Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Осигуряване > Указания

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Указание изх. № 91-01-54/4.03.09 на НОИ

от ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ”, 10 Mar 2009 15:12ч, видяна 15191 пъти
реклама
ОТНОСНО: изменение и допълнение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
ДО
РАЙОННО /СТОЛИЧНО/ УПРАВЛЕНИЕ
"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"

С Постановление № 24 на МС от 6 февруари 2009 г. е допълнена и изменена Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Постановлението е публикувано в ДВ бр. 12 от 13 февруари 2009 г.

Във връзка с прилагането на измененията и допълненията на наредбата имайте предвид следните промени:

І. Промени свързани с издаването и заверяването на осигурителните книжки

Съгласно изменението на чл. 7, ал. 1 от наредбата, “Териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки, в които се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи на:

1. лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване;

2. работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица.”

Във връзка с това от 1 януари 2009 г. не следва да се издават осигурителни книжки за положения труд след тази дата на осигурените по реда на:

- чл. 4, ал. 1, т. 5 от КСО – членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията;

- чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО – изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци, на неперсонифицирани дружества, синдици и ликвидатори;

- чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО – лица, полагащи труд без трудово правоотношение

- членове на управителни или контролни органи на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и на партии – осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО.

Осигурителните книжки, издадени на посочените лица следва да се заверяват за периода до 31 декември 2008 г. при поискване от осигурените. При поискване следва и да се издават осигурителни книжки за положен труд преди 1 януари 2009 г.

Осигурителният стаж и осигурителният доход на лицата, за които осигурителни книжки не се издават и заверяват за времето след 1 януари 2009 г. се установяват с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО на основание новата ал. 2 на чл. 41 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

ІІ. Промени, свързани с определянето на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се

1. В съответствие с изменението на чл. 6, ал. 8 от КСО е създадено трето изречение в чл. 2, ал. 4 от Наредбата за общественото осигуряване за самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и нова ал. 4 на чл. 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

На основание чл. 6, ал. 8 от КСО “Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.

Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Осигурителните вноски се внасят за сметка на осигурените лица в размерите, определени за фонд "Пенсии" и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на декларацията. Когато лицето с данъчната декларация за предходната година декларира доходи, получени за извършена дейност през минали години, подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.”

На основание новосъздадената ал. 4 на чл. 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, с коригиращата справка самоосигуряващото се лице формира нов размер на окончателния си осигурителен доход за съответната минала година, когато с данъчната си декларация за предходната година декларира доходи за извършена дейност през минали години.

Съгласно новосъздаденото изречение трето на чл. 2, ал. 4 от Наредбата за общественото осигуряване за самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, подаването на коригиращата справка за осигурителния доход за съответната минала година и довнасянето на окончателната осигурителна вноска се извършва в срока за подаване на данъчната декларация за предходната година.

С посочените изменения се създава ред за коригиране на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица за предходни години когато това е необходимо. Коригиране на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се се налага във всички случаи, в които те получават доходи за извършена от тях дейност не в годината на извършването й, а в следващи години. В годишната данъчна декларация тези доходи се декларират в зависимост от момента на придобиването. В Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход те трябва да се отразят за годината, за която се отнасят. В тези случаи облагаемият доход в съответното приложение на данъчната декларация не е равен на окончателния размер на осигурителния доход. След промяната на чл. 6, ал. 8 от КСО самоосигуряващите се лица вече могат да подават коригиращи справки за определяне на окончателния размер на осигурителния си доход за стари години едновременно с годишните си данъчни декларации.

2. Особености при определянето на окончателния размер на осигурителния доход за 2008 г.

При попълването на Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за ДОО за 2008 г. следва да се имат предвид промените в данъчната декларация подавана на основание чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Съгласно разпоредбите на Наредбата за възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителните вноски, при определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се вземат предвид:

- за едноличните търговци, упражняващи трудова дейност - облагаемият доход по чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд – това са доходите декларирани в Приложение 2, част III, ред 9.1 от данъчната декларация за 2008 г.

- за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества или като членове на неперсонифицирани дружества - възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти, след приспадане на разходите за съответната дейност по чл. 29, от ЗДДФЛ - това са доходите декларирани в Приложение 3, част I, Таблица 7, ред 7.10 от данъчната декларация за 2008 г. През 2008 г. разходите за дейността за тази група самоосигуряващи се са 25 на сто.

- за самоосигуряващите се лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност - облагаемият доход, получен от упражняването на съответната дейност, след намаляването му с разходите за дейността по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - това са:

  •  доходите декларирани в Приложение 3, част I, Таблица 5, ред 5.10 от данъчната декларация за упражняващите занаятчийска дейност. За тях разходите за дейността са 40 на сто.
  • доходите декларирани в Приложение 3, част I, Таблица 6, ред 6.10 от данъчната декларация за упражняващите свободна професия.За тях разходите за дейността са 25 на сто.
- за самоосигуряващите се лица, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък по реда на Закона за местните данъци и такси - еднолични търговци или регистрирани като упражняващи свободна професия, или занаятчийска дейност - доходът, получен от упражняването на съответната дейност, определен по условията за всяка дейност – това са доходите декларирани в Приложение 7, част ІI, редове 4,6,8 и 10 от данъчната декларация.

Вноските за довнасяне, за държавното обществено осигуряване, се изчисляват в размера определен за фонд “Пенсии” за 2008 год., който е следният:

- за родените преди 1 януари 1960 г. – 22 % за фонд “Пенсии”;

- за родените след 31 декември 1959 г. – 17 % за фонд “Пенсии”.

Вноските за довнасяне се внасят в срока за подаването на данъчната декларация, който през 2009 г. е до 30 април.
Нов момент при определянето на окончателния размер на осигурителния доход за 2008 г., е че самоосигуряващите се лица включват в него и доходите реализирани в чужбина в случай, че за тях е определено като приложимо българското осигурително законодателство по реда на Регламент 1408/71.

В случаите, в които лице обичайно упражняващо самостоятелна трудова заетост на територията на България извършва и работа на територията на друга държава-членка следва да включи в осигурителния си доход за годината облагаемия доход деклариран в съответните приложения на данъчната декларация предназначени за попълване от местни физически лица, които са придобили доходи от стопанска дейност от източници в чужбина.

В случаите, в които лице е самостоятелно заето на територията на България и същевременно е наето на работа на територията на друга държава-членка се прилагат паралелно законодателствата на двете държави членки поради направеното вписване от страна на България в Приложение VІІ на Регламент 1408/71. Разпоредбите на регламента, както и решения на Съда на европейските общности дават възможност в определени случаи тези лица да се третират като упражняващи платената си трудова дейност на територията на държавата членка, в която те извършват самостоятелната си трудова дейност /основанията за това са посочени в писмо на НАП № 24-00-2 от 12.01.2009 г./. Поради това самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО могат да декларират в колона 3 от Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния си доход, доходи от дейности като наети лица на територията на друга държава членка. При заверяването на осигурителната книжка в този случай лицето не може да представи документи издадени по реда на българското законодателство с оглед прилагането на разпоредбата на чл. 6, ал. 10 от КСО. Поради това при възникване на такъв случай следва да се обръщате за указания към ГД “ОВКО”.

ІІІ. Промени свързани с авансовите осигурителни вноски на самоосигуряващите се

1. В съответствие с чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО, при изброяването на самоосигуряващите се лица, за които задължението за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване, в чл. 1 , ал. 1 от наредбата за пълнота са добавени и самоосигуряващите се тютюнопроизводители. Самоосигуряващите се тютюнопроизводители са добавени и в изброяването в чл. 2, ал. 1 от наредбата, с което се изяснява, че те също внасят осигурителните си вноски в компетентната ТД на НАП и получават осигурителните си плащания от съответното териториално поделение на НОИ.

2. С допълнението на чл. 3, ал. 1 и 2 от наредбата изрично се уточнява, че до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят или месеца, през който е изтекла неработоспособността, самоосигуряващите се дължат авансовите си осигурителни вноски по чл. 6, ал. 7 от КСО. Във връзка с определянето на дохода, върху който се внасят авансовите осигурителни вноски е създадена нова алинея 1 на чл. 4 от наредбата. Разпоредбата уточнява, че когато самоосигуряващите се лица не упражняват дейност през целия календарен месец, размерът на минималния месечен осигурителен доход се намалява пропорционално на отработените дни. Уточнението е наложено поради необходимостта от уеднаквяване на практиката при определяне на осигурителния доход когато се извършва заверяване на осигурителните книжки и когато се определя размера на дължимите от лицата осигурителни вноски. Размерът на минималния осигурителния доход в тези случаи се намалява пропорционално на броя на работните дни включени в календарния период.

3. Допълнен е чл. 18 от наредбата. С направеното допълнение е уточнен срока за внасянето на осигурителните вноски за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, пожелали да се осигуряват за своя сметка за времето през което ползват неплатен отпуск, а именно до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят или авансово по реда на чл. 3, ал. 5 от наредбата.

4. Текстовете на ал. 3, чл. 3 и чл. 17а от наредбата са приведени в съответствие с допълнението на чл. 2 от КСО. В чл. 3, ал. 3 от наредбата думите “които са осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица” са заменени с думите “когато са осигурени за общо заболяване и майчинство”. Съответно в чл. 17а от наредбата думите “или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица” се заменят с “или за общо заболяване и майчинство”.

***********************************************************

В Държавен вестник, брой 16 от 27 февруари 2009 г. е публикувано Постановление № 44 на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори “Индустрия” и “Услуги”.
Съгласно чл. 1 от постановлението, на работниците и служителите от посочените икономически сектори, за които е установено непълно работно време при условията и по реда на чл. 138а, ал. 1 и § 3б от ПЗР на КТ, могат да се изплащат компенсации. Компенсациите се изплащат когато продължителността на установеното непълно работно време е половината от законоустановената продължителност за месеца или за периода на изчисляване на работното време. Компенсацията се изчислява в зависимост от действително отработеното време през месеца и е в размер до 120 лв. месечно.

Компесациите, изплащани по реда на постановлението нямат характер на трудови възнаграждения, поради което върху тези суми осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване не се дължат.

Във връзка с това е създадена т. 13 в чл. 1, ал. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, съгласно която “ Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху компенсацията на работниците и служителите, за които е установено непълно работно време, изплатена по реда на нормативен акт на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори “Индустрия” и “Услуги”.”

Сумите, изплатени като компенсации по реда на Постановление № 44 не се вписват в декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” подавана по реда на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Изплатените компенсации не се включват в размера на осигурителните доходи, от които се изчисляват пенсиите, паричните обезщетения и помощите, отпускани на осигурените лица по реда на Кодекса за социално осигуряване.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР