Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 1 - Приложение 4

05 Mar 2006 11:02ч, видяна 10420 пъти
реклама
Отчет за приходите и разходите (едностранен) на ....................за ..................

ОТЧЕТ
за приходите и разходите (едностранен)
на ..........................................
за ..........................................

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Сума (хил.лв.)
текуща година
предходна година
а
1
2
I. Нетни приходи от продажби на:    
Продукция    
Стоки    
Услуги    
Други    
Общо за група I:    
II. Приходи от финансирания, в т.ч. от правителството    
III. Разходи по икономически елементи    
Разходи за материали    
Разходи за външни услуги    
Разходи за амортизации    
Разходи за възнаграждения    
Разходи за осигуровки    
Други разходи:    
в т.ч.:    
- обезценка на активи    
- провизии    
Общо за група III:    
IV. Суми с корективен характер    
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
Разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин    
Изменения на запасите от продукция и незавършено производство    
Получени приплоди и прираст на животни    
Други суми с корективен характер    
Общо за група IV:    
V. Финансови приходи/разходи    
Приходи /разходи от лихви,    
в т.ч.лихви от свързани предприятия    
Приходи от участия,    
в т.ч. дивиденти    
Положителни/отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
Положителни/отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
Други приходи/разходи от финансови операции    
Общо за група V:    
VI. Печалба /загуба от обичайна дейност (I + II - III - IV ± V )    
VII. Извънредни приходи/разходи    
VIII. Счетоводна печалба /загуба (VI ± VII)    
IХ. Разходи за данъци от печалбата    
Текущ данък от печалбата    
Други разходи за данъци    
Х.Печалба/загуба (VIII ± IХ)    

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР