Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 1 - Приложение 7

04 Mar 2006 12:11ч, видяна 10825 пъти
реклама
Справка за оповестяване на счетоводната политика на .................

Елемент № 7.1

Справка
за оповестяване на счетоводната политика
на .................

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в СС 1 - Представяне на финансови отчети и изискванията на останалите счетоводни стандарти.

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Елемент № 7.2

Справка
за дълготрайните (дългосрочни) активи към ..........
на .......................
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ

Отчетна стойност на дълготрайните
активи:

После-
дваща
оценка

Прео-
ценена
стой-
ност

Аморти-
зация

После-
дваща
оценка

Прео-
цене-
на
аморти-
зация
в края
на
перио-
да

Балан-
сова
стой-
ност
в края
на
перио-
да

В
начало-
то на
перио-
да

На
постъ-
пили
през
перио-
да

На
изле-
злите
през
перио-
да

В
края
на
перио-
да

(1+2-3)

Уве-
ли-
чение

Нама-
ление

В
начало-
то
на
перио-
да

Начи-
слена
през
перио-
да

Отпи-
сана
през
перио-
да

В
края
на
перио-
да

(8+9-10)

Уве-
ли
чение

Нама-
ление

а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

                             
1. Земи (терени)                              
2. Сгради и конструкции                              
3. Машини и оборудване                              
4. Съоръжения                              
5. Транспортни средства                              
6. Основни стада                              
7. Други дълготрайни материални активи                              
Обща сума I:                              
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ                              
1. Права върху собственост                              
2. Програмни продукти                              
3. Продукти от развойна дейност                              
4. Други дълготрайни нематериални активи                              
Обща сума II:                              
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ                              
/без дългосрочни вземания/                              
1. Дялове и участия, в т.ч.                              
- в дъщерни предприятия                              
- в смесени предприятия                              
- в асоциирани предприятия                              
- в други предприятия                              
2. Инвестиционни имоти                              
3. Други дългосрочни ценни книжа                              
4.Дългосрочни вземания, в т.ч:                              
- от свързани предприятия                              
- търговски заеми                              
- други дългосрочни вземания                              
5. Отсрочени данъци                              
Обща сума III:                              
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ                              
1. Положителна репутация                              
2. Отрицателна репутация                              
Обща сума IV:                              
Общ сбор (I + II + III + IV)                              

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Елемент № 7.3

Справка
за вземанията, задълженията и провизиите към ..........
на .................

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лв.)

Показатели
Сума на вземанията
Степен на ликвидност
до една година
над една година
а
1
2
3
I. Невнесен капитал
II. Дългосрочни вземания
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:
- предоставени заеми
- други
2. Вземания от предоставени търговски заеми
3. Отсрочени данъци
4. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:
- финансов лизинг
- аванси
- други
Всичко за II:
III. Краткосрочни вземания
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:
- предоставени заеми
- от продажби
- други
2. Вземания от клиенти
3. Вземания от предоставени аванси
4. Вземания от предоставени търговски заеми
5. Съдебни вземания
6. Присъдени вземания
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:
- данъци от печалбата
- данък върху добавената стойност
- други данъци
8. Други краткосрочни вземания, в т. ч.:
- по липси и начети
- от социалното осигуряване
- по рекламации
- други
Всичко за III:
Общо вземания: (I + II + III)

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лв.)

Показатели
Сума на задължението
Степен на изискуемост
Стойност на обезпечението
до една година
над една година
а
1
2
3
4
I. Дългосрочни задължения
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:
- заеми
- доставки на активи и услуги
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:
- към банки
- просрочени до 3 години
- просрочени над 3 години
3. Задължения по получени търговски заеми
4. Задължения по облигационни заеми
5. Задължения по получени аванси
6. Отсрочени данъци
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:
-по финансов лизинг
Всичко за I:
II. Краткосрочни задължения
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:
- доставени активи и услуги
- дивиденти
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:
- към банки
- просрочени
3. Задължения по търговски заеми
4. Задължения към доставчици
5. Задължения по получени аванси
6. Задължения към персонала
7. Данъчни задължения
- данъци от печалбата
- данък върху добавената стойност
- други данъци
8. Задължения към осигурителни предприятия
- социално осигуряване
- здравно осигуряване
- други
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.
- неплатени лихви
Всичко за II:
Общо задължения: (I + II )

В. ПРОВИЗИИ

(хил. лв.)

Показатели
В началото на годината
Увеличение
Намаление
В края на годината
а
1
2
3
4
1. Провизии за правни задължения
2. Провизии за конструктивни задължения
3. Други провизии
Обща сума : (1 + 2 + 3 )

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Елемент № 7.4

Справка
за ценните книжа ..........
на .................
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ
Вид и брой
на ценните книжа
Стойност на
ценните книжа
Обикно-
вени
Привилеги-
ровани
Конверти-
руеми
Отчетна стой-
ност
Преоценка

Преоценена стойност

Увеличе-
ние
Намале-
ние
а
1
2
3
4
5
6
7
I. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА
1. Акции
2. Изкупени собствени акции
3. Облигации
4. Изкупени собствени облигации
5. Държавни ценни книжа:
Обща сума I:
II.ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА
1. Акции
2. Облигации
3. Държавни ценни книжа
4. Инвестиционни бонове
5. Други документи и права
Обща сума II:

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Елемент № 7.5

Справка
за участията в капиталите на други предприятия към ..........
на .................
(хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията
Размер на съучастието
Процент на съучастието в капитала на другото предприятие
Съучастие в ценни Книжа приети за търговия на фондова борса
Съучастие в ценни книжа неприети за търговия на фондова борса
а
1
2
3
4
А. В СТРАНАТА
I. В дъщерни предприятия
1.....................................................
2.....................................................
3.....................................................
Обща сума I:
II. В смесени предприятия
1.....................................................
2.....................................................
3.....................................................
Обща сума II:
III. В асоциирани предприятия
1.....................................................
2.....................................................
3.....................................................
Обща сума III:
IV. В други предприятия
1. ...............
2. ...............
3. ...............
Обща сума IV:
ОБЩА СУМА ЗА СТРАНАТА (I + II + III+IV):
Б. В ЧУЖБИНА
I. В дъщерни предприятия
1.....................................................
2.....................................................
3.....................................................
Обща сума I:
II. В смесени предприятия
1...................................................
2...................................................
3...................................................
Обща сума II:
III. В асоциирани предприятия
1...................................................
2...................................................
3...................................................
4...................................................
Обща сума III:
IV. В други предприятия
1...................................................
2...................................................
3...................................................
Обща сума IV:
ОБЩА СУМА ЗА ЧУЖБИНА(I + II + III+IV):

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Елемент № 7.6

Справка
за приходите и разходите от лихви към ..........
на ......................
(хил. лв.)

Показатели
Начислени

Сума

Платени/получени

а
1
2
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми
4. Лихви по търговски вземания
5. Други лихви
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:
- редовни заеми в левове
- просрочени заеми в левове
- редовни заеми във валута
- просрочени заеми във валута
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:
- редовни заеми в левове
- просрочени заеми в левове
- редовни заеми във валута
- просрочени заеми във валута
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие
4. Лихви по неизплатени заплати в срок
5. Лихви по държавни вземания
6. Лихви по търговски задължения
7. Други лихви
Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7)

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Елемент № 7.7

Справка
за извънредните приходи и разходи към ..........
на ......................
(хил. лв.)

Показатели
Сума
а
1
I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ
1. Получени застрахователни обезщетения
2. Други
Обща сума I:
II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ
1. Разходи от природни и други бедствия
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи
3. Други
Обща сума II:

Дата: ........................ Съставител: ........................

Елемент № 7.8

Справка
за финансовите резултати към ..........
на ......................
(хил. лв.)

Показатели
Сума
а
1
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА
I. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 01.01.
II. УВЕЛИЧЕНИЕ НА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ЗА СМЕТКА НА:
1. Печалбата от предходната година
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.
3. Прехвърляне на резерв от последваща оценка на активи
4. Други източници
Обща сума II:
III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ:
1. За покриване на загуба от минали години
2. За резерви
3. За дивиденти, в т.ч.:
- за държавата
4. Увеличаване на основния капитал
5. За други цели
6. Неразпределена печалба
Обща сума III:
IV.НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 31.12.
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА
I. НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 01.01.
II. УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАГУБАТА ЗА СМЕТКА НА:
1. Прехвърляне на загуба от предходната година
2. Други
Всичко за II:
III. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА СМЕТКА НА:
1. Неразпределена печалба от минали години
2. Резерви
3. Основен капитал
Обща сума III:
IV. НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 31.12.
В. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА
1. Печалба
2. Загуба

Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група Финансов резултат.

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Елемент № 7.9

Справка
за активите и пасивите по отсрочени данъци
към ..........
на ......................
(хил. лева)

ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ, ДАНЪЧНИ ЗАГУБИ И КРЕДИТИ
Размер на временната разлика, данъчната загуба или кредит
Актив по отсрочени данъци
Пасив по отсрочени данъци
1
2
3
4
I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
А. Намаляеми
1. .............................................
2. .............................................
3. .............................................
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)
Б. Облагаеми
1. .............................................
2. .............................................
3. .............................................
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)
В. Данъчни загуби
Г. Данъчни кредити
II.ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (възникнали и признати през годината)
А. Намаляеми
1. .............................................
2. .............................................
3. .............................................
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)
Б. Облагаеми
1. .............................................
2. .............................................
3. .............................................
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)
В. Данъчни загуби
Г. Данъчни кредити
III. КОРЕКЦИИ
А. Намаляеми
1. .............................................
2. .............................................
3. .............................................
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)
Б. Облагаеми
1. .............................................
2. .............................................
3. .............................................
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)
В. Данъчни загуби
Г. Данъчни кредити
IV. В КРАЯ НА ГОДИНАТА (I+II+III)
А. Намаляеми
1. .............................................
2. .............................................
3. .............................................
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)
Б. Облагаеми
1. .............................................
2. .............................................
3. .............................................
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)
В. Данъчни загуби
Г. Данъчни кредити

Забележка:

1.В раздел II измененията на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват нетно (компенсирано като разлика между възникналите и признатите през годината).

2.В раздел III се посочва корекцията на сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци само в резултат на промяна в данъчната ставка.

3.В раздели II и III измененията и корекциите на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват като:

1Положителна величина, когато изменението/корекцията води до увеличение на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината;

2Отрицателна величина, когато изменението/корекцията води до намаление на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината.

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР