Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Осигуряване > Кодове за вид плащане 2009 г.

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Кодове за вид плащане

26 Jan 2009 11:30ч, видяна 50253 пъти
реклама
КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ В СИЛА ОТ 01.01.2009г.
Кодът за вид плащане по Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. за дължимия данък от еднолични търговци е 111215. Същият код се прилага и за дължимия от 01.01.2009г. авансов и годишен данък по чл.43, ал.5, и чл.48,ал.2  от ЗДДФЛ.

Кодове за плащане на:

Републикански данъци
Вноски за държавното обществено осигиуряване (ДОО)
Здравно осигурителни вноски (към НЗОК)
Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)
Вноски към фонд „ГВРС”
Вноски към Учителски пенсионен фонд (УПФ)

РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ

К о д о в е т е   з а    в и д   п л а щ а н е
 Код за вид плащане
Данък върху добавената стойност при сделки в страната  110100
Акциз при сделки в страната  110200
Корпоративен данък от нефинансови предприятия  110401
Корпоративен данък от финансови институции  110402
Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел  110403
Корпоративен данък от застрахователни дружества  110404
Възстановен ДДС от внос  110822
Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения  111212
Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др. 111213
Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци.  111215
Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37,ал.1, т.10-12 и чл.38, ал.5 от ЗДДФЛ 111217
Окончателен данъкна местни и чуждестранни физически лица по  чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ  111218
Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ 111219
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица, които не са търговци
 111501
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия  111502
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица
111503
Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица  111504
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни физически лица 111511
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни физически лица  111513
Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл.37, ал1 , т.1-9 от ЗДДФЛ  111514
Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри  111901
Окончателен данък по  ЗКПО върху хазартни съоръжения  111902
Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО
 111903
Данък върху дейността от опериране на кораби
 111904
Данък върху представителните разходи по ЗКПО  112001
Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставяни в натура (вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане)  112002
Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО
 112003
Други данъци  113400
Държавни такси  113500
Приходи от лихви по текущи банкови сметки
114300
Приходи от дивидент за държавата
 114800
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
114900
Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване
 115000
Вноски от Булгаргаз
 115300
Приходи от концесии
 115700
Други неданъчни приходи
 117000


ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ - / ФОНДОВЕ - “ПЕНСИИ”, “ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ И МАЙЧИНСТВО”, ”ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ” И “БЕЗРАБОТИЦА”/

Наименование За родените преди    

1 януари 1960г.

За родените след     

31 декември 1959г
.
ПРИХОДИ  Вид плащане Процент  Вид плащане Процент

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори за управление и контрол в търговските дружества; при едноличните търговци, в неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите, за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията /от осигурители и осигурени лица/.

550101 22,5 550131 17,5

Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА",  за работниците и служителите ТРЕТА категория труд,  внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за сметка на осигурителя 12,7% - за родените преди 1 януари 1960г. и 9,9% - за родените след 31 декември 1959г./  и вноски за сметка на осигурените лица 9,8% - за родените преди 1 януари 1960г. и 7,6% - за родените след 31 декември 1959г./, При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02


Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за работници и служители, и изпълнителите по договори за контрол и управление в търговските дружества, при едноличните търговци, в неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите ПЪРВА и ВТОРА категория труд /от осигурители и осигурени лица/

550102
 25,5  550132  20,5

Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ПЪРВА и ВТОРА категория труд, внасят с две отделни бюджетните платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за сметка на осигурителя 15,7% - за родените преди 1 януари 1960г. и 12,9% - за родените след 31 декември 1959г. и вноски за сметка на осигурените лица  9,8% - за родените преди 1 януари 1960г. и7,6% - за родените след 31 декември 1959г.  При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02


Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство"  за работници и служители, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост и в подкрепа на майчинството /от осигурители и осигурени лица/

550127
21,5
550157
 16,5

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство"  за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията /от осигурители и осигурени лица/

 550126
За трета
категория     труд-21,5      
 За първа и втора
категория  труд - 24,5 
 550156  За трета категория труд -16,5
За първа и  втора категория труд - 19,5

Осигурителни вноски за фонд  "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за държавни  служители ТРЕТА категория труд

 550114 22,5
 550144  17,5

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд

 550105 25,5
550135
 20,5

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за трета категория труд за работниците и служителите, наети на работа за не повече от 5 работни дни  /40 часа/ през календарния месец, които се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 2 от КСО.

 550108  18  550138  13

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за първа и втора категория труд за работниците и служителите, наети на работа за не повече от 5 работни дни  /40 часа/ през календарния месец, които се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 2 от КСО.

 550111  21  550141  16

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с разходите за дейността, за работещите без трудови правоотношения /от възложители и осигурени лица/

550110
 18  550140  13

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” за  ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование /от осигурители и осигурени лица/ 

 550116 18
 550146  13

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя

 550112  18  550142  13

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя

 550124  21  550154  16

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за ТРЕТА категория труд, върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител 

 550117  18  550147  13

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)
 
550160
 22,5/ 25,5  550160  17,5/20,5

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи

 550129 18/21
 550159  13/16

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от самоосигуряващи се лица.

 550401  21,5  550441  16,5

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица

 550402  18  550442 13

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.
 
550404
 21,5  550444  16,5

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделските производители и тютюнопроизводители

550405
 18  550445  13

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за предходна година /вноските се превеждат по ЕГН/. Забележка: Когато се внасят вноски за годишно изравняване на осигурителния доход за други  предходни години  се вземат предвид размерите на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" за съответната година,определени в ЗБ на ДОО.

 550406  22 550436
 17

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, завършили висше или полувисше образование, за времето на обучение -  върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

 550403  18  550403 18

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия - върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

 550413  18  -  -

Осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест"  за лицата осигурени за трудова злополука и професионална болест от осигурители и за лицата, получаващи гарантирани вземания от ФГВРС
 
 550149  0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1  550149  0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане /от осигурители и самоосигуряващи се/ за периоди преди 1 януари 2005г.
 
 550104  21,75  550134  19,5

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г.
 
 552801  -  552801 -

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г.
 
 552830  -  552830  -

Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски
 
 552802  -  552802  -

Глоби, санкции и неустойки по наказателни постановления

552809
 -  552809  -

Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи, Този параграф се попълва само от пощенските станции, Не се попълва от осигурените лица

 550118  -  550118 -

Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани суми по ревизионни актове

 552899  -  552899  -

Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ

 552898  -  552898  -

Преводи по с/ки 8 5 с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) - не се попълва от осигурители

558888 - 558888 -ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕНаименование

   
Вид плащане Процент
ПРИХОДИ

Вноски от осигурители за работници и служители по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, членовете на ЦИК по Закона за избиране на президент и вицепрезидент на РБ;

 560101  4,8

Вноски от осигурени лица или от осигурители за работници и служители в неплатен отпуск

560109 8

♦ Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения

560102 8

♦ Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения, за времето, през което са в неплатен отпуск

560102 8

♦ Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони

560103 8

♦ Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони, за времето, през което са в неплатен отпуск

560103 8

Вноски от осигурители  за работници и служители и от саммоосигуряващи се лица, върху паричното обезщетение за временна неработоспособност и за отглеждане на дете / до 31.12.2006 г./. Вноски от осигурители за работници и служители и от самоосигуряващите се лица за периодите на временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете върху минималния осигурителен доход  за самоосигуряващите се лица / след -1.01.2007 г./

560104 4,8

Вноски от осигурители върху паричното обезщетение за временна неработоспособност, за работещи по служебни правоотношения и по правоотношения, възникнали на основание специални закони /до 31.12.2006 г. Вноски от осигурители за работници и служители и от самоосигуряващите се лица за периодите на временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете върху минималния осигурителен доход  за самоосигуряващите се лица /след -1.01.2007 г./

560105 8

Лични вноски от работници и служители, работещи по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията, лицата упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, както и членовете на ЦИК по Закона за избиране на президент и вицепрезидент на РБ

560200 3,2

Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за предходна година /вноските се превеждат по ЕГН/. Забележка: Когато се внасят вноски за годишно изравняване на осигурителния доход за други предходни години се вземат предвид размерите на осигурителните вноски за съответната година,определени в ЗБ на НЗОК.

560401 6

Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40,   ал. 1, т. 2 от ЗЗО

560402 8

Вноски от възложители след намаляване с разходите за дейността за лица, работещи без трудово правоотношение по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО, членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, членове на ЦИК по Закона за избор на народни представители

560407 4,8

Вноски за членове на СИК и РИК по Закона за избор на народни представители  и по Закона за избиране на президент и вицепрезидент на РБ за  сметка на Републиканския бюджет

560408 8

Лични вноски след намаляване с разходите за дейността от лицата, работещи без трудово правоотношение по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, членове на ЦИК по Закона за избор на народни представители.

560406 3,2

Вноски от  лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО

560405 8

Вноски за  лица без доходи, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО

 560701  8

Вноски от лица, работещи без трудови правоотношения, за периоди преди 1 януари 2003 г.

560403 6

Вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)

560106 4,8

Лични вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)

560201 3,2

Вноски за пълнолетни учащи се във висши училища без доходи, до навършване на 26 – годишна възраст, както и за останалите лица по чл.40, ал.1, т. 11 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г. за периоди преди 1 януари 2003г.,както и за пълнолетни учащи се в частни училища

560703 8 /съответно
 6
за лицата
по чл.40, ал.1, т. 11 от
 ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г.
 за периоди преди 1
януари 2003г./

Вноски  за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО          За периоди преди 1 януари 2003 г.
560704 0,3

Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството 

560704 0,3

Начети и Лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК

562805 -

Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК

562806 -

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления

562815 -

Еднократно внесена сума  за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в размер на 12/дванадесет/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне

562818 8

Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица

560800 -

Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани по ревизионни актове за начет

562899 -

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ

562898 -

Преводи по с/ки 8 6 с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) - не се попълва от осигурители

568888
-


   Допълнително задължително пенсионно осигуряванеНаименование

   
Вид плащане Процент
ПРИХОДИ

Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионнен фонд, работещи при условията на ПЪРВА категория труд

580120
 12

Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ВТОРА категория труд

580121 7

Осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд

580123 5

Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959г., осигурени в универсален пенсионен фонд при годишно изравняване (облагане на доходите) на доходите /вноските се превеждат по ЕГН/. Забележка: Когато се внасят вноски за годишно изравняване на осигурителния доход за други  предходни години  се вземат предвид размерите на осигурителните вноски за съответната година, определени в ЗБ на ДОО.

580124 5

Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в професионален фонд (Внасят се само от НОИ)   

580128
12       7

Осигуритeлни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в универсален фонд (Внасят се само от НОИ)

580150 5

Начети и лихви по ревизионни актове при годишно изравняване (облагане на доходите). Вноските се превеждат по ЕГН.

582823 -

Начети и лихви по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд   

582807 -

Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд    

582808 -

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за професионален пенсионен фонд   

582810 -

Начети и лихви по ревизионни актове за начет за  универсален пенсионен фонд    

582812 -

Наказателни лихви  по просрочени осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд    

582813 -

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления   за универсален пенсионен фонд

582811 -

Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица.

580122 -

Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд

582899 -

Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет за универсален пенсионен фонд 
   
582897 -

Глоби, санкций, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за професионалните пенсионни фондове

582898 -

Глоби, санкций, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за универсалните пенсионни фондове

582896 -

Преводи по с/ки 8 8 с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) - не се попълва от осигурители

588888 -  Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС)Наименование

   
Вид плащане Процент
ПРИХОДИ

Вноски от работодатели за работници и служители за ФГВРС

570910
 0,1

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на фонд "ГВРС"    

572820 -

Наказателни лихви по просрочени  вноски за фонд "ГВРС"
 
572821 -

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за фонд "ГВРС"    

572819 -

Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица

570118 -

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за фонд "ГВРС" , събрани от АДВ

572898 -

Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет   

572899 -

Преводи по с/ки8 7 с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) - не се попълва от осигурители

578888 -Учителски пенсионен фонд
Наименование

   
Вид плащане Процент
ПРИХОДИ

Осигурителни вноски от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни /40 часа/

591008
4,3

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на УПФ и събрани от ДОО    

592803 -

Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за УПФ   

592804 -

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления по УПФ    

592814 -

Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица

590118 -

Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет

592899 -

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления по УПФ събрани от АДВ 
 
592898 -

Преводи по с/ки 8 9 с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) - не се попълва от осигурители

598888 -

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР