Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > НСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

НСС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия

17 Nov 2003 19:04ч, видяна 6365 пъти
реклама
Обн. ДВ, бр. 22 от 27 февруари 2002 г., приет с Постановление № 37 от 13 февруари 2002 г.
Цел

НСС 28 определя реда за отчитане на инвестициите в асоциирано предприятие.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от предприятията, които са направили инвестиции в асоциирани предприятия.

Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Асоциирано предприятие - предприятие, в което инвеститорът упражнява значително влияние, но което не представлява нито дъщерно предприятие, нито смесено предприятие на инвеститора.

Значително влияние - правото на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната дейност на предприятието, в което е инвестирано, но не и контрол върху тази политика.

Контрол - право за осъществяването на ръководство върху финансовата и работната политика на дадено предприятие по такъв начин, че да се извлича изгода от дейността му.

Дъщерно предприятие - предприятие, което е под контрола на друго предприятие - предприя-тие-майка.

Метод на собствения капитал - такъв счетоводен метод, според който: инвестицията първоначално се вписва по себестойност (разходи за придобиването й), а впоследствие се преизчислява в съответствие с промените в дела на инвеститора в нетните активи на предприятието, в което е инвестирано.

Себестойностен метод- такъв счетоводен метод, според който инвестицията се води по себестойност (разходи за придобиването й).

Значително влияние

3.1. Когато инвеститорът притежава (пряко или косвено, чрез дъщерно предприятие) 20 или повече процента от гласовете в предприятието, в което е инвестирано, се приема, че този инвеститор има значително влияние, освен когато съществуват доказателства за противното.

3.2. Наличието на значително влияние от страна на даден инвеститор се доказва чрез наличието на едно или повече от следните условия:

а) представителство в управителния съвет или в равностоен управленски орган на предприятието, в което е инвестирано;

б) участие в процеса на вземане на решения;

в) значими сделки между инвеститора и предприятието, в което е инвестирано;

г) взаимен обмен на управленски персонал;

д) осигуряване на съществена техническа информация.

Прилагане на метода на собствения капитал

4.1. Методът на собствения капитал изисква инвестицията да се впише по себестойност, която впоследствие се увеличава или се намалява с оглед отразяване дела на инвеститора в печалбите или в загубите на предприятието, в което е инвестирано, след датата на придобиване на дела.

4.2. Доходите, получени чрез разпределение от предприятието, в което е инвестирано, намаляват балансовата стойност на инвестицията.

4.3. Балансовата стойност на инвестицията се преизчислява и в резултат на промяна:

а) в процентния дял на инвеститора в предприятието, в което е инвестирано,или

б) в нетния капитал на предприятието, в което е инвестирано, когато промените не са били отразени във финансовите му отчети.

Преизчисленията могат да се дължат на преоценка на земи (терени), сгради, машини, съоръжения, инвестиции, валутни разлики и други, които се определят в статии, определящи размера на собствения капитал в предприятието, в което е инвестирано.

4.4. Когато делът на инвеститора в загубите на предприятието, в което е инвестирано, възлиза или превишава балансовата стойност на инвестицията, тя се отчита по нулева стойност и инвеститорът прекратява включването на своя дял в по-нататъшните загуби. Могат да се отчитат допълнителни загуби само ако инвеститорът е поел задължения или е извършил плащания от името на асоциираното предприятие, обвързано с дадени от инвеститора гаранции. Когато асоциираното предприятие отчете отново печалба, инвеститорът възобновява включването на своя дял в тази печалба едва след като делът му в печалбата се изравни с дела в непризнатите нетни загуби.

4.5. Използването на метода на собствения капитал се прекратява от датата, от която:

а) инвеститорът престане да има значително влияние в асоциираното предприятие, но запазва (изцяло или частично) инвестицията си в него;

б) прилагането на метода на собствения капитал престане да бъде уместно поради това, че асоциираното предприятие действа в рамките на строги ограничения, които в значителна степен намаляват възможността му да прехвърля средства към инвеститора.

4.6. При придобиване на инвестиция в асоциирано предприятие каквито и да са разлики (положителни или отрицателни) между себестойността на инвестицията и дела на инвеститора в нетната стойност на разграничимите нетни активи на асоциираното предприятие се осчетоводяват в съответствие с НСС 22 - Бизнескомбинации. След придобиването се извършват съответните преизчисления в дела на инвеститора с цел да се отразят:

а) амортизацията на амортизируемите активи въз основа на справедливата им стойност;

б) амортизирането на разликата между себестойността на инвестицията и дела на инвеститора в справедливата стойност на разграничимите нетни активи.

4.7. При прилагането на метода на собствения капитал инвеститорът трябва да използва финансовите отчети на асоциираното предприятие, които са изготвени към същата дата, на която инвеститорът изготвя собствените си финансови отчети. Когато финансовите отчети на инвеститора и асоциираното предприятие са изготвени на различни дати, асоциираните предприятия следва да изготвят за нуждите на своите инвеститори отчети към датата на финансовите отчети на инвеститорите. Когато съществуват практически затруднения за това, допуска се използването на финансови отчети с различаващи се дати на приключване. Принципът за постоянство изисква продължителността на отчетните периоди, както и на каквато и да било разлика между датите на приключването на отчетите да остане постоянна през следващите отчетни периоди.

4.8. Когато се използват финансови отчети, изготвени с различни дати на приключване, следва да се извършат преизчисления, които да отразят въздействията от страна на евентуални значими събития или сделки между инвеститора и асоциираното предприятие, настъпили между датата на финансовия отчет на асоциираното предприятие и датата на финансовия отчет на инвеститора.

4.9. При изготвянето на своите финансови отчети инвеститорът обикновено прилага една и съща счетоводна политика спрямо сходни сделки и събития, станали при сходни обстоятелства. В много случаи, когато асоциираното предприятие прилага счетоводна политика, която се различава от политиката на инвеститора по отношение на сходни сделки и събития, станали при сходни обстоятелства, ако инвеститорът използва финансовите отчети на асоциираното предприятие и прилага метода на собствения капитал, той отразява в тях съответните корекции. Ако извършването на такива преизчисления не е уместно, този факт по принцип подлежи на оповестяване.

4.10. При наличие на оборотни кумулативни привилегировани акции на асоциираното предприятие, които са притежание на външни лица, инвеститорът изчислява своите печалби или загуби след извършване на Преизчисленията по отношение на привилегированите дивиденти, независимо дали дивидентите са били обявени или не.

Прилагане на себестойностния метод

5.1. Себестойностният метод изисква инвеститорът да води инвестицията по цена на придобиване.

5.2. Инвеститорът отчита приход от инвестицията дотолкова, доколкото получава дял при разпределението на акумулираната нетна печалба на предприятието, в което е инвестирано, възникнала след датата на инвестицията. Всеки доход от разпределение, превишаващ тази печалба, се третира като възвръщане на инвестицията и се отчита като намаление на себестойността на инвестицията.

Финансови отчети на инвеститора

6.1. Когато финансовият отчет на инвеститора се консолидира с отчета на асоциираното предприятие, инвестициите следва да се отчитат по метода на собствения капитал, освен когато делът е бил придобит и притежаван единствено с цел да бъде

продаден в близко бъдеще, като в последния случай отчитането трябва да се осъществява с използване на себестойностния метод, а инвестицията се отчита като финансов актив, обявен за продажба.

6.2. Когато финансовият отчет на инвеститора не се консолидира с отчета на асоциираното предприятие, инвестициите следва да се отчитат:

а) по себестойност;

б) по метода на собствения капитал, ако този метод би бил по-подходящ;

в) като обявени за продажба финансови активи.

Загуби от обезценка

7.1. Ако съ ществуват условия, при които инвестицията в асоциирано предприятие е намалила стойността си, предприятието прилага НСС 36 -Обезценка на активи. При определянето на стойността на инвестицията предприятието оценява:

а) своя дял от сегашната стойност на предполагаемите бъдещи парични потоци, очаквани да бъдат генерирани от асоциираното предприятие като цяло, включително паричните потоци от оперативната дейност на асоциираното предприятие и постъпленията при освобождаването от инвестицията, или

б) сегашната стойност на предполагаемите бъдещи парични потоци, очаквани да възникнат от разпределени дивиденти от инвестицията и постъпленията при освобождаването от нея.

7.2. Всяка възникнала загуба от обезценката на инвестицията се приспада най-напред от съществуваща остатъчна положителна репутация.

7.3. Възстановимата стойност на инвестиция в асоциирано предприятие се определя поотделно за всяко предприятие, освен ако отделното предприятие не генерира парични постъпления, които в достатъчна степен са независими от постъпленията от други активи на отчитащото се предприятие.

Оповестяване

8.1. Инвестиции в асоциирани предприятия, отчитани в съответствие с метода на собствения капитал, се класифицират в баланса като дълготрайни активи и се оповестяват като отделни статии във финансовия отчет.

8.2. Делът на инвеститора в печалбите и загубите от такива инвестиции се представя като отделна позиция в отчета за приходите и разходите.

8.3. Предприятието инвеститор оповестява и следната информация:

а) имената и описание на значимите асоциирани предприятия, включително пропорционалната част на участието в тях и (ако съществува разлика) пропорционалната част на гласовете, притежавани от инвеститора;

. б) методите, използвани при отчитането на инвестициите;

в) своя дял в условните задължения и неотменими споразумения на асоциираното предприятие, за което те също са условни и неотменими задължения;

г) условните задължения, възникнали в резултат на това, че инвеститорът е отговорен за всичките задължения на асоциираното предприятие;

д) отделно се оповестява и делът на инвеститора в каквито и да са извънредни статии или статии за минали периоди.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР