Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Осигуряване > Указания

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

УКАЗАНИЕ на НАП / Изх.№ 24-00-2 от 12.01.2009 г.

от odit.info, 13 Jan 2009 16:44ч, видяна 23059 пъти
реклама
Относно: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, давам следните задължителни указания:

I. Размери и разпределение на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС” за 2009 г.

1. Размери и разпределение на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване

1.1. Размери

С § 4 от ПЗР към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2009 г. /ДВ, бр.109, от 23.12.2008 г./ е изменен чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), вследствие на което размерите на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) са въведени в КСО и в сила от 01.01.2009 г. са определени, както следва:

1.1.1.    За фонд „Пенсии”:

за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:
- 18 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
-  21 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО, както и за следователите по Закона за съдебната власт.
за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:
 - 13 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
 - 16 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО, както и за следователите по Закона за съдебната власт.

1.1.2. За фонд “Общо заболяване и майчинство” - 3,5 на сто;

1.1.3. За фонд “Безработица” – 1 на сто;

1.1.4. За фонд “Трудова злополука и професионална болест” – от 0,4 до 1,1 на сто - осигурителната вноска е диференцирана по групи основни икономически дейности, съгласно Приложение № 2 към чл. 12 от ЗБДОО за 2009 г. Икономическите дейности в приложението към чл. 12 от ЗБДОО за 2009 г. са в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). 

1.2. Разпределение 

1.2.1. За фонд „Пенсии”

С § 4 от ПЗР към ЗБДОО за 2009 г. е променено и разпределението на осигурителните вноски между осигурител и осигурен за фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване. Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 8 и т. 9 от КСО, в сила от 1 януари 2009 г., вноските за фонда се разпределят по следният начин:

за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:
- 18 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;
-   8 на сто за сметка на осигуреното лице;
-10 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на ІІІ категория труд, а когато лицето работи при условията на І или ІІ категория труд и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО,  както и за следователите по Закона за съдебната власт, осигурителната вноска за  сметка на осигурителя е в размер 13 на сто;
за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:
-13 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;
- 5,8 на сто за сметка на осигуреното лице;
-7,2 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на ІІІ категория труд, а когато лицето работи при условията на І или ІІ категория труд и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО,  както и за следователите по Закона за съдебната власт, осигурителната вноска за  сметка на осигурителя е в размер 10,2 на сто;

1.2.2. За фонд “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица”

Съгласно изменения чл. 6, ал. 3, т. 7 от КСО, в сила от 1 януари 2009 г., е запазено съотношението, с което се разпределят осигурителните вноски за фондовете “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица”(60:40):
за фонд “Общо заболяване и майчинство”:

-1,4 на сто за сметка на осигуреното лице;

-2,1 на сто за сметка на осигурителя;

-3,5 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице.

за фонд “Безработица”:

-0,4 на сто за сметка на осигуреното лице;

-0,6 на сто за сметка на осигурителя.

1.2.3. За фонд “Трудова злополука и професионална болест” – съгласно чл. 12, от ЗБДОО за 2009 г. и чл. 6, ал. 6 от КСО, осигурителната вноска за фонда е за сметка на осигурителя.

2. Размери и разпределение на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване
На основание чл. 157, ал. 1 от КСО размерите на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) за 2009 г. са:

 2.1. За Универсален пенсионен фонд – 5 на сто. С § 4, т. 34 от ПЗР към ЗБДОО за 2009 г. е изменена ал. 3 на чл. 157 от КСО, като разпределението на осигурителните вноски между осигурител и осигурен, считано от 1 януари 2009 г. е както следва:

- 2,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

- 2,8 на сто за сметка на осигурителя.

Самоосигуряващите се лица се осигуряват в универсален пенсионен фонд изцяло за своя сметка (чл. 157, ал. 5 от КСО).

2.2. За професионален пенсионен фонд:

-12 на сто за лицата, работещи при условията на I категория труд;

-7 на сто за лицата, работещи при условията на II категория труд.

На основание чл. 157, ал. 4 от КСО вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителя.

3. Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд през 2009 г. е запазена в размер 4,3 на сто и е изцяло за сметка на осигурителя (основание § 22, ал. 7 от ПЗР на КСО).

4. Съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗБДОО за 2009 г. вноската за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” е намалена в сравнение с вноската за 2008 г., като е определена в размер 0,1 на сто. Вноската е изцяло за сметка на работодателя (чл. 20, ал. 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя).

5. На основание чл. 2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса /ДВ, бр.109, от 23.12.2008 г./ здравноосигурителната вноска за 2009 г. е увеличена в сравнение с 2008 г. и е определена в размер 8 на сто.
С § 93, т. 2, б. „а” от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2009 г. е изменен чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, вследствие на което е запазено разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения в съотношение 60:40. Считано от 1 януари 2009 г. вноските се разпределят по следния начин:

-3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

-4,8 на сто за сметка на осигуряващия.

Здравноосигурителната вноска за самоосигуряващите се лица е изцяло за тяхна сметка. 

Към настоящото указание е приложена таблица /Приложение 1/ за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2009 г. II. Размери на месечния осигурителен доход за 2009 г.

С чл. 8 от ЗБДОО за 2009 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от ЗБДОО за 2009 г.
Икономическите дейности в приложението са в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), утвърдена със Заповед № РД 07-317/29.11.2007 г. на Председателя на НСИ. 

Съгласно т. 4 от Забележките към приложението, и през 2009 г. минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството. За лицата, работещи без трудово правоотношение по договори за управление и контрол и лицата, работещи без трудово правоотношение на изборни длъжности в тези предприятия, осигурителните вноски се дължат върху осигурителен доход в размер, не по-малък от минималния месечен осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии.

Съгласно т. 5 от Забележките към приложението, за 2009 г. е въведен минимален осигурителен доход за професията футболист, както следва:

-700 лв. за футболистите от „А” футболна група;

-450 лв. за футболистите от „Б” футболна група.


минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 260 лв.; за сравнение, минималният месечен осигурителен доход за тези лица през 2008 г. е в размер 240 лв.
минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 130 лв.; за сравнение, минималният месечен осигурителен доход за тези лица през 2008 г. е в размер 120 лв.

минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност – 65 лв.; за сравнение, минималният месечен осигурителен доход за тези лица през 2008 г. е в размер 60 лв.

максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.; максималният месечен осигурителен доход през 2009 г. се запазва в размера, прилаган през предходната година.

III. Промени в Кодекса за социално осигуряване

Освен промените, цитирани в Раздел I от настоящото указание,  с § 4 от ПЗР към ЗБДОО за 2009 г. са направени следните изменения и допълнения в КСО:

1. чл. 2 от КСО се изменя и допълва, като се прави връзка между фондовете на държавното обществено осигуряване и обхвата на осигуряването за осигурените лица, без да се променя по същество самия обхват на осигуряването.

2. чл. 4 от КСО – отпада понятието „всички осигурени социални рискове”, като същото е заменено с изчерпателно изброяване на рисковете. С оглед прецизиране текста на разпоредбата и във връзка с промените в чл. 2 от КСО са направени следните изменения:

2.1. ал. 1 – в текста преди т. 1 думите “всички осигурени социални рискове” са заменени с “общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица”;

2.2. ал. 4 – думите “всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица” са заменени с “общо заболяване и майчинство”;

2.3. ал. 7 – думите “всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица” са заменени с “общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт”.

3. чл. 4, ал. 1, т. 3 от КСО – в кръга на осигурените лица по тази точка са включени и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет във връзка с влезлия в сила от 11.08.2007 г. Закон за съдебната власт.

4. чл. 5 от КСО – С допълнението и изменението на чл. 5 от КСО се регламентира участие на държавата при набирането на средствата по фонд “Пенсии” чрез трансфер в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица. Този трансфер на средства към фонд „Пенсии” е предвиден в ЗДБРБ за 2009 г. (в чл. 1, ал. 2 от него) и на ЗБДОО за 2009 г. (в чл. 1, ал. 1 по отношение консолидирания бюджет на ДОО и в чл. 2, ал. 1 във връзка с бюджета на фонд „Пенсии”).

В сила от 01.01.2009 г., чл. 5 от КСО е изменен и допълнен по следния начин:

4.1. ал. 1 – създадено е изречение второ: “Държавата участва в осигуряването чрез трансфер във фонд “Пенсии” в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5”;

4.2. ал. 2 – думата “изцяло” е заличена и е създадено изречение второ: “Държавата участва в осигуряването на самоосигуряващите се лица чрез трансфер във фонд “Пенсии” в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5”.

5. чл. 6, ал. 4 от КСО - от лицата, чиито възнаграждения се намаляват с разходи за дейността при определяне на осигурителния доход, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване са изключени задължително осигурените по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. Изменението е с цел синхронизиране разпоредбите на КСО и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

За уеднаквяване на терминологията на КСО и ЗДДФЛ,  „нормативно признати разходи” е заменено с „разходи за дейността”.

6. чл. 6, ал. 8 от КСО – установява се задължение за самоосигуряващите се лица, в случаите, в които с данъчната декларация за предходната година декларират доходи, получени за извършена трудова дейност през минали години, да подават и коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход за съответната минала година.

Коригиращата справка (справки) се подава в срок до 30.04.2009 г., едновременно с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. Броят на подадените коригиращи справки се декларира в Част III от декларацията. При подаване на коригиращата справка се попълва образеца на Справката за окончателния размер на осигурителния доход за съответната минала година.

Самоосигуряващите се лица включват в коригиращата справка декларираните вече данни за осигурителния доход за съответната минала година и дохода, получен и деклариран за 2008 г., но отнасящ се за извършена трудова дейност през съответната минала година. Новоформираният окончателен месечен осигурителен доход не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната минала година.

Определя се отново окончателна осигурителна вноска за съответната минала година.

Осигурителната вноска за довнасяне е разликата между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година. Тази осигурителна вноска се  дължи в срока за подаването на годишната данъчна декларация в размерите, определени за съответната минала година за фонд “Пенсии”, ДЗПО в универсален пенсионен фонд и здравно осигуряване.

Размерите на вноските се декларират по години в част VI на годишната данъчна декларация. Към настоящото указание e приложен пример във връзка с изменението на чл. 6, ал. 8 от КСО /Приложение 2/.

При определяне на окончателния размер на месечния осигурителен доход и окончателната осигурителна вноска за 2008 г. следва да се има предвид и прякото действие на Регламент на Съвета (ЕИО) 1408/71.

Основното следствие от определяне на приложимо право по Дял II от Регламент 1408/71 е, че трудовата дейност на лицата, осъществявана на територията на различни държави – членки се счита като извършвана в държавата – членка, осигурителното законодателство на която е определено като приложимо.

Предвид това, лицата, които на основание Регламент 1408/71 са субект на българското осигурително законодателство, и за които е налице задължение да определят окончателен размер на месечния осигурителен доход, декларират в Таблица 1 и 2 към данъчната декларация доходите си от трудова дейност, извършвана в други държави – членки по реда, предвиден в чл. 6, ал. 8 от КСО.

Част от хипотезите по Дял II от Регламент 1408/71, при които доходите от дейност, извършвана на територията на друга държава – членка следва да се декларират в справката по чл. 6, ал. 8 от КСО от лица, за които е определено като приложимо българското осигурително законодателство са следните /изброяването не е изчерпателно/:

-лице, обичайно упражняващо самостоятелна трудова заетост на територията на България, което извършва временно работа на територията на друга държава-членка или на борда на плавателен съд, плаващ под флага на друга държава-членка (чл. 14а(1)(а), чл. 14а(1)(б) и чл. 14б(2) от Регламент 1408/71);

-лице, обичайно упражняващо самостоятелна трудова заетост на територията на България и на друга държава – членка (чл. 14а(2) от Регламент 1408/71);

-лице, което е наето на работа на територията на България и същевременно е самостоятелно заето на територията на друга държава-членка, която не е направила вписване в Приложение VІІ на Регламент 1408/71 (чл. 14в(а) от Регламент 1408/71).

В случай, че лице е самостоятелно заето на територията на България и същевременно е наето на работа на територията на друга държава-членка, тъй като страната ни е направила вписване в Приложение VІІ на Регламент 1408/71, се прилагат паралелно осигурителните законодателства на двете държави, но поотделно съобразно трудовата дейност, която е извършвана на територията на всяка една от тях (чл. 14в(б) от Регламент 1408/71). 
Едновременното упражняване на дейност като наето и самостоятелно заето лице се третира привилегировано от осигурителните законодателства на някои държави – членки, например:

-   внасяне на вноски в по – нисък размер;

-   невнасяне на вноски за някоя от дейностите;

- облекчения в размера на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителните вноски и др.

Що се касае до българското осигурително законодателство, за аналогични случаи КСО предвижда ред (поредност) на доходите от дейности на различни основания, върху които се внасят осигурителните вноски с цел ограничаването им до максималния месечен размер на осигурителния доход. 

В случаите по чл. 14в(б) от Регламент 1408/71, паралелното, но невзаимосвързано прилагане на осигурителните законодателства на двете държави – членки лишава трудовоактивните лица от възможността да ползват предвидените привилегировани режими на осигуряване, съгласно осигурителните законодателства на държавите – членки. В решения на Съда на европейските общности е пояснено, че това би могло да бъде пречка пред свободата на установяване, респективно, да засегне правото на свободно движение на трудовоактивните лица (Виж обединени дела С-393/99 и 394/99).

Предвид това, в чл. 14г(2) от Регламент 1408/71 е предвидено лицата по чл. 14в(б) от Регламент 1408/71 да се третират като упражнявали платената си трудова заетост на територията на държавата – членка, в която те извършват самостоятелна трудова заетост по повод определяне на задълженията за осигурителни вноски в същата тази държава.

Следователно, в случаите по чл. 14в(б) от Регламент 1408/71, самоосигуряващите се лица декларират в Колона 3 от справката по чл. 6, ал. 8 от КСО доходите си от дейност като наети лица, която е извършвана на територията на друга държава – членка. Тези доходи се доказват с документ, издаден от работодателя в съответната държава – членка, удостоверяващ помесечно размера на осигурителния доход. Този документ се прилага към данъчната декларация и се посочва в Част III, ред 14.

 Образецът на „Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2008г.” по чл. 6, ал. 8 от КСО към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ  е утвърден със съвместна Заповед №№ ЗМФ-2079/18.12.2008 г. и 676/17.12.2008 г. на Министъра на финансите и на Управителя на Националния осигурителен институт.
7.чл. 6, ал. 10 от КСО

7.1. т.   1   –  С изменението в тази точка, основанията на които е реализиран доходът са обобщени, като изброяването им по отношение на реализираните доходи е заменено с дейностите на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО;
7.2. т. 2  – С цел синхронизиране разпоредбите на КСО, във връзка с направени в него изменения, които са в сила от 01.01.2007 г., към доходите по тази точка е добавен и осигурителния доход от дейност като съдружник в неперсонифицирано дружество.

8. чл. 6, ал. 11 от КСО – считано от 01.01.2009 г. към тези от осигурените по КСО лица, за които социалните разходи се включват в осигурителния доход, върху който се внасят осигурителни вноски са добавени лицата по чл. 4, ал. 2 от Кодекса.

9.
чл. 7, ал. 2 от КСО - към лицата, чиито лични вноски се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение изрично са включени осигурените по чл. 4, ал. 2 от КСО. 

Приложение: 
1. Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2009 г.;

2. Пример във връзка с изменението на чл. 6, ал. 8 от КСО.

                                                               
МАРИЯ МУРГИНА,  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

 

 

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР