Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > МСФО

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

МСФО 6 - Проучване и оценка на минерални ресурси

09 Jan 2009 15:30ч, видяна 6221 пъти
реклама
ЦЕЛ

1. Целта на настоящия МСФО е да се конкретизира финансовото отчитане на проучването и оценката на минералните ресурси.

2. В частност, МСФО изисква:

а) ограничени подобрения в съществуващата счетоводна практика относно разходите за проучване и оценка;

б) предприятията, признаващи активи по проучване и оценка, да преценяват тези активи за наличие на обезценка в съответствие с настоящия МСФО и да измерват всяка обезценка в съответствие с МСФО 36 Обезценка на активи;

в) оповестявания, които установяват и обясняват сумите във финансовите отчети на предприятието, възникващи от проучване и оценка на минерални ресурси и помагат на потребителите на тези финансови отчети да разберат размера, разположението във времето и сигурността на бъдещите парични потоци от всички признати активи по проучването и оценката.

ОБХВАТ


3. Предприятието прилага настоящия МСФО към направените разходи за проучване и оценка.

4. В настоящия МСФО не се разглеждат други аспекти на отчитането на предприятията, ангажирани с проучване и оценка на минерални ресурси.

5. Предприятието не прилага настоящия МСФО към разходи, които прави:

а) преди проучването и оценката на минералните ресурси като например разходите, направени преди предприятието да е получило юридическите права за проучване на специфична област;

б) след като стане възможно да бъдат доказани техническата изпълнимост и търговската приложимост на минералния ресурс.

ПРИЗНАВАНЕ НА АКТИВИ ПО ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА

Временно освобождаване от МСС 8, параграфи 11 и 12

6. При разработването на счетоводната политика, предприятието, признаващо активи по проучване и оценка, прилага параграф 10 от МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.

7. В параграфи 11 и 12 от МСС 8 се конкретизират източниците на задължителни изисквания и насоки, които ръководният екип отчита при разработването на счетоводната политика по отношение на даден обект, ако за този обект не е приложим определен МСФО. Настоящият МСФО освобождава предприятието от прилагането на тези параграфи в счетоводната политика за признаване и оценяване на активи по проучване и оценка като се отчитат параграфи 9 и 10 по-долу.

ОЦЕНЯВАНЕ НА АКТИВИ ПО ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА

Оценяване при признаване

8. Активите по проучване и оценка се измерват по себестойност.

Елементи на цената на придобиване на активи по проучване и оценка

9. Предприятието определя политика като конкретизира кои разходи се признават като активи по проучване и оценка и прилага последователно тази политика. При определянето ѝ предприятието отчита степента, до която разходът може да бъде свързан с откриването на конкретни минерални ресурси. Следват примери на разходи, които могат да бъдат включени в началната оценка на активите по проучване и оценка (списъкът не е изчерпателен):

а) придобиване на права за проучвания;

б) топографски, геологически, геохимически и геофизични изследвания;

в) проучвателни сондажи;

г) изкопни работи;

д) вземане на проби за анализ; и

е) дейности, свързани с оценяване техническата изпълнимост и търговската приложимост на добиването на минерален ресурс.

10. Разходи, свързани с разработването на минерални ресурси, не се признават като активи по проучване и оценка. Общите положения и МСС 38 Нематериални активи дават насоки за признаването на активи, възникващи от разработването.

11. В съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи предприятието признава всички задължения за отстраняване и възстановяване, възникнали в определен период, като следствие на предприето проучване и оценка на минерални ресурси.

Оценяване след признаване

12. След признаване предприятието прилага към активите по проучване и оценка модела на цената на придобиване или модела на преоценена стойност. Ако се прилага моделът на преоценена стойност (или описаният в МСС 16  Имоти, машини и съоръжения, или в МСС 38), това се прави в съответствие с класификацията на активите (вж. параграф 15).

Промени в счетоводната политика

13. Всяко предприятие може да променя своята счетоводна политика, свързана с разходите по проучване и оценка, ако промяната прави финансовите отчети по-подходящи за нуждите при вземането на икономически решения и не по-малко достоверни или по-достоверни, но не по-малко подходящи за тези нужди. Предприятието преценява доколко финансовите отчети са подходящи и надеждни като използва критериите в МСС 8.

14. За да оправдае своята счетоводна политика по отношение на разходите по проучване и оценка, предприятието следва да покаже, че промяната доближава финансовите отчети до критериите в МСС 8, без да е необходимо с промяната да се постига пълно съответствие с тези критерии.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Класификация на активи по проучване и оценка

15. Предприятието класифицира активите по проучване и оценка като материални или нематериални в зависимост от техния характер и прилага последователно тази класификация.

16. Някои активи по проучване и оценка се третират като нематериални (например правата за сондиране), докато други са материални (например моторни превозни средства и сондажно оборудване). До степента, в която материалните активи се използват при разработването на нематериални активи, сумата, отразяваща тази употреба, е част от цената на придобиване на нематериалния актив. Използването на материален актив за разработването на нематериален актив обаче не превръща материалния актив в нематериален.

Прекласификация на активи по проучване и оценка

17. Даден актив по проучване и оценка не продължава да се класифицира като такъв, когато стане възможно да бъде доказана техническата изпълнимост и търговската приложимост на добиването на минерален ресурс. Активите по проучване и оценка се преценяват за наличие на обезценка и всяка загуба от обезценката се признава преди прекласифицирането.

ОБЕЗЦЕНКА

Признаване и оценяване

18. Активите по проучване и оценка се преценяват за наличие на обезценка, когато факти и обстоятелства подсказват, че балансовата стойност на актив по проучване и оценка може да надвишава неговата възстановима стойност. Когато факти и обстоятелства подсказват, че балансовата стойност надвишава възстановимата стойност, предприятието оценява, представя и оповестява всяка загуба от обезценка в съответствие с МСС 36, с изключение на указаното в параграф 21 по-долу.

19. Единствено за целите на активите по проучване и оценка се прилага по-скоро параграф 20 от настоящия МСФО, отколкото параграфи 8—17 от МСС 36 при идентифицирането на актив по проучване и оценка, който може да бъде обезценен. В параграф 20 е използван терминът „активи“, но се прилага еднакво към отделни активи по проучване и оценка или единица, генерираща парични потоци.

20. Един или повече от следните факти и обстоятелства показват, че предприятието трябва да провери активите по проучване и оценка за обезценка (списъкът не е изчерпателен):

а) периодът, за който предприятието има правото да извършва проучвания в конкретната област, е изтекъл през отчетния период или ще изтече в близко бъдеще и не се очаква да бъде подновен;

б) нито е бюджетиран, нито планиран значителен разход за по-нататъшно проучване и изследване на минерални ресурси в конкретната област;

в) проучването и оценката на минерални ресурси в конкретната област не са довели до откриване на количества минерални ресурси с възможности за търговска реализация и предприятието решава да прекрати тези дейности в конкретната област;

г) съществуват достатъчно данни, посочващи, че въпреки че разработването на конкретната област вероятно ще продължи, не съществува вероятност балансовата стойност на актива по проучване и оценка да бъде изцяло възстановена чрез успешната разработка или чрез продажба.

Във всички такива или подобни случаи предприятието извършва тест за обезценка в съответствие с МСС 36. Всяка загуба от обезценка се признава като разход в съответствие с МСС 36. Конкретизиране на степента, в която активите по проучване и оценка се разглеждат за обезценка

21. Предприятието определя счетоводна политика за разпределяне на активи по проучване и оценка към единици, генериращи парични потоци, или групи от такива единици с цел преценяване на тези активи за наличие на обезценка. Всяка единица, генерираща парични потоци, и група от такива единици, към които е разпределен актив по проучване и оценка, не е по-голяма от сегмент, базиран на първичния или вторичен отчетен формат на предприятието в съответствие с МСФО 8 Оперативни сегменти.

22. Нивото, установено от предприятието за целите на изследването на активи по проучване и оценка, може да съдържа една или повече единици, генериращи парични потоци.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

23. Предприятието оповестява информация, която установява и обяснява сумите, признати в неговите финансови отчети, които са възникнали от проучването и оценката на минерални ресурси.

24. За да отговаря на параграф 23, предприятието оповестява:

а) своята счетоводна политика за разходите по проучване и оценка, включваща признаването на активи по проучване и оценка;

б) сумите на активите, пасивите, приходите и разходите, както и оперативните и инвестиционни парични потоци, възникнали от проучване и оценка на минерални ресурси.

25. Предприятието разглежда активите по проучване и оценка като отделена група от активи и оповестяванията, изисквани съгласно МСС 16 или МСС 38, се правят в зависимост от това как са класифицирани активите.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

26. Предприятието прилага настоящия МСФО за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако предприятието прилага настоящия МСФО за период, започващ преди 1 януари 2006 г., то оповестява този факт.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

27. Ако прилагането на определено изискване на параграф 18 е практически неприложимо за сравнителната информация, свързана с годишните периоди, започващи преди 1 януари 2006 г., предприятието оповестява този факт. В МСС 8 се дава обяснение на термина „практически неприложим“.

Допълнение A

Определения на термините

Настоящото допълнение представлява неразделна част от МСФО.

Активи по проучване и оценка
- Разходите по проучване и оценка, признати като активи в съответствие със счетоводната политика на предприятието.

Разходи по проучване и оценка
- Разходите, извършени от предприятието във връзка с проучването и оценката на минерални ресурси преди да стане възможно да бъде доказана техническата изпълнимост и търговската приложимост на добиването на минерални ресурси.

Проучване и оценка на минерални ресурси
- Търсенето на минерални ресурси, включително минерали, нефт, природен газ и сходни невъзстановяеми ресурси, след като предприятието е получило юридическите права да извършва проучвания в конкретна област, както и определянето на техническата изпълнимост и търговската приложимост на добиването на минерални ресурси.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР