Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > МСФО > МСФО

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

МСФО 1 - Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

09 Jan 2009 17:56ч, видяна 20663 пъти
реклама

ЦЕЛ

1. Целта на настоящия Международен стандарт за финансовo отчитане (МСФО) е първите финансови отчети на предприятието по МСФО, както и неговите междинни финансови отчети за част от периода, обхванат от тези финансови отчети, да съдържат висококачествена информация, която:

а) е ясна за ползвателите и съпоставима за всички представени периоди;

б) дава подходяща начална точка за счетоводно отчитане по МСФО; и

в) може да се създаде при разходи, които не надхвърлят ползите за ползвателите.

ОБХВАТ

2. Предприятието прилага настоящия МСФО:

а) в първите си финансови отчети по МСФО; и

б) във всеки междинен финансов отчет, ако съставя такъв, който то представя съгласно МСС 34 Междинно
финансово отчитане за част от периода, обхванат от първите му финансови отчети по МСФО.

3. Първите финансови отчети на предприятието по МСФО са първите годишни финансови отчети, в които
предприятието прилага МСФО, като изрично и безусловно заявява в тези финансови отчети, че спазва МСФО.
Финансовите отчети в съответствие с МСФО са първите финансови отчети на предприятието по МСФО, ако например предприятието:

а) е представило последните си финансови отчети за предходния период:

i) съгласно национални изисквания, които не са в съответствие с МСФО във всички отношения;

ii) в съответствие с МСФО във всички отношения, но без финансовите отчети да са съдържали изрично и
безусловно заявление, че са спазени МСФО;

iii) в които се съдържа изрично заявление за съответствие с някои, но не с всички, МСФО;

iv) съгласно национални изисквания, които не са в съответствие с МСФО, като е използвало някои отделни
МСФО, за да отчете позиции, за които не е имало национални изисквания; или

v) съгласно национални изисквания, с равняване на някои стойности със стойностите, определени съгласно
МСФО;

б) е изготвяло финансови отчети съгласно МСФО само за вътрешно ползване, без те да са предоставяни на
собствениците на предприятието или на други външни ползватели;

в) е изготвяло пакет от отчети съгласно МСФО с цел консолидация, без да изготви пълния набор от финансови
отчети съгласно определението, дадено в МСС 1 Представяне на финансови отчети; или

г) не е представяло финансови отчети за предходни периоди.

4. Настоящият МСФО се прилага, когато предприятието въвежда МСФО за пръв път. Той не се прилага, когато например предприятието:

а) престане да представя финансови отчети съгласно националните изисквания, след като преди това е представяло както тях, така и друг набор от финансови отчети, съдържащи изрично и безусловно заявление за съответствие с МСФО;

б) е представило финансови отчети през предходната година съгласно национални изисквания и тези финансови отчети са съдържали изрично и безусловно заявление за съответствие с МСФО; или

в) е представило финансови отчети през предходната година, които са съдържали изрично и безусловно заявление за съответствие с МСФО дори ако одиторите са изразили резерви относно тези финансови отчети в одиторския си доклад.

5. Настоящият МСФО не се прилага по отношение на промени в счетоводната политика, направени от предприятие, което вече прилага МСФО. Тези промени са обект на:

а) изискванията относно изменения в счетоводната политика, представени в МСС 8 Счетоводна политика,
промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки; и

б) конкретни преходни изисквания в други МСФО.

ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

Встъпителен баланс по МСФО

6. Предприятието изготвя встъпителен баланс по МСФО на датата на преминаване към МСФО. Това е началната точка за счетоводната му отчетност по МСФО. Не е необходимо предприятието да представя своя встъпителен баланс по МСФО в първите си финансови отчети по МСФО.

Счетоводна политика

7. Предприятието използва една и съща счетоводна политика в своя встъпителен баланс по МСФО и за всички периоди, представени в първите му финансови отчети по МСФО. Тази счетоводна политика трябва да бъде в съответствие с всеки МСФО, който е влязъл в сила към отчетната дата за първите му финансови отчети по МСФО, освен в случаите, посочени в параграфи 13—34Б, 36А—36Б и 37.

8. Предприятието не може да прилага различни редакции на МСФО, които са били в сила към по-ранни дати.
Предприятието може да прилага нов МСФО, който все още не е задължителен, ако той допуска ранно прилагане.

Пример: Последователно прилагане на най-новата редакция на МСФО

Изходни условия

Първите финансови отчети по МСФО на предприятие А са с отчетна дата 31 декември 2005 г. Предприятие
A решава в тези финансови отчети да представи сравнителна информация само за една година (параграф 36).
Следователно неговата дата на преминаване към МСФО е началото на работното му време на 1 януари
2004 г. (или което е същото — краят на работното време на 31 декември 2003 г.). Предприятие A е
представяло финансови отчети съгласно своите досегашни общоприети счетоводни принципи ежегодно
до 31 декември всяка година до и включително за 31 декември 2004 г.

Прилагане на изискванията

Предприятие A е длъжно да приложи МСФО, които са в сила за периодите, приключващи на 31 декември
2005 г.:

а) при изготвянето на своя встъпителен баланс по МСФО към 1 януари 2004 г.; и

б) при изготвянето и представянето на своя баланс за 31 декември 2005 г. (включително сравнителните
стойности за 2004 г.), отчета си за доходите, отчета си за промените в собствения капитал и отчета си
за паричния поток към 31 декември 2005 г. (включително сравнителните стойности за 2004 г.) и
оповестяванията (включително сравнителната информация за 2004 г.).

Ако има нов МСФО, който все още не е задължителен, но допуска ранно прилагане, предприятие A може —
но не е задължено — да приложи този МСФО в своите първи финансови отчети по МСФО.

9. Преходните разпоредби, предвидени в други МСФО, се отнасят до промените в счетоводната политика, направени от предприятие, което вече използва МСФО; те не важат за преминаването към МСФО на прилагащото за първи път предприятие с изключение на предвиденото в параграфи 25Г, 34А и 34Б.

10. С изключение на описаното в параграфи 13—34Б и 36А—36В, в своя встъпителен баланс по МСФО предприятието трябва:

а) да признае всички активи и пасиви, чието признаване се изисква от МСФО;

б) да не признава като активи или пасиви позиции, ако МСФО не позволяват признаването им като такива;

в) да прекласифицира позиции, които е признавало съгласно досегашни общоприети счетоводни принципи като
един вид актив, пасив или съставна част на капитала, но които представляват друг вид актив, пасив или съставна част от капитала съгласно МСФО; и

г) да прилага МСФО при оценяването на всички признати активи и пасиви.

11. Счетоводната политика, която предприятието използва в своя встъпителен баланс по МСФО, може да се различава от използваната към същата дата политика при прилагането на досегашните му общоприети счетоводни принципи. Налагащите се в резултат на това корекции възникват по отношение на събития и операции преди датата на преминаване към МСФО. Ето защо предприятието признава тези корекции пряко в неразпределената печалба (или, ако е подходящо, в друга категория на капитала) на датата на преминаване към МСФО.

12. Настоящият МСФО определя две категории изключения от принципа, според който встъпителният баланс по МСФО на предприятието трябва да съответства на всеки МСФО:

а) параграфи 13—25Ж и 36А—36В допускат изключения от някои изисквания на други МСФО.

б) параграфи 26—34Б забраняват ретроспективното прилагане на някои аспекти на други МСФО.

Освобождавания от изискванията на други МСФО

13. Предприятието може да избере да използва едно или повече от следните освобождавания от изискванията:

а) бизнес комбинации (параграф 15);

б) справедлива стойност или преоценка като приета стойност (параграфи 16—19);

в) доходи на наети лица (параграфи 20 и 20А);

г) кумулативни разлики от превалутиране (параграфи 21 и 22);

д) съставни финансови инструменти (параграф 23);

е) активи и пасиви на дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия (параграфи 24 и 25);

ж) определяне на признати в предишни отчети финансови инструменти (параграф 25А);

з) сделки с плащане на базата на акции (параграфи 25Б и 25В);

и) застрахователни договори (параграф 25Г);

й) задължения по извеждане от употреба, включени в себестойността на имоти, машини и съоръжения
(параграф 25Д);

к) лизинг (параграф 25Е); и

л) оценяване по справедлива стойност на финансови активи или финансови пасиви при първоначално признаване (параграф 25Ж).

Предприятието не може да прилага тези изключения по аналогия към други позиции.

14. Някои от изключенията по-долу се отнасят до справедливата стойност. МСФО 3 Бизнес комбинации обяснява как да се определят справедливите стойности на разграничими активи и пасиви, придобити в бизнес комбинация. Предприятието прилага тези пояснения при определяне на справедливите стойности съгласно настоящия МСФО, освен когато в друг МСФО се съдържат по-конкретни насоки относно определянето на справедливите стойности на въпросния актив или пасив. Тези справедливи стойности трябва да отразяват условията, съществували на датата, към която са определени.

Бизнес комбинации

15. Предприятието прилага изискванията в допълнение Б по отношение на бизнес комбинации, които то е признало преди датата на преминаване към МСФО.

Справедлива стойност или преоценка като приета стойност

16. Предприятието може да избере да оценява дадена позиция от статията „Имоти, машини и съоръжения“ на датата на преминаване към МСФО по справедлива стойност и да използва справедливата стойност като приета стойност към тази дата.

17. Прилагащото за първи път предприятие може да избере да използва преоценка на позиция от статията „Имоти, машини и съоръжения“ съгласно досегашните общоприети счетоводни принципи на или преди датата на преминаване към МСФО като приета стойност на датата на преоценката, ако на датата на нейното извършване преоценката е съпоставима в широк смисъл:

а) със справедливата стойност; или

б) със себестойността или амортизираната стойност съгласно МСФО, коригирана така че да отразява например
измененията в общ или специфичен ценови индекс.

18. Възможността за избор съгласно параграфи 16 и 17 съществува и по отношение на:

а) инвестиционните имоти, ако предприятието избере да използва модела на себестойността в съответствие с
МСС 40 Инвестиционни имоти; и

б) нематериалните активи, които отговарят на:

i) критериите за признаване, определени в МСС 38 Нематериални активи (включително надеждно
определяне на първоначалната себестойност); и

ii) критериите, определени в МСС 38 относно преоценката (включително наличието на активен пазар).
Предприятието не може да използва тези възможности за избор при други активи или пасиви.

19. Прилагащото за първи път предприятие може да е установило приета стойност съгласно досегашни общоприети счетоводни принципи на някои или на всички свои активи и пасиви, оценявайки ги по тяхната справедлива стойност на дадена конкретна дата поради възникването на събитие от рода на приватизация или първично публично предлагане. То може да използва този род оценки на справедливата стойност поради определено събитие като приета стойност за целите на МСФО на датата на въпросното оценяване.

Доходи на наети лица

20. Съгласно МСС 19 Доходи на наети лица предприятието може да избере да използва „коридорен“ подход, при който някои актюерски печалби и загуби остават непризнати. Ретроспективното прилагане на този подход изисква предприятието да раздели кумулативните актюерски печалби и загуби от началото на осигурителната схема до датата на преминаване към МСФО на призната част и непризната част. Прилагащото за първи път предприятие обаче може да избере да признае всички кумулативни актюерски печалби и загуби към датата на преминаване към МСФО дори ако използва „коридорния“ подход при по-късни актюерски печалби и загуби. Ако прилагащото за първи път предприятие използва тази възможност за избор, изборът му се прилага спрямо всички негови осигурителни схеми.

20A. Предприятието може да оповести сумите, които се изискват по параграф 120А, буква п) от МСС 19 така, както сумите са определени за всеки отчетен период перспективно, считано от датата на преминаването към МСФО.

Кумулативни разлики от превалутиране

21. МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове изисква предприятието:

а) да класифицира някои разлики от превалутирането като отделна съставна част на собствения капитал; и

б) при прекратяване на дейност в чужбина да прехвърли кумулативната разлика от превалутирането, отнасяща се към тази дейност в чужбина (включително ако това е приложимо, печалбите и загубите от съответните
хеджиращи инструменти), в отчета за доходите като част от печалбата или загубата при прекратяването на тази
дейност.

22. Прилагащото за първи път предприятие не е длъжно обаче да спазва тези изисквания спрямо кумулативни разлики от превалутиране, съществували към датата на преминаване към МСФО. Ако прилагащото за първи път предприятие използва това изключение от изискванията:

а) кумулативните разлики от превалутиране за всички дейности в чужбина се считат за равни на нула на датата на преминаване към МСФО; и

б) в печалбата или загубата от последващо прекратяване на дейност в чужбина не се включват разлики от
превалутиране, възникнали преди датата на преминаване към МСФО и се включват по-късните разлики от
превалутиране.

Съставни финансови инструменти

23. МСС 32 Финансови инструменти: представяне изисква предприятието да раздели всеки съставен финансов инструмент при възникването му на отделни компоненти — на пасива и на собствения капитал. Ако компонентът на пасива е вече уреден, при прилагането на МСС 32 с обратна сила се изисква да се отделят две части собствен капитал. Първата част се намира в неразпределената печалба и представлява кумулативната лихва, натрупана по съставната част на пасива. Другата част представлява първоначалния компонент собствен капитал. Но съгласно този МСФО, прилагащото за първи път предприятие не е длъжно да отделя тези две части, ако компонентът на пасива вече е уреден към датата на преминаване към МСФО.

Активи и пасиви на дъщерни предприятия, асоциирани предприятия и съвместни предприятия

24. Ако дъщерно предприятие започне да прилага за първи път МСФО по-късно от предприятието майка, то трябва да оценява в своите отделни финансови отчети активите и пасивите си или:

а) по балансовите стойности, които биха били включени в консолидираните финансови отчети на предприятието
майка, на базата на датата на преминаването към МСФО на предприятието майка, ако не са извършени никакви
корекции за целите на процедурите на консолидация и заради ефектите на бизнес комбинацията, при която
предприятието майка е придобило дъщерното; или

б) по балансовите стойности, които се изискват от останалата част на настоящия МСФО, на базата на датата на
преминаване към МСФО на дъщерното предприятие. Тези балансови стойности могат да се различават от
описаните в буква a):

i) когато освобождаване от изискванията на настоящия МСФО води до оценки, които зависят от датата на
преминаване към МСФО.

ii) когато счетоводната политика, използвана във финансовите отчети на дъщерното предприятие, се различава от използваната в консолидираните финансови отчети. Например дъщерното предприятие може да използва като своя счетоводна политика себестойностния модел, изложен в МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, докато групата може да използва преоценъчния модел.

Подобна възможност за избор съществува за асоциирано или съвместно предприятие, което започва да прилага за първи път МСФО по-късно от предприятие, имащо значително влияние или съвместен контрол над него.

25. Но ако предприятието започне да прилага за първи път МСФО по-късно от свое дъщерно предприятие (или
асоциирано или съвместно предприятие), в своите консолидирани финансови отчети това предприятие е длъжно да оценява активите и пасивите на дъщерното (или асоциирано или съвместно предприятие) по същите балансови стойности, както в отделните финансови отчети на дъщерното предприятие (или асоциирано или съвместно предприятие), след извършването на корекции за целите на консолидацията и корекции за осчетоводяването на капитала и на ефектите на бизнес комбинацията, при която предприятието майка е придобило дъщерното. По същия начин, ако предприятие майка стане прилагащо за първи път предприятие за целите на своите отделни финансови отчети по-рано или по-късно, отколкото за целите на своите консолидирани финансови отчети, то е длъжно да оценява активите и пасивите си по същите стойности и в двата вида финансови отчети, с изключение на корекциите за целите на консолидацията.

Определяне на признати в предишни отчети финансови инструменти

25А. МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване позволява един финансов актив да бъде определен при първоначалното му признаване като такъв на разположение за продажба или един финансов инструмент (при условие че отговаря на определени критерии) да бъде определен като финансов актив или финансов пасив по справедлива стойност през печалбата или загубата. Въпреки това изискване се прилагат изключения при следните обстоятелства:

а) предприятието има право да определи финансовия актив като такъв на разположение за продажба към датата на преминаване към МСФО.

б) предприятие, което представя своите първи финансови отчети по МСФО за годишен период, започващ на или след 1 септември 2006 г. — такова предприятие има право да определи към датата на преминаване към МСФО всеки финансов актив или финансов пасив по справедлива стойност през печалбата или загубата, при условие че активът или пасивът отговаря на критериите в параграф 9, буква б), подточки i) и ii) или параграф 11А от МСС 39 към тази дата.

в) предприятие, което представя своите първи финансови отчети по МСФО за годишен период, започващ на или след 1 януари 2006 г. и преди 1 септември 2006 г. — такова предприятие има право да определи към датата на преминаване към МСФО всеки финансов актив или финансов пасив по справедлива стойност през печалбата или загубата, при условие че активът или пасивът отговаря на критериите в параграф 9, буква б), подточки i) и ii) или параграф 11А от МСС 39 към тази дата. Когато датата на преминаване към МСФО е преди 1 септември 2005 г., такова определяне не е задължително да бъде завършено до 1 септември 2005 г. и може също да включва финансови активи и финансови пасиви, признати между датата на преминаване към МСФО и 1 септември 2005 г.

г) предприятие, което представя своите първи отчети по МСФО за годишен период, започващ преди 1 януари
2006 г., и прилага параграфи 11А, 48А, НП4Б—НП4К, НП33А и НП33Б и измененията от 2005 г. В параграфи 9, 12 и 13 на МСС 39 — на такова предприятие е позволено в началото на неговия първи отчетен период по МСФО да определи по справедлива стойност през печалбата или загубата всеки финансов актив или финансов пасив, който към тази дата отговаря на изискванията за такова определяне в съответствие с тези нови и изменени параграфи. Когато първият отчетен период по МСФО на предприятието започва преди 1 септември 2005 г., такива определяния не е задължително да бъдат завършени до 1 септември 2005 г. и може да включват и финансови активи и финансови пасиви, признати между началото на този период и 1 септември 2005 г. Ако предприятието преизчислява сравнителна информация за МСС 39, то трябва да преизчисли тази информация за финансовите активи, финансовите пасиви или група финансови активи, финансови пасиви или и двете, определени в началото на неговия първи отчетен период по МСФО. Такова преизчисляване на сравнителна информация се прави само ако определените позиции или групи отговарят на критериите за такова определяне в параграф 9, буква б), подточки i) и ii) или параграф 11А от МСС 39 към датата на преминаване към МСФО или, ако са придобити след датата на преминаване към МСФО, биха отговорили на критериите в параграф 9, буква б), подточки i) и ii) или параграф 11А към датата на първоначалното признаване.

д) за предприятие, което представя своите първи финансови отчети по МСФО за годишен период, започващ преди 1 септември 2006 г. — независимо от параграф 91 от МСС 39, всички финансови активи или финансови пасиви, които това предприятие определи по справедлива стойност през печалбата или загубата в съответствие с букви в) и г) по-горе, които преди това са били определени като хеджирана позиция при взаимоотношения за счетоводно отчитане на хеджиране по справедлива стойност, се премахват от тези взаимоотношения в момента, в който те са определени по справедлива стойност през печалбата или загубата.

Сделки с плащане на базата на акции

25Б. Препоръчва се, но не е задължително, прилагащото за първи път предприятие да приложи МСФО 2 Плащане на базата на акции по отношение на капиталови инструменти, предоставени на или преди 7 ноември 2002 г. Препоръчва се също, но не е задължително, прилагащото за първи път предприятие да приложи МСФО 2 по отношение на капиталови инструменти, предоставени след 7 ноември 2002 г., които са пораждали права преди по-късната от следните две дати: а) датата на преминаване към МСФО, и б) 1 януари 2005 г. Ако обаче прилагащото за първи път предприятие избере да приложи МСФО 2 по отношение на такива капиталови инструменти, то може да направи това само ако публично е оповестило справедливата стойност на тези капиталови инструменти, определена на датата на оценяването им в съответствие с МСФО 2. За всички предоставени капиталови инструменти, спрямо които не е приложен МСФО 2 (напр. капиталови инструменти, предоставени на или преди 7 ноември 2002 г.) прилагащото МСФО за първи път предприятие е длъжно въпреки това да оповести информацията, изисквана по силата на параграфи 44 и 45 от МСФО 2. Ако прилагащото за първи път предприятие промени сроковете или условията на предоставяне на капиталови инструменти, по отношение на което не е бил приложен МСФО 2, то не е длъжно да прилага параграфи 26—29 от МСФО 2, ако промяната е била извършена преди по-късната от следните две дати: а) датата на преминаване към МСФО, и б) 1 януари 2005 г.

25В. Препоръчва се, но не е задължително, прилагащото за първи път предприятие да приложи МСФО 2 по отношение на задължения, възникващи при сделки с плащане на базата на акции, уредени преди датата на преминаване към МСФО. Препоръчва се, но не е задължително, прилагащото за първи път предприятие да приложи МСФО 2 по отношение на задължения, които са били уредени преди 1 януари 2005 г. За задължения, спрямо които се прилага МСФО 2, не е задължително прилагащото за първи път предприятие да представя преизчислена сравнителна информация, когато тя се отнася за период или дата преди 7 ноември 2002 г.

Застрахователни договори

25Г. Прилагащото за първи път предприятие може да прилага преходните разпоредби на МСФО 4 Застрахователни договори. МСФО 4 налага ограничения по отношение на промените в счетоводната политика за застрахователните договори, включително промени, извършени от прилагащо за първи път предприятие.

Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях
задължения, включени в себестойността на имоти, машини и съоръжения.

25Д. КРМСФО 1 Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения изисква да се прибавят или приспаднат от себестойността на съответния актив определени промени в задължението по прекратяване на експлоатацията, възстановяване на околната среда и други сходни задължения; така коригираната амортизируема стойност на актива се амортизира през следващите периоди на остатъка от полезния му живот. Прилагащото за първи път предприятие не е длъжно да спазва тези изисквания за промените в тези задължения, настъпили преди датата на преминаване към МСФО. Ако прилагащото за първи път предприятие използва това освобождаване от изискванията, то трябва:

а) да оцени задължението към датата на преминаване към МСФО съгласно МСС 37;

б) когато задължението попада в обхвата на КРМСФО 1, да определи приблизителната оценка на сумата, която би била включена в себестойността на съответния актив към момента на първоначалното възникване на това
задължение, като дисконтира задължението към датата на възникването му, използвайки най-добрата
приблизителна оценка за историческата(ите) норма(и) на дисконтиране, коригирана(и) с отчитане на риска,
която би била приложима към въпросното задължение през изминалия междувременно период; и

в) да изчисли натрупаната амортизация върху тази сума, към датата на преминаване към МСФО, на базата на
текущата приблизителна оценка за полезния живот на актива, като използва амортизационната политика, възприета от предприятието по МСФО.

Лизинг

25Е. Прилагащото за първи път предприятие може да прилага преходните разпоредби на КРМСФО 4 Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг. Следователно прилагащото за първи път предприятие може да определи дали дадена схема, действаща към датата на преминаване към МСФО, съдържа лизинг, на базата на фактите и обстоятелствата, които са налице към тази дата.

Оценяване на справедливата стойност на финансови активи или финансови пасиви

25Ж. Въпреки изискванията на параграфи 7 и 9, предприятието може да прилага изискванията на последното изречение от параграф НП76 и параграф НП76А от МСС 39 по един от следните начини:

а) за бъдещите периоди спрямо операции, започнали след 25 октомври 2002 г.; или

б) за бъдещите периоди спрямо операции, започнали след 1 януари 2004 г.

Изключения от изискванията за прилагане с обратна сила на други МСФО

26. Настоящият МСФО забранява прилагането с обратна сила на някои аспекти на други МСФО, отнасящи се до:

а) отписване на финансови активи и финансови пасиви (параграфи 27 и 27А);

б) счетоводно отчитане на хеджиране (параграфи от 28 до 30);

в) приблизителни оценки (параграфи от 31 до 34); и

г) активи, класифицирани като държани за продажба и прекратена дейност (параграфи 34 и 34Б).

Отписване на финансови активи и финансови пасиви

27. Освен в случаите, разрешени по силата на параграф 27A, прилагащото за първи път предприятие прилага
изискванията за преустановяване на признаването, изложени в МСС 39, за бъдещи периоди спрямо операции,
осъществени на или след 1 януари 2004 г. Иначе казано, ако прилагащо за първи път предприятие преустанови
признаването на недеривативни финансови активи или недеривативни финансови пасиви в съответствие със своите предишни общоприети счетоводни принципи в резултат на операция, извършена преди 1 януари 2004 г., то не признава тези активи и пасиви по МСФО (освен когато те отговарят на изискванията за признаване в резултат на по-късна операция или събитие).

27А. Въпреки параграф 27 предприятието може да приложи изискванията за преустановяване на признаването по МСС 39 с обратна сила от дата, избрана от него, при условие че информацията, необходима за прилагането на МСС 39 спрямо финансови активи или финансови пасиви, чието признаване се прекратява в резултат на минали операции, е била получена към момента на първоначалното счетоводно отчитане на тези операции.

Отчитане на хеджиране

28. Както изисква МСС 39, на датата на преминаване към МСФО, предприятието е длъжно:

а) да оцени всички деривативи по справедлива стойност; и

б) да елиминира всички отсрочени загуби и печалби, възникващи по деривативи, които са били отчетени съгласно досегашните му общоприети счетоводни принципи по същия начин, както ако те биха били активи или пасиви.

29. Предприятието не може да отразява в своя встъпителен баланс по МСФО хеджиращо взаимоотношение от вид, който не отговаря на изискванията за счетоводно отчитане на хеджиране съгласно МСС 39 (например голям брой хеджиращи взаимоотношения, при които хеджиращият инструмент е кешов инструмент или издадена опция; при които хеджираната позиция е нетна позиция; или при които хеджиращият инструмент покрива лихвен риск по държана до падежа инвестиция). Ако обаче предприятието е определило нетна позиция като хеджирана позиция съгласно досегашните си общоприети счетоводни принципи, то може да определи индивидуална позиция в рамките на същата нетна позиция като хеджирана позиция съгласно МСФО, при положение че го направи не по-късно от датата на преминаване към МСФО.

30. Ако преди датата на преминаване към МСФО предприятието е определило дадена операция като хеджиране, но тя не отговаря на условията за счетоводно отчитане на хеждиращите инструменти съгласно МСС 39, предприятието прилага параграфи 91 и 101 от МСС 39 (в редакцията му от 2003 г.), за да преустанови счетоводното отразяване на хеджирането. Сделки, сключени преди датата на преминаване към МСФО, не се определят с обратна сила като хеджиране.

Приблизителни оценки

31. Приблизителните оценки на предприятието съгласно МСФО на датата на преминаване към МСФО трябва да
съответстват на стойностите, определени съгласно досегашните общоприети счетоводни принципи за същата дата (след извършване на корекции с цел отразяване на разликите в счетоводната политика, ако има такива разлики), освен когато има обективни доказателства, че тези приблизителни оценки са били погрешни.

32. Предприятието може да получи информация след датата на преминаване към МСФО относно приблизителни оценки, които то е определило съгласно досегашни общоприети счетоводни принципи. Съгласно параграф 31 предприятието третира получаването на тази информация по същия начин, както събития, неводещи до корекция след датата на баланс съгласно МСС 10 Събития след датата на баланса. Например да приемем, че датата на преминаване към МСФО на предприятието е 1 януари 2004 г. и нова информация, получена на 15 юли 2004 г., изисква преразглеждане на приблизителна оценка, определена съгласно досегашните общоприети счетоводни принципи, към 31 декември 2003 г. Предприятието не отразява тази нова информация във встъпителния си баланс по МСФО (освен в случай, че приблизителните оценки се нуждаят от корекция поради промени в счетоводна политика или има обективни доказателства, че тези приблизителни оценки са били погрешни). Вместо това предприятието трябва да отрази тази нова информация в своя отчет за доходите (или, ако това е уместно, други промени в капитала) за годината, приключила на 31 декември 2004 г.

33. Може да се наложи предприятието да изготвя оценки съгласно МСФО към датата на преминаване към МСФО, които не са били изисквани към тази дата съгласно досегашните общоприети счетоводни принципи. С цел постигане на съответствие с МСС 10, тези приблизителни оценки съгласно МСФО трябва да отразяват условията, съществували към датата на преминаване към МСФО. По-конкретно, приблизителните оценки към датата на преминаване към МСФО на пазарни цени, лихвени проценти или валутни курсове трябва да отразяват пазарните условия към тази дата.

34. Параграфи 31—33 се отнасят до встъпителния баланс по МСФО. Те се отнасят също и до сравнителния период, представен в първите финансови отчети на предприятието по МСФО, като в този случай препратките към датата на преминаване към МСФО се заменят с препратки към края на въпросния сравнителен период.

Активи, класифицирани като държани за продажба, и преустановени дейности

34А. МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности изисква стандартът да се прилага за бъдещи периоди спрямо нетекущи активи (или групи за изваждане от употреба), които отговарят на критериите за класифицирането им като държани за продажба и спрямо дейности, които отговарят на критериите за класифицирането им като преустановени след датата на влизане в сила на посочения МСФО. МСФО 5 допуска предприятието да прилага изискванията на МСФО спрямо всички нетекущи активи (или групи за изваждане от употреба), които отговарят на критериите за класифицирането им като държани за продажба и спрямо дейности, които отговарят на критериите за класифицирането им като преустановени преди датата на влизане в сила на този МСФО, при положение че оценките и друга необходима за прилагането на този МСФО информация са били получени към момента, в който първоначално са били изпълнени тези критерии.

34Б. Предприятие с дата на преминаване към МСФО преди 1 януари 2005 г. прилага преходните разпоредби на МСФО 5. Предприятие с дата на преминаване към МСФО на или след 1 януари 2005 г. прилага МСФО 5 с обратна сила.

ПРЕДСТАВЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ

35. Настоящият МСФО не предвижда изключения от изискванията за представянето и оповестяването, предвидени в други МСФО с изключение на посочените в параграфи 36А—37.

Сравнителна информация

36. С цел спазване на МСС 1 първите финансови отчети на предприятието по МСФО трябва да включват сравнителна информация съгласно МСФО най-малко за едногодишен период.

Освобождаване от изискването за преизчисляване на сравнителна информация за МСС 39 и МСФО 4

36А. В първите си финансови отчети по МСФО предприятие, което приема МСФО преди 1 януари 2006 г., представя сравнителна информация за най-малко едногодишен период, но не е необходимо тази сравнителна информация да отговаря на изискванията на МСС 32, МСС 39 или МСФО 4. Предприятие, което избере варианта да представи сравнителна информация, която не е съобразена с изискванията на МСС 32, МСС 39 и МСФО 4, е длъжно през първата година на прехода:

а) да прилага изисквания за признаване и оценяване на своите предишни общоприети счетоводни принципи
спрямо сравнителната информация относно финансовите инструменти, попадащи в обхвата на МСС 32 и
МСС 39, и спрямо застрахователните договори, попадащи в обхвата на МСФО 4;

б) да оповести този факт, заедно с базата, използвана за изготвянето на тази информация; и

в) да оповести естеството на основните корекции, които биха привели информацията в съответствие с МСС 32, МСС 39 и МСФО 4. Предприятието не е длъжно да дава количествен израз на тези корекции. В същото време обаче то трябва да третира всяка корекция между баланса на отчетната дата за сравнителния период (т.е. баланса, който включва сравнителна информация съгласно предишните общоприети счетоводни принципи) и баланса в началото на първия отчетен период по МСФО (т.е. първия период, който включва информация, съобразена с изискванията на МСС 32, МСС 39 и МСФО 4), като породена от промяна в счетоводната политика, и да извърши оповестяванията, които се изискват в параграф 28, букви а)—д) и буква е), подточка i) от МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки. Параграф 28, буква е), подточка i) се отнася само до стойности, представени в баланса на отчетната дата на сравнителния период.

В случай че предприятието избере да представи сравнителна информация, която не отговаря на изискванията на МСС 32, МСС 39 и МСФО 4, препратките към „дата на преминаване към МСФО“ означават, само за посочените стандарти, началото на първия отчетен период по МСФО. От тези предприятия се изисква да спазват разпоредбите на параграф 15, буква в) от МСС 1 да предоставят допълнителни оповестявания когато спазването на специфичните изисквания в МСФО е недостатъчно, за да могат ползвателите да разберат въздействието на конкретни сделки, други събития и условия върху финансовото състояние и финансовата дейност на предприятието.

Освобождаване от изискването за оповестяване на сравнителна информация за МСФО 6

36Б. Предприятие, което приема МСФО преди 1 януари 2006 г. и избере да приеме МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси преди 1 януари 2006 г., не е длъжно да прилага изискванията на МСФО 6 по отношение на сравнителни периоди в първите си финансови отчети по МСФО. Освобождаване от изискването за предоставяне на сравнителни оповестявания за МСФО 7

36В. Предприятие, което приема МСФО преди 1 януари 2006 г. и избере да приеме МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване в своите първи финансови отчети по МСФО, не е длъжно да представя сравнителните оповестявания, които се изискват по МСФО 7 в тези финансови отчети.

Сравнителна информация и исторически справки, които не се изготвят съгласно МСФО

37. Някои предприятия представят исторически справки, съдържащи подбрани данни за периоди, предхождащи първия период, за който те представят пълна сравнителна информация съгласно МСФО. Настоящият МСФО не изисква подобни справки да отговарят на изискванията на МСФО за признаване и оценяване. Освен това някои предприятия представят сравнителна информация съгласно досегашните си общоприети счетоводни принципи, както и сравнителната информация, която се изисква по МСС 1. Във финансови отчети, съдържащи исторически справки или сравнителна информация съгласно досегашните общоприети счетоводни принципи, предприятието трябва:

а) ясно да обозначи, че информацията, изготвена съгласно досегашните му общоприети счетоводни принципи не е изготвена съгласно МСФО; и

б) да оповести естеството на основните корекции, които биха я привели в съответствие с МСФО. Предприятието не е длъжно да дава количествен израз на тези корекции.

Обяснение на прехода към МСФО

38. Предприятието обяснява как преминаването от досегашните общоприети счетоводни принципи към МСФО се е отразило на отчетеното от него финансово състояние, финансови резултати и парични потоци.

Равняване

39. За да се спазят изискванията на параграф 38, първите финансови отчети на предприятието по МСФО включват:

а) равняване на капитала на предприятието, отчетен съгласно досегашните общоприети счетоводни принципи, с капитала съгласно МСФО и за двете посочени по-долу дати:

i) датата на преминаване към МСФО; и

ii) края на най-късния период, представен в последните годишни финансови отчети на предприятието
съгласно досегашните му общоприети счетоводни принципи;

б) равняване на печалбата или загубата, отчетена съгласно досегашните общоприети счетоводни принципи за последния период в последните годишни финансови отчети на предприятието с неговата печалба или загуба съгласно МСФО за същия период; и

в) ако предприятието е признало или възстановило загуби от обезценка за първи път при изготвянето на
встъпителния си баланс по МСФО, оповестяванията, които биха се изисквали съгласно МСС 36 Обезценка на активи, ако предприятието бе признало тези загуби или сторнирания от обезценка през периода, започващ на датата на преминаване към МСФО.

40. Равняването, което се изисква по параграф 39, букви a) и б), трябва да бъде достатъчно подробно, за да позволи на ползвателите да разберат съществените корекции в баланса и отчета за доходите. Ако предприятието е представяло отчет за паричния поток съгласно своите досегашни общоприети счетоводни принципи, то е длъжно да обясни и съществените корекции в отчета за паричните потоци.

41. Ако предприятието узнае за грешки, допуснати при досегашните общоприети счетоводни принципи, при равняването, което се изисква по параграф 39, букви a) и б), трябва да се разграничава поправката на тези грешки от корекциите поради промени в счетоводните политики.

42. В МСС 8 не се разглеждат промените в счетоводната политика, в резултат на приемането на МСФО за първи път. Следователно изискванията на МСС 8 относно оповестяванията, отнасящи се до промени в счетоводната политика, не се прилагат спрямо първите финансови отчети на предприятието по МСФО.

43. Ако предприятието не е представяло финансови отчети за предходни периоди, този факт се оповестява в първите му финансови отчети по МСФО.

Определяне на финансови активи или финансови пасиви

43А. Позволява се предприятието да определи признат преди финансов актив или финансов пасив като финансов актив или финансов пасив по справедлива стойност, в печалбата или загубата или финансов актив като такъв на разположение за продажба съгласно параграф 25A. Предприятието оповестява справедливата стойност на всеки финансов актив или финансов пасив, определен във всяка категория, на датата на определянето както и неговата класификация и балансова стойност от предходните финансови отчети.

Използване на справедливата стойност като приета стойност

44. Ако предприятието използва справедливата стойност във встъпителния си баланс по МСФО като приета стойност за позиция от имоти, машини и съоръжения, инвестиционен имот или нематериален актив (параграфи 16 и 18), първите финансови отчети на предприятието по МСФО следва включват оповестявания за позицията от всеки ред от встъпителния баланс по МСФО за:

а) общата сума на тези справедливи стойности; и

б) общата корекция на балансовите стойности, отчетени съгласно досегашните общоприети счетоводни принципи.

Междинно финансово отчитане

45. За да се спазят изискванията на параграф 38, ако предприятието представя междинен финансов отчет съгласн МСС 34 Междинно финансово отчитане за част от периода, който обхваща първите му финансови отчети по МСФО, то изпълнява, освен изискванията на МСС 34, и следните изисквания:

а) Ако предприятието е представило междинен финансов отчет за сравнителния междинен период от
непосредствено предходната финансова година, всеки такъв междинен финансов отчет трябва да включва
равняване на:

i) неговия капитал съгласно досегашните му общоприети счетоводни принципи към края на въпросния
сравнителен междинен период с капитала му съгласно МСФО към същата дата; и

ii) неговата печалба или загуба съгласно досегашните общоприети счетоводни принципи за въпросния
сравнителен междинен период (текущо и от началото на годината към съответната дата) с печалбата или загубата съгласно МСФО за същия период;

б) Освен равняването, което се изисква по буква a), първият междинен финансов отчет на предприятието съгласно МСС 34 за част от периода, който е обхванат в първите му финансови отчети по МСФО, включва и равняването, описано в параграф 39, букви a) и б), (допълнено с подробните данни, които се изискват по параграфи 40 и 41) или препратка към друг публикуван документ, който включва тези равнения.

46. МСС 34 изисква минимални оповестявания, които се основават на предположението, че ползвателите на междинния финансов отчет имат достъп и до последните годишни финансови отчети. МСС 34 обаче изисква също така предприятието да оповестява „всички събития или операции, които са съществени за разбирането на текущия междинен период“. Ето защо, ако прилагащото за първи път предприятие в последните си годишни финансови отчети съгласно досегашните си общоприети счетоводни принципи не е оповестило информация, която е съществена с оглед разбирането на текущия междинен период, в междинния му финансов отчет трябва да се оповести и тази информация или да се посочи препратка към друг публикуван документ, където тя е включена.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

47. Предприятието прилага настоящия МСФО, ако първите му финансови отчети по МСФО са за период, започващ на или след 1 януари 2004 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако първите финансови отчети на предприятието по МСФО са за период, започващ преди 1 януари 2004 г., и предприятието прилага настоящия МСФО вместо ПКР-8 Прилагане за първи път на МСС като основна счетоводна база, то оповестява този факт.

47А. Предприятието прилага изменението на параграф 13, буква й) и параграф 25Д за годишните периоди, започващи на или след 1 септември 2004 г. Ако предприятието прилага измененията на КРМСФО 1 Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения за по-ранен период, посочените изменения се прилагат за този по-ранен период.

47Б. Предприятието прилага изменението на параграф 13, буква й) и параграф 25Е за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г. Ако предприятието прилага измененията на КРМСФО 4 Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг за по-ранен период, посочените изменения се прилагат за този по-ранен период.

47В. Предприятието прилага изменението на параграф 36Б за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г. Ако предприятието прилага измененията на МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси за по-ранен период, посочените изменения се прилагат за този по-ранен период.

47Г. Предприятието прилага изменението на параграф 20A за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г. Ако предприятието прилага измененията на МСС 19 Доходи на наети лица — актюерски печалби и загуби, групови осигурителни планове и оповестяване за по-ранен период, посочените изменения се прилагат за този по-ранен период.

47Д. Предприятието прилага изменението на параграф 13, буква л) и параграф 25Ж за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2005 г. Ако предприятието прилага измененията на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване — преход и първоначално признаване на финансови активи и финансови пасиви за по-ранен период, посочените изменения се прилагат за този по-ранен период.

Допълнение A

Определения на термините

Настоящото допълнение представлява неразделна част от настоящия МСФО.

Дата на преминаване към МСФО - Началото на най-ранния период, за който предприятието представя пълна
сравнителна информация съгласно МСФО в своите първи финансови отчети по МСФО.

Приета стойност - Стойност, използвана като заместител на себестойността или амортизираната себестойност към дадена дата. При последваща амортизация се приема, че предприятието първоначално е признало актива или пасива на дадената дата и че себестойността му е била равна на приетата стойност.

Справедлива стойност - Сумата, за която даден актив може да бъде разменен или пасив —уреден в сделка при справедливи пазарни условия между информирани и желаещи страни.

Първи финансови отчети по МСФО - Първите годишни финансови отчети, в които предприятието приема Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), като прави изрично и безусловно заявление за съответствие с МСФО.

Първи отчетен период по МСФО - Отчетният период, приключващ на отчетната дата на първите финансови отчети по МСФО на предприятието.

Прилагащо за първи път предприятие - Предприятие, което представя своите първи финансови отчети по МСФО.

Международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО) - Стандарти и разяснения, приети от Съвета по Международните счетоводни стандарти (СМСС). Те се състоят от:

а) Международни стандарти за финансовo отчитане;

б) Международни счетоводни стандарти; и

в) разяснения, дадени от Комитета за разяснения на Международните стандарти за финансовo отчитане (КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за разясненията (ПКР).

Встъпителен баланс по МСФО - Баланс на предприятието (публикуван или непубликуван) към датата на преминаване към МСФО.

Досегашни общоприети счетоводни принципи - Счетоводната база, която прилагащото за първи път предприятие е използвало непосредствено преди приемането на МСФО.

Отчетна дата - Краят на последния период, обхванат от финансовите отчети или от междинен финансов отчет.

Допълнение Б

Бизнес комбинации

Настоящото допълнение представлява неразделна част от настоящия МСФО.

Б1. Прилагащото за първи път предприятие може да избере да не прилага МСС 3 Бизнес комбинации с обратна сила спрямо минали бизнес комбинации (бизнес комбинации, осъществени преди датата на преминаване към МСФО). Но ако прилагащо за първи път предприятие преизчисли бизнес комбинация, за да спази МСФО 3, то трябва да преизчисли всички следващи бизнес комбинации и да приложи МСС 36 Обезценка на активи (в редакцията му от 2004 г.) и МСС 38 Нематериални активи (в редакцията му от 2004 г.) от същата дата. Например ако прилагащото за първи път предприятие избере да представи в преизчислен вид бизнес комбинация, осъществена на 30 юни 2002 г., то е длъжно да представи в преизчислен вид всички бизнес комбинации, осъществени между 30 юни 2002 г. и датата на преминаване към МСФО, както и да приложи МСС 36 Обезценка на активи (в редакцията му от 2004 г.) и МСС 38 Нематериални активи (в редакцията му от 2004 г.) от 30 юни 2002 г.

Б1А. Предприятието не е длъжно да прилага с обратна сила МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове (в редакцията му от 2003 г.) спрямо корекциите на справедливата стойност и репутацията, възникващи при бизнес комбинации, осъществени преди датата на преминаване към МСФО. Ако предприятието не прилага МСС 21 с обратна сила спрямо тези корекции на справедливата стойност и положителната репутация, то ги третира като активи или пасиви на предприятието, а не като активи и пасиви на придобиваното предприятие. Ето защо тези корекции на репутацията и справедливата стойност или вече са изразени във функционалната валута на предприятието, или представляват непарични позиции в чуждестранна валута, които се отчитат по обменния курс, който се е прилагал съгласно предишните общоприети счетоводни принципи.

Б1Б. Предприятието може да приложи с обратна сила МСС 21 спрямо корекции в справедливата стойност и
положителната репутация, възникващи:

а) при всички бизнес комбинации, осъществени преди датата на преминаване към МСФО; или

б) при всички бизнес комбинации, които предприятието избере да преизчисли, за да спази МСФО 3, както се
допуска от горния параграф Б1.

Б2. Ако прилагащото за първи път предприятие не приложи МСФО 3 с обратна сила спрямо минала бизнес комбинация, това има следните последствия по отношение на тази бизнес комбинация:

а) Прилагащото за първи път предприятие запазва класификацията от своите финансови отчети по досегашните общоприети счетоводни принципи (като придобиване от юридически придобиващото предприятие, обратно придобиване от юридически придобитото предприятие, или обединяване на дялове).

б) Прилагащото за първи път предприятие признава всички свои активи и пасиви към датата на преминаване към МСФО, които са били придобити или поети при минала бизнес комбинация, различни от:

i) някои финансови активи и финансови пасиви, отписани съгласно досегашните му общоприети счетоводни
принципи (вж. параграф 27); и

ii) активи, включително положителна репутация, и пасиви, които не са били признати в консолидирания баланс на придобиващото предприятие съгласно досегашните му общоприети счетоводни принципи и които не биха отговорили на изискванията за признаване съгласно МСФО в отделния баланс на придобитото предприятие (параграф Б2, букви e)—и).

Прилагащото за първи път предприятие признава всяка получена в резултат на това промяна, като коригира неразпределената печалба (или, ако това е уместно, друга категория на капитала), освен когато промяната е резултат от признаването на нематериален актив, който преди това е бил включен в рамките на положителната репутация (вж. параграф Б2, буква ж), подточка i).

в) Прилагащото за първи път предприятие трябва да изключи от встъпителния си баланс по МСФО всяка позиция, призната съгласно досегашните му общоприети счетоводни принципи, която не отговаря на изискванията за признаване като актив или пасив съгласно МСФО. Прилагащото за първи път предприятие отчита произтичащата от това промяна, както следва:

i) прилагащото за първи път предприятие може да е класифицирало минала бизнес комбинация като придобиване и да е признало като нематериален актив позиция, която не отговаря на изискванията за признаване като актив съгласно МСС 38 Нематериални активи. То трябва да прекласифицира тази позиция (и съответните отсрочени данъци и малцинствени участия, ако има такива) като част от положителната репутация (освен в случаите, когато е приспаднало положителната репутация пряко от капитала съгласно досегашните си общоприети счетоводни принципи, вж. параграф Б2, буква ж), подточка i) и буква и);

ii) прилагащото за първи път предприятие трябва да признае всички други произтичащи от това промени в
неразпределената печалба.

г) МСФО изискват последващото оценяване на някои активи и пасиви да става на база, различна от първоначална себестойност, например справедливата стойност. Прилагащото за първи път предприятие оценява тези активи и пасиви на тази база във встъпителния си баланс по МСФО дори ако те са били придобити или поети при минала бизнес комбинация. То трябва да признава всяка произтичаща от това промяна в балансовата стойност, като коригира неразпределената печалба (или, ако е уместно, друга категория на капитала), а не положителната репутация.

д) Непосредствено след бизнес комбинацията, балансовата стойност съгласно досегашните общоприети счетоводни принципи на придобити активи и поети пасиви при тази бизнес комбинация трябва да стане тяхна приета стойност съгласно МСФО към въпросната дата. Ако МСФО изискват оценяване на тези активи и пасиви на база себестойност към по-късна дата, тази приета стойност е базата за амортизация на база себестойност от датата на бизнес комбинацията.
.
е) Ако придобит актив или поет пасив при минала бизнес комбинация не е бил признат съгласно досегашните общоприети счетоводни принципи, във встъпителния баланс по МСФО той няма приета стойност, равна на нула. Вместо това, придобиващото предприятие трябва да го признае и измери в своя консолидиран баланс на базата, която МСФО биха изисквали в отделния баланс на придобитото предприятие. Пример: ако придобиващото предприятие, съгласно своите досегашни общоприети счетоводни принципи, не е капитализирало финансов лизинг, придобит при минала бизнес комбинация, то трябва да капитализира този финансов лизинг в своите консолидирани финансови отчети, както би се изисквало съгласно МСС 17 Лизинг по отношение на придобитото предприятие, което трябва да направи това в своя отделен баланс по МСФО. И обратно, ако актив или пасив е бил включен в положителната репутация съгласно досегашните му общоприети счетоводни принципи, но би бил признат отделно съгласно МСФО 3, този актив или пасив остава в положителната репутация, освен когато МСФО биха изисквали той да бъде признат във финансовите отчети на придобитото предприятие.

ж) Балансовата стойност на положителната репутация във встъпителния баланс по МСФО трябва да бъде балансовата ѝ стойност съгласно досегашните му общоприети счетоводни принципи към датата на преминаване към МСФО, след извършване на следните три корекции:

i) Ако това се изисква съгласно параграф Б2, буква в), подточка i) по-горе, прилагащото за първи път предприятие трябва да увеличи балансовата стойност на положителната репутация, когато прекласифицира позиция, която е признало като нематериален актив съгласно досегашните си общоприети счетоводни принципи. По същия начин, ако параграф Б2, буква e) изисква прилагащото за първи път предприятие да признае нематериален актив, който е бил включен в признатата положителната репутация съгласно досегашните му общоприети счетоводни принципи, прилагащото за първи път предприятие трябва съответно да намали балансовата стойност на положителната репутация (и, ако това е приложимо, да коригира отсрочените данъци и малцинствените участия).

ii) Условна позиция, оказваща влияние върху размера на насрещното възнаграждение при покупката при минала бизнес комбинация, може да е била уредена преди датата на преминаване към МСФО. Ако може да бъде направена надеждна оценка на корекцията на условната позиция и плащането му е вероятно, прилагащото за първи път предприятие коригира своята положителна репутация с тази сума. По същия начин прилагащото за първи път предприятие коригира балансовата стойност на своята положителна репутация, ако признатата по-рано корекция на условната позиция вече не може да бъде надеждно оценявана или плащането вече не е вероятно.

iii) Независимо от това дали има или не признак, че положителната репутация е възможно да се е обезценила, прилагащото за първи път предприятие прилага МСС 36 Обезценка на активи при тестване на положителната репутация за обезценка на датата на преминаване към МСФО и при признаване на евентуално намаляване на неразпределената печалба в резултат на обезценка (или, ако това се изисква съгласно МСС 36, в преоценъчния излишък). Тестът за обезценка се основава на условията към датата на преминаване към МСФО.

з) На датата на преминаване към МСФО не се извършват никакви други корекции на балансовата стойност на положителната репутация. Например прилагащото за първи път предприятие не преизчислява балансова стойност на положителната репутация:

i) с цел да изключи незавършена научноизследователска и развойна дейност, придобита при тази бизнес
комбинация (освен в случай че съответният нематериален актив би отговарял на изискванията за признаване съгласно МСС 38 в отделния баланс на придобитото предприятие);

ii) с цел да извърши корекция на предишна амортизация на положителна репутация;

iii) с цел да възстановят корекции на положителната репутация, които не биха били допустими съгласно МСС 3, но са били извършени съгласно досегашните общоприети счетоводни принципи поради настъпване на корекции на активи и пасиви между датата на бизнес комбинацията и датата на преминаване към МСФО.

и) Ако прилагащото за първи път предприятие е признало положителната репутация съгласно досегашните си общоприети счетоводни принципи като намаление на капитала:

i) то не може да признава тази положителна репутация във встъпителния си баланс по МСФО. Освен това,
то не може да прехвърля тази положителна репутация в отчета за доходите, ако се освободи от дъщерното предприятие или ако настъпи обезценка на инвестицията, направена в дъщерното предприятие;

ii) корекции, произтичащи от последващо уреждане на условна позиция, което оказва влияние на насрещното възнаграждение при покупката, се признават в неразпределената печалба.

й) Съгласно своите досегашни общоприети счетоводни принципи, прилагащото за първи път предприятие може да не е консолидирало дъщерното предприятие, придобито при минала бизнес комбинация (например, защото предприятието майка не го е считало за дъщерно предприятие съгласно своите досегашни общоприети счетоводни принципи или не е изготвяло консолидирани финансови отчети). Прилагащото за първи път предприятие коригира балансовите стойности на активите и пасивите на дъщерното предприятие до стойностите, които биха се изисквали съгласно МСФО в отделния баланс на дъщерното предприятие. Приетата стойност на положителната репутация е равна на разликата на датата на преминаване към МСФО между:

i) делът на предприятието майка в тези коригирани балансови стойности; и

ii) себестойността в отделните финансови отчети на предприятието майка на неговата инвестиция в дъщерното предприятие.

к) Оценяването на малцинствените участия и отсрочените данъци произтича от оценяването на други активи и пасиви. Следователно горепосочените корекции на признатите активи и пасиви се отразяват на малцинствените участия и отсрочените данъци.

Б3. Изключението от изискванията за минали бизнес комбинации важи и за минали придобивания на инвестиции в асоциирани предприятия и на дялове в съвместни предприятия. Освен това датата, избрана за параграф B1, важи еднакво за всички подобни придобивания.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР