Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 7 - Приложение 2

03 Mar 2006 13:29ч, видяна 4983 пъти
реклама
Отчет за паричните потоци по косвения метод на ...................за ..................

ОТЧЕТ
за паричните потоци по косвения метод
на ..........................................
за ..........................................
в хил. лв.

Наименование на паричните потоци
Текущ период
Предходен период
a
1
2
А. Парични потоци от основна дейност
1. Финансов резултат - печалба/загуба    

2. Елиминиране на приходи и разходи, посочени в Отчета за приходите и разходите - като компенсиран финансов резултат, от:

   
а) инвестиционна дейност    
б) финансова дейност    
в) данъци от печалбата    
3. Счетоводна печалба/загуба от основна дейност    

4. Корекции за:

   
а) амортизация    
б) резерв от преводи на финансови отчети    
в) други    

5. Изменения на:

   
а) стоково-материалните запаси    
б) краткосрочни финансови активи    
в) вземанията от основна дейност    
г) задълженията за основна дейност    
д) други активи и пасиви от основна дейност    
6. Парични средства от основна дейност    

7. Намаления на паричните средства от:

   
а) плащания за данъци от печалбата    
б) плащания при разпределение на печалби    
Нетен паричен поток от основна дейност (А):    
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност    
1. Приходи и разходи, посочени в Отчета за приходите и разходите - като компенсиран финансов резултат от инвестиционна дейност    

2. Изменение на:

   
а) дълготрайните активи    
б) краткосрочни финансови активи    
в) вземанията от инвестиционна дейност    
г) задълженията за инвестиционна дейност    
д) други активи и пасиви от инвестиционна дейност    
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)    
В. Парични потоци от финансова дейност    
1. Приходи и разходи, посочени в Отчета за приходите и разходите - като компенсиран финансов резултат от финансова дейност    

2. Изменения на:

   
а) финансовите (дългосрочни и краткосрочни) активи    
б) вземанията от финансова дейност    
в) задълженията за финансова дейност    
г) паричните капиталовложения (от собствениците)    
д) други активи и пасиви от финансова дейност    
3. Плащания на задължения по лизингови договори    
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)    
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)    
Д. Парични средства в началото на периода    
Е. Парични средства в края на периода    

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Пример за изготвянето на отчети за паричните потоци

Ръководството на търговско предприятие без чуждестранно участие и дейност в чужбина желае да изготви отчети за паричните потоци и по двата метода за дейността си през календарната 2001 г.

I. Идентифициране на паричните потоци на предприятието за съответния период като произтичащи от основна, инвестиционна и финансова дейност.

1. Въз основа на преглед на дейността на предприятието през периода се установява, че като инвестиционна дейност могат да се идентифицират следните сделки:

а) през април 2001 г. е осъществена бизнескомбинация-придобиване, в която предприятието се явява придобиващата страна, като:

-първоначално осчетоводените стойности по придобиването са:

ДЕБИТ

570 ед. сграда (магазин) с прилежащите съоръжения и търговско оборудване

2 ед. програмен продукт за отчитането на стоките и движението им

3 ед. материали и резервни части за поддръжката на търговското оборудване

1 ед. касови наличности

24 ед. разсрочени лихви по лизингов договор

600 ед. обща стойност на дебитните салда

КРЕДИТ

300 ед. задължение към собствениците на придобитото предприятие

264 ед. задължение по финансов лизингов договор за част от търговското оборудване, като за прехвърлянето на това задължение е налице писмено нотариално заверено съгласие от лизингодателя

36 ед. търговска репутация от придобиването

600 ед. обща стойност на кредитните салда

-изменение на салдата през периода

100 ед. платени на собствениците на придобитото предприятие в момента на сключването на сделката

75 ед. платени на собствениците на придобитото предприятие в последващия период

8 ед. отразен приход от търговската репутация, срещу намалението й

100 ед. платени вноски по лизингов договор

9 ед. признат за текущия период лихвен разход по лизингов договор;

б) през юни 2001 г. е осъществена продажба на тежкотоварен автомобил, като:

-първоначално осчетоводените стойности при продажбата му са:

210 ед. вземане от купувача срещу приход от продажбата

160 ед. балансова стойност на продадения тежкотоварен автомобил-200 ед. е отчетната му стойност и 40 ед. е набраното му изхабяване

-изменение на салдата през периода

60 ед. погасени от купувача

75 ед. разход от провизиране към 31 декември 2001 г. на неплатените от купувача 150 ед.;

в) през септември 2001 г. е осъществена покупка чрез внос на тежкотоварен хладилен автомобил, като:

-първоначално осчетоводените стойности по придобиването му са:

ДЕБИТ

300 ед. покупна стойност

30 ед. мита и митнически разходи

330 ед. обща стойност на дебитните салда

КРЕДИТ

300 ед.равностойността на валутните 150 единици, дължими към продавача

30 ед. дължими мита и митнически разходи

330 ед.обща стойност на кредитните салда

-изменение на салдата през периода

150 ед. погасени от първоначалното задължение към продавача

3 ед. отрицателна курсова разлика от погасяването на валутното задължение

7 ед. равностойността на 3 валутни единици, начислени и платени на продавача като лихви за забавяне на плащанията

10 ед. разход от преоценка на задължението към продавача-към 31 декември 2001 г.;

г) през 2001 г. е начислен и получен комисионен приход в размер 15 ед. от посредническа сделка, осъществена за нуждите на ползвател на инвестиционен имот на предприятието; ръководството на предприятието решава, че този комисионен приход е вследствие на взаимоотношения, възникнали по повод на инвестиционен имот, поради което определя паричния поток от тази посредническа сделка като произтичащ от инвестиционна, а не от обичайна дейност;

д) през декември 2001 г. предприятието е получило в размер 8 ед. дарение от правителството под формата на измервателни уреди за определяне качеството на специфични малотрайни хранителни продукти, с които продукти предприятието осъществява търговия; като условие за предоставяне на дарението правителството е посочило, че при установяване на занижен контрол върху качеството на тези продукти (под формата на констатация на оторизиран контролен орган) предприятието е длъжно парично да възстанови частта от дарението, съответстваща на неизхабената част от активите-предмет на дарението, като за изчислението се прилага данъчно признатата амортизационна квота за този вид активи; ръководството на предприятието приема, че това дарение, тъй като се изразява в дълготрайни активи, най-правилно е да се приеме като инвестиционната дейност, особено като се има предвид, че при възникването на евентуални неблагоприятни събития дарението се трансформира в задължение за предприятието;

е) през 2001 г. е отразено като разход 5 ед. възникнало задължение за допълнително възнаграждение към експерти на предприятието по повод разработена от тях обща инвестиционна политика за следващата календарна година; ръководството на предприятието определя това допълнително възнаграждение като бъдещ паричен поток, свързан с инвестиционната, а не с обичайната дейност на предприятието.

2. Въз основа на преглед на дейността на предприятието през периода се установява, че като финансова дейност могат да се идентифицират следните сделки:

а) през март 2001 г. общото събрание на предприятието е взело решение за събиране на допълнителни вноски от акционерите в размер 100 ед. с цел финансово стабилизиране на предприятието и подпомагане на ръководството в осъществяването на амбициозна инвестиционна програма, за която програма акционерите дават своето съгласие; предприятието следва да възстанови тези допълнителни вноски в срок до 3 г. и дължи върху тях 7,5 % годишна лихва.

Вследствие на взетото решение до края на март 2001 г. предприятието получава 100 ед. парични средства, за които към 31 декември 2001 г. начислява на разход 5 ед. дължими лихви към акционерите;

б) през май 2001 г. след одобрение от общото събрание на акционерите ръководството на предприятието сключва договор с оторизирана за целта финансова институция за емитирането на дългосрочен облигационен заем в размер 200 ед., считано от 1 юли 2001 г., с лихвен процент, съответстващ на основния, с 5 % годишна надбавка.

Вследствие на сключения договор за облигационен заем предприятието е осъществило през 2001 г. следните сделки:

200 ед. получени парични средства през периода

5 ед. начислени като разход, но неплатени комисиони към емитиращата заема финансова институция

10 ед. начислен лихвен разход за периода до 31 декември 2001 г., чийто падеж е годишен, т.е. през 2002 г.

10 ед. платени за обратно изкупуване на част от облигациите;

в) през септември 2001 г. предприятието получава дългосрочен валутен заем с равностойност 150 ед., съответстваща на 75 валутни единици, и с 20 % лихва.

Вследствие на получения дългосрочен валутен заем предприятието е осъществило през 2001 г. следните сделки:

5 ед. начислени на разход и впоследствие платени лихви

1 ед. отрицателна курсова разлика от плащането на дължимите лихви по заема

10 ед. разход от преоценка на задължението по заема-към 31 декември 2001 г.;

г) към 31 март 2001 г. предприятието е отразило разход от обезценка на вземане от предходната календарна година в размер 3 ед. за дивиденти от портфейл от ценни книжа; вземането е в резултат на финансови затруднения на платеца на дивидентите и първоначалният му размер е бил 18 ед., като през предходната година е отразен разход за обезценката му за 6 ед.; портфейлът от тези ценни книжа е класифициран в предприятието като държан за осъществяването на финансова дейност;

д) към 31 декември 2001 г. предприятието е отразило приход от преоценка на портфейл от валутни ценни книжа в размер 14 ед.; портфейлът от тези валутни ценни книжа е класифициран в предприятието като държан за осъществяването на финансова дейност;

е) през 2001 г. е отразено като разход 2 ед. възникнало задължение за допълнително възнаграждение към финансови експерти на предприятието по повод отчетени добри показатели от държаните за осъществяване на финансова дейност портфейли от ценни книжа; ръководството на предприятието определя това допълнително възнаграждение като бъдещ паричен поток, свързан с финансовата, а не с обичайната дейност на предприятието.

3. Всички останали сделки на предприятието са осъществени за търговската му дейност.

II. Отчет за паричните потоци, изготвен по прекия метод.

1. За нуждите на изготвянето по този метод на отчета за паричните потоци е необходимата информация от счетоводните регистри за отразяването на движението на паричните средства в предприятието, която се извлича в следния порядък:

а) елиминират се всички счетоводни кореспонденции, които отразяват прехвърлянето и/или трансформирането на парични средства в рамките на предприятието-напр.: внасянето на касовите наличности в банкови сметки; тегленето на парични средства от банкови сметки; обмяната (по банков или касов път) на парични средства; покупко-продажбата на парични еквиваленти с пари в брой или по банков път; прехвърлянето на парични средства от една каса в друга каса или от една банкова сметка в друга банкова сметка и т.н.; това елиминиране не може да доведе до промяна в размера на паричните средства в предприятието като цяло към съответната дата на отчета за паричния поток, но се прави с цел да се отстранят паричните потоци, които от гледна точка на предприятието не са входящи или изходящи;

б) извършва се окрупнено за всички счетоводни сметки, отразяващи парични средства, сумиране на постъпленията и плащанията по съответните кореспондиращи счетоводни сметки, т.е. сборна главна книга на сметките, отразяващи парични средства;

в) където е необходимо, се обединяват или разделят (според дейностите, за които се отнасят) сумите на кореспондиращите счетоводни сметки от буква “б” с цел отразяването им по съответните раздели, статии и редове в отчета за паричните потоци.

2. За целта на настоящия пример е необходима следната допълнителна информация за движението на парични средства от основна дейност:

а) постъпления от основна дейност:

21 375 ед. получени суми от клиенти, вкл. клиенти по аванси

60 ед. възстановени от бюджета данъци

35 ед. положителни разлики от промяна на валутни курсове на налични парични средства

7 ед. получени лихви от краткосрочни ценни книжа

5 ед. получени лихви от свръхкраткосрочни държавни ценни книжа, които предприятието отчита като парични еквиваленти

4 ед. получени суми от застрахователни организации

4 ед. получени суми от осигурителни организации за плащане на персонала

2 ед. получени лихви по банкови сметки на предприятието

21 492 ед. входящи парични потоци от основна дейност;

б) плащания за основна дейност:

20 987 ед. платени суми на доставчици, включително доставчици по аванси

154 ед. платени суми на персонала, вкл. и получените от осигурителни организации

90 ед. платени данъци, които подлежат на възстановяване от бюджета

87 ед. платени суми на осигурителни организации, включително удържаните от персонала лични осигурителни вноски

85 ед. платени на акционерите на предприятието дивиденти

25 ед. платени данъци върху печалбата

15 ед. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове на налични парични средства

15 ед. платени търговски комисиони

10 ед. платени суми за отстраняване на щети от стихийни бедствия

7 ед. платени банкови такси

2 ед. платени лични данъци, удържани от персонала

21 477 ед. изходящи парични потоци от основна дейност.

3. Изготвяне на отчет за паричните потоци по прекия метод.

Тъй като в раздел първи от този пример подробно са описани сделките, определени като инвестиционна и финансова дейност, е необходимо във връзка с попълването на раздела за парични потоци от основна дейност да се направят следните пояснения:

а) в т. 1 освен паричните потоци от/към контрагентите са отразени и тези, които произтичат вследствие на тях, напр. като косвените данъци (данък върху добавената стойност), независимо че част от тези парични потоци за косвени данъци могат да се съотнесат към останалите раздели на отчета за паричния поток-те не произтичат от вида дейност, а от факта, че предприятието като цяло е задължено да се разчита по тях;

б) в т. 7 са отразени паричните потоци, произтичащи от извънредни събития (в случая застрахователни обезщетения и стихийни бедствия), както и банковите такси и лихви.

Отчет
за паричните потоци по прекия метод
на ....................
за 2001 година

Наименованиенапаричнитепотоци

Текущ период
Постъпления
Плащания
Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност      
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти
21435
21077
383
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения
4
243
(239)
3. Плащания при разпределения на печалби  
85
(85)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата  
25
(50)
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики
35
15
20
6. Лихви, комисионни, дивиденти и други подобни
12
15
(3)
7. Други парични потоци от основна дейност
6
17
(11)
Всичко парични потоци от основна дейност
21492
21477
15
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност      
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи
60
180
(120)
2. Бизнескомбинации - придобивания  
174
(174)
3. Лихви, комисионни, дивиденти и други подобни
15
7
8
4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики  
3
(3)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност
75
364
(289)
В. Парични потоци от финансова дейност      
1. Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа
200
10
190
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми
150
 
150
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците
100
 
100
4. Плащания на задължения по лизингови договори  
100
(100)
5. Лихви, комисионни, дивиденти и други подобни  
5
(5)
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики  
1
(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност
450
116
334
Г. Изменение на паричните средства през периода    
60
Д. Парични средства в началото на периода    
30
Е. Парични средства в края на периода    
90

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

III. Отчет за паричните потоци, изготвен по косвения метод.

1. За целите на този пример е необходима следната допълнителна информация за изготвянето на отчет за паричните потоци по косвения метод:

Счетоводен баланс

АКТИВ

текущ период
предходен период
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
Дълготрайни материални активи
7 770
7 926
Дълготрайни нематериални активи
40
39
Дългосрочни финансови активи
448
448
в т. ч.: инвестиционни имоти
350
350
в т. ч.: дългосрочни ценни книжа
98
98
Търговска репутация
(28)
-
Разходи за бъдещи периоди
4
-
Всичко дълготрайни активи
8 234
8 413
КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ    
Материални запаси
245
325
в т. ч.: стоки
240
321
в т. ч.: материали
5
2
Краткосрочни вземания
3 245
4 600
в т. ч.: от клиенти
3 029
4 296
в т. ч.: по предоставени аванси
125
240
в т. ч.: данъци за възстановяване
50
20
в т. ч.: съдебни вземания
32
32
в т. ч.: други краткосрочни вземания
9
12
Краткосрочни финансови активи
45
21
в т. ч.: краткосрочни ценни книжа
35
21
в т. ч.: изкупени собствени облигации
10
-
Парични средства
90
30
в т. ч.: в разплащателни сметки
43
15
в т. ч.: блокирани парични средства
17
-
в т. ч.: в брой
15
15
в т. ч.: парични еквиваленти
10
-
в т. ч.: други парични средства
5
-
Разходи за бъдещи периоди
11
-
Всичко краткотрайни активи
3 636
4 977
СУМА НА АКТИВА
11 870
3 390
     

ПАСИВ

текущ период

предходен период

СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен капитал
2 350
2 250
в т. ч.: записан капитал
2 250
2 250
в т. ч.: допълнителни вноски
100
 
Резерви
200
155
в т. ч.: общи резерви
25
15
в т. ч.: резерв от преоценки
175
140
Финансов резултат
80
95
в т. ч.: от текущия период
80
95
Всичко собствен капитал
2 630
2 500
ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ
Дългосрочни задължения
524
-
в т. ч.: облигационен заем
200
-
в т. ч.: по лизингов договор
164
-
в т. ч.: към търговски банки
160
-
Приходи за бъдещи периоди и Финансирания
8
-
Всичко дългосрочни пасиви
532
-
КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ
Краткосрочни задължения
8 708
10 890
в т. ч.: към доставчици
5 220
10 679
в т. ч.: потенциални задължения
3 200
-
в т. ч.: по получени аванси
200
150
в т. ч.: към персонала
30
25
в т. ч.: за данъци
26
26
в т. ч.: други краткосрочни задължения
20
-
в т. ч.: към осигурителни организации
12
10
Всичко краткосрочни пасиви
8 708
10 890
СУМА НА ПАСИВА
11 870
13 390

Отчет за приходите и разходите

Разходи
текущ период

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ
Други разходи
3 402
в т. ч.: - от обезценка на активи
24
- от провизии
3 378
Разходи за външни услуги
2 276
Разходи за амортизации
940
Разходи за възнаграждения
169
Разходи за осигуровки
70
Разходи за материали
13
Всичко разходи по икономически елементи
6 870
РАЗХОДИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР  
Балансова стойност на продадени активи
10 960
в т. ч.: стоки
10 800
в т. ч.: дълготрайни материални активи
160
Всичко разходи с корективен характер
10 960
ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ  
Разходи за лихви
25
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
128
Други финансови разходи
7
Всичко финансови разходи
160
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
7 990
ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ
111
ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ  
Разходи свързани със стихийни бедствия
10
Всичко извънредни разходи
10
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА
105
РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА  
Всичко разходи за данъци от печалбата
25
ПЕЧАЛБА
80

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА
Нетни приходи от продажби
18 003
в т. ч.: от стоки
17 770
в т. ч.: от услуги
15
в т. ч.: други
218
Приходи от финансирания
-
Всичко приходи от дейността
18 003
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ  
Приходи от лихви
14
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
84
Всичко финансови приходи
98
ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ
-
ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ  
Приходи от застрахователни обезщетения
4
Всичко извънредни приходи
4
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА
-
ЗАГУБА
-

2. Изготвяне на отчет за паричните потоци по косвения метод.

За разлика от изготвянето на отчет за паричните потоци по прекия метод, където след идентифицирането на сделките по видове дейности е необходимо единствено извличане на информация от регистрите за отразяване движението на паричните средства, при изготвянето на отчет за паричните потоци по косвения метод е необходимо взаимообвързано да се борави със счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и с допълнителни справки за движението и измененията на стойностите на дълготрайните активи и/или на портфейлите от финансовите активи, класифицирани като държани за осъществяване на финансова дейност, за предприятията, осъществявали значителни по обем сделки, които не са за основната им дейност. В този пример допълнителни справки не са необходими, тъй като са описани всички сделки, които не са идентифицирани като произтичащи от основна дейност. Поради специфичността при изготвянето на отчета за паричните потоци по косвения метод в примера са показани и пояснени редове, за които липсва счетоводна информация и съответно те не са попълнени.

При изготвянето на отчета за паричните потоци по косвения метод задължително се спазват следните основополагащи изисквания по отношение на определянето на величините (положителни или отрицателни) на сумите, които се попълват:

а) сумите, които са в резултат на компенсиране на приходи и разходи, се посочват като:

-положителни величини, когато приходите надвишават разходите (печалба);

-отрицателни величини, когато разходите надвишават приходите (загуба);

б) на ред “амортизация” към т. 4 в раздела за паричните потоци от основна дейност се попълва само положителна величина, независимо че амортизацията е разход за предприятието;

в) сумите, произтичащи от балансови статии, посочени в АКТИВА на счетоводния баланс, които отразяват изменения между началните и крайните стойности на тези статии, се посочват като:

-положителни величини, когато измененията са в посока намаление;

-отрицателни величини, когато измененията са в посока увеличение;

г) сумите, произтичащи от балансови статии, посочени в ПАСИВА на счетоводния баланс, които отразяват изменения между началните и крайните стойности на тези статии, се посочват като:

-положителни величини, когато измененията са в посока увеличение;

-отрицателни величини, когато измененията са в посока намаление.

3. Пояснения към попълването на отчета за паричните потоци, изготвен по косвения метод:

а) пояснения към паричните потоци от основна дейност:

-в т. 1 се попълва финансовият резултат, който намира отражение в счетоводния баланс като финансов резултат от текущия период (в примера 80 ед.);

-на ред “инвестиционна дейност” към т. 2 се попълва финансовият резултат, който е намерил отражение в отчета за приходите и разходите, вследствие на сделките, които предприятието е идентифицирало като инвестиционна дейност; в случая сумата е получена от сделките, описани в т. 1 на раздел първи от този пример, по следния начин:

(1) ед. от сделката по буква “а” (9 ед. лихвен разход и 8 ед. приход от търговска репутация)

(2) ед. от сделката по буква “б” (210 ед. приход от продажбата, 160 ед. балансова стойност на продадения актив и 75 ед. разход за провизиране)

(3) ед. от сделката по буква “в” (10 ед. разход от преоценка, 7 ед. лихвен разход и 3 ед. отрицателна разлика от промяна на валутни курсове)

15 ед. от сделката по буква “г” (15 ед. комисионен приход)-ед. от сделката по буква “д” (не е отразен приход и/или разход по тази сделка)

(5) ед. от сделката по буква “е” (5 ед. разход за трудови възнаграждения)

-на ред “финансова дейност” към т. 2 се попълва финансовият резултат, намерил отражение в отчета за приходите и разходите, вследствие на сделките, които предприятието е идентифицирало като инвестиционна дейност; в случая сумата е получена от сделките, описани в т. 2 на раздел първи от този пример, по следния начин:

(5) ед. от сделката по буква “а” (5 ед. лихвен разход)

(15) ед. от сделката по буква “б” (10 ед. лихвен разход и 5 ед. комисионен разход)

(16) ед. от сделката по буква “в” (10 ед. разход от преоценка, 5 ед. лихвен разход и

1 ед. отрицателна разлика от промяна на валутни курсове)

(3) ед. от сделката по буква “г” (3 ед. разход за обезценка)

14 ед. от сделката по буква “д” (14 ед. приход от преоценка)

(2) ед. от сделката по буква “е” (2 ед. разход за трудови възнаграждения)

-на ред “данъци върху печалбата” към т. 2 се попълва съответната сума, която е намерила отражение в отчета за приходите и разходите на реда за разходи за данъци от печалбата;

-в т. 3 се попълва резултатът от т. 1 след елиминирането на сумите, посочени в т. 2 (в примера от 80 ед. печалба се елиминират (36) + (27) + (25) или (88) ед. загуба, т.е. от 80 ед. печалба без 88 ед. отчетена при получаването на печалбата загуба, се получава увеличаване на първоначалната печалба до 168 ед.); аритметично погледнато, ако от 80 се извади -88 (отрицателна величина), също се получава 168;

-на ред “амортизации” към т. 4 се попълва сумата, посочена в отчета за приходите и разходите като разход за амортизация (в примера 940 ед.);

-на ред “резерв от преводи” към т. 4 се попълва сумата, посочена в отчета за собствения капитал като резерв от преводи (в примера такъв резерв няма, поради което не е дадена информация за отчета за собствения капитал);

-ред “други” към т. 4 се попълва само в случаите, описани в стандарта;

-на ред “материалните запаси” към т. 5 се попълва разликата между балансовите стойности на материалните запаси, посочени в предходния и текущия период в счетоводния баланс, като се има предвид частта от тази разлика, която се посочва в останалите раздели на отчета за паричния поток (в примера разликата е 81 ед. в посока намаление, но 3 ед. се посочват като увеличение в раздела за парични потоци от инвестиционна дейност в резултат на бизнескомбинацията-придобиване, или от основна дейност е налице намаление в размер 84 ед.);

-на ред “търговските краткосрочни финансови активи” към т. 5 се попълва разликата между балансовите стойности на краткосрочните финансови активи, посочени в предходния и текущия период в счетоводния баланс, като се има предвид частта от тази разлика, която се посочва в останалите раздели на отчета за паричния поток (в примера такава разлика не е налице);

-на ред “вземанията от основна дейност” към т. 5 се попълва разликата между балансовите стойности на дългосрочните и краткосрочните вземания, посочени в предходния и текущия период в счетоводния баланс, като се има предвид частта от тази разлика, която се посочва в останалите раздели на отчета за паричния поток (в примера липсват дългосрочни вземания, а разликата от краткосрочните вземания е 1355 ед. в посока намаление, но в раздела за парични потоци от инвестиционна дейност е посочено увеличение 75 ед.-от продажбата на тежкотоварния автомобил, след обезценката на вземането, и в раздела за парични потоци от финансова дейност е посочено намаление 3 ед.-от допълнителната обезценка на вземането от предходна година за дивиденти, или от основна дейност е налице намаление в размер на 1 427 ед.);

-на ред “задълженията за основна дейност” към т. 5 се попълва разликата между балансовите стойности на дългосрочните и краткосрочните задължения, посочени в предходния и текущия период в счетоводния баланс, като се има предвид частта от тази разлика, която се посочва в останалите раздели на отчета за паричния поток (в примера разликата е 1658 ед. в посока намаление, но в раздела за парични потоци от инвестиционна дейност е посочено увеличение 554 ед.: 125 ед. към собствениците на придобитото предприятие, 264 ед. първоначалният размер на задължението към лизингодателя, 160 ед. към продавача на автомобила след преоценката на задължението и 5 ед. към собствените служители за разработената от тях обща инвестиционна политика, и в раздела за парични потоци от финансова дейност е посочено увеличение 382 ед.: 200 ед. главница по облигационния заем, 15 ед. лихви по облигационния заем, 160 ед. по дългосрочния валутен заем, след провизиране, 5 ед. лихви по допълнителните вноски на акционерите и 2 ед. към собствените финансови експерти, т.е. от основна дейност е налице намаление в размер на 2494 ед.);

-на ред “други активи и пасиви от основна дейност” към т. 5 се попълват непоказаните в предходните редове изменения в статии от счетоводния баланс вследствие на основна дейност (в примера не е показана сума на този ред, тъй като: размерът на намалението на финансовия резултат от предходни години, което намаление в размер 85 ед., кореспондиращо с платени на акционерите дивиденти, е посочено на друг ред, а остатъкът от намалението 10 ед. се компенсира с 10 ед. увеличение на общите резерви, или в крайна сметка всички тези непоказани на други редове изменения взаимно се компенсират); такъв случай може да е налице и при намаление на преоценъчния резерв, което намаление се компенсира с увеличението на неразпределената печалба, и т.н.;

-в т. 6 се попълва сборът от сумите, посочени в т. 3, 4 и 5 (в примера 168+940+84+1427+(2494) прави 125 ед.);

-на ред “плащания за данъци върху печалбата” към т. 7 се попълва сумата, която е намерила отражение в отчета за приходите и разходите на реда за разходи за данъци от печалбата, коригирана с изменението в балансовите стойности на задълженията за данъци върху печалбата, посочени в предходния и текущия период в счетоводния баланс (в примера разходът за данъци в отчета за приходите и разходите е 25 ед. и не е налице изменение в задълженията за данъци от печалбата, посочени в счетоводния баланс, или плащанията за данъци през периода са в размер 25 ед.);

-на ред “плащания при разпределение на печалби” към т. 7 се попълва сумата, която е посочена в отчета за собствения капитал като разпределение на печалби през годината за дивиденти (в примера информацията за платените на акционерите дивиденти е показана в предходния раздел и е 85 ед.);

-на ред “нетен паричен поток от основна дейност” се посочва сборът от сумата по т. 6 и сумите по т. 7 (в примера 125-25-85 прави 15 ед.);

б) пояснения към паричните потоци от инвестиционна дейност:

-в т. 1 се попълва сумата, посочена на ред “инвестиционна дейност” към т. 2 на раздела за парични потоци от основна дейност, където е показан начинът на изчисляването на тази сума в този пример;

-на ред “дълготрайните активи” към т. 2 се попълва разликата между балансовите стойности на дълготрайните активи, посочени в предходния и текущия период в счетоводния баланс, коригирана (увеличена) с начислените на разход през периода амортизации по отчета за приходите и разходите, като се има предвид частта от тази разлика, която се посочва в останалите раздели на отчета за паричния поток (може да възникне единствено от дългосрочните финансови активи) и получената сума се увеличава с недълготрайните активи, придобити в резултат на бизнескомбинация-придобиване (в примера разликата е 183 ед. в посока намаление, която се коригира с 940 ед. амортизации в посока увеличение и получените 757 ед. увеличение отново се увеличават с 3 ед. придобити материални запаси и 15 ед. придобити разходи за бъдещи периоди, или общото увеличение е 775 ед.);

-на ред “инвестиционните краткосрочни финансови активи” към т. 2 се попълва разликата между балансовите стойности на краткосрочните финансови активи, посочени в предходния и текущия период в счетоводния баланс, които не са определени като държани за търговски или финансови цели и съответно не са посочени в другите раздели на отчета за паричния поток (в примера такива няма);

-на ред “вземанията за инвестиционна дейност” към т. 2 се попълва разликата между балансовите стойности на дългосрочните и краткосрочните вземания, посочени в предходния и текущия период в счетоводния баланс, като се има предвид частта от тази разлика, която се посочва в останалите раздели на отчета за паричния поток (в примера е посочено увеличение 75 ед.-от продажбата на тежкотоварния автомобил, след провизиране на вземането);

-на ред “задълженията за инвестиционна дейност” към т. 2 се попълва разликата между балансовите стойности на дългосрочните и краткосрочните задължения, посочени в предходния и текущия период в счетоводния баланс, като се има предвид частта от тази разлика, която се посочва в останалите раздели на отчета за паричния поток (в примера е посочено увеличение 554 ед.: 125 ед. към собствениците на придобитото предприятие, 264 ед. първоначалният размер на задължението към лизингодателя, 160 ед. към продавача на автомобила след преоценката на задължението и 5 ед. към собствените служители за разработената от тях обща инвестиционна политика); особено внимание трябва да се обърне на изискването-при възникване на задължение по финансов лизинг в този раздел се посочва само първоначалният размер на задължението, а не размерът му към датата на счетоводния баланс; размерът на задължението към датата на счетоводния баланс се получава само ако се вземе предвид и сумата на плащанията по финансов лизинг, която се посочва като паричен поток от финансова дейност;

-на ред “други активи и пасиви от инвестиционна дейност” към т. 2 се попълват непоказаните в предходните редове изменения в статии от счетоводния баланс вследствие на инвестиционна дейност (в примера такива статии са 8 ед. увеличение на финансиранията и 35 ед. увеличение на преоценъчните резерви, или общо 43 ед.);

-на ред “нетен паричен поток от инвестиционна дейност” се посочва сборът от сумите по предходните точки в раздела (в примера (36)+(775)+(75)+554+43 прави 289 ед.);

в) пояснения към паричните потоци от финансова дейност:

-в т. 1 се попълва сумата, посочена на ред “финансова дейност” към т. 2 на раздела за парични потоци от основна дейност, където е показан начинът на изчисляване на тази сума в този пример;

-на ред “финансовите (дългосрочни и краткосрочни) активи” към т. 2 се попълва разликата между балансовите стойности на финансовите активи, посочени в предходния и текущия период в счетоводния баланс, които са определени като държани за финансови цели, и съответно не са посочени в другите раздели на отчета за паричните потоци (в примера е посочено увеличение 24 ед.: 14 ед. от преоценката на портфейла от валутни краткосрочни ценни книжа, държан за финансови цели, и 10 ед. от изкупените собствени облигации);

-на ред “вземанията от финансова дейност” към т. 2 се попълва разликата между балансовите стойности на дългосрочните и краткосрочните вземания, посочени в предходния и текущия период в счетоводния баланс, като се има предвид частта от тази разлика, която се посочва в останалите раздели на отчета за паричния поток (в примера е посочено намаление 3 ед.-от допровизирането на вземането от предходна година за дивиденти);

-на ред “задълженията за финансова дейност” към т. 2 се попълва разликата между балансовите стойности на дългосрочните и краткосрочните задължения, посочени в предходния и текущия период в счетоводния баланс, като се има предвид частта от тази разлика, която се посочва в останалите раздели на отчета за паричните потоци (в примера е посочено увеличение 382 ед.: 200 ед. главница по облигационния заем, 15 ед. лихви по облигационния заем, 160 ед. по дългосрочния валутен заем след провизиране, 5 ед. лихви по допълнителните вноски на акционерите и 2 ед. към собствените финансови експерти);

-на ред “паричните капиталовложения (от собствениците)” към т. 2 се попълва разликата между балансовите стойности на основния капитал, посочени в предходния и текущия период в счетоводния баланс (в примера е посочено увеличение 100 ед. от допълнителните вноски на акционерите);

-на ред “други активи и пасиви от финансова дейност” към т. 2 се попълват непоказаните в предходните редове изменения в статии от счетоводния баланс вследствие на финансова дейност (в примера такива няма); такъв случай може да е налице, когато преоценката на дългосрочните финансови активи, държани за осъществяването на финансова дейност, се отразява в увеличение на преоценъчните резерви-тогава във финансовия резултат от финансова дейност няма да има приход от преоценка, но ще се посочи увеличението на преоценъчните резерви в този ред от раздела;

-в т. 3 се попълва сумата на платените от предприятието вноски по финансов лизинг (без доуточнени впоследствие суми, като неустойки, надбавки, отбиви и т.н.), независимо от периода, през който са сключени съответните лизингови договори (в примера е посочено намаление 100 ед., колкото са платените през периода лизингови вноски);

-на ред “нетен паричен поток от финансова дейност” се посочва сборът от сумите по предходните точки в раздела (в примера (27)+(24)+3+382+100+(100), т.е. 334 ед.);

г) пояснения към последните три раздела на отчета за паричните потоци, изготвен по косвения метод:

-в раздел “Изменение на паричните средства през периода” се попълва сборът от сумите, посочени като нетни парични потоци в предходните три раздела (основна дейност, инвестиционна дейност и финансова дейност), като така получената сума трябва да съответства на разликата между балансовите стойности на паричните средства, посочени в предходния и текущия период в счетоводния баланс (в примера 15+(289)+334, т.е. 60 ед.);

-в раздел “Парични средства в началото на периода” се попълва балансовата стойност на паричните средства, посочена в предходния период в счетоводния баланс (в примера тази сума е 30 ед.);

-в раздел “Парични средства в края на периода” се попълва балансовата стойност на паричните средства, посочена в текущия период в счетоводния баланс (в примера тази сума е 90 ед.).

Отчет
за паричните потоци по косвения метод
на.................
за 2001 година

Наименование на паричните потоци
Текущ период
А. Парични потоци от основна дейност  
1. Финансов резултат - печалба/загуба
80
2. Елиминиране на приходи и разходи, посочени в Отчета за приходите и разходите - като компенсиран финансов резултат, от:  
а) инвестиционна дейност
(36)
б) финансова дейност
(27)
в) данъци върху печалбата
(25)
3. Счетоводна печалба/загуба от основна дейност
168
4. Корекции за:  
а) амортизация
940
б) резерв от преводи на финансови отчети  
в) други  
5. Изменения на:  
а) стоково-материалните запаси
84
б) краткосрочни финансови активи  
в) вземанията от основна дейност
1427
г) задълженията за основна дейност
(2494)
д) други активи и пасиви от основна дейност  
6. Парични средства от основна дейност
125
7. Намаления на паричните средства от:  
а) плащания за данъци върху печалбата
25
б) плащания при разпределение на печалби
85
Нетен паричен поток от основна дейност
15
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност  
1. Приходи и разходи,посочени в Отчета за приходите и разходите - като компенсиран финансов резултат от инвестиционна дейност  
2. Изменение на:
(36)
а) дълготрайните активи
(775)
б) краткосрочните финансови активи  
в) вземанията от инвестиционна дейност
(75)
г) задълженията за инвестиционна дейност
554
д) други активи и пасиви от инвестиционна дейност
43
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
(289)
В. Парични потоци от финансова дейност  
1. Приходи и разходи, посочени в Отчета за приходите и разходите - като компенсиран финансов резултат от финансова дейност
(27)
2. Изменения на:  
а) финансовите (дългосрочни и краткосрочни) активи
(24)
б) вземанията от финансова дейност
3
в) задълженията за финансова дейност
382
г) паричните капиталовложения (от собствениците)
100
д) други активи и пасиви от финансова дейност  
3. Плащания на задължения по лизингови договори
(100)
Нетен паричен поток от финансова дейност
334
Г. Изменение на паричните средства през периода
60
Д. Парични средства в началото на периода
30
Е. Парични средства в края на периода
90

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР