, следователно, тя вероятно би повлияла на икономическите решения на ползвателите на финансовите отчети. Когато се преценява дали спазването на специфично изискване на МСФО би било толкова подвеждащо, че да противоречи на целта на финансовите отчети, заложена в Общите положения, ръководният екип трябва да обсъди:

а) защо целта на финансовите отчети не се постига при конкретните обстоятелства; и

б) начинът, по който обстоятелствата в предприятието се различават от тези при други предприятия, които следват изискването. Ако други предприятия при сходни обстоятелства следват изискването, налице е опровержимо предположение, че спазването на изискването от страна на предприятието не би било толкова подвеждащо, че да бъде в противоречие с целта на финансовите отчети, заложена в Общите положения.

Действащо предприятие

25 При изготвяне на финансовите отчети, ръководният екип трябва да направи оценка на способността на предприятието да продължи дейността си като действащо предприятие. Предприятието изготвя финансови отчети на база действащо предприятие, освен ако ръководният екип възнамерява да ликвидира предприятието или няма реалистична алтернатива да не направи това. Когато ръководният екип е наясно, правейки оценката си, за съществена несигурност, свързана със събития или условия, която може да хвърли значителни съмнения относно способността на предприятието да продължи като действащо предприятие, предприятието следва да оповести тази несигурност. Когато предприятието не изготвя финансовите отчети на база действащо предприятие, то оповестява този факт, заедно с базата, на която са изготвени финансовите отчети, и причината, поради която на предприятието не се гледа като на действащо предприятие.

26 При оценката дали предположението за действащо предприятие е уместно, ръководството взема предвид цялата налична информация за бъдещето, което е най-малко, но без да се ограничава до дванадесет месеца от края на отчетния период. Степента на взимане под внимание зависи от фактите и в двата случая. Когато предприятието има история на печеливша дейност и непосредствен достъп до финансови ресурси, заключението, че действащо предприятие като база на счетоводно отчитане е подходящо, може да се постигне без детайлен анализ. В други случаи ръководството трябва да разгледа редица фактори, свързани с текущата и очаквана рентабилност, погасителни планове на дълга и потенциални източници на подмяна на финансирането, преди да може удовлетворително да реши, че базата на действащото предприятие е уместна.

Счетоводен принцип на начисляването

27 Предприятието изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци, на базата на принципа на начисляването.

28 Когато се използва принципът на начисляването, статиите се признават като активи, пасиви, собственкапитал , приходи и разходи (елементите на финансовите отчети), когато те отговарят на дефинициите и критериите за признаване на тези елементи в Общите положения.

Същественост и обобщаване

29 Предприятието представя поотделно всяка съществена група от сходни статии. Предприятието представя поотделно статии от несходен характер или функция, освен ако са несъществени.

30 Финансовите отчети са резултат от обработката на голям брой операции или събития, които са обобщени в групи в зависимост от техния характер или функция. Крайният етап в процеса на обобщаване и класифициране е представянето на сбити и класифицирани данни, които формират единични статии във финансовите отчети. Единична статия, която самостоятелно не е съществена, се обобщава с други и се представя или в тези отчети, или в пояснителните приложения. Статия, която не е достатъчно съществена, за да изисква самостоятелно представяне в тези отчети, може да изисква отделно представяне в пояснителните приложения.

31 Предприятието не е нужно да представя специалното оповестяване, изисквано от МСФО, ако информацията не е съществена.

Компенсиране

32 Предприятието не компенсира активи и пасиви или приходи и разходи, освенако не се изисква или разрешава от даденМСФО .

33 Предприятието отчита поотделно както активи и пасиви, така и приходи и разходи. Компенсирането в отчетите за всеобхватния доход или финансовото състояние или в отделен отчет за доходите (ако се представя), освенкогато то не отразява същността на операцията или събитието, отнема възможността на ползвателите да разберат операциите, други събития или условия, които са настъпили, и да оценят бъдещите парични потоци на предприятието. Отчитането на активи, нетно от корективи, например обезценка поради негодност на материални запаси и на съмнителни вземания, не се счита за компенсиране.

34 МСС 18 Приходи определя термина „приход“ и изисква той да бъде оценен по справедливата стойност на полученото възмездяване или на вземането, като се вземе предвид размерът на търговските отстъпки и отстъпките за обем, направени от предприятието. В хода на своята ежедневна дейност предприятието предприема и други операции, които не генерират приходи и са инцидентни спрямо основните дейности, генериращи приходи. Резултатите от такива операции се представят, когато представянето им отразява същността на операцията или събитието чрез нетиране на прихода със свързаните с него разходи, възникнали от същата операция. Например:

а) печалбите и загубите от освобождаване от нетекущи активи, включително инвестиции и оперативни активи, се отчитат като постъпленията от освобождаването се намаляват с балансовата сума на актива и свързаните с продажбата разходи; и

б) разходите, свързани с провизия, която е призната съгласно МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи и които се възстановяват по силата на договорни отношения с трети страни (например договор за гаранция на доставчика), се намаляват със свързаните с тях суми за възстановяване.

35 Освентова печалбите и загубите, възникващи от група подобни операции, се отчитат нетно, например печалби или загуби от операции с чужда валута или печалби или загуби от финансови инструменти, държани за търгуване. Предприятието обаче представя такива печалби и загуби отделно, ако те са съществени.

Честота на отчитане

36 Предприятието представя пълен комплект финансови отчети (включително сравнителна информация) най-малко веднъж годишно. Когато краят на отчетния период на предприятието се промени и годишните счетоводни отчети са представени за по-дълъг или по-кратък от една година период, предприятието трябва да оповести следната информация като допълнение към отчетния период, за който се отнасят финансовите отчети:

а) причината за използването на по-дълъг или по-кратък отчетенпериод ; и

б) фактът, че представените във финансовите отчети суми не са изцяло сравними.

37 Обикновено предприятията последователно изготвят финансови отчети за едногодишен период. Поради практически причини обаче някои предприятия предпочитат да се отчитат например за период от 52 седмици. Настоящият стандарт не изключва такава практика.

Сравнителна информация

38 С изключение на случаите, когато МСФО разрешават или изискват друго, предприятието оповестява сравнителна информация по отношение на предходен период за всички суми, отчетени във финансовите отчети за текущия период. Сравнителната информация се включва в текстови и описателен вид, когато това е уместно и необходимо за по-доброто разбиране на финансовите отчети за текущия период.


39 Предприятие, оповестяващо сравнителна информация, следва да представи като минимум два отчета за финансовото състояние, два от всеки от другите отчети и свързаните с тях пояснителни приложения. Когато предприятие прилага счетоводна политика със задна дата или извършва преизчисляване със задна дата на статии в своите финансови отчети или когато прекласифицира статии във финансовите си отчети, то представя като минимум три отчета за финансовото състояние, два от всеки други отчети и свързаните с тях пояснителни приложения. Предприятието представя отчети за финансовото състояние към:

а) края на текущия период;

б) края на предходния период (което отговаря на началото на настоящия период), и

в) началото на най-ранния сравним период.

40 В някои случаи текстовата описателна информация, съдържаща се във финансовите отчети за предходния/предходните период(и), продължава да бъде актуална и за текущия период. Например, предприятие оповестява в текущия период подробности за съдебен спор, чийто изход е бил несигурен към края на непосредствено предходния отчетен период и чието решаване все още предстои. Ползвателите биха имали полза от информацията, че е съществувала такава несигурност към края на непосредствено предходния период, както и за стъпките, които са били предприети през периода, за да се разреши тази несигурност.

41 Когато предприятието промени представянето или класификацията на статии във финансовите си отчети, то прекласифицира сравнителната информация, освен ако прекласификацията е практически невъзможна. Когато предприятието прекласифицира сравнителни суми, то оповестява:

а) характера на прекласифицирането;

б) сумата на всяка статия или група статии, които са прекласифицирани; и

в) причината за прекласифицирането.

42 Когато прекласифицирането на сравнителна информация е практически невъзможно, предприятието оповестява:

а) причината, поради която не е прекласифицирана информацията; и

б) същността на корекциите, които са щели да бъдат направени, ако сравнителната информация е била прекласифицирана.

43 Повишаването на съпоставимостта на информацията между периодите подпомага ползвателите при вземане на икономически решения, особено като позволява да се оценяват тенденциите във финансовата информация с цел предсказване на бъдещи развития. При някои обстоятелства обаче е практически невъзможно да се прекласифицира сравнителна информация за конкретен предходен период, за да се постигне съпоставимост с текущия период. Например в предходния период данните може да не са били събирани по начин, който позволява прекласифициране, и може да не е практично да се пресъздава информацията.

44 МСС 8 разглежда корекциите на сравнителната информация, изисквани, когато дадено предприятие промени счетоводната си политика или коригира грешка.

Последователност на представянето

45 Представянето и класификацията на статиите във финансовите отчети се запазват и през следващите периоди, освен ако:

а) е очевидно, в резултат на настъпила значителна промяна в характера на дейността на предприятието или при преглед на финансовите му отчети, че друго представяне или класификация ще бъдат по-подходящи с оглед на критериите за подбор и прилагане на счетоводните политики по МСС 8; или

б) даден МФСО изисква промяна в представянето.


46 Например, значително придобиване или освобождаване или преглед на представянето на финансовите отчети може да подскажат, че финансовите отчети трябва да бъдат представени по различен начин. Предприятието променя представянето на финансовите си отчети, само в случай че промененото представяне предоставя информация, която е надеждна и по-значима за ползвателите на финансовите отчети и е вероятно преработената структура да продължи да се прилага така, че сравнимостта да не е накърнена. Когато са направени такива промени в представянето, предприятието прекласифицира сравнителната информация в съответствие с параграфи 41 и 42.

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

47 Настоящият стандарт изисква конкретни оповестявания в отчета за финансовото състояние или за всеобхватния доход, в отделенотчет за доходите (ако се представя такъв) или в отчета за промените в собствения капитал и изисква оповестяване на единични статии или в тези отчети, или в пояснителните приложения. МСС 7 Отчети за паричните потоци определя изискванията за представяне на информация за паричните потоци.

48 В настоящия стандарт понякога се използва терминът „оповестяване“ в по-широк смисъл, обхващащ и статии, представени във финансовите отчети. Оповестявания се изискват и от други МСФО. Освен ако не е предвидено обратното в друга разпоредба на настоящия стандарт или в друг МСФО, такива оповестявания може да се правят във финансовите отчети.

Идентификация на финансовите отчети

49 Предприятието ясно идентифицира финансовите отчети и ги разграничава от друга информация, представена в същия публикувандокумен т.

50 МСФО се прилагат само за финансовите отчети, а не непременно и за останалата информация, представена в годишен отчет, нормативно изисквана информация или друг документ. Поради това е много важно ползвателите да бъдат в състояние да разграничат информацията, изготвена в съответствие с изискванията на МСФО от останалата информация, която може да бъде полезн за тях, но не е обект на стандартите.

51 Предприятието ясно идентифицира всеки финансов отчет и пояснителните приложения. Освентова , предприятието изрично посочва следната информация и я повтаря, когато е необходимо, за да бъде тя разбираема:

а) наименование на отчитащото се предприятие или други начини за неговата идентификация и всякаква промяна в тази информация от края на предходния отчетен период;

б) дали финансовите отчети се отнасят за отделно предприятие или за група предприятия;

в) датата на края на отчетния период или периода, обхванат от комплекта финансови отчети или пояснителните приложения;


г) отчетната парична единица, както е дефинирана в МСС 21; и

д) степента на закръгляване, използвана при представянето на сумите във финансовите отчети.


52 Предприятието отговаря на изискванията на параграф 51, като представя подходящи заглавия на страници, отчети, пояснителни приложения, колони и други подобни. Изисква се преценка при определянето на най-добрия начин за представяне на тази информация. Например, когато предприятието представя финансовите отчети в електронен вид, не винаги се използват отделни страници; тогава предприятието използва горните статии, за да е сигурно, че информацията, включена във финансовите отчети, се разбира.

53 Финансовите отчети често се правят по-разбираеми чрез представянето на информацията в хиляди или милиони от отчетната валута. Това е приемливо дотолкова, доколкото предприятието оповестява степента на закръгляване и не пропуска съществена информация.

Отчет за финансовото състояние

Информация, която се представя в отчета за финансовото състояние

54 Като минимум, отчетът за финансовото състояние включва единични статии, които представят следните количества:

а) имоти, машини и съоръжения;

б) инвестиционни имоти;

в) нематериални активи;

г) финансови активи (с изключение на сумите, посочени в д), з) и и));

д) инвестиции, отчетени по метода на собствения капитал;

е) биологични активи;

ж) материални запаси;

з) търговски и други вземания;

и) пари и парични еквиваленти;

й) сумата на активите, класифицирани като държани за продажба, и активи, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи държани за продажба и преустановени дейности;

к) търговски и други задължения;

л) провизии;

м) финансови пасиви (с изключение на сумите, посочени в й) и к));

н) пасиви и активи за текущи данъци според изискванията на МСС 12 Данъци върху дохода;

о) отсрочени данъчни пасиви и отсрочени данъчни активи, според изискванията на МСС 12;

п) пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5.

р) малцинствено участие, представено в рамките на собствения капитал; и

с) регистриранкапитал и резерви, отнасящ се към собственици на собствения капитал на предприятието майка.


55 Предприятието представя допълнителни единични статии, заглавия и междинни сборове в отчета за финансовото състояние, когато такова представяне е важно за разбиране на финансовото състояние на предприятието.

56 Когато предприятието представя текущи и нетекущи активи и текущи и нетекущи пасиви като отделни класификации в отчета за финансовото състояние, то не трябва да класифицира отсрочените данъчни активи (пасиви) като текущи активи (пасиви).

57 Настоящият стандарт не предписва определен ред или формат за представянето на статиите. Параграф 54 просто изброява статии, които са достатъчно различни по характер или функция, за да изискват отделно представяне в отчета за финансовото състояние. Освен това :

а) статии се добавят, когато размерът, характерът или функцията на статията или обобщението на сходни статии са такива, че отделното й представяне е важно за разбирането на финансовото състояние на предприятието; и

б) използваните описания и последователността на статиите или обобщението на сходни статии могат да бъдат променени в зависимост от особеностите на предприятието и неговите операции, за да се осигури информацията, важна за разбирането на финансовото състояние на предприятието. Например, финансова институция може да измени горните описания, за да предостави информация, която е важна за дейността на финансова институция.

58 Предприятието прави преценка дали да представя допълнителните статии отделно въз основа на оценката на:

а) характера и ликвидността на активите;

б) тяхната функция в предприятието; и

в) сумата, характера и срочността на задълженията.

59 Използването на различни бази за оценка за различни класове активи подсказва, че те се различават по характер или функция и следователно трябва да се представят като отделни статии. Например, определени класове имоти, машини и съоръжения могат да бъдат отчетени по цена на придобиване или преоценена стойност в съответствие с изискванията на МСС 16.

Разграничение текущи/нетекущи

60 Предприятията представят текущи и нетекущи активи и текущи и нетекущи пасиви като отделно класифицирани в своя отчет за финансовото състояние в съответствие с параграфи 66-76, освенкогато , при представяне на база ликвидност, се предоставя информация, която е надеждна и по-значима. Когато се прилага това изключение, предприятието представя всички активи и пасиви по степента на ликвидност.

61 Който и метод на представяне да се приеме, предприятието оповестява сумата, която се очаква да бъде възстановена или уредена след повече от дванадесет месеца за всяка статия активи и пасиви, която съдържа очаквани за възстановяване или уреждане суми:

а) не повече от дванадесет месеца след края на отчетния период, и

б) повече от дванадесет месеца след края на отчетния период.

62 Когато предприятие доставя стоки или услуги в рамките на ясно определим работен цикъл, отделното класифициране на текущи и нетекущи активи и пасиви в отчета за финансовото състояние осигурява полезна информация посредством разграничаване на нетните активи, които циркулират за продължителенпериод като оборотен капитал, от онези, които се използват в дългосрочните дейности на предприятието. По този начин се отграничават активите, които се очаква да бъдат реализирани в рамките на текущия оперативен цикъл и задълженията, дължими за уреждане през същия период.

63 За някои предприятия, като финансовите институции, представянето на активите и пасивите във възходящ или низходящ ред на ликвидността предоставя информация, която е надеждна и по значима, отколкото представянето на база текущи/нетекущи, тъй като предприятието не доставя стоки или услуги в рамките на ясно определим оперативенцикъл .

64 При прилагането на параграф 60 предприятието може да представя някои от своите активи и пасиви, като използва класификацията текущи/нетекущи, и други по степен на ликвидност, когато това предоставя надеждна и по-значима информация. Потребността от смесена база на представяне може да възникне, когато предприятието има разнообразни дейности.

65 Информацията за датите на реализация на активите и пасивите е полезна при оценката на ликвидността и платежоспособността на дадено предприятие. МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване изисква оповестяване на датите на падежа на финансовите активи и финансовите пасиви. Финансовите активи включват търговски и други вземания, а финансовите пасиви включват търговски и други задължения. Информация за очакваната дата на възстановяване на непарични активи от рода на материални запаси и очакваната дата на уреждане на пасиви от рода на провизии също е полезна, независимо дали активите и пасивите са класифицирани като текущи или нетекущи. Например предприятието следва да оповести размера на материалните запаси, които се очаква да бъдат възстановени за период повече от дванадесет месеца след края на отчетния период.

Текущи активи

66 Предприятието класифицира даденактив като текущ, когато:

а) очаква да реализира актива или възнамерява да го продаде или употреби в своя нормален оперативен цикъл;

б) държи актива предимно с цел търгуване;

в) очаква да реализира актива в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния период; или

г) активът е пари или парични еквиваленти (съгласно дефиницията на МСФО 7), освенако за актива няма ограничение да бъде разменян или използван за уреждане на пасив в продължение най-малко на дванадесет месеца след края на отчетния период.

Предприятието класифицира всички останали активи като нетекущи.

67 В настоящия стандарт се използва терминът "нетекущ“, в който се включват материалните, нематериалните и финансовите активи с дългосроченхарактер . Той не забранява използването на алтернативни описания, стига значението им да е ясно.

68 Оперативният цикъл на предприятието е времето между придобиването на материалите, които влизат в процеса на обработка, и тяхното реализиране в пари или парични еквиваленти. Когато оперативният цикъл на предприятието не е ясно определим, неговото времетраене се приема за дванадесет медеца. Текущите активи включват активи (от рода на материални запаси и търговски вземания), които се продават, употребяват и реализират като част от нормалния оперативенцикъл на предприятието, дори когато не се очаква да бъдат реализирани през следващите 12 месеца след края на отчетния период. Текущите активи включват също активи, държани предимно с цел търгуване (финансовите активи в тази категория се класифицират като държани за търговия в съответствие с МСС 39) и текущата част на нетекущите финансови активи.

Текущи пасиви

69 Предприятието класифицира даденпасив като текущ, когато:

а) очаква да уреди пасива в своя нормален оперативен цикъл;

б) държи пасива предимно с цел търгуване;

в) пасивът следва да бъде уреден в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния период; или

г) предприятието няма безусловно право да отсрочва уреждането на пасива за период най-малко дванадесет месеца след края на отчетния период.

Предприятието класифицира всички останали пасиви като нетекущи.

70 Някои текущи задължения, като търговски задължения и начисления към служители и за други оперативни разходи, представляват част от оборотния капитал, използван в нормалния цикъл на дейността. Предприятието класифицира такива оперативни статии като текущи пасиви, дори ако те следва да бъдат уредени в рамките на повече от дванадесет месеца след края на отчетния период. Едини същ оперативенцикъл на предприятието следва да се прилага за класификацията на активите и пасивите на предприятието. Когато оперативният цикъл на предприятието не е ясно определим, неговото времетраене се приема за дванадесет месеца.

71 Други текущи задължения не се уреждат в рамките на нормалния оперативен цикъл, но следва да се уредят в срок от дванадесет месеца след края на отчетния период или се държат предимно с цел търгуване. Например финансови пасиви, класифицирани като държани за търгуване съгласно МСС 39, банков овърдрафт и текущата част на нетекущи финансови пасиви, дължими дивиденти, данъци върху дохода и други нетърговски задължения. Финансови пасиви, които осигуряват финансирането на дългосрочна база (т.е. не са част от оборотния капитал, използван в нормалния оперативенцикъл на предприятието) и които не следва да бъдат уредени в срок дванадесет месеца след отчетния период, са нетекущи задължения съгласно параграфи 74 и 75.

72 Предприятието класифицира своите финансови пасиви като текущи, когато следва да се уредят в рамките на дванадесет месеца след отчетния период, дори ако:

а) първоначалният срок е бил за период по-дълъг от дванадесет месеца; и

б) споразумение за рефинансиране или за нов погасителен план на дългосрочна база е сключено след отчетния период и преди финансовите отчети да са одобрени за публикуване.

73 Ако предприятие очаква и има право на преценка да рефинансира или да прехвърли напред задължение за най-малко дванадесет месеца след отчетния период по съществуващо кредитно улеснение, то класифицира задължението като нетекущо, дори ако в противенслучай то би било дължимо в по-кратък срок. Когато обаче рефинансирането или прехвърлянето напред на задължението не е по преценка на предприятието (например няма споразумение за рефинансиране), потенциалът за рефинансиране не се взема предвид и задължението се класифицира като текущо.

74 Когато предприятие наруши поето условие по дългосрочно споразумение на или преди края на отчетния период, в резултат на което задължението стане изискуемо, задължението се класифицира като текущо, дори ако кредитодателят се е съгласил, след отчетния период и преди одобрението на финансовите отчети за публикуване, да не изисква плащането като последица от нарушението. Задължението се класифицира като текущо, защото към края на отчетния период предприятието няма безусловно право да разсрочи уреждането му за период най-малко дванадесет месеца от тази дата.

75 Пасивът обаче се класифицира като нетекущ, ако кредитодателят се е съгласил към края на отчетния период да предостави гратисенпериод , приключващ най-малко дванадесет месеца след отчетния период, в рамките на който предприятието може да изправи нарушението, и през който кредитодателят не може да изиска незабавно погасяване.

76 По отношение на кредити, класифицирани като нетекущи, ако настъпят следните събития между края на отчетния период и датата на одобрение на финансовите отчети за публикуване, тези събития отговарят на условията за оповестяване като некоригиращи събития в съответствие с МСС 10 Събития след датата на баланса:

а) рефинансиране на дългосрочна база;

б) изправяне на нарушение по дългосрочно кредитно споразумение; и

в) получаване от кредитодателя на гратисен период за изправяне на нарушението по дългосрочно кредитно споразумение най-малко дванадесет месеца след отчетния период.

Информация, която трябва да се представи или в отчета за финансовото състояние, или в пояснителните приложения

77 Предприятието оповестява в отчета за финансовото състояние или в пояснителните приложения към него допълнителни субкласификации на представените балансови статии, класифицирани по подходящ за дейността на предприятието начин.

78 Детайлите, описани в допълнителната класификация, зависят от изискванията на МСФО и от размера, характера и функциите на включените статии. Предприятието използва също факторите, посочени в параграф 58, за определяне базата на субкласификация. Оповестяванията варират за всяка статия, например:

а) позициите "имоти, машини и съоръжения“ се разделят по групи в съответствие с МСС 16;

б) вземанията се разделят на вземания от търговски клиенти, вземания от свързани лица, авансови плащания и други суми;

в) материалните запаси се класифицират допълнително в съответствие с изискванията на МСС 2 Материални запаси като стоки, доставки за производство, суровини и материали, незавършено производство и продукция;

г) провизиите се разделят на провизии за доходи на наети лица и други статии; и

д) собственият капитал и резервите се разделят в различни класове като внесен капитал, премиенрезерв и други резерви.

79 Предприятието оповестява следната информация в отчета за финансовото състояние, в отчета за промените в собствения капитал или в пояснителните приложения:

а) за всеки клас дялов/акционерен капитал:

i) броя на оторизираните (за издаване) акции;

ii) броя на емитираните и напълно платени акции, както и на тези, които са емитирани, но не са  платени напълно;

iii) номиналната стойност на една акция или че акциите са без номинална стойност;

iv) равнение на броя на държаните от акционерите акции към началото и края на годината;

v) правата, преференциите и ограниченията, присъщи на съответния клас, включително ограничения при разпределението на дивидентите и обратното плащане на капитала;

vi) акциите на предприятието, държани от самото предприятие или от дъщерни или асоциирани предприятия; и

vii) акциите, запазени за издаване в рамките на опции или договори за продажба на акции, включително условията и сумите; и

б) описание на характера и целта на всеки резерв в рамките на собствения капитал.

80 Предприятие без дялов капитал като например събирателно дружество или тръст оповестява информация, която е еквивалентна на изискваната в параграф 79 а), като показва движението за периода на всяка категория капиталови дялове, както и правата, преференциите и ограниченията за всяка от тези категории.

Отчет за всеобхватния доход

81 Предприятието следва да представи всички статии на приходи и разходи, признати през даден период:

а) в единен отчет за всеобхватния доход, или

б) в два отчета: отчет, показващ компонентите на печалбата или загубата (отделенотчет за доходите) и втори отчет, започващ с печалбата или загубата и показващ компонентите на друг всеобхватен доход (отчет за всеобхватния доход).

Информация, която се представя в отчета за всеобхватния доход

82 Като минимум отчетът за всеобхватния доход включва статиите, които представляват следните суми за периода:

а) приходи;

б) финансови разходи;

в) дял от печалбите и загубите на асоциирани и съвместни предприятия, отчетени по метода на собствения капитал;

г) разходи за данъци;

д) една единна сума, представляваща сбора от:

i) печалбата или загубата след данъчно облагане от преустановени дейности; и

ii) печалбата или загубата след данъчно облагане, признати при оценката към справедлива стойност минус разходите за продажба или за освобождаване от активите или група(и) за освобождаване, съставляващи преустановената дейност;

е) печалбата или загубата;

ж) всеки компонент на друг всеобхватен доход, класифициранпо характера му (с изключение на сумите в з));

з) дял от другия всеобхватен доход на асоциирани и съвместни предприятия, отчетени по метода на собствения капитал; и

и) обща сума на всеобхватния доход.

83 Предприятието оповестява следните статии в отчета за всеобхватния доход като разпределения на печалбата или загубата за периода:

а) печалбата или загубата за периода, отнасяща се към;

i) миноритарното участие, и

ii) собствениците на предприятието-майка.

б) общата сума на всеобхватния доход, отнасящ се към:

i) миноритарното участие, и

ii) собствениците на предприятието-майка.

84 Предприятието може да представи в отделенотчет за доходите (вж. параграф 81) статиите от параграф 82а—е и оповестяванията от параграф 83а).

85 Предприятието представя допълнителни единични статии, заглавия и междинни сборове в отчета за всеобхватния доход (ако се представя такъв), когато такова представяне е важно за разбиране на финансовите резултати на предприятието.

86 Тъй като ефектите от различните дейности, операции и събития в предприятието се различават по честота, потенциал за печалбата или загубата и предсказуемост, оповестяването на елементите на финансовите резултати улеснява ползвателите в разбирането на постигнатите финансови резултати и в разработването на прогнози на бъдещите резултати. Предприятието включва допълнителни статии в отчета за всеобхватния доход и в отделния отчет за доходите (ако се представя такъв), и изменя използваните описания и подредбата на статиите, когато това е необходимо за обясняване елементите на финансовите резултати. Факторите, които трябва да се вземат предвид, включват същественост, характер и функция на различните компоненти на приходите и разходите. Например, финансова институция може да измени горните описания, за да предостави информация, която е важна за дейността на финансова институция. Предприятието не компенсира статии на приходи и разходи, ако не отговаря на критериите в параграф 32.

87 Предприятието не представя статии на приходите и разходите като извънредни позиции в отчета за всеобхватния доход или в отделния отчет за доходите (ако се представя), нито в пояснителните приложения.

Печалба или загуба за периода

88 Предприятието признава всички елементи на приходите и разходите през периода в печалбата или загубата, освенако даденМСФО не изисква или разрешава друго.

89 Някои МСФО определят обстоятелства, при които предприятието признава конкретни позиции извън печалбата или загубата през текущия период. МСС 8 определя две такива обстоятелства: корекция на грешки и ефектът от промени в счетоводната политика. Други МСФО изискват или разрешават компонентите на друг всеобхватен доход, които отговарят на дефиницията на Общите положения за приходи и разходи, да бъдат изключени от печалбата или загубата (вж. параграф 7).

Друг всеобхватен доход за периода

90 Предприятието следва да оповести сумата на данъка върху дохода, отнасящ се до всеки компонент на друг всеобхватен доход, включително корекции от прекласификация, или в отчета за всеобхватния доход, или в пояснителните приложения.

91 Предприятието може да представи компоненти от друг всеобхватен доход или:

а) нето от свързаните данъчни ефекти, или

б) преди свързаните данъчни ефекти с една сума, дадена като съвкупна сума на данъка върху  дохода, свързано с тези компоненти.

92 Предприятието оповестява корекциите от прекласификация, свързани с компоненти на друг всеобхватен доход.

93 Други МСФО определят дали и кога суми, признати преди в друг всеобхватен доход, се прекласифицират към печалбата или загубата. Тези прекласификации се наричат в настоящия стандарт корекции от прекласификация. Корекцията от прекласификация се включва заедно със свързания компонент от друг всеобхватен доход в периода, в който корекцията е прекласифицирана към печалбата или загубата. Например печалбите, реализирани от освобождаването от държани за продажба финансови активи, се включват в печалбата или загубата за текущия период. Тези суми може да са били признати в друг всеобхватен доход като нереализирани печалби в текущия или предходни периоди. Тези нереализирани печалби се приспадат от друг всеобхватен доход в периода, в който реализираните печалби се прекласифицират към печалбата или загубата, за да се избегне тяхното включване в общата сума на всеобхватния доход два пъти.

94 Предприятието може да представи корекциите от прекласификация в отчета за всеобхватен доход или в пояснителните приложения. Предприятие, което представя корекциите от прекласификация в пояснителните приложения, представя компонентите на другия всеобхватен доход след всички свързани корекции от прекласификация.

95 Корекции от прекласификация възникват например при освобождаване от чуждестранна дейност (вж. МСС 21), при отписване на държани за продажба финансови активи (вж. МСС 39) и когато хеджирана прогнозна операция засяга печалбата или загубата (вж. параграф 100 от МСС 39 във връзка с хеджиране на парични потоци).

96 Корекции от прекласификация не възникват при промени в преоценъчния излишък, признат в съответствие с МСС 16 или МСС 38 или при актюерски печалби или загуби при планове за дефинирани доходи, признати в съответствие с параграф 93А на МСС 19. Тези компоненти се признават в друг всеобхватен доход и се прекласифицират към печалбата или загубата в последващи периоди. Промените в преоценъчния излишък може да се прехвърлят към неразпределена печалба в последващи периоди, когато активът бъде използванили отписан (вж. МСС 16 и МСС 38). Актюерските печалби и загуби се отчитат в неразпределена печалба в периода, в който са признати като друг всеобхватендоход (вж. МСС 19).

 Информация, която трябва да се представи в отчета за всеобхватния доход или в пояснителните приложения

97 Когато позициите на приходи или разходи са съществени, предприятието оповестява техния характер и сума поотделно.

98 Обстоятелствата, които могат да породят необходимост от отделно оповестяване на позициите на приходи и разходи, включват:

а) намаление стойността на материалните запаси до нетната им реализуема стойност или на имоти, машини и съоръжения до възстановимата стойност, както и обратно възстановяване на такива намаления на стойността;

б) преструктуриране на дейностите на предприятието и обратно възстановяване на провизиите за разходите за преструктурирането;

в) освобождаване от имоти, машини и съоръжения;

г) освобождаване от инвестиции;

д) преустановени дейности;

е) уреждане на съдебни дела; и

ж) други обратно възстановени провизии.

99 Предприятието представя анализ на разходите, признати в печалбата или загубата, използвайки класификация, която се основава или на същността на разходите, или на тяхната функция в рамките на предприятието, в зависимост от това коя от двете предоставя надеждна и по-значима информация.

100 Предприятията се насърчават да представят анализа в параграф 99 в отчета за всеобхватния доход или в отделния отчет за доходите (ако се представя такъв).

101 Разходните статии се класифицират допълнително с цел да се посочи обхватът на компонентите на финансовите резултати от дейността, които могат да се различават по отношение на честота, потенциал за печалбата или загубата и предвидимост. Тази информация се предоставя по един от възможните два начина.

102 Първият анализ на разходите е по метода „същност на разходите“. Предприятието обобщава разходите отнасящи се до печалбата или загубата според същността им (например амортизации, разходи за материали, транспортни разходи, разходи за персонала, разходи за реклама) и не се преразпределят по различни функции в предприятието. Този метод е лесенза използване, тъй като не е необходимо преразпределяне на разходите за дейността по функционални групи. Пример за класификация съгласно метода на същност на разходите:

Приходи                                                                                                                                                                                                   X

Други доходи                                                                                                                                                                                           X

Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство                                                     X

Използвани суровини, материали и консумативи                                                                                                X

Разходи за персонала                                                                                                                                                  X

Разходи за амортизация                                                                                                                                             X

Други разходи                                                                                                                                                                  X

Общо разходи                                                                                                                                                                                        (X)

Печалба преди данъчно облагане                                                                                                                                                   X

103 Вторият начин на анализ е познат като метод на "разходи по функционално предназначение“ или "себестойност на продажбите“ и групира разходите според тяхната функция като част от себестойността на продажбите или например разходите за продажби или административната дейност. Като минимум предприятието оповестява себестойността на продажбите си по този метод отделно от другите разходите. Този метод осигурява по-значима информация на ползвателите, отколкото класифицирането по същност на разходите, но преразпределянето на разходите по функции може да изисква произволни разпределения и предполага значителна субективна преценка. Пример за класификация по метода на функционалното предназначение на разходите е даден по-долу:

Приходи                                                                                                                                                                            X

Себестойност на продажбите                                                                                                                                  (X)

Брутна печалба                                                                                                                                                              X

Разходи по продажбите                                                                                                                                             (X)

Административни разходи                                                                                                                                         (X)

Други разходи                                                                                                                                                                (X)

Печалба преди данъчно облагане                                                                                                                           X

104 Предприятията, които класифицират разходите си по функционално предназначение, оповестяват допълнителна информация за същността на разходите, включително амортизационните разходи и разходите за персонала.

105 Изборът между метода на функционалното предназначение на разходите и метода на същност на разходите зависи както от историческите и отраслови фактори, така и от характера на предприятието. И двата начина осигуряват индикация за онези разходи, за които се очаква да варират, пряко или косвено, спрямо равнището на продажбите или производството на предприятието. Тъй като всеки от двата начина на представяне има своите предимства за различните видове предприятия, в настоящия стандарт се изисква ръководният екип да избере начина, който ще осигури най-значимо и надеждно представяне. Тъй като обаче информацията за същността на разходите на предприятието е полезна при прогнозирането на бъдещите парични потоци, когато се използва класификацията по функционално предназначение на разходите, се изисква допълнително оповестяване. В параграф 104 „разходи за персонала“ има същото значение, както в МСС 19.

Отчет за промените в собствения капитал

106 Предприятието представя отчет за промените в собствения капитал, показващ в отчета:

а) обща сума на всеобхватния доход за периода, като показва поотделно общите суми, отнасящи се до собствениците на предприятието-майка и до малцинственото участие;

б) за всеки компонент на собствения капитал, ефектите от прилагане със задна дата или преизчисление със задна дата, признати в съответствие с МСС 8;

в) сумите на операциите със собствениците в качеството им на такива, показващ поотделно вноските и разпределенията към собствениците; и

г) за всеки компонент на собствения капитал, изравняване на балансовата стойност в началото и в края на периода, като се оповестява отделно всяка промяна.

107 Предприятието представя в отчета за промените в собствения капитал или в пояснителните приложения сумата на дивидентите, признати като разпределения към собствениците през периода, както и свързаната сума на акция/дял.

108 В параграф 106 компонентите на собствения капитал включват например всеки клас на внесен капитал, натрупаното салдо от всеки клас на друг всеобхватен доход и неразпределена печалба.

109 Измененията в собствения капитал на предприятието между началото и края на отчетния  период отразяват увеличението или намалението в неговите нетни активи през периода. С изключение на промените в резултат от операции със собствениците в качеството им на собственици (от рода на вноски в собствения капитал, обратно придобиване на инструменти на собствения капитал на предприятието и дивиденти) и разходи по операцията, пряко свързани с такива операции, цялостната промяна в собствения капитал през периода представлява общата сума на приходите и разходите, включително печалбите и загубите, генерирани от дейността на предприятието през този период.

110 МСС 8 изисква корекции със задна дата за отразяване на промени в счетоводната политика до степента, до която е практически уместно, освен когато преходните разпоредби на друг МСФО изискват друго. МСС 8 изисква също преизчислението за коригиране на грешки да се прави с обратна сила, доколкото е практически уместно. Корекциите със задна дата и преизчисленията със задна дата не представляват промени в собствения капитал, а са корекции на началното салдо на неразпределената печалба, освен когато МСФО изисква корекция със задна дата на друг компонент от собствения капитал. Параграф 106 (б) изисква оповестяване в отчета на промените на собствения капитал на общия размер на корекциите във всеки компонент на собствения капитал, явяващи се поотделно в резултат от промени в счетоводната политика и от корекции на грешки. Тези корекции се оповестяват за всеки предходен период и началото на периода.

Отчет за паричните потоци

111 Информацията за паричните потоци предоставя на ползвателите база за оценка на способността на предприятието да генерира пари и парични еквиваленти, както и на потребностите на предприятието да оползотвори тези парични потоци. МСС 7 определя изискванията за представяне и оповестяване на информация за паричните потоци.

Пояснителни приложения

Структура

112 Пояснителните приложения към финансовите отчети:

а) представят информация за базата, на която са изготвени финансовите отчети и специфичните счетоводни политики, приложени в съответствие с параграфи 117—124;

б) оповестят информацията, изисквана от МСФО, която не е представена никъде другаде във финансовите отчети; и

в) предоставят информация, която не е представена никъде другаде във финансовите отчети, но е важна за разбирането на всеки един от тях.

113 Пояснителните приложения към финансовите отчети, доколкото е практически уместно, се представят по систематичен начин. Предприятието прави кръстосани препратки за всяка статия в отчетите за финансовото състояние и за всеобхватния доход, в отделния отчет за доходите (ако се представя такъв) и в отчетите за промените в собствения капитал и за паричните потоци към всяка свързана с тях информация в пояснителните приложения.

114 Пояснителните приложения обикновено се представят в следния ред, който допринася за по-доброто разбиране на финансовите отчети и сравняването им с отчетите на други предприятия:

а) декларация за съответствие с МСФО (вж. параграф 16);

б) обобщение на прилаганите значителни счетоводни политики (вж. Параграф 117);

в) подкрепяща информация за статиите, представени в отчетите за финансовото състояние и всеобхватния доход, в отделния отчет за доходите (ако се представя такъв) и в отчетите за промените в собствения капитал и за паричните потоци, в реда, в който са представени всеки отчет и всяка статия; и

г) други оповестявания, включително:

i) условни пасиви (вж. МСС 37) и непризнати договорни ангажименти; и

ii) нефинансови оповестявания, напр. цели и политика на управлението на финансовия риск на предприятието (вж. МСФО 7).

115 В някои случаи може да бъде необходимо или желателно редът на представяне на специфични статии да бъде променен в пояснителните приложения. Например, предприятието може да комбинира информация за промените в справедливата стойност, признати в печалбата или загубата, с информация за падежите на финансовите инструменти, макар че първите оповестявания се отнасят до отчета за всеобхватния доход или отделния отчет за доходите (ако се представя такъв), а вторият се отнася до отчета за финансовото състояние. Независимо от това, предприятието следва да запазва систематична структурата на пояснителните приложения, доколкото това е практически възможно.

116 Предприятието може да представя пояснителни приложения, предоставящи информация за базата, на която са изготвени финансовите отчети и специфичните счетоводни политики, като отделен раздел на финансовите отчети.

Оповестяване на счетоводната политика

117 Предприятието оповестява в обобщението на значителните счетоводни политики следното:

а) базата (базите) за оценяване, използвана(и) при изготвянето на финансовите отчети, и

б) други използвани счетоводни политики, които са значими за правилното разбиране на финансовите отчети.

118 За ползвателите е важно да бъдат информирани за използваната във финансовите отчети база (бази) за оценяване (напр. историческа цена, текуща стойност, нетна реализуема стойност, справедлива стойност или възстановима стойност), тъй като базата, на която се изготвят финансовите отчети, оказва значително влияние върху техния анализ. Когато са използвани повече от една оценъчни бази във финансовите отчети, например, когато определени групи активи се преоценяват, е достатъчно да се даде индикация за отделните категории активи и пасиви, към които е приложена всяка база за оценяване.

119 При вземането на решение дали да се оповести конкретна счетоводна политика ръководният екип преценява дали оповестяването ще подпомогне ползвателите в разбирането на начина, по който операциите, други събития и условия са отразени в отчетените финансови резултати и финансово състояние. Оповестяването на конкретни счетоводни политики е особено полезно за ползвателите, когато тези политики са избрани от алтернативите, позволени в МСФО. Пример за това е оповестяване дали предприятие признава своето участие в съвместно контролирано предприятие, като използва пропорционална консолидация или метода на собствения капитал (вж. МСС 31 Дялове в съвместни предприятия). Някои МСФО имат специфично изискване за оповестяване на конкретни счетоводни политики, включително избора, направен от ръководния екип измежду различните разрешени политики. Например МСС 16 изисква оповестяване на базите за оценка, използвани за категориите на имоти, машини и съоръжения.

120 Всяко предприятие преценява самостоятелно същността на своите операции и политиките, които ползвателят би очаквал да бъдат оповестени за този тип предприятие. Например ползвателите биха очаквали предприятие, подлежащо на данъчно облагане на дохода, да оповестява счетоводната политика за данъците върху дохода, включително относно отсрочени данъци и данъчни активи. Когато предприятието има съществени чуждестранни дейности или операции в чужда валута, се очаква то да оповести счетоводните политики за признаване на печалбите и загубите от сделки с чужда валута и хеджирането на тези печалби и загуби.

121 Една счетоводна политика може да бъде от съществено значение поради характера на дейността на предприятието, дори когато сумите, представени за текущия и предходните периоди, не са съществени. Освентова е подходящо да се оповести и счетоводната политика, която не е конкретно изисквана от МСФО, но е избрана и приложена в съответствие с МСС 8.

122 Предприятието оповестява в обобщението на значителните счетоводни политики или в други пояснителни приложения преценките, отделно от тези, свързани с приблизителни оценки (вж. параграф 125), които ръководният екип е направил в процеса на прилагане на счетоводните политики на предприятието, които имат най-значителен ефект върху признатите във финансовите отчети суми.

123 В процеса на прилагане на счетоводните политики на предприятието, ръководният екип прави различни преценки, отделно от тези, свързани с приблизителни оценки, които могат значително да повлияят на сумите, признати във финансовите отчети. Например ръководството прави преценки при определянето на следното:

а) дали финансовите активи са инвестиции, държани до падеж;

б) кога по същество всички значителни рискове и изгоди от собствеността на финансовите активи и лизинговите активи са прехвърлени на други предприятия;

в) дали по същество конкретни продажби на стоки представляват договорености за финансиране и следователно не пораждат приходи; и

г) дали съдържанието на отношението между предприятието и предприятие със специално предназначение показва, че предприятието със специално предназначение се контролира от предприятието.

124 Някои от оповестяванията, давани в съответствие с параграф 122, се изискват и от други МСФО. Например МСС 27 изисква предприятието да оповести причините, поради които участието в собствеността на предприятието не представлява контрол върху предприятието, в което е инвестирано, което не е дъщерно, макар повече от половината му гласове или потенциални гласове да се притежават директно или индиректно чрез дъщерни предприятия. МСС 40 Инвестиционни имоти изисква оповестяване на критериите, разработени от предприятието за разграничаване на инвестиционни имоти от имоти, използвани за собствени цели, и от имоти, държани за продажба в нормалния ход на дейността, когато класификацията на имотите е затруднена.

Източници на несигурност на приблизителните оценки

125 Предприятието оповестява информация за направените предположения относно бъдещето и други ключови източници на несигурност на приблизителните оценки към края на отчетния период, които имат сериозенриск да доведат до съществени корекции към балансовите суми на активите и пасивите в рамките на следващата финансова година. По отношение на тези активи и пасиви, пояснителните приложения съдържат подробности за:

а) техния характер; и

б) тяхната балансова сума към края на отчетния период.

126 Определянето на балансовите суми на някои активи и пасиви изисква приблизителна оценка на ефектите от несигурни бъдещи събития върху тези активи и пасиви към края на отчетния период. Например при отсъствие на скоро наблюдавани пазарни цени, са необходими приблизителни оценки, ориентирани към бъдещето, за измерване на възстановимата сума на групи имоти, машини и съоръжения, ефектът от технологично остаряване върху материалните запаси, провизии – предмет на бъдещ изход от съдебен спор в ход и дългосрочни задължения към наети лица, като пенсионни задължения. Тези приблизителни оценки са свързани с предположения за такива позиции като корекция за риск на паричните потоци или процент на дисконтиране, бъдещи промени в заплатите и бъдещи промени на цените, засягащи други разходи.

127 Ключовите предположения и други ключови източници на несигурност на приблизителните оценки, оповестени в съответствие с параграф 125, се отнасят към приблизителните оценки, които изискват най-трудните, субективни и комплексни преценки на ръководството. Колкото повече се увеличава броят на променливите и предположенията, засягащи възможно бъдещо разрешаване на несигурността, толкова по-субективни и комплексни стават тези преценки и потенциалът за последваща съществена корекция на балансовите суми на активите и пасивите обикновено се увеличава съответно.

128 Оповестяванията по параграф 125 не се изискват за активи и пасиви, които съдържат значителен риск техните балансови суми да се променят съществено в рамките на следващата финансова година, ако в края на отчетния период те са оценени по справедлива стойност на база скоро наблюдавани пазарни цени. Такива справедливи стойности може да се променят съществено в рамките на следващата финансова година, но тези промени няма да се породят от предположения или други източници на несигурност на приблизителните оценки към края на отчетния период.

129 Оповестяванията в параграф 125 се представят по начин, който помага на ползвателите на финансовите отчети да разберат преценките, направени от ръководния екип относно бъдещето и относно други източници на несигурност на приблизителните оценки. Характерът и степента на предоставената информация варират според характера на предположенията и други обстоятелства. Примери за типове правени оповестявания са:

а) характер на предположението или друга несигурност на оценките;

б) чувствителност на балансовите суми към методите, предположенията и приблизителните оценки, стоящи в основата на техните изчисления, включително причините за тази чувствителност;

в) очакваното разрешаване на несигурността и обхватът на приемливо възможните последици в рамките на следващата финансова година по отношение на балансовите суми на съответните активи и пасиви; и

г) обяснения на направени промени в минали предположения, отнасящи се до тези активи и пасиви, ако несигурността остава неотстранена.

130 Настоящият стандарт не изисква предприятието да оповестява бюджетна информация или прогнози при даването на оповестявания по параграф 125.

131 Понякога е практически невъзможно да се оповести степента на възможните ефекти на дадено предположение или друг източник на несигурност на оценките към края на отчетния период. В такива случаи предприятието оповестява, че е приемливо възможно, на базата на съществуващите знания, резултатите в рамките на следващата финансова година, които се различават от предположенията да изискват съществени корекции на балансовата сума на засегнатия актив или пасив. Във всички случаи предприятието оповестява характера и балансовата сума на конкретния актив или пасив (или група активи или пасиви), засегнати от предположението.

132 Оповестяването в параграф 122 на конкретни преценки, направени от ръководството в процеса на прилагане на счетоводната политика на предприятието, не се отнася до оповестяванията на източниците на несигурност на оценките в параграф 125.

133 Други МСФО изискват оповестяване на някои предположения, които в противенслучай биха били задължителни съгласно параграф 125. Например МСС 37 изисква оповестяване при определени обстоятелства на основни предположения, отнасящи се до бъдещи събития, засягащи групи провизии. МСС 7 изисква оповестяване на значителни предположения, прилагани при оценката на справедливата стойност на финансови активи и финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност. МСС 16 изисква оповестяване на значителни предположения, прилагани при оценката на справедливите стойности на преоценени позиции на имоти, машини и съоръжения.

Капитал

134 Предприятието оповестява информация, която дава възможност на ползвателите на финансовите отчети да оценят неговите цели, политики и процеси за управление на капитала.

135 За да спази изискванията на параграф 134, предприятието оповестява следното:

а) качествена информация относно целите, политиките и процесите за управление на капитала, включително:

i) описание на това какво управлява като капитал;

ii) когато предприятието подлежи на външно наложени изисквания за капитала, характера на тези изисквания и как тези изисквания са включени в управлението на капитала; и

iii) как постига целите си за управление на капитала.

б) обобщени количествени данни за това какво управлява като капитал. Някои предприятия приемат някои финансови пасиви (напр. някои форми на подчинен дълг) като част от капитала. Други предприятия приемат капитала като изключващ някои компоненти на собствения капитал (напр. компоненти, породени от хеджиране на парични потоци).

в) всякакви промени в а) или б) от предходния период.

г) дали през периода предприятието е спазвало външно наложени изисквания за капитала, на които подлежи.

д) когато предприятието не е спазвало такива външно наложени изисквания за капитала — последиците от такова неспазване.

Предприятието базира такива оповестявания на информацията, предоставяна вътрешно на ключовия управленски персонал.

136 Предприятието може да управлява капитала по редица начини и да бъде предмет на различни изисквания за капитала. Например даденкон гломерат може да включва предприятия, които извършват застрахователна и банкова дейност и тези предприятия могат да функционират в различни юрисдикции. Когато обобщено оповестяване на изискванията по отношение на капитала и начина на управление не би предоставило полезна информация или би изкривило възприемането на капиталовите ресурси на предприятието от ползвателя на финансовите отчети, предприятието следва да оповести отделна информация за всяко приложимо към него изискване по отношение на капитала.

Други оповестявания

137 Предприятието оповестява в пояснителните приложения:

а) сумата на дивидентите, предложени или декларирани преди одобряване на финансовите отчети за публикуване, но непризнати като разпределение към собствениците през периода, и съответната сума на дял/акция; и

б) сумата на непризнати кумулативни привилегировани дивиденти.

138 Предприятието оповестява следната информация, ако тя не е оповестена никъде другаде в публикуваната информация с финансовите отчети:

а) седалището и правния статут на предприятието, държава на регистрация и адрес на управление (или основно място на дейност, ако е различно от адреса на управление);

б) описание на характера на дейността на предприятието и неговите основни дейности; и

в) наименованието на предприятието-майка и на крайното предприятие-майка от групата.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

139 Предприятието прилага настоящия Стандарт за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Разрешава се по-ранното прилагане. Ако едно предприятие прилага настоящия стандарт за по-ранен период, то оповестява този факт.

ОТТЕГЛЯНЕ НА МСС 1 (ПРЕРАБОТЕН 2003 Г.)

140 настоящият стандарт заменя МСС 1 Представяне на финансови отчети, преработен през 2003 г. с измененията и допълненията му от 2005 г.

                                                                                       Приложение

                                                               Изменения и допълнения към други становища


Измененията в това приложение се прилагат за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага настоящия стандарт за по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.

А1 [Изменението не е приложимо за обикновени номерирани стандарти.]

А2 [Изменението не е приложимо за обикновени номерирани стандарти.]

A3 В Международните стандарти за финансово отчитане (включително Международните счетоводни стандарти и Разясненията) и въведенията към отделните МСФО, следните препратки се изменят, както е посочено по-долу, освен ако в настоящето приложение не е посочено друго.

— "на лицевата страна на“ се изменя на "в“.

— "отчети за доходите“ се изменя на "отчет за всеобхватния доход“.

— "баланс“ се изменя на "отчет за финансовото състояние“.

— [Изменението не е приложимо за българския превод]

— "датата на баланса“ се изменя на "края на отчетния период“.

        — "последваща дата на баланса“ се изменя на "края на последващия отчетен период“.

        — "всяка дата на баланса“ се изменя на "края на всеки отчетен период“.

        — "след датата на баланса“ се изменя на "след края на отчетния период“.

— "отчетна дата“ се изменя на "край на отчетния период“.

       — "всяка отчетна дата“ се изменя на "край на всеки отчетен период“.

       — "последна годишна отчетна дата“ се изменя на "край на последния годишен отчетен период“.

— "притежатели на собствен капитал“ се изменя на "собственици“ (с изключение на МСС 33 Доходи на акция).

— "извадени от собствен капитал и признати в печалбата или загубата“ и "извадени от собствен капитал и включени в печалбата или загубата“ се изменя на "прекласифицирани от собствен капитал към печалбата или загубата като корекция от прекласификация“.

— "Стандарт или Разяснение“ се изменя на "МФСО“.

       — "даден Стандарт или Разяснение“ се изменя на "даденМФСО “.

       — 'Стандарти и Разяснения“ се изменя на "МСФО“ (с изключение на параграф 5 от МСС 8 Счетоводна           
            политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки).

— [Изменението не е приложимо за българския превод]

— Препратки към сегашната версия на МСС 10 Събития след датата на баланса се изменят на МСС 10 Събития след края на отчетния период.

МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансовo отчитане

A4 МСФО 1 се изменя, както е описано по-долу.

Параграфи 6 и 7 се изменят, както следва:

"6 Предприятието изготвя встъпителен отчет за финансовото състояние по МСФО на датата на преминаване към МСФО. Това е началната точка за отчитането му по МСФО.

7 Предприятие … Тези счетоводни политики трябва да бъдат в съответствие с всеки МСФО, който е влязъл в сила края на първия му отчетен период по МСФО, освенв случаите, посочени в параграфи 13—34Б и 37.“

Примерът след параграф 8 се изменя, както е описано по-долу.

Препратките към години "2003“ и "2005“ се изменят съответно на "20Х3“ и "20Х5“.

Параграфите Обща информация и Прилагане на изискванията се изменят, както следва:

"Обща информация

Края на първия отчетен период по МСФО на Предприятие А е 31.12.20Х5. Предприятие А решава да представи сравнителна информация в тези финансови отчети само за една година (вж. параграф 36) …

Прилагане на изискванията

Предприятие А … при:

а) изготвяне и представяне на своя встъпителен отчет за финансовото състояние по МСФО към 01.01.20Х4; и …“

Параграфи 10, 12а) и 21 се изменят, както следва:

"10 С изключение на описаното в параграфи 13—34Б, предприятието в своя встъпителен отчет за финансовото състояние по МСФО: …

12 Настоящият МСФО определя две категории изключения от принципа, според който встъпителният отчет за финансовото състояние по МСФО на предприятието трябва да съответства на всеки МСФО:

а) параграфи 13–25Е допускат изключения от някои изисквания на други МСФО.

21 МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове изисква от предприятието:

а) да признае някои разлики от преизчислението в друг всеобхватен доход и да ги натрупа в отделен компонент на собствения капитал; и

б) при освобождаване от чуждестранна дейност да прекласифицира кумулативната разлика от преизчислението, отнасяща се към тази чуждестранна дейност (включително ако това е приложимо, печалбите и загубите от съответните хеджиращи инструменти) от собственкапитал в печалбата или загубата като част от печалбата или загубата от освобождаването от тази дейност.“

В параграф 32 препратките към години '2003“ и '2004“ се изменят съответно на "20Х4“ и "20Х5“.

Параграфи 32, 35 и 36 се изменят, както следва:

"32 Предприятие … Вместо това, предприятието отразява тази нова информация в печалбата или загубата (или, ако е уместно, в друг всеобхватендоход ) за годината, приключваща на 31.12.20Х4.

35 С изключение на описаното в параграф 37, настоящият МСФО не предвижда изключения от изискванията за представяне и оповестяване, предвидени в други МСФО.

36 За да се спазят изискванията на МСС 1, първите отчети на предприятието по МСФО включват най-малко три отчета за финансовото състояние, два отчета за всеобхватния доход, два отделни отчета за доходите (ако се представят такива), два отчета за паричните потоци и два отчета за промените в собствения капитал и свързаните с тях пояснителни приложения, включващи сравнителна информация.“

Параграфи 36А—36В и заглавията над тях се заличават.

Параграфи 39 и 45а) се изменят, както следва:

"39 За да се спазят изискванията на параграф 38, първите финансови отчети на предприятието по МСФО включват:


а) ii) краят … по силата на предишните Общоприети счетоводни принципи.

б) равняване към общата сума на всеобхватния доход по МСФО за последния период в последните годишни финансови отчети на предприятието. Отправна точка за такова равняване следва да бъде общата сума на всеобхватния доход по предишните му Общоприети счетоводни принципи за същия период или, ако предприятието не е отчело такава обща сума, печалбата или загубата по предишните ОПСП.

в) …

45 За да се спазят изискванията на …

а) ако предприятието е представило междинен финансов отчет за сравнителния междинен период от непосредствено предхождащата финансова година, всеки такъв междинен финансов отчет трябва да включва изравняване на:

i) капитала съгласно досегашните му Общоприети счетоводни принципи към края на въпросния сравнителен междинен период с капитала му съгласно МСФО към същата дата; и

ii) Общата сума на всеобхватния доход съгласно МСФО за този сравним междинен период (текущ и с натрупване за годината до текуща дата). Отправна точка за такова равнение следва да бъде общата сума на всеобхватния доход по предишните му Общоприети счетоводни принципи за същия период или, ако предприятието не е отчело такава обща сума, печалбата или загубата по предишните ОПСП.“

Параграф 47В се заличава.

Добавя се следният параграф 47З:

"47З МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова се изменят параграфи 6, 7, 8 (Пример), 10, 12а), 21, 32, 35, 36, 39б) и 45а), Приложение А и параграфи Б2 (i) в Приложение Б и се заличават параграфи 36А—3В и 47В. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

В Приложение А дефинираните термини се изменят, както следва:

"първи отчетен период по МСФО                                               Последният отчетен период, обхванат от първите                                                                                                                 отчети  по МСФО на предприятието


Международни стандарти за финансовo                                  Стандарти и Разяснения, приети от Съвета по              
отчитане (МСФО)                                                                              Международните  счетоводни стандарти (СМСС). Те се
                                                                                                               състоят от: 

                                                                                                                 а) …

                                                                                                                 б) …

                                                                                                                 в) Разяснения, дадени от Комитета за Разяснен на      
                                                                                                                     Международните стандарти за финансовo отчитане  
                                                                                                                    (КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за 
                                                                                                                     Разясненията (ПКР).“

В Приложение А дефиницията на встъпителния отчет за финансовото състояние по МСФО се изменя, както следва:

"встъпителен отчет за финансовото състояние по МСФО                Отчетът за финансовото състояние на
                                                                                                                            предприятието към датата на преминаване към
                                                                                                                            МСФО.“

В Приложение А дефиницията за отчетна дата се заличава.

В Приложение Б параграф Б2i) се изменя, както следва:

"Б1 Ако прилагащото за първи път предприятие …

i) ако прилагащото за първи път предприятие е признало положителната репутация съгласно досегашните си Общоприети счетоводни принципи като намаление на капитала:

             i) то не признава тази положителна репутация във встъпителния си отчет за финансовото състояние по
                МСФО. Освентова , то не прекласифицира тази положителна репутация в печалбата или загубата, ако се
                освободи от дъщерното предприятие, или ако настъпи обезценка на инвестицията, направена в
                дъщерното предприятие.“

МСФО 4 Застрахователни договори

A5 Параграфи 4, 30 и 39а) се изменят, както следва:

"30 В някои модели на счетоводно отчитане … Съответната корекция на застрахователно задължение (или отсрочена цена на придобиване или нематериални активи) се признава в друг всеобхватен доход, ако и nсамо ако нереализираните печалби или загуби са признати в друг всеобхватен доход. Тази практика …

39А За да се спазят изискванията на …

а) анализ на чувствителността, който показва по какъв начин биха били засегнати печалбата или загубата и капитала, ако са настъпили промените в съответната променлива на риска, които към края на отчетния период са били приемливо възможни; методите и предположенията, използвани при изготвянето на анализа на чувствителността; и всякакви промени от предходния период в използваните методи и предположения. Обаче …“

Добавя се следният параграф 41Б:

"41Б МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя и параграф 30. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности

A6 МСФО 5 се изменя, както е описано по-долу.

В параграф 3 фразата "(както е преработенпрез 2003 г.)“ се заличава.

В параграф 28 "в същия раздел на отчета за доходите“ се изменя на „в същия раздел на отчета за всеобхватния доход“.

Добавя се следният параграф 33А:

"33А Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет за доходите, както е описано в параграф 81 на МСС 1 (както е преработенпрез 2007 г.), в този отделенотчет се представя раздел, обозначен като отнасящ се до преустановените дейности.“

В параграф 38 "признати директно в собствения капитал“ се изменя на „признати директно в друг цялостен доход“. Добавя се следният параграф 44А:

"44А МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова се изменят параграфи 3 и 38 и се добавя параграф 33А. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

В Приложение А дефиницията на текущ актив се изменя, както следва:

"Предприятието класифицира даденактив като текущ, когато:

а) очаква да реализира актива или възнамерява да го продаде или употреби в своя нормален оперативен цикъл;

б) държи актива предимно с цел търгуване;

в) очаква да реализира актива в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния период; или

г) активът е пари или парични еквиваленти (съгласно дефиницията на МСФО 7), освенако за актива няма ограничение да бъде разменян или използван за уреждане на пасив в продължение най-малко на дванадесет месеца след края на отчетния период.“

МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване

A7 МСФО 7 се изменя, както е описано по-долу.

Заглавието над параграф 20 се изменя, както следва:

„Отчет за всеобхватния доход“

Параграф 20 се изменя, както следва:

"20 Предприятието оповестява следните статии на приходите, разходите, печалбите или загубите или в отчета за всеобхватния доход, или в пояснителните приложения:

а) нетните печалби или нетните загуби от:

i) …

ii) финансови активи на разположение за продажба, показвайки отделно размера на печалбата или загубата, признат пряко в друг всеобхватен доход през периода, и сумата, прекласифицирана от собствения капитал в печалбата или загубата за периода;

iii) …“

Параграф 21 се изменя, както следва:

"21 В съответствие с параграф 117 на МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2007 г.) предприятието оповестява в резюмето на съществената счетоводна политика базата (или базите) за оценяване, използвани при изготвянето на финансовите отчети и другите въпроси от използваната счетоводна политика, които са важни за разбирането на финансовите отчети.“

Параграф 23в) и г) се изменя, както следва:

"23 За хеджиранията на паричен поток, предприятието оповестява: …

в) сумата, която е била призната в друг всеобхватен доход през периода;

г) сумата, която е прекласифицирана от собствен капитал към печалбата или загубата за периода, като показва сумата, включена във всяка единична статия на отчета за всеобхватния доход; и …“

В параграф 27в) "в собствения капитал“ се изменя на „в друг всеобхватендоход “.

Добавя се следният параграф 44А:

"44А МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова се изменят параграфи 20, 21, 23в) и г), 27в) и Б5 от Приложение Б. Предприятието прилага тези изменения за периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

Параграф Б5 се изменя, както следва:

"Б5 … Параграф 122 на МСС 1 (както е преработенпрез 2007 г.) също изисква предприятията да оповестят в обобщението на съществените счетоводни политики или в други пояснителни приложения, преценките, отделно от тези, които включват приблизителни оценки, които ръководството е направило в процеса на прилагане на счетоводната политика на предприятието, и които имат най- значителен ефект върху стойностите, признати във финансовите отчети.“ В параграф Б14 на Приложение Б „балансова сума“ се изменя на „сумата в отчета за финансовото състояние“.

МСФО 8 Оперативни сегменти

A8 В МСФО 8 параграфи 21 и 23е) се изменят, както следва:

"21 За да се даде … Изискват се изравнявания на сумите в отчета за финансовото състояние на отчетните сегменти към сумите в отчета за финансовото състояние на предприятието към всяка дата, на която се представя отчет за финансовото състояние. Информацията за предходни периоди следва да се преработи както е описано в параграфи 29 и 30.

23 Предприятието следва да:

е) съществени статии на приходи и разходи, оповестени в съответствие с параграф 97 на МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2007 г.);“

Добавя се следният параграф 36А:

"36А МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя и параграф 23е). Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 7 Отчети за паричните потоци

A9 МСС 7 се изменя, както е описано по-долу.

[Изменението не е приложимо за българския превод]

[Изменението не е приложимо за българския превод]

В параграф 32 „отчет за доходите“ се изменя на "печалба или загуба“.

МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

A10 МСС 8 се изменя, както е описано по-долу.

Параграф 5 се изменя, както следва:

— в дефиницията на Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) "произхождат“ се изменя на "разработени“.

— в дефиницията на съществен, "взети от ползвателите“ се изменя на "направени от ползвателите“.

МСС 10 Събития след отчетния период

A11 МСС 10 се изменя, както е описано по-долу.

Заглавието се изменя на Събития след отчетния период.

В параграф 21 "взети от ползвателите“ се изменя на 'направени от ползвателите“.

МСС 11 Договори за строителство

A12 В МСС 11, в параграфи 26, 28 и 38 "отчет за доходите“ се изменя на "печалба или загуба“.

МСС 12 Данъци върху дохода

A13 МСС 12 се изменя, както е описано по-долу.

Третият параграф на „Цел“ в МСС 12 се изменя, както следва:

"…за операции и други събития, признати извън печалбата или загубата (или в друг всеобхватендоход , или директно в собствен капитал) всякакви свързани данъчни ефекти също се признават извън печалбата или загубата (съответно или в друг всеобхватен доход, или директно в собствен капитал).“

В параграфи 22б), 59, 60 и 65, 'отчет за доходите“ се изменя на "печалба или загуба“ и в параграф 81ж)ii) "отчет за доходите“ се изменя на "печалба или загуба“.

Параграф 23 се изменя, както следва:

"23…В съответствие с параграф 61А отсроченият данък се начислява директно към балансовата сума на капиталовия компонент. В съответствие с параграф 58 последващите промени в отсрочения данъчен пасив се признават в печалбата или загубата като отсрочен данъчен разход (приход).“

В параграф 52, в бележката към Пример Б и Пример В "параграф 61“ се изменя на „параграф 61А“ и "начислява директно към собствен капитал“ се изменя на "признава в друг всеобхватен доход“.

Заглавието над параграф 58 и самият параграф 58 се изменят, както следва:

„Статии, които се признават в печалбата или загубата

58 Текущ и отсрочен данък се признава като приход или разход и се включва в печалбата или загубата за периода, освендо степента, до която данъкът произтича от:

а) операция или събитие, което е признато, в същия или в друг период, извънпечалбата или загубата в друг всеобхватендоход или директно в собственкапитал (вж. параграфи 61А до 65); …“

В параграф 60 "начислени или отнесени по кредита на собствен капитал“ се изменя на "признати извън печалбата или загубата“.

В заглавието над параграф 61 "начислени или отнесени по кредита на собствен капитал“ се изменя на "признати извънпечалбата или загубата“.

Параграф 61 се заличава и се добавя следният параграф 61А:

"61А Текущ данък и отсрочен данък се признават извън печалбата или загубата, ако данъкът е свързан с позиции, признати в същия или друг отчетен период извън печалбата или загубата. Следователно текущ данък и отсрочен данък, свързанс позиции, признати в същия или друг период:

а) в друг всеобхватендоход следва да се признават в друг всеобхватен доход (вж. параграф 62).

б) директно в собствен капитал следва да се признават директно в собствен капитал (вж. параграф 62А).“

Параграфи 62 и 63 се изменят и се добавя параграф 62А, както следва:

"62 Международните стандарти за финансово отчитане изискват или разрешават конкретни статии да се признават в друг всеобхватен доход. Примери за такива статии са:

а) промяна в балансовата сума, възникваща от преоценка на имоти, машини и съоръжения (вж. МСС 16); и

б) [заличен]

в) разлики от обменни курсове, възникващи от преизчисление на финансовите отчети на чуждестранна дейност (вж. МСС 21).

г) [заличен]

62А Международните стандарти за финансово отчитане изискват или разрешават конкретни статии да се отнасят към кредит или да се начисляват директно в собствен капитал. Примери за такива статии са:

а) корекция в началното салдо на неразпределена печалба в резултат или от промяна в счетоводната политика, приложена със задна дата, или корекция на грешка (вж. МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки); и

б) суми, възникващи от първоначално признаване на компонент на собствения капитал в сложен финансов инструмент (вж. параграф 23).

63 При изключителни обстоятелства може да е трудно да се определи сумата на текущия или отсрочен данък, свързанс позиции признати извън печалбата или загубата (или в друг всеобхватендоход , или директно в собственкапитал ). Такъв може да е случаят, например когато:

а) …

б) промяна в данъчната ставка … на статия, която преди е била признава извън печалбата или загубата; или

в) предприятието … и отсроченият данъчен актив се отнасят (изцяло или частично) до статия, която преди е била призната извън печалбата или загубата.

В такива случаи текущият и отсрочендан ък, отнасящ се до статии, признати извън печалбата или загубата, се базират на приемливо пропорционално разпределение на текущия и отсрочен данък на предприятието в съответната данъчна юрисдикция или друг метод, който постига по-уместно разпределение при тези обстоятелства.“

В параграф 65 'отнесени по кредита на или начислени в собствен капитал“ се изменя на "признати в друг всеобхватендоход “.

Параграф 68В се изменя, както следва:

"68В Както е отбелязано … (а) операция или събитие, което е признато в същия или друг период извън печалбата или загубата или б) бизнес комбинация. …“

Параграф 77 се изменя и се добавя параграф 77А, както следва:

"77 Данъчният разход (приход), отнасящ се към печалбата или загубата от обичайни дейности, се представя в отчета за всеобхватендоход .

77А Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет за доходите, както е описано в параграф 81 на МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2007 г.), то представя данъчния разход (приход), отнасящ се до печалбата или загубата от обичайни дейности, в този отделенотчет .“

Параграф 81 се изменя, както следва:

"81 Следното също се оповестява отделно:

а) Съвкупният текущ и отсрочен данък, отнасящ се до статии, начислени или отнесени директно по кредита на собствен капитал (вж. параграф 62А);

аб) сумата на данъка върху дохода, отнасящ се до всеки компонент на друг всеобхватен доход (вж. параграф 62 и МСС 1 (както е преработенпрез 2007 г.));

б) [заличен]; …“

Добавя се следният параграф 92:

"92 МСС 1 (както е преработенпрез 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова той изменя параграфи 23, 52, 58, 60, 62, 63, 65, 68C, 77 и 81, заличава параграф 61 и добавя параграфи 61А, 62А и 77А. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 14 Отчитане по сегменти

A14 МСС 14 се изменя, както е описано по-долу.

Параграфи 2, 52А и 54 се изменят, както следва:

"2 Пълният комплект финансови отчети включва отчет за финансовото състояние, отчет за всеобхватния доход, отчет за паричните потоци, отчет за промените в собствения капитал и пояснителни приложения, както е предвидено в МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2007 г.). Когато се представя отделенотчет за доходите в съответствие с МСС 1, той представлява част от този пъленкомплект .

52А Предприятие … всички дейности, които са били класифицирани като преустановени към края на последния представенотчетен период.

54 Пример за мярка на представянето на сегмента над неговия резултат в отчета за всеобхватния доход е брутният марж по продажбите. Примери за мерки на представяне на сегмента под неговия резултат в отчета за всеобхватния доход са печалбата или загубата от обичайните дейности (независимо дали преди или след данъци върху дохода) и печалбата или загубата.“

Добавя се следният параграф 85:

"85 МСС 1 (както е преработенпрез 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя и параграф 2. Предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (както е преработен през 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 16 Имоти, машини и съоръжения

A15 МСС 16 се изменя, както е описано по-долу.

Параграфи 39 и 40 се изменят, както следва:

"39 Когато балансовата сума на един актив се увеличава в резултат на преоценка, увеличението се признава в друг всеобхватендоход и се натрупва в собственкапитал в статията "Резерв от преоценки“. Обаче …

40 Ако на даден актив … Намалението обаче се признава в друг всеобхватен доход до степента на съществуващо кредитно салдо в резерва от преоценки по отношение на този актив. Намалението, признато в друг всеобхватендоход , намалява сумата, натрупана в собствен капитал в статията "Резерв от преоценки“.“

В параграф 73д)iv) "признати или възстановени обратно директно в собствения капитал“ се изменя на "признати или възстановени обратно в друг всеобхватен доход“.

Добавя се следният параграф 81Б:

"81Б МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя параграфи 39, 40 и 73 (д)(iv). Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 19 Доходи на наети лица

A16 МСС 19 се изменя, както е описано по-долу.

В параграф 69 "на всяка следваща дата на баланса“ се изменя на "в края на всеки следващ отчетен период“.

Параграфи 93А—93Г се изменят, както следва:

"93А Ако, както се разрешава от параграф 93, предприятието приеме политика на признаване на актюерските печалби и загуби през периода, в който са възникнали, то може да ги признава в друг всеобхватен доход в съответствие с параграфи 93Б—93Г, като предоставя …

93Б Актюерските печалби и загуби, признати в друг всеобхватен доход, както се разрешава от параграф 93А, се представят в отчета за всеобхватния доход.

93В Предприятие, което признава актюерските печалби и загуби в съответствие с параграф 93А признава също всякакви корекции, възникващи от ограничението на параграф 58(б) в друг всеобхватендоход .

93Г Актюерските печалби и загуби и корекциите, възникващи от ограничението в параграф 58(б), които са признати в друг всеобхватен доход, се признават непосредствено в неразпределена печалба. Те не се прекласифицират към печалбата или загубата в последващ период.“

В параграф 105 и в третия параграф на Примера, илюстриращ параграф 106 "отчет за доходите“ се изменя на "печалбата или загубата“.

Параграф 120А се изменя, както следва:

"120А Предприятието оповестява следната информация за плановете с дефиниран доход: …

з) общата сума, призната в друг всеобхватен доход за всяко от следните: …

и) за предприятия, които признават актюерските печалби и загуби в друг всеобхватен доход в съответствие с параграф 93А — кумулативната сума на актюерските печалби и загуби, признати в друг всеобхватен доход.“

Добавя се следният параграф 161:

"161 МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя параграфи 93А—93Г, 106 (Пример) и 120А. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ

A17 МСС 20 се изменя, както е описано по-долу.

В параграфи 14 и 15 "отчет за доходите“ се изменя на "печалбата или загубата“.

В параграф 28 "за целите на представяне на баланса“ се изменя на "за целите на представяне в отчета за финансовото състояние“.

Добавя се следният параграф 29А:

"29А Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет за доходите, както е описано в параграф 81 на МСС 1 (както е преработенпрез 2007 г.), в този отделенотчет се представят даренията, отнасящи се до приходи, съгласно изискванията на параграф 29.“

Добавя се следният параграф 42:

"42 МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова се добавя параграф 29А. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове

A18 МСС 21 се изменя, както е описано по-долу.

В параграф 7, „…отчет за паричните потоци на парични потоци, произтичащи от…“ се изменя на „…отчет за паричните потоци на паричните потоци, произтичащи от…“

 В заглавието над параграф 23 „Отчитане към последващи дати на баланса“ се изменя на „Отчитане към края на последващи отчетни периоди“.

В параграф 27 "първоначално отчетени в собствения капитал“ се изменя на „признати първоначално в друг всеобхватендоход “.

В параграфи 30 и 31 " признати директно в собствен капитал" и " признати в собствен капитал" се изменя на "признати в друг всеобхватен доход“.

В параграф 32 "признати първоначално в отделен компонент на собствения капитал и признати в печалбата или загубата“ се изменя на "признати първоначално в друг всеобхватен доход и прекласифицирани от собствен капитал към печалбата или загубата“.

В параграф 33 "прекласифицирани към отделен компонент на собствения капитал“ се изменя на "признати в друг всеобхватендоход “.

Параграф 37 се изменя, както следва:

"37 Ефектът … Курсови разлики, възникващи от преизчисление на чуждестранна дейност, признати преди в друг всеобхватендоход съгласно параграфи 32 и 39в) не се прекласифицират от собствен капитал към печалбата или загубата до освобождаване от дейността.“

В параграф 39а) "по заключителен курс към датата на баланса“ се изменя на "по заключителенкурс към датата на
отчета за финансовото състояние“.

В параграф 39б) "всеки отчет за доходите“ се изменя на "всеки отчет за всеобхватния доход или отделен отчет за доходите“.

 В параграф 39в) "като отделен компонент на собствения капитал“ се изменя на "в друг всеобхватендоход “.

 Параграфи 41, 45, 46, 48 и 52 се изменят, както следва:

"41 Курсовите разлики, споменати в параграф 39в) се явяват в резултат от:

а) преизчисляване на приходите и разходите по валутните курсове към датите на операциите и на активите и пасивите по заключителния курс.Тези курсови разлики не се признават в печалбата или загубата, тъй като промените във валутните
курсове имат малък или нулев пряк ефект върху настоящите и бъдещите парични потоци от
дейността. Кумулативната сума на курсовите разлики се представя в отделен компонент на собствения капитал до освобождаването от чуждестранната дейност. Когато курсовите разлики се отнасят до чуждестранна дейност, която е консолидирана, но не изцяло притежавана …

45 Инкорпориране … Съответно, в консолидираните финансови отчети на отчетния обект, такава курсова разлика се признава в печалбата или загубата, или, ако възниква от обстоятелствата, описани в параграф 32, тя се признава в друг всеобхватен доход и се натрупва в отделен компонент на собствения капитал до освобождаване от чуждестранната дейност.

46 Когато … МСС 27 разрешава ползването на различна дата, при условие че разликата не е по-голяма от три месеца и са направени корекции за ефектите от всякакви значителни операции или други събития, които настъпват между различните дати. …

48 При освобождаване от чуждестранна дейност кумулативната сума от курсовите разлики, отнасящи се до тази чуждестранна дейност, призната в друг всеобхватен доход и натрупана в отделен компонент на собствения капитал, се прекласифицира от собственкапитал в печалбата или загубата (вж. МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2007 г.)).

52 Предприятието следва да оповести: …

б) нетните курсови разлики, признати в друг всеобхватен доход и натрупани в отделен компонент на собствения капитал и равняването на сумата на тези курсови разлики в началото и края на периода.“

Добавя се следният параграф 60А:

"60А МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова се изменят параграфи 27, 30—33, 37, 39, 41, 45, 48 и 52. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 24 Оповестяване на свързани лица

A19 В МСС 24 в параграф 19 "в баланса“ се изменя на "в отчета за финансовото състояние“.

МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети

A20 МСС 27 се изменя, както е описано по-долу.

В параграф 4 в дефиницията на метод на цената на придобиване (себестойността) „натрупаните печалби“ се изменя на "неразпределена печалба“.

Параграфи 26, 27, 30 и 40д) се изменят, както следва:

"26 Финансовите отчети на компанията-майка и нейните дъщерни предприятия, използвани за изготвянето на консолидираните финансови отчети, следва да бъдат изготвени към същата отчетна дата. Когато краят на отчетния период на компанията-майка и дъщерното предприятие са различни, дъщерното предприятие изготвя за целите на консолидацията допълнителни финансови отчети към същата дата както този на компанията-майка, освен ако е практически невъзможно това да бъде направено.

27 Когато … финансовите отчети на дъщерното предприятие, използвани за изготвяне на консолидираните финансови отчети, са изготвени към отчетна дата, различна от тази на компанията-майка, следва да бъдат направени корекции за отразяване ефектите от съществени сделки или събития, възникващи между тази дата и датата на финансовите отчети на компанията-майка. Във всеки случай, разликата между края на отчетния период на дъщерното предприятие и този на компанията-майка не следва да надвишава три месеца. Продължителността на отчетните периоди и всяка разлика в края на отчетните периоди следва да бъдат запазени от период в период.

30 Приходът … признат в друг всеобхватен доход в съответствие с МСС 21 Ефекти от промените в
обменните курсове се прекласифицират към консолидирана печалбата или загубата като корекция от прекласификация като печалбата или загубата от освобождаване от дъщерно дружество.

40 Следните оповестявания …

д) краят на отчетния период на финансовите отчети на дъщерното предприятие, когато тези финансови отчети са използвани за изготвяне на консолидирани финансови отчети, и когато те са към отчетна дата или за период, различни от тези на компанията-майка и причината за използване на различна отчетна дата или период; …“

Добавя се следният параграф 43А:

"43А МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя и параграф 30. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия

A21 МСС 28 се изменя, както е описано по-долу.

Параграфи 11, 24, 25, 37д) и 39 се изменят, както следва:

"11 По метода на собствения капитал … Корекции на балансовата стойност може да са необходими и за промени в пропорционалния дял на инвеститора в предприятието, в което се инвестира, възникващи от промени в друг всеобхватен доход на предприятието, в което се инвестира. Подобни промени включват тези, които възникват в резултат от преоценка на имоти, машини и съоръжения и от курсови разлики. Делът на инвеститора в тези промени се признава в друг всеобхватен доход на инвеститора (вж. МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2007 г.)).

24 Най-скорошният … Когато краят на отчетния период на инвеститора се различава от този на асоциираното предприятие, асоциираното предприятие изготвя, за използване от инвеститора, финансови отчети към същата дата както на финансовите отчети на инвеститора, освен ако това е практически невъзможно.

25 Когато … финансовите отчети на асоциираното предприятие, използвани при прилагане на метода на собственкапитал , се изготвят към различна отчетна дата от тази на инвеститора … Във всеки случай разликата между края на отчетния период на асоциираното предприятие и този на инвеститора не трябва да надвишава три месеца. Продължителността на отчетните периоди и всяка разлика в края на отчетните периоди следва да бъдат запазени от период в период.

37 Следните оповестявания …

д) краят на отчетния период на финансовите отчети на асоциирано предприятие, когато тези финансови отчети са използвани при прилагане на метода на собствения капитал, и когато те са към отчетна дата или за период, различни от тези на инвеститора и причината за използване на различна отчетна дата или период;

39 Делът на инвеститора в промените, признати в друг всеобхватен доход от асоциираното предприятие се признават от инвеститора в друг всеобхватен доход.“

Добавя се следният параграф 41А:

"41А МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя и параграфи 11 и 39. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики

А22 МСС 29 се изменя, както е описано по-долу.

В параграф 27 "статии в отчета за доходите“ се изменя на 'статии в отчета за всеобхватния доход“.

В параграф 28 "статии в отчета на доходите“ се изменя на "приходни и разходни статии“.

В параграф 36 "отчетна дата“ се изменя на "край на отчетния период“.

МСС 32 Финансови инструменти: представяне

А23 МСС 32 се изменя, както е описано по-долу.

В параграф 18 "в баланса на предприятието“ се изменя на "в отчета за финансовото състояние на предприятието“.

В параграф 29, последното изречение „в баланса“ се изменя на „в отчета за финансовото състояние“.

В параграф 40 "отчет за доходите“ се изменя на „отчет за всеобхватния доход или отделен отчет за доходите (ако се представя такъв)“ (два пъти).

Добавя се следният параграф 97А:

"97А МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя и параграф 40. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

Насоките за прилагане се изменят, както е описано по-долу.

В параграф НП31 "в баланса“ се изменя на "в отчета за финансовото състояние“.

В параграф НП39 'в баланса на предприятието“ се изменя на "в отчета за финансовото състояние на предприятието“.

МСС 33 Доходи на акция

А24 МСС 33 се изменя, както е описано по-долу.

В параграф 4 "на лицевата страна на отчета за доходите“ се изменя на „в отчета за всеобхватния доход“.

Добавя се следният параграф 4А:

"4А Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет за доходите, както е описано в параграф 81 на МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2007 г.), то представя доходите на акция само в този отделен отчет.“

В параграф 13 "Представяне на финансовите отчети“ се заличава.

Параграф 67 се изменя, както следва: "…двойно представяне може да се постигне в един ред в отчета за всеобхватния доход.“

Добавят се следните параграфи 67A, 68А, 73A и 74A:

"67А Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет за доходите, както е описано в параграф 81 на МСС 1 (както е преработенпрез 2007 г.), в този отделенотчет се представят основните доходи на акция и доходите на акция с намалена стойност, както се изисква в параграфи 66 и 67.

68А Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет за доходите, както е описано в параграф 81 на МСС 1 (както е преработенпрез 2007 г.), в този отделенотчет се представят основните доходи на акция и доходите на акция с намалена стойност, както се изисква в параграфи 68 или в пояснителните приложения.

73А Параграф 73 се прилага също и за предприятие, което оповестява в допълнение към основните доходи и доходите на акция с намалена стойност, суми на акция, като използва отчетен компонент на отделния отчет за доходите (както е описано в параграф 81 на МСС 1 (както е преработенпрез 2007 г.)), различенот този, изискван от настоящия стандарт.

74А МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова добавя следните параграфи 4A, 67A, 68А и 73A. Предприятието трябва да прилага тези изменения зa годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 34 Междинно финансово отчитане

А25 МСС 34 се изменя, както е описано по-долу.

Параграфи 4, 5 и 8 се изменят, както следва:

"4 …

Междинен финансов отчет означава финансов отчет, съдържащ или пълен комплект финансови отчети (както са описани в МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2007 г.)) или комплект съкратени финансови отчети (както са описани в настоящия стандарт) за даденмеждин ен период.

5 МСС 1 (както е преработенпрез 2007 г.) дефинира пълния комплект финансови отчети като включващ следните компоненти:

а) отчет за финансовото състояние към края на периода;

б) отчет за всеобхватния доход за периода;

в) отчет за промените в собствения капитал за периода;

г) отчет за паричните потоци за периода;

д) пояснителни приложения, представляващи обобщение на значителните счетоводни политики и друга пояснителна информация; и

е) отчет за финансовото състояние към началото на най-ранния сравнителен период, когато предприятието прилага счетоводна политика със задна дата или прави преизчисление със задна дата на статии в своите финансови отчети, или когато прекласифицира статии в своите финансови отчети.

8 Междинният финансов отчет следва да включва …

а) съкратен отчет за финансовото състояние;

б) съкратенотчет за всеобхватния доход, представенили като:

i) съкратенедин енотчет ; или

ii) съкратенотделенотчет за доходите и съкратенотчет за всеобхватния доход;

в) съкратен отчет за промените в собствения капитал;

г) съкратенотчет за паричните потоци; и

д) подбрани пояснителни бележки.“

Добавя се следният параграф 8А:

"8А Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет за доходите, както е описано в параграф 81 на МСС 1 (както е преработенпрез 2007 г.), то представя междинна съкратена информация от този отделен отчет.“

Параграф 11 се изменя, както следва:

"11 В отчета, който представя компонентите на печалбата или загубата за междинен период, предприятието следва да представи основните доходи и доходите на акция с намалена стойност за този период.“

Добавя се следният параграф 11А:

"11А Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет за доходите, както е описано в параграф 81 на МСС 1 (както е преработенпрез 2007 г.), в този отделенотчет се представят основните доходи на акция и доходите на акция с намалена стойност.“

Параграф 12 се изменя, както следва:

"12 МСС 1 (както е преработенпрез 2007 г.) дава насоки за структурата на финансовите отчети. …“

Параграф 13 се заличава.

В параграф 16й) „дата на последния годишен баланс“ се изменя на „края на последния годишен отчетен период“.
Параграф 20 се изменя, както следва:

"20 Междинните отчети …

а) … финансова година.

б) отчети за всеобхватния доход за текущия междинен период и с натрупване за текущата финансова година до настоящия момент със сравнителни отчети за всеобхватния доход за съответните сравними междинни периоди (текущ и от началото на годината) на непосредствено предходната финансова година. Както се разрешава в МСС 1 (както е преработенпрез 2007 г.), междинният отчет може да представи за всеки период или единен отчет на всеобхватния доход, или отчет, показващ компонентите на печалбата или загубата (отделенотчет за доходите) и втори отчет, започващ с печалбата или загубата и показващ компонентите на друг всеобхватен доход (отчет за всеобхватния доход).

в) отчет за промените в собствения капитал … предходната финансова година.

г) …“

В параграф 21 „приключващ на междинната отчетна дата“ се изменя на „до края на междинния период“.

В параграф 30б) "в баланса“ се изменя на "в отчета за финансовото състояние“.

В параграф 31 "както към датата на годишното, така и към датата на междинното финансово отчитане“ се изменя на "в края както на годишния, така и на междинния период на финансово отчитане“.

В параграф 32 "към датата на междинно отчитане“ се изменя на 'към края на междинния отчетен период“ и "към датата на годишното отчитане“ се изменя на "към края на годишния отчетен период“.

Добавя се следният параграф 47:

"47 МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова се изменят параграфи 4, 5, 8, 11, 12 и 20, заличава се параграф 13 и се добавят параграфи 8А и 11А. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 36 Обезценка на активи

А26 МСС 36 се изменя, както е описано по-долу.

Параграфи 61 и 120 се изменят, както следва:

"61 Загуба от обезценка на непреоценен актив се признава в печалбата или загубата. Загубата от обезценка на преоценен актив обаче се признава в друг всеобхватен доход дотолкова, доколкото загубата от обезценка не надвишава сумата на преоценъчния резерв на същия актив. Такава загуба от обезценка на преоценен актив намалява преоценъчния резерв за този актив.

120 Обратно възстановената загуба от обезценка на преоценен актив се признава в друг всеобхватен доход и намалява преоценъчния резерв за този актив. Обаче, …“

В параграф 126 и 129 „директно в собствения капитал“ се изменя на „в друг всеобхватендоход “.

Добавя се следният параграф 140А:

"140А МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя и параграфи 61, 120, 126 и

129. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи

А27 МСС 37 се изменя, както е описано по-долу.

В параграф 25 "в баланса“ се изменя на "в отчета за финансовото състояние“.

В параграф 75 "взети от ползвателите“ се изменя на 'направени от ползвателите“.

МСС 38 Нематериални активи

А28 МСС 38 се изменя, както е описано по-долу.

Параграфи 85 и 86 се изменят, както следва:

"85 Когато балансовата сума на един актив се увеличава в резултат на преоценка, увеличението се признава в друг всеобхватендоход и се натрупва в собственкапитал в статията "Резерв от преоценки“. Обаче …

86 Ако на нематериален актив … Намалението обаче се признава в друг всеобхватен доход до степента на съществуващо кредитно салдо в резерва от преоценка по отношение на този актив. Намалението, признато в друг всеобхватендоход , намалява сумата, натрупана в собствен капитал в статията "Резерв от преоценки“.“

В параграф 87 "през отчета за доходите“ се изменя на "през печалбата или загубата“.

В параграф 118д)iii) 'директно в собствения капитал“ се изменя на "в друг всеобхватендоход “.

Добавя се следният параграф 130Б:

"130Б МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя параграфи 85, 86 и 118 д)iii). Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

А29 МСС 39 се изменя, както е описано по-долу.

Препратки към:

— "признати в собствен капитал“ и „признати директно в собствен капитал“ се изменя на "признати в друг всеобхватендоход “.

— "отделна статия в баланса“ се изменя на „отделна статия в отчета за финансовото състояние“.

В последното изречение на параграф 11 'на лицевата страна на финансовите отчети“ се изменя на 'в отчета за финансовото състояние“.

В параграф 12 "към последваща дата на финансово отчитане“ се изменя на "към края на последващ период на финансово отчитане“.

В параграф 14, "в баланса“ се изменя на "в отчета за финансовото състояние“.

Параграфи 54 и 55 се изменят, както следва:

"54 Ако в резултат … Всяка предишна печалбата или загубата от този актив, която е била призната в друг всеобхватендоход в съответствие с параграф 55б), се отчита, както следва:

а) В случай … Ако финансовият актив впоследствие бъде обезценен, всяка печалбата или загубата, която е била призната в друг всеобхватен доход, се прекласифицира от собственкапитал в печалбата или загубата в съответствие с параграф 67.

б) В случай на финансов актив, който няма фиксиран падеж, печалбата или загубата се признава в печалбата или загубата, когато финансовият актив бъде продаден или изваден от употреба по друг начин. Ако финансовият актив впоследствие бъде обезценен, всяка предишна печалбата или загубата, която е била призната в друг всеобхватен доход, се прекласифицира от собственкапитал в печалбата или загубата в съответствие с параграф 67.

55 Печалбата или загубата … се признава, както следва:

а) …

б) Печалбата или загубата от наличен за продажба финансов актив се признава в друг всеобхватен доход, с изключение на загубите от обезценка (вж. параграфи 67—70) и печалбите и загубите от обменните курсове (вж. Приложение А, параграф НП83) до момента на отписване на финансовия актив. В този момент натрупаната печалбата или загубата, призната преди в друг всеобхватен доход, се прекласифицира от собственкапитал в печалбата или загубата като корекция от прекласификация (вж. МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2007 г.)). Обаче, …“

В параграф 68 "изваденот собственкапитал и признат в печалбата или загубата“ се изменя на "прекласифициранот собственкапитал в печалбата или загубата“.

В параграф 95(a), "признат директно в собствен капитал през отчета за промени в собствения капитал (вж. МСС 1)“ се изменя на "признат в друг всеобхватен доход“.

В параграф 97, "прекласифициранв печалбата или загубата“ се изменя на "прекласифициранот собствен капитал в печалбата или загубата като корекция от прекласификация (вж. МСС 1 (както е преработенпрез 2007 г))“.

Параграфи 98 и 100 се изменят, както следва:

"98 Ако хедж …

а) Прекласифицира свързаните печалби или загуби, които са били признати в друг всеобхватен доход в съответствие с параграф 95 в печалбата или загубата като корекция от прекласификация (вж. МСС 1 (преработен 2007 г.)) в същия период или периоди, през който придобитият актив или поетият пасив оказват влияние върху печалбата или загубата (като например в периодите, когато са признати амортизационен разход или себестойност на продажбите. Ако обаче предприятието очаква, че цялата или част от печалбата, призната в друг всеобхватен доход, няма да бъде възстановена в един или повече бъдещи периоди, то прекласифицира от собственкапитал към печалбата или загубата като корекция от прекласификация сумата, която не се очаква да бъзе възстановена.

б) Изважда свързаните печалби и загуби, които са били признати в друг всеобхватен доход в съответствие с параграф 95 …

100 При хеджиране на парични потоци, с изключение на регулираните от параграфи 97 и 98 случаи, сумите, които са били признати в друг всеобхватен доход, се прекласифицират от собственкапитал в печалбата или загубата като корекция от прекласификация (вж. МСС 1 (преработен 2007 г.)) в същия период или периоди, през който хеджираната прогнозна сделка оказва влияние на печалбата или загубата (например, когато се осъществява прогнозната продажба.“

В параграф 101 "остава призната директно в собствения капитал“ се изменя на 'е била призната в друг всеобхватен доход“, "остава отделно призната в собствения капитал“ се изменя на "остава отделно в собствения капитал“ и "се признава в печалбата или загубата“ се изменя на "се прекласифицира от собственкапитал в печалбата или загубата като корекция от прекласификация“.

Параграф 102 се изменя, както следва:

"102 Хеджиране на нетна инвестиция …

а) частта от печалбата или загубата от хеджиращия инструмент, която се определя като ефективно хеджиране (вж. параграф 88) се признава в друг всеобхватен доход; и

б) неефективната част се признава в печалбата или загубата.

Печалбата или загубата от хеджиращия инструмент, свързана с ефективната част на хеджирането, която е била призната в друг всеобхватен доход, се прекласифицира от собственкапитал в печалбата или загубата като корекция от прекласификация (ж. МСС 1 (преработен 2007 г.)) при освобождаване от чуждестранна дейност.“

Добавя се следният параграф 103В:

"103В МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова се изменят параграфи 26, 27, 34, 54, 55, 57, 67, 68, 95a), 97, 98, 100, 102, 105, 108, НП4Г, НП4Ег)i), НП56, НП67, НП83 и НП99Б. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

Параграфи 105 и 108 се изменят, както следва:

"105 Когато … За всички тези финансови активи предприятието признава всички кумулативни промени в справедливата стойност в отделен компонент на собствения капитал до последващо отписване или обезценка, когато предприятието прекласифицира тази кумулативна печалбата или загубата от собствен капитал в печалбата или загубата като корекция от обезценка (вж. МСС 1 (преработен 2007 г.)). Предприятието …

108 Предприятието не коригира балансовата стойност на нефинансови активи и нефинансови пасиви, за да изключи печалбите и загубите, свързани с хеджирането на парични потоци, които са включени в балансовата стойност преди началото на финансовата година, в която е приложен за първи път настоящият стандарт. В началото на финансовия период, в който за първи път е приложен настоящият стандарт, всички суми, признати извън печалбата или загубата (в друг всеобхватендоход или директно в собственкапитал ) за хеджиране на неотменим ангажимент, което по настоящия стандарт се отчита като хеджиране на справедлива стойност, се прекласифицират като актив или пасив, с изключение на хеджиране на валутен риск, което продължава да се третира като хеджиране на паричен поток.“

Приложение А Насоки за прилагане се изменят, както е описано по-долу.

В параграф НП4Дг)i) "промените, отчетени в собствения капитал“ се изменя на "промените, признати в друг всеобхватендоход “.

В параграф НП25 "всяка последваща дата на баланса“ се изменя на "края на всеки последващ отчетен период“.

В параграф НП51а), "в баланса“ се изменя на "в отчета за финансовото състояние“.

В параграф НП67 "Следващата дата на финансово отчитане“ се изменя на 'Краят на отчетния период“.

Параграф НП99Б се изменя, както следва:

"НП99Б Ако хеджиране на прогнозна вътрешно-групова сделка отговаря на условията за счетоводно отчитане на хеджиране, всяка печалбата или загубата, която е призната в друг всеобхватен доход в съответствие с параграф 95а) се прекласифицира от собственкапитал към печалбата или загубата като корекция от прекласификация в същия период или периоди, през който валутният риск на хеджираната сделка оказва влияние върху консолидираната печалбата или загубата.“

В параграф НП129 "в баланса“ се изменя на "в отчета за финансовото състояние“.

МСС 40 Инвестиционни имоти

A30 В МСС 40 параграф 62 се изменя както следва:

"62 До датата … С други думи:

а) всяко произтичащо намаление на балансовата стойност на имота се признава в печалбата или загубата. До степента, до която обаче една сума е включена в преоценъчния резерв за този имот, намалението се признава в друг всеобхватен доход и намалява преоценъчния резерв в рамките на собствения капитал.

б) всяко произтичащо увеличение на балансовата сума се третира, както следва:

i) …

ii) всяка остатъчна част от увеличението се признава в друг всеобхватен доход и увеличава преоценъчния резерв в рамките на собствения капитал. При последващо …“
Добавя се следният параграф 85A:

"85А МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя и параграф 62. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага  МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 41 Земеделие

A31 В параграф 24а) на МСС 41 "дата на баланса“ се изменя на "края на отчетния период“.

КРМСФО 1 Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения

A32 КРМСФО 1 се изменя, както е описано по-долу.

В раздел "Препратки“ "МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2003 г.)“ се изменя на "МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2007 г.)“

Параграф 6 се изменя, както следва:

"6 Ако съответният актив се оценява, като се използва методът на преоценка:

а) Промени в задължението … така че:

i) намаление на задължението трябва (съгласно параграф б)) да се признае в друг всеобхватен доход и да увеличи преоценъчния излишък в рамките на собствения капитал, …;

ii) увеличение на задължението се признава в печалбата или загубата, освенкогато се признае в друг всеобхватен доход и намали преоценъчния излишък в рамките на собствения капитал …

б) …

в) промяна … Всяка такава преоценка трябва да се взема предвид при определяне на сумите, които да се признаят в печалбата или загубата или друг всеобхватен доход съгласно а). Ако е необходима преоценка, всички активи от тази група трябва да се преоценят.

г) МСС 1 изисква оповестяване в отчета за всеобхватния доход на всеки компонент на друг всеобхватен доход или разход. За да се спази това изискване промяната в преоценъчния излишък, възникваща от промяна в задължението, се идентифицира отделно и се оповестява като такава.“

Добавя се следният параграф 9A:

"9А МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя и параграф 6. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

КРМСФО 7 Прилагане на подхода за преизчисление на финансовите отчети съгласно МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфалционни икономики

A33 КРМСФО 7 се изменя, както е описано по-долу.

В параграф 3 'заключителната дата на баланса за отчетния период“ се изменя на "края на отчетния период“.

В параграф 4 "заключителната дата на баланса“ се изменя на "края на отчетния период“ и "заключителната дата на баланса за този период“ се изменя на "края на отчетния период“.

КРМСФО 10 Междинно финансово отчитане и обезценка

A34 КРМСФО 10 се изменя, както е описано по-долу.

В параграф 1 "всяка отчетна дата“ се изменя на „края на всеки отчетен период“, "всяка дата на баланса“ се изменя на "края на всеки отчетен период“ и "последваща отчетна дата или дата на баланс“ се изменя на "края на последващ отчетенпериод “.

В параграф 7 "всяка последваща дата на баланса“ се изменя на „края на всеки последващ отчетен период“.

КРМСФО 14 МСС 19 — Ограничението на актив с дефиниран доход, минимални изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие

А34А КРМСФО 14 се изменя, както е описано по-долу.

В параграф 10 "нетен балансов актив или пасив“ се изменя на „нетен актив или пасив, признат в отчета за финансовото състояние“.

В параграф 26(б) "отчетът за признатите приходи и разходи“ се изменя на „друг всеобхватендоход “.
Добавя се следният параграф 27A:

"27А МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя и параграф 26. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

ПКР-7 Въвеждане на еврото

A35 ПКР-7 се изменя, както е описано по-долу.

В раздел "Препратки“ се добавя "МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2007 г.)“.

Параграф 4б) се изменя, както следва:

"4 В частност това означава, че:

а) …

б) кумулативните курсови разлики, свързани с преизчислението на финансовите отчети за чуждестранни дейности, признати в друг всеобхватен доход, трябва да се натрупват в собствен капитал и да се прекласифицират от собствен капитал в печалбата или загубата само при освобождаване от нетната инвестиция в чуждестранната дейност; и …“

Под заглавието „Дата на влизане в сила“ се добавя нов параграф след „МСС 8“, както следва:

"МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя и параграф 4. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

ПКР 10 Правителствена помощ — без специална връзка с оперативната дейност

A36 В ПКР-10 в параграф 3 "собственкапитал “ се изменя на "акционерни участия“.

ПКР-13 Съвместно контролирани предприятия - непарични вноски от контролиращите съдружници

A37 В ПКР-13 в параграф 3а) "отчет за доходите“ се изменя на „печалбата или загубата“.

ПКР-15 Оперативен лизинг - стимули

A38 В ПКР-15 в раздел "Препратки“ "МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2003 г.)“ се изменя на "МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2007 г.)“

ПКР-25 Данъци върху дохода — промени в данъчния статус на едно предприятие или неговите акционери

A39 ПКР-25 се изменя, както е описано по-долу.

В раздел "Препратки“ се добавя "МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2007 г.)“.

Параграф 4 се изменя, както следва:

"4 Промяната в данъчния статус на едно предприятие или неговите акционери не поражда увеличения или намаления на сумите, признати извън печалбата или загубата. Текущите и отсрочените данъчни последици от промяна в данъчния статус трябва да се включат в печалбата или загубата за периода, освенако тези последици се отнасят до сделки и събития, които водят, през същия или друг период, до директно кредитиране или дебитиране на признатата сума от капитала или до сучи, признати в друг всеобхватен доход. Тези данъчни последици, свързани с промени в признатата сума на капитала, през същия или през друг период (които не са включени в печалбата или загубата) трябва да се дебитират или кредитират директно в капитала. Тези данъчни последици, които са свързани със суми, признати в друг всеобхватен доход, трябва да се признаят в друг всеобхватендоход .“

Под заглавието "Дата на влизане в сила“ се добавя нов параграф след "МСС 8“, както следва:

"МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя и параграф 4. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

ПКР-29 Оповестяване — споразумения за концесионна услуга

A40 В ПКР-29 в раздел "Препратки“ "МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2003 г.)“ се изменя на "МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2007 г.)“

ПКР-32 Нематериални активи — разходи за интернет страници

A41 ПКР-32 се изменя, както е описано по-долу.

В раздел "Препратки“ "МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2003 г.)“ се изменя на
"МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработенпрез 2007 г.)“

Параграф 5 се изменя, както следва:

"5 Това Разяснение … В допълнение, когато предприятието извършва разходи във връзка с доставчика на интернет услуги, който осъществява хостинга на страницата в Интернет на предприятието, разходите се признават като разход според предписанията на МСС 1.88 и Общите положения, при получаването на услугите.“

Под заглавието „Дата на влизане в сила“ се добавя втори параграф, както следва:

"МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освентова , той изменя и параграф 5. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за единпо -ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период. “

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР