Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Осигуряване > Указания

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

УКАЗАНИЕ на НОИ

от odit.info, 23 Jan 2009 16:21ч, видяна 26607 пъти
реклама
ОТНОСНО: разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. /Обн. ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г./ и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до задължителното пенсионно осигуряване, и измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с Постановление № 321 на Министерския съвет от 19 декември 2008 г. (Обн. ДВ, бр. 1 от 06.01.2009 г.)
І. С чл. 8, т. 2 на ЗБДОО за 2009 г. от 01.01.2009 г. е определен минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 260 лв. Същият следва да се има предвид при прилагане на разпоредбите на § 9, ал. 2 и 3 от ПЗР на КСО.

Максималният месечен размер на осигурителния доход, определен с чл. 8, т. 5 от ЗБДОО за 2009 г. от 01.01.2009 г. е 2000 лв.

ІІ. С член 9 от ЗБДОО за 2009 г. се определя за 2009 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, както следва:

1. от 1 януари до 30 юни – 124,84 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември – размерът по т. 1 увеличен с процент, равен на процента, определен по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, намален с 10 пункта.

Указания във връзка с определянето на пенсиите за трудова дейност в новите минимални размери от 1.01.2009 г. са ви изпратени с писмо № 91-01-15/19.01.2009 г. на ГД”Пенсии”.

ІІІ. С § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБДОО за 2009 г. са направени изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с пенсионното осигуряване както следва:

1. В чл. 9 от КСО:

а) В ал. 1 се създава т. 5 със следната редакция:

“5. времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4 и ал. 2, за които не е определен минимален осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3, са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималната работна заплата за страната; когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното за него работно време, ако са внесени или дължими осигурителни вноски върху съответната пропорционална част от минималната работна заплата”.

Когато лицата са работили при пълно законоустановено работно време и са получили възнаграждение по-малко от минималната работна заплата за страната, осигурителят следва да начисли минималната работна заплата за страната, тъй като на основание чл. 245 от Кодекса на труда същата се дължи на работника или служителя. На основание чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатените, поради което в тези случаи на лицето се зачита пълен месец осигурителен стаж.

Когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното за него работно време, ако са внесени или дължими осигурителни вноски върху съответната пропорционална част от минималната работна заплата. Ако лицето е получило възнаграждение по-малко от съответната пропорционална част от минималната работна заплата, осигурителят следва да начисли съответната пропорционална част от минималната работна заплата за страната.

б) В ал. 2, т. 5 думите “всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица” се заменят с “инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство”.

По същество с направеното изменение обхватът на осигуряването на посочените лица не се променя и е във връзка с новосъздадените ал. 2-5 в чл. 2 от КСО.

в) В ал. 8, т. 2 след думата “търговски” се добавя “или в неперсонифицирани”.

След допълнението се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества.

Неперсонифицираните дружества са дружества, създадени по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите - с договор между две или повече лица за обединяване на своята дейност и постигане на обща цел. За съдружниците в неперсонифицираните дружества осигурителен стаж по условията на чл. 9, ал. 8 КСО се зачита за времето след 31.12.2008 г. и се установява с осигурителна книжка. Прекратяването на осигуряването на съдружник се извършва с решение /протокол/ за освобождаването му от общото събрание на дружеството. Това обстоятелство не подлежи на вписване в Търговския регистър.

2. В чл. 70, ал. 1 от КСО, изречение първо думите “един процент” се заменят с “процент 1,1 на сто”. На основание § 8 от ПЗР на ЗБДОО за 2009 г. изменението влиза в сила от 01.04.2009 г. Предвид изменената разпоредба при определяне на размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, отпуснати с начална дата след 31.03.2009 г. вкл. доходът, от който се изчислява пенсията, се умножава със сумата, образувана от: по процент 1,1 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Разпоредбата се прилага както при определяне на размерите на личните пенсии за осигурителен стаж и възраст, така и при определяне на размерите на наследствените пенсии и добавките по чл. 84 от КСО, отпуснати след 31.03.2009 г. от наследодатели, които са получавали или придобили право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

3. В чл. 74, ал. 3 от КСО е направена промяна като след думата “отпуска” се поставя запетая и се добавя “възобновява или възстановява”.

С направеното допълнение разпоредбата придобива следното съдържание:

“(3) Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.”

С цитираното допълнение само нормативно се уреждат случаите, в които на лицата е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст да не се възобновява или възстановява съответно спряната или прекратената лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Указания в тази връзка са дадени с писмо № 91-01-143 от 03.06.2005 г. на ГД “Правна” и ГД “Пенсии”.

4. В чл. 105, ал. 2 е направена промяна, като думите “три години от датата, на която е станало изискуемо” се заменят с “тригодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.”

След промяната, алинея 2 на чл. 105 от КСО придобива следното съдържание:

“(2) Вземането за пенсия се погасява с изтичането на тригодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за което то се отнася.”

5. В чл. 115 са извършени промени, както следва:

а) Алинея 1 придобива следното съдържание:

“(1) Вземанията на Националния осигурителен институт за неправилно извършени осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии и лихвите върху тях се погасяват с изтичане на петгодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят. С изтичане на десетгодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят, се погасяват всички вземания, независимо от прекъсването на давността.”

б) В алинея 2, т. 2 се отменя и разпоредбата придобива следното съдържание:

“ (2) Давността се прекъсва:

1. с влизане в сила на разпореждането за установяване на вземането;

2. с предприемане на действия по принудително изпълнение.”

С промяната в текста налагането на обезпечителни мерки вече не е основание за прекъсване на давността.

в) В ал. 4, изречение първо думите “от датата, на която са станали изискуеми, с изключение на вземанията по чл. 54в, ал. 4” се заменят със “считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят”. След промяната разпоредбата придобива следното съдържание:

“Дължимите от държавното обществено осигуряване вземания могат да се поискат най-късно в срок три години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят.”

Указания по прилагането на чл. 105 и чл. 115 от КСО ще ви бъдат изпратени допълнително, след извършване на съответните промени и в подзаконовия нормативен акт – Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

* * *

Всички лица, от пенсии на които се правят удръжки за погасяване на дългове от надвзети суми от пенсии, през м. януари следва да бъдат уведомявани за остатъка от размера на задължението /съответно главница и лихва/ към края на предходната календарна година. Информацията за остатъка от задължението на лицата следва да бъде предоставяна от отдел “ФСД”.

6. В § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО думите “2009 г.” се заменят с “2020 г. “.

След направеното изменение пенсии за осигурителен стаж и възраст по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО се отпускат с начална дата до 31.12.2020 г.

7. В § 9, ал. 9 от ПЗР на КСО след думите “фонд “Пенсии” се добавя “и са изцяло за сметка на лицата”. Предвид изложеното осигурителните вноски по ал. 2 и 3 на същия параграф са в размера, определен за фонд “Пенсии” и са изцяло за сметка на лицата. Допълнението е в сила от 01.01.2009 г. съгласно § 8 от ПЗР на ЗБДОО за 2009 г.

Определеният от 1 януари 2009 г. със ЗБДОО за 2009 г. минимален месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е 260 лв., а размерът на осигурителната вноска за фонд “Пенсии” – 18 на сто. При внасяне на осигурителни вноски по § 9, ал 2 и 3 от ПЗР на КСО, както и при утвърждаване на план за разсрочено плащане на осигурителни вноски по § 9, ал. 4, т. 2 от ПЗР на КСО след 31 декември 2008 г. месечният размер на осигурителната вноска е 18 на сто от 260 лв. – 46,80 лв.

8. В преходните и заключителните разпоредби на КСО се създава § 22з. На основание § 8 от ПЗР на ЗБДОО за 2009 г. разпоредбата е в сила от 01.04.2009 г. и има следното съдържание:

“22з. (1) За 2009 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се определя, считано от 1 април, в размер на 700 лв.

(2) Отпуснатите с начална дата до 31 март 2009 г. пенсии се преизчисляват по реда на чл. 70 с процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията.”

Въз основа на новосъздадената разпоредба на § 22з, ал. 2 от ПЗР на КСО отпуснатите с начална дата до 31 март 2009 г. вкл. пенсии за осигурителен стаж и възраст се преизчисляват по реда на чл. 70 от КСО с процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и пропорционалната част от този процент за месеците осигурителен стаж. На посоченото основание се преизчисляват и пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, както и пенсиите за трудова злополука и професионална болест, когато са изчислени като пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

При преизчисляването размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. При определянето на размера на пенсията следващите се проценти за признатия осигурителен стаж се определят по реда на чл. 75, ал. 2 от КСО. За всяка година признат осигурителен стаж се дава по 1 процент и съответната пропорционална част на процента за месеците осигурителен стаж, след което същият се умножава с коефициента определен в чл. 75, ал. 2 от КСО в зависимост от процента на намалена работоспособност.

Преизчисляването на пенсиите по § 22з, ал. 2 от ПЗР на КСО от 01.04.2009 г. се извършва въз основа на средномесечния осигурителен доход за страната, с който е изчислен размера на пенсията към 31.03.2009 г. За пенсиите, отпуснати по отменения Закон за пенсиите и преизчислени по § 7а от ПЗР на КСО от 01.10.2008 г. преизчисляването по § 22з, ал. 2 от ПЗР на КСО се извършва с осигурителния доход за страната за 2007 г. Без значение е обстоятелството дали пенсията е увеличена или е запазила размера си към 30.09.2008 г.

На преизчисляване по реда на § 22з, ал. 2 от ПЗР на КСО подлежат отпуснатите до 31.03.2009 г. лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и пенсиите за трудова злополука и професионална болест, когато са изчислени като пенсия за инвалидност поради общо заболяване, както и наследствените пенсии и добавките по чл. 84 от КСО, определени от посочените по-горе видове лични пенсии на наследодателите.

Промяната в максималните размери на пенсиите и преизчисляването на пенсиите на основание § 22з от ПЗР на КСО ще бъде извършено автоматично от ГД”ИС” с ведомост обр. 7 за м. април 2009 г.

9. В преходните и заключителните разпоредби на КСО се създава § 22и:

“22и. (1) За 2009 г. осъвременяването на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 март 2009 г. се извършва от 1 юли с процента, определен по чл. 100, намален с 10 пункта.

(2) С процента по ал. 1 се увеличава и минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

(3) Осъвременяването по ал. 1 и 2 се извършва с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт”.

На основание § 8 от ПЗР на ЗБДОО за 2009 г. разпоредбата влиза в сила от 1 юли 2009 г.

За осъвременяване на пенсиите от 01.07.2009 г. ще получите допълнителни указания.

Законът влиза в сила от 1.01.2009 г. с изключение на параграфите, които са визирани в точки 2 и 8 /в сила от 1.04.2009 г./, и т. 9 /в сила от 1.07.2009 г./ на настоящите указания.

* * *

С Постановление № 321 на Министерския съвет от 19 декември 2008 г. (Обн. ДВ, бр. 1 от 06.01.2009 г.) са направени изменения и допълнения в чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).

С параграф единствен от постановлението са направени следните изменения и допълнения в чл. 19 от НПОС:

1. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя “както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността “педагог” или “възпитател” в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли”.

2. В ал. 5 думите “учителска длъжност или от длъжност по ал. 2” се заменят с “длъжност по ал. 1, 2 и 4”.

Съгласно цитираните изменения и допълнения разпоредбите на ал. 4 и ал. 5 на чл. 19 от НПОС добиват следната редакция:

“(4) За учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността “възпитател” в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността “възпитател” в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността “педагог” или “възпитател” в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли”.

(5) Право на пенсия по условията на § 5, ал. 1 и 4 от преходните и заключителни разпоредби на КСО имат лицата, които към датата на освобождаване от длъжност по ал. 1, 2 и 4 са изпълнили условията за пенсиониране по тези разпоредби.”

Осигурителният стаж, положен на длъжност “педагог” или “възпитател” в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли преди 01.01.2009 г. не се зачита за учителски осигурителен стаж.

* * *

С § 4 от ПЗР на Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (Обн. ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г.) е направено изменение в Кодекса за социално осигуряване. В чл. 69, ал. 5 думите “Министерството на държавната политика при бедствия и аварии” се заменят с “Министерството на извънредните ситуации”.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР