Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 35 - Преустановявани дейности

18 Feb 2006 10:09ч, видяна 2624 пъти
реклама
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.

Цел

СС 35 определя принципите за отчитане на информацията за преустановяваните дейности.

Обхват

1. Този стандарт се прилага за всички преустановявани дейности във всички предприятия.

Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Преустановявана дейност-компонент, от който предприятието съгласно определен план се освобождава чрез:

а) продажба в една отделна сделка, раздробяване или разпределяне на собствеността на компонента между собствениците на предприятието;

б) разпродажба/ликвидация на активите на компонента и уреждане на пасивите му индивидуално (на части);

в) изоставяне на компонента.

Примери за дейности, които не удовлетворяват непременно критериите за преустановявани дейности, обаче в комбинация с други обстоятелства могат да ги удовлетворят:

-постепенно или плавно спиране на производствена линия или клас от услуги;

-преустановяване, дори ако е относително внезапно, на няколко продукта в рамките на продължаваща производствена линия;

-преместване на производствена или пазарна дейност от едно място на друго;

-закриване на машини, оборудване и съоръжения, за да се постигне повишаване на производителността или снижаване на разходите;

-продаване на дъщерно предприятие, чиито дейности са подобни на тези на предприятието-майка или на други дъщерни предприятия.

Компонент-обособена част от предприятие или от дейността на предприятие, която може да бъде разграничена като отделна:

а) структурна единица-по отраслов или по географски признак;

б) производствена единица-от дадена дейност или от цялостната дейност на предприятието;

в) финансово-счетоводна единица, подлежаща на отделно отчитане, контрол, документиране и т.н.; приема се, че това условие е налице, когато:

-производствените активи и пасиви на компонента могат пряко да му бъдат приписани;

-приходите (брутните постъпления) от компонента могат пряко да му бъдат приписани;

-голяма част от оперативните разходи на компонента могат пряко да му бъдат приписани.

Събитие за първоначално оповестяване на преустановявана дейност-по-рано възникналото от следните събития:

а) предприятието е влязло в обвързващо споразумение за продажба по същество на всички активи от активите, приписвани на преустановяваната дейност, или

б) управляващият орган или собствениците на предприятието са одобрили подробен официален план за преустановяването на дейност и планът е оповестен.

Признаване и оценка

3. При вземане на решение кога и как да се признаят и оценят промените в активите, пасивите, приходите, разходите и паричните потоци, отнасящи се до преустановяваната дейност, предприятията прилагат принципите и критериите, заложени в съответните счетоводни стандарти. Този стандарт не установява каквито и да е принципи за признаване и оценка.

По-важните стандарти, които е вероятно да се приложат, са:

а) СС 36-Обезценка на активи;

б) СС 37-Провизии, условни задължения и условни активи, като се има предвид, че преустановяваните дейности се разглеждат като разновидност на преструктуриране;

в) СС 19-Доходи на персонала, особено по отношение на обезщетенията за съкращаване на персонал, и т.н.

Първоначално оповестяване

4.1. Предприятието включва в своите финансови отчети информация, отнасяща се до преустановяваната дейност, започвайки с финансовите отчети за периода, в който събитието на първоначалното оповестяване възниква.

4.2. Когато събитието на първоначалното оповестяване възниква в отчетния период, за който се отнася годишният финансов отчет, се оповестява следната информация:

а) описание на преустановяваната дейност;

б) отраслов и/или географски сектор, в който преустановяваната дейност се отчита;

в) датата и същността на събитието на първоначално оповестяване;

г) датата или периодът, в който преустановяването се очаква да завърши, ако е известна или определима;

д) балансовите стойности на активите и пасивите, които ще бъдат освободени;

е) сумите на приходите, разходите и печалбата или загубата преди данъчно облагане от обичайните дейности и съответните разходи за данъци от печалбата, приписани на преустановяваната дейност през текущия отчетен период;

ж) сумите на нетните парични потоци от обичайните, инвестиционните и финансовите дейности, приписани на преустановяваната дейност през текущия отчетен период.

4.3. Когато събитието на първоначалното оповестяване възниква след нормативно определената дата на изготвяне на годишния финансов отчет, но преди датата на официалното му одобряване за публикуване, първоначалното оповестяване се извършва по реда на СС 10-Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, и включва оповестяванията, изброени в т. 4.2 от този стандарт.

Други оповестявания

5. Когато предприятие се освобождава от активи или урежда пасиви, приписвани на преустановяваната дейност, или влиза в обвързващо споразумение за продажба на такива активи или за уреждане на такива задължения, то включва в годишния си финансов отчет следната информация:

5.1. За събитията, възникнали в отчетния период, за който се отнася годишният финансов отчет:

а) каквато и да е печалба или загуба преди данъчно облагане и разходите за данъци от печалбата;

б) нетната продажна цена (включително след изваждане на очакваните разходи по продажбата) и балансовата стойност на нетните активи, както и очакваното разпределение във времето за получаване на съответните парични потоци.

5.2. За събитията, възникнали в отчетния период след този, за който се отнася годишният финансов отчет, но преди датата на официалното му одобрение за публикуване, оповестяването се извършва по реда на СС 10-Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, и включва информацията, изброена в т. 5.1 от този стандарт.

Осъвременяване на оповестяванията

6. В допълнение към изброените оповестявания предприятието включва в годишните си финансови отчети, следващи периода, в който възниква събитието на първоначалното оповестяване, описание на каквито и да са значителни промени в сумата или разпределението във времето на паричните потоци, отнасящи се до активите и пасивите, приписвани на преустановяваната дейност, както и събитията, пораждащи тези промени.

6.1. Оповестяванията продължават в годишните финансови отчети за периодите напред, включително за периода, в който преустановяването е завършено. Преустановяването е завършено, когато планът по същество е изпълнен или изоставен, въпреки че плащанията може все още да не са приключили.

6.2. Когато предприятие изостави или се оттегли от план, който преди това е отчетен като план за преустановявана дейност, този факт и неговият ефект се оповестяват.

Отделно оповестяване за всяка преустановявана дейност

7. Всяко оповестяване, изисквано от този стандарт, се представя отделно за всяка преустановявана дейност.

Представяне на оповестяванията

8. Оповестяванията, изисквани от този стандарт, се представят или в приложението към годишния финансов отчет, или във всички части на годишния финансов отчет. Сумата на печалбата или загубата преди данъчно облагане, призната върху освобождаването на активите или уреждането на пасивите, приписвани на преустановяваната дейност, се показва отделно във всички части на годишния финансов отчет.

Повторно отчитане на предишни периоди

9. Сравнителната информация за предходни периоди, която е представена в годишните финансови отчети, изготвени след събитието на първоначално оповестяване, се обработва повторно, за да се отделят продължаващите и преустановяваните активи, пасиви, приходи, разходи и парични потоци по начин, подобен на посочения в този стандарт. Приложение № 2 илюстрира прилагането на тази точка.

Оповестяване в междинни финансови отчети

10. В приложението към междинните финансови отчети се описват всички значими дейности или събития от края на последния годишен финансов отчет, отнасящи се до преустановяваната дейност, и всякакви съществени промени в сумата или времевото разпределение на паричните потоци, отнасящи се до активите и пасивите за освобождаване или уреждане.

Уточнения относно преустановяваните дейности

11.1. Преустановяваната дейност не се представя като извънредна статия в годишния финансов отчет на предприятието.

11.2. Преструктуриране, сделка или събитие, което не отговаря на определението за преустановявана дейност в този стандарт, не се третира като преустановявана дейност.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР