Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Осигуряване > Указания

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Важни правила при подаване на данни за декларации обр. №1 и №3

от НАП, 08 May 2009 15:57ч, видяна 42998 пъти
реклама
ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ С ДЕКЛАРАЦИИ ОБР. 1 И ОБР. 3 ОТ НАРЕДБА № Н-8 Е ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ:
* Не се приемат декларации, които не съдържат ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, ЕГН, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните. Не се приемат и декларациите с некоректно попълнени данни.

I. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 1

1.Декларация обр. № 1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП.

2.Коригираща декларация се подава само след подадена и приета основна.

3.След подадена и приета коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация

4.Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една основна декларация за едно лице и се налага да се коригира една от декларациите, се подава първо една заличаваща декларация, след което се подават отново декларациите като основни, с коректните данни; с код корекция "К" не се коригират данните в т. 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2)

5.Не се извършва коригиране и заличаване на декларация обр. № 1 след изтичане на 3 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски; в тези случаи декларациите се подават само след указания на ТД на НАП или задължителни предписания на НОИ.

6.В точка 12.2. Код икономическа дейност за осигурения се попълва с 4-значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва "0000".

7.Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват само за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72 и 82.

8.Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 16, в т. 16 се попълва 20000. След изтичане на периода на сумираното отчитане на работното време се подава нова декларация, като в т. 1 "Код корекция" се попълва "К". В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват преизчислените работни дни в осигуряване за всеки месец. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 85, т. 16 не се попълва.

9.Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27 и 28.

10.Когато в т.12 "Вид осигурен" е попълнено 01, 02, 03, 04, 08, 11, 16, 21, 25, 26 и 29 и т.12.4 е попълнена с 1, то стойността на т.29 и т.30 е по-голяма от 0.

11.Когато в т.12 "Вид осигурен" е попълнено 01, 02, 03, 04, 08, 11, 16, 21, 25, 26 и 29 и т.12.4 е попълнена с 0, то стойността на т.30 е равна на 0.

12.Когато в т.16 позиция 1 е 0, то позиция 2 и 3 на същата точка задължително трябва да бъдат равни на работните дни в съответния месец.

13.Когато в т.16 позиция 1 е 1, то поне една от позициите в т.14 и т.15 следва да е попълнена със стойност за ден, от който осигуряването е възникнало или ден, в който осигуряването е прекратено.

14.В т.16, позиция 4 за лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88 и 89 се попълват 0.

15.В т.16, позиция 5 се попълва дневното или средночасово на ден работно време в часове на осигуреното лице; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; за лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88 и 89 попълват 0.

16.Сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.6 и т. 16.А, трябва да съответства на дните, посочени в позиции 2 и 3 на т. 16.

17.В точка 16.7. Отработени часове - общо се попълва броя на отработените часове през месеца, след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 85, 86, 87, 88 и 89.

18.В точка 16.8. Часове положен извънреден труд се попълва броя на отработените часове извънреден труд, след превръщане на нощните часове в дневни. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 85, 86, 87, 88 и 89.

19.Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 е попълнено "1" и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

20.Точка 31 Начислен месечен облагаем доход се попълва с трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се за лица с попълнен "Вид осигурен" в т. 12 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 70, 72, 82, 83.

21.Структурата и  формата на файловия формат за подаване на данните са одобрени от изпълнителния директор на НАП. Файлов формат на данни за Декларация обр.1, които не отговарят на утвърдената структура не се приемат и обработват в НАП, За целта може да се използва клиентското приложение, предоставено от НАП.

II. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 3

1.Декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП.

2.Коригираща декларация се подава само след подадена и приета основна.

3.След подадена и приета коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация

4.Декларация образец № 3 не се подава за коригиране и заличаване на данни след изтичане на 3 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски. В тези случаи декларации се подават само след изрични указания на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

5.Файлът с данни за декларация образец № 3 съдържа данни само за един месец и година. Данни за друг месец и година се подават с отделен файл.

6.В Колона 9 Ден, от който се внасят вноски се попълва задължително ден, от който са внесени вноски. . Стойност 0 е недопустима

7.В Колона 10 Ден, до който се внасят вноски се попълва задължително деня, до който са внесени вноски. Стойност 0 е недопустима.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР