Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 33 - Доходи на акция

21 Feb 2006 20:46ч, видяна 7587 пъти
реклама
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.

Цел

СС 33 определя правилата и принципите за представяне на доходите на акция, както и базата за тяхното изчисляване.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от предприятията, които оповестяват доходи на акция.

Когато предприятието майка представя консолидиран финансов отчет, изискванията на този стандарт се прилагат на базата на консолидираната информация.

Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Обикновена акция-капиталов инструмент, който е подчинен на всички останали класове капиталови инструменти. Тя определя дела на притежателя си в собствения капитал на предприятието и правото му да участва в разпределянето на печалбата.

Потенциална обикновена акция-финансов инструмент или друг договор, който може да осигури на притежателя си правото на придобиване на обикновени акции. Тя може да бъде:

а) капиталов или дългов инструмент, включващ привилегировани акции, които са конвертируеми в обикновени акции;

б) варанти или опции на конвертируеми акции;

в) план за закупуване на акции от работещите в предприятието, които имат право да получат обикновени акции като част от своето възнаграждение, или други планове за покупка на акции;

г) акции, които ще бъдат емитирани при наличието на определени условия, произтичащи от договорни споразумения (бизнескомбинации, покупка на други активи).

Акции с намалена стойност-емитирани нови акции в резултат на конвертиране на финансови инструменти, които не увеличават акционерния капитал, а само променят съотношенията в капитала.

Финансов инструмент-всеки договор, от който произтичат финансови активи за едно предприятие и финансови пасиви или капиталови инструменти за друго предприятие.

Капиталов инструмент-всеки договор, който дава право на остатъчен дял в собствения капитал на предприятието.

Финансов актив-договорно право за:

а) получаване на пари в брой;

б) получаване на пари или други финансови активи от друго предприятие (дългосрочни вземания);

в) размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално благоприятни условия;

г) капиталов инструмент на друго предприятие (дългосрочни инвестиции).

Финансов пасив-договорно задължение за:

а) изплащане на пари в брой или размяна на финансови активи с друго предприятие;

б) размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия.

Паричен финансов актив или пасив-този, който ще бъде получен или платен като фиксирана или определима парична сума.

Варант-ценна книга, която дава на приносителя си право да запише определен брой акции или облигации по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок.

Опция-финансов инструмент, който дава правото за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок.

Определяне на основния доход на акция

3.1. Основният доход на акция (ОДА) се определя, като нетната печалба (загуба) за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, се раздели на среднопретегления брой на обикновените акции (акции в обращение), които могат да се припишат на конкретни акционери към даден момент.

3.2. Нетната печалба (загуба) за периода се изчислява, като балансовата печалба се намали (или загубата се увеличи) с полагащите се дивиденти на привилегированите акции и със задължителните отчисления по закон.

3.3. Полагащите се дивиденти за притежаваните привилегировани акции, които се изваждат от балансовата печалба (или се прибавят към загубата) за периода, включват:

а) размера на всички преференциални дивиденти от привилегировани акции без натрупване, декларирани за периода, и

б) пълния размер на изискуемите преференциални дивиденти от привилегировани акции с натрупване за периода независимо от това, дали са били декларирани.

Не се включват дивидентите за привилегировани акции, платени или декларирани през периода, които се отнасят за минали периоди.

3.4. Среднопретегленият брой акции за периода се определя по два начина:

а) или като сума от броя на акциите в обращение в началото на периода, броя на акциите в обращение след нова емисия и броя на акциите в обращение след обратно изкупуване, като всеки брой акции предварително се умножи със средновремевия фактор;

б) или като към броя на акциите в обращение в началото на периода се прибави броят на емитираните акции и се извади броят на обратно изкупените акции, като всеки брой акции предварително се умножи със средновремевия фактор.

3.5. Средновремевият фактор се определя като съотношение между броя на месеците (дните), през които конкретните акции са били в обращение, и броя на месеците (дните) през отчетния период.

Пример за определяне на среднопретеглен брой акции:

Показатели
Емитирани акции
Изкупени собствени акции
Акции в обръщение
1.Салдо в началото на годината - 1 януари 2001 г.
2000
300
1700
2.Емисия на нови акции в обръщение- 31 май 2001 г.
800
-
2500
3.Изкупени допълнително собствени акции - 1 декември 2001 г.
-
250
2250
4.Салдо в края на годината - 31 декември 2001 г.
2800
550
2250

Изчисляване на среднопретегления брой акции:

(1700 х 5/12) + (2500 х 6/12) + (2250 х 1/12) = 2146 акции, или

(1700 х 12/12) + (800 х 7/12)-(250 х 1/12) = 2146 акции

3.6. Акциите се включват в среднопретегления брой от датата (месеца), от която доходът от тях е дължим, например:

а) обикновени акции, емитирани срещу плащане в брой, се включват към датата (месеца), когато трябва да се получат парите;

б) обикновени акции, издадени като доброволно реинвестиране на дивиденти от обикновени или привилегировани акции, се включват към датата (месеца) на изплащане на дивидента;

в) обикновени акции, издадени като резултат от превръщане на дългов инструмент в обикновена акция, се включват към датата (месеца), на която се преустановява начисляването на лихвите;

г) обикновени акции, издадени като средство за уреждане на задължения на предприятието, се включват към датата (месеца) на уреждане на задължението;

д) обикновени акции, издадени като средство за придобиване на непаричен актив, се включват към датата (месеца), на която се осъществява придобиването;

е) обикновени акции, издадени вместо лихва или главница на други финансови инструменти, се включват към датата (месеца), на която лихвата спира да се начислява;

ж) обикновени акции, издадени като част от закупено вложение в резултат на бизнескомбинация от вида “придобиване”, се включват към датата на придобиването; ако придобиването представлява обединяване на участия, броят на обикновените акции в обединеното предприятие е съвкупност от среднопретегления брой на акциите в предприятията, които са се обединили, и акциите, които са били държани след обединяването;

з) при всички останали случаи за включване на обикновени акции редът се определя от специфичните условия, съпровождащи тяхното издаване.

3.7. Обикновени акции, които се издават при наличието на определени условия (условно издадени акции), се считат за акции в обращение и се включват в изчисляването на основния доход на акция от датата на изпълнението на всички необходими условия. Обикновените акции в обращение, които подлежат на непредвидено връщане, се третират като условно издадени акции.

3.8. Среднопретегленият брой на обикновените акции, които са в обращение през отчетния период и за всички представени периоди, се преизчислява за събития, различни от трансформирането на потенциални обикновени акции, които събития са променили броя на акциите в обращение, без да се е променил капиталът.

3.9. Обикновени акции могат да бъдат издавани или броят им в обращение може да бъде променян, без да се променя капиталът, при:

а) капитализиране на дивидент (дивидент в акции);

б) допълнителен елемент към правата на съществуващите акционери (допълнителна емисия);

в) разделяне на акции;

г) връщане на разделени акции (консолидирани акции).

3.10. При капитализация, при допълнителна емисия и при разделени акции обикновените акции се издават безвъзмездно на съществуващите акционери, което поражда увеличаване на броя на акциите в обращение, държани преди събитието, без съответно увеличаване на капитала. В тези случаи броят на обикновените акции се преизчислява към пропорционалната промяна на броя на обикновените акции така, сякаш събитието е станало в началото на най-ранния отчетен период.

Пример за изчисляване на дохода на акция при допълнителна (премийна) емисия:

Показатели
Стойност
Нетна печалба за 2000 г.
180
Нетна печалба за 2001 г.
600
Брой на обикновените акции в обръщение до 30 септември 2001 г.
200
Премий на емисия - 1 октомври 2001 г.,на принципа 2 акции за 1 (2 обикновени акции за всяка обикновена акция,държана към 30 септември 2001 г.)
400
Доход на акция за 2001 г.

600

(200+400)

= 1,00
Преизчислен доход на акция за 2000 г.

180

(200+400)

=0,30

(*) При допълнителна премийна емисия на безвъзмездно предоставени обикновени акции при прилагане на принципа “две към едно” броят на акциите в обращение преди емисията се умножава по 3, за да се получи новият общ брой акции, или по 2, за да се получи броят на допълнителните акции.

Забележка. Тъй като премийната емисия се издава безвъзмездно, тя се третира така, сякаш е от 2000 г.-най-ранният отчетен период.

3.11. При емисия на права (сертификати) броят на обикновените акции, държани преди емисията на права, даващи право на акционерите да закупят с предимство акции от следващата емисия по цена, по-малка от справедливата им стойност, се коригира, както следва:

3.12. Определя се броят на обикновените акции (БОА), използвани за изчисляването на основния доход на акция за всички периоди преди емисията на права, по следния начин: БОА=Справедливата стойност на акция непосредствено преди упражняване на правото / Теоретичната справедлива стойност на акция след изтичането на срока за упражняване на правото

3.13. Определя се теоретичната стойност на акция (ТСА), ако правата не бъдат използвани, по следния начин: ТСА =Справедливата стойност на всички акции в обращение непосредствено преди емитирането на права + стойността на емитираните акции вследствие на използване на правата / Броя на акциите в обращение преди използване на правата + броя на акциите, издадени вследствие на използване на правата

3.14. Определя се коригиращ фактор (КФ) по следния начин: КФ =Справедливата стойност на акция в обращение преди използване на правата / Теоретичната стойност на акция преди използване на правата

Пример за изчисляване на основния доход на акция при емисия на права:

Показатели
Стойност
Нетна печалба:  
2000 г.
1100
2001 г.
1500
2002 г.
1800
Брой на акциите в обръщение преди емисията на правата
500
Емисия на права
100
Една нова акция съответства на всеки 5 стари или 100 нови.Продажна цена: 5,00. на правата - 1 март 2001 г.
(500 : 5 = 100)
Справедлива стойност на акция преди емитирането на 1 март 2001 г.
11,00
Теоретична справедлива стойност на акция,ако правата не бъдат използвани

(11,00 х 500 акции) + (5,00 х 100 акции)

500 акции + 100 акции

= 10,00
Коригиращ фактор

11,00

10,00

= 1,1

Изчисляване на основния доход на акция

Година
Печалба/акции
Основен доход на акция по години
   
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2000 г. по отчет
1100/500 акции
2.20
   
2000 г. -преизчислени след емисия на права
1100/(500 акции х 1.1.)
2.00
   
2001 г., включително влиянието на емисията на права 2000 г.
1500/(500 х 1,1)х 2/12) + (600 х 10/12)
 
2.54
 
2002 г.
1800/600
   
3.00

Определяне на основния доход на акция с намалена стойност

4.1. За определянето на доходите на акция с намалена стойност нетната печалба или загуба, принадлежаща на обикновените акции, и среднопретегленият брой акции за периода се преизчисляват за влиянието върху всички потенциални акции с намалена стойност, които са били в обращение.

4.2. Нетната печалба или загуба за периода, принадлежаща на обикновените акции, се увеличава със:

а) сумата на обложените с данъци дивиденти за потенциалните обикновени акции с намалена стойност;

б) лихвата, призната за периода във връзка с потенциални обикновени акции с намалена стойност за периода, и

в) всички други промени в приходите или в разходите, които биха произтекли от трансформацията на потенциални обикновени акции с намалена стойност.

4.3. При изчисляване на дохода на акции с намалена стойност броят на обикновените акции се изчислява като сбор от среднопретегления брой на обикновените акции преди емитирането на нови акции и среднопретегления брой на обикновените акции, които биха се използвали за трансформиране на всички потенциални акции с намалена стойност в обикновени акции.

4.4. Потенциалните обикновени акции с намалена стойност се считат за трансформирани в обикновени акции към началото на периода или, ако това е станало по-късно, към датата на издаването на потенциалните обикновени акции.

4.5. След превръщане на потенциалните обикновени акции в обикновени акции дивидентите, лихвите и другите приходи или разходи, свързани с потенциалните обикновени акции, престават да се натрупват.

Новите обикновени акции имат право на участие в новата балансова печалба, която се полага на притежателите на обикновени акции. Тя се увеличава със сумата на дивидентите, лихвите и другите приходи или разходи, които биха били спестени при превръщането на потенциалните обикновени акции с намалена стойност в обикновени акции, след като бъдат преизчислени всички данъци.

Пример за изчисляване на доход на акция с намалена стойност при конвертиране на бонове в акции

Показатели
Стойност
Нетна печалба
1004
Обикновени акции в обръщение
1000
Основен доход на акции
1.00
Конвертируеми бонове.Всеки пакет от 10 бона е конвертируем срещу 3 обикновени акции
100
Брой обикновени акции в резултат на превръщането на боновете
30
Разходи по лихви за текущата година,свързани с конвертируемите бонове
10
Данък, свързан с разходите за лихви
4
Нетен коригиран резултат (1004 + 10 - 4)
1010
Брой на обикновените акции, използвани за изчисляване на доходите на акция с намалена стойност (1000 + 30)
1030
Доход на акция с намалена стойност

1010

1030

=0.98

4.6. При изчисляване на доходите на акция с намалена стойност се вземат предвид упражнените или намаляващите стойността опции и другите потенциални обикновени акции с намалена стойност на предприятието. Последиците от тези емисии се считат за получени от емисията на акции на тяхната справедлива стойност. Разликата между броя на издадените акции и броя на акциите, които биха били издадени на справедливата им цена, се счита като безвъзмездна емисия на обикновени акции.

Пример за изчисляване на влиянието на акционните опции върху доходите на акция с намалена стойност

Показатели
Стойност
Нетна печалба за 2001 г.
1200
Среднопретеглен брой на обикновените акции в обръщение
500
Усреднена справедлива стойност на една обикновена акция през 2001 г.
20.00
Среднопретеглен брой акции под опция през 2001 г.
100
Цена при упражняване на права за акции под опция през 2001 г.
15.00

Изчисляване на доход на акция

Показатели
На акция
Нетна печалба
Акции
Нетна печалба за 2001 г.  
1200
 
Средно претеглен брой на акции в обръщение през 2001 г.    
500
Основен доход на акция
2.40
   
Брой акции под опция    
100
Брой на акциите,които биха били емитирани по справедливата им стойност (100 000 х 15,00)/20,00    
75
Доход на акция с намалена стойност
2.29
1200
525

Забележка. Нетната печалба не е увеличена, тъй като общият брой на акциите е увеличен само с броя на акциите (25), които са емитирани безвъзмездно за целите на изчисляването.

4.7. Потенциалните обикновени акции са с ненамалена стойност, когато трансформирането им в обикновени акции би увеличило печалбата или би намалило загубата от продължаващи обикновени операции. Ефектът от тези акции не се взема предвид при определянето на дохода на акция с намалена стойност.

Потенциалните обикновени акции се считат за акции с намалена стойност тогава, когато тяхното трансформиране в обикновени акции би намалило нетната печалба на акция от продължаващи обикновени операции.

Пример за включването на ценните книжа с намалена стойност в изчисляването на среднопретегления брой акции и в изчисляването на дохода на акции с намалена стойност

Показатели
Стойност
Нетна печалба, присъща на притежателите на обикновени акции
10 000
Обикновени акции в обръщение
2 000
Средна справедлива стойност на една обикновена акция през годината
75,00
Потенциални обикновени акции
100
Опции с цена при упражняване на права

60

Конвертируеми привилегировани акции с право на натрупващ се дивидент от8 на акция. Всяка привилегирована акция е конвертируема срещу 2 обикновени акции
800
5% - ни конвертируеми бонове. Всеки бон от по 1000 е конвертируем срещу 20 обикновени акции. Няма амортизация на премията или дисконт, засягащ определянето на разходите за лихви
100 000
Данъчна ставка
40 %

Увеличение на дохода, присъщ на притежателите на обикновени акции, при превръщането на потенциални в обикновени акции

Показатели
Увеличение на нетната печалба
Увеличение на броя на обикновените акции
Доход на доходоносна акция
Опции
х
х
х
Увеличение на нетната печалба
0
   
Безвъзмездно издадени доходоносни акции 100 х (75 - 60) : 75  
20
0
Конвертируеми привилегировани акции      
Увеличение на нетната печалба (800 х 8)
6400
   
Доходоносни акции (2 х 800)  
1600
4.00
5 %-ни конвертируеми бонове Увеличение на нетните печалби 100 000 х 0,05 х (1 - 0,4), където 0,4 е равно на 40% данъчна ставка
3000
   
Доходоносни акции (100 х 20) (100 000 : 1 000 = 100)  
2000
1.50

Изчисляване на дохода на акции с намалена стойност

Показатели
Присъща нетна печалба
Обикновени и превърнати потенциални обикновени акции
Доход на акция
Отчетени
10 000
2 000
5.00
Опции

0

10 00 0

20

2 020

4,95 намаляеми
5 % -ни конвертируеми бонове

3000

13 000

2000

4 020

3,23 намаляеми
Конвертируеми привилегировани акции

6400

19400

1600

5620

3,45 ненамаляеми

Забележка. Тъй като доходът на акция с намалена стойност се увеличава, когато се прибавят конвертируемите привилегировани акции (от 3,23 до 3,45), те се считат за ненамаляеми и не се вземат предвид при изчисляването на доходите на акция с намалена стойност.

Преизчисляване на основния доход на акция

5.1. Когато броят на обикновените акции в обращение се увеличава в резултат на капитализация, на допълнителна емисия или от разделянето на акции или се намалява в резултат на консолидация на акции, изчисляването на основния доход на акция или на доходите на акция с намалена стойност следва да се извърши за всички представяни периоди (текущ и предходен).

5.2. Ако промените настъпят след датата, към която се съставя балансът, но преди датата на изготвянето му, изчисленията на основния доход на акция за отчетния период и за всички предходни периоди се правят на базата на новия брой акции. Този факт се оповестява.

5.3. Основният доход на акция с намалена стойност се преизчислява за отделните периоди при влияние на бизнескомбинация, която представлява “обединяване на участия”, и при влияние на фундаментални грешки и преизчисления, които се налагат в резултат на промяна в счетоводната политика.

5.4. Този стандарт изисква предприятието да представя информация за основния доход на акция и за дохода на акция с намалена стойност и в случаите, когато тези доходи са отрицателни (при балансова загуба).

Оповестяване

6.1. В приложението към годишния финансов отчет се оповестяват:

а) стойностите, използвани при изчисляването на дохода на акция и на дохода на акции с намалена стойност;

б) среднопретегленият брой обикновени акции, използвани като знаменател при изчисляването на дохода на акция и на дохода на акция с намалена стойност;

в) основният доход на акция и доходът на акция с намалена стойност за всеки клас обикновени акции, който има различно право на дял от нетната печалба за периода.

6.2. Доходите от акции могат да се представят и като отделни компоненти от балансовата печалба (загуба), когато това дава възможност на потребителите на информация да оценят по-точно работата на предприятието.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР