Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Китов Център

Изпрати Принтирай страницата A-AA+

Практическо обучение

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2009 Г.

реклама

16 - 18 ноември 2009 г., 10,00 – 18,00 часа
София, х-л „Форум”, бул. "Цар Борис III" 41

 Лектори Евгени РАНГЕЛОВ, Катя ДРАГИЙСКА, Лорета ЦВЕТКОВА, Калина ЗЛАТАНОВА, Димитър ВОЙНОВ

16 ноември 2009 г.
Годишно счетоводно приключване на дружества, работещи с Международните счетоводни стандарти.
Лектор Катя Драгийска – д.е.с.

Представяне на финансовите отчети, грешки, промяна на счетоводна политика, събития след края на отчетния период.
Разглеждат се измененията определени с регламенти на EU: 1264 – 2008;
53, 69, 70, 494, 495 – 2009 в сила от 2009 г.


17 ноември 2009 г.
Данъчно облагане по ЗКПО, ЗДДС и ЗОДФЛ

Лектор Димитър Войнов – главен експерт в отдел „счетоводна практика” в дирекция данъчна политика при МФ
10,00 – 13,30 ч.

 1. Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2009 г.;
 2. Разходи по заеми (текущо отчитане или капитализиране) – счетоводно отчитане и данъчно третиране;
 3. Данъчен финансов резултат;
 4. Данъчни постоянни разлики;
 5. Данъчни временни разлики;
 6. Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели;
 7. Данъчен амортизационен план;
 8. Данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки;
 9. Данъчно третиране при преобразуване на дружества;
 10. Авансови вноски – внасяне и намаляване;
 11. Данъци при източника, върху доходи на чуждестранни юридически лица;
 12. Данъци върху разходите.

Лектор Лорета Цветкова – главен експерт по приходите, НАП
14,30 – 16,00 ч.

 1. Задълженията на работодателите за годишно облагане на доходите от трудови правоотношения.
 2. Задълженията на платците на доходи за предоставяне на информация в НАП.
 3. Особености при декларирането на доходите, придобити от физическите лица през 2009 г.
 4. Дискусия.

Лектор Калина Златанова – н-к дирекция „данъчно нормативни актове” при МФ
16,30 – 18,00 ч.

 1. Годишна корекция на данъчен кредит по чл.79, ал.2 от ЗДДС.
 2. Префактуриране на доставки – особености при облагането.
 3. Анулиране на погрешно съставени документи и тяхното отразяване.
 4. Коригиране на грешки във връзка с неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри до изтичане на срока за подаването на справката-декларация.
 5. Коригиране на грешки във връзка с неотразени или неправилно отразени документи след изтичане на срока за подаването на справката-декларация.
 6. Свободна дискусия относно прилагането на закона - въпроси и отговори.


18 ноември 2009 г.
Годишно счетоводно приключване на дружества, работещи с Националните счетоводни стандарти.

Лектор Евгени Рангелов – магистър по финанси


 1.Организационна и документална подготовка на годишно счетоводно приключване.

 • Промени в нормативната уредба и тяхната приложимост при годишното счетоводно приключване.
 • Особености на годишната инвентаризация.

 2.Акценти на годишното счетоводно приключване.

 • Преоценки и обезценки.
 • Провизиране и задължения.
 • Отписване на вземания.
 • Отчитане на ремонти по подобрения на собствени и наети активи.
 • Отчитане на завършени и приети собствени строежи.

 3 .Счетоводно отчитане на корпоративния данък и отсрочените активи и пасиви.
 4. Отчитане на корекции на ползван данъчен кредит по ЗДДС.
 5. Годишен финансов отчет 2009 г.

 • Форма, съдържание и правила за създаване.
 • Оповестяване на информация.
 • Одитиране на финансовите отчети.
 • Публикуване на финансовите отчети за 2009 г.

Цена 150 лв. без ДДС за всеки един от дните

Цена 350 лв. без ДДС за участие в трите семинарни дни


Превеждат се по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД – IBAN BG43 FINV 9150 10BG N0DP CG, SWIFT код – FINVBGSF, ПИБ. В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и работен обяд в ресторанта на хотела. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

За втори и следващ участник от една организация 10% отстъпка от цената

Регистрация

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР