Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 1 - Представяне на финансови отчети

05 Mar 2006 11:10ч, видяна 51301 пъти
реклама
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.

Цел

СС 1 определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение и осигурява възможност за сравнимост на финансовите отчети на предприятието с тези за предходни периоди и с финансовите отчети на други предприятия.

Обхват

1.1. Този стандарт се прилага при изготвяне на финансовите отчети с общо предназначение.

1.2. Финансови отчети с общо предназначение са тези, които отговарят на нуждите на външните потребители-акционери (съдружници), заемодатели, доставчици, клиенти, персонал, държавни органи и др.

1.3. Финансовите отчети са структурирано представяне на информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на предприятието, представена като:

а) активи;

б) пасиви;

в) капитал;

г) приходи;

д) разходи;

е) парични потоци.

Отговорност за финансовия отчет

2. Управляващият орган на предприятието е отговорен за изготвянето и представянето на финансовия отчет.

Съставни части на финансовия отчет

3.1. Пълният годишен финансов отчет включва:

а) счетоводен баланс;

б) отчет за приходите и разходите;

в) отчет за собствения капитал;

г) отчет за паричния поток;

д) приложение.

3.2. Предприятията, които не са задължени по Закона за счетоводството да съставят отчет за управлението, представят освен финансовия отчет и финансов преглед, който описва и обяснява финансовите резултати от дейността на предприятието, източниците на финансиране и политиката на управление.

Общи положения
Технически изисквания към финансовия отчет

4.1. Финансовият отчет се изготвя в хиляди левове.

4.2. За годишен финансов отчет се счита този отчет, който е съставен за период една календарна година. Когато по изключение годишният финансов отчет е съставен за период, по-кратък от една календарна година, това обстоятелство се оповестява в приложението.

4.3. Счетоводният баланс, отчетът за приходите и разходите и отчетът за паричния поток съдържат и данни за предходния отчетен период.

4.4. Новообразуваните предприятия съставят годишен финансов отчет, който обхваща периода от датата на тяхното учредяване до края на отчетния период. Данни за предходен отчетен период не се посочват. В приложението се оповестяват факти и обстоятелства относно учредяването.

4.5. Когато с нормативен акт са направени промени в съдържанието и формата на отделни съставни части от годишния финансов отчет, информацията за предходната година се прекласифицира в съответствие с тези промени.

4.6. Във финансовия отчет се записват наименованието и правната форма на предприятието, страната, в която се намира седалището, адресът, периодът, за който се отнася, датата, към която е съставен, и датата на изготвянето му.

4.7. Сумите по статиите на финансовия отчет, които са отрицателна величина, се посочват в скоби.

Честно представяне на финансовия отчет

5. Счита се, че финансовите отчети са изготвени честно, когато предприятието:

а) е избрало и прилагало счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

б) за нерешени въпроси в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия е избрало и прилагало политика в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети и е оповестило този факт.

Счетоводна политика

6.1. Счетоводната политика представлява съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, правила, бази и процедури, възприети от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на информацията във финансовия отчет.

6.2. Предприятието разработва счетоводната си политика до началото на отчетния период в съответствие със:

а) принципите, определени в Закона за счетоводството;

б) изискванията, определени в Закона за счетоводството и в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия;

в) изискванията, определени в Международните стандарти за финансови отчети-по въпроси, за чието решаване няма изрични разпоредби в Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия;

г) вътрешните нормативни актове на предприятието, отразяващи спецификата на неговата дейност.

6.3. Управляващият орган на предприятието определя счетоводна политика, която да дава сигурност, че информацията във финансовите отчети:

а) е необходима за вземане на решение от потребителите на финансови отчети;

б) е надеждна, т. е.:

-представя достоверно резултатите и финансовото състояние на предприятието;

-отразява икономическата същност на събитията и операциите, а не просто тяхната правна форма;

-е неутрална и безпристрастна;

-е предпазлива;

-е пълна във всички съществени аспекти.

Действащо предприятие

7.1. При изготвянето на финансовите отчети управляващият орган трябва да има предвид способността на предприятието да продължи своята дейност.

7.2. Когато финансовият отчет на предприятието е изготвен в съответствие с принципа на действащото предприятие, но на управляващия орган са известни данни, които водят до несигурност относно възможността предприятието да продължи своята дейност, тези данни се оповестяват.

Принцип на текущо начисляване

8.1. Предприятието изготвя финансовия си отчет, с изключение на отчета за паричния поток, на базата на принципа за текущо начисляване.

8.2. Според принципа за текущо начисляване операциите и събитията, както и приходът от тях се признават (отразяват) в счетоводните регистри и се включват във финансовия отчет към момента на възникването им, а не при плащането на парични средства или техни еквиваленти.

8.3. Разходите се признават във финансовия отчет на базата на връзката им с приходите.

Последователност на представянето

9. Представянето и класификацията на статиите във финансовия отчет се запазва през следващите периоди, освен ако:

а) е настъпила значителна промяна в дейността на предприятието;

б) е наложена промяна с нормативен акт.

Същественост

10.1. Всяка съществена статия се представя във финансовия отчет отделно.

10.2. Несъществените суми могат да се обединят със суми от подобен характер или функция, ако те не се нуждаят от отделно представяне.

10.3. Информацията е съществена, ако нейното неоповестяване би оказало влияние при вземането на стопански решения от потребителите й.

Компенсиране

11.1. Активите и пасивите не се компенсират, освен когато това се изисква или е разрешено с друг счетоводен стандарт.

11.2. Статиите за приходи и разходи се компенсират само когато това:

а) се изисква или се разрешава от друг счетоводен стандарт;

б) печалбите, загубите или свързаните разходи се получават от същата или подобна операция или събитие и те не са съществени;

в) осигурява по-пълно и по-точно отразяване на дейността на предприятието.

11.3. Когато предприятието предприема операции, които са инцидентни за основните им дейности, резултатите могат да се представят чрез намаляване на евентуалния приход със свързаните с него разходи, възникнали от същата операция. Например: понасяните от предприятието разходи, които по силата на договорни отношения подлежат на възстановяване от трети страни (при договори за наем), могат да се отразят директно като вземане от тези страни.

Сравнителна информация

12.1. Сравнителната информация по отношение на предходния отчетен период трябва да бъде оповестена, освен ако в друг стандарт се изисква друго.

12.2.Когато класифицирането на статиите във финансовите отчети е претърпяло промени, сравнителната информация се преобразува в съответствие с промените.

12.3. Когато е неуместно да се преобразува сравнителната информация в приложението, посочва се причината за това.

12.4. Сравнителната информация се описва, когато това би спомогнало за по-доброто разбиране на финансовите отчети.

Структура и съдържание на финансовия отчет
Идентификация на финансовите отчети

13.1. Финансовите отчети трябва да бъдат ясно идентифицирани и разграничени от другата информация.

13.2. Всяка съставна част на финансовите отчети трябва да бъде ясно идентифицирана.

13.3. следната информация трябва да бъде надлежно показана и ако това е необходимо за по-доброто й разбиране, повторена:

а) името на отчитащото се предприятие или други данни за идентифицирането му;

б) дали финансовият отчет се отнася за отделно предприятие или за група предприятия;

в) датата на финансовия отчет и отчетният период, за който се отнася;

г) видът на отчетната валута;

д) степента на точност на числата, представени във финансовия отчет.

Отчетен период

14. Финансовите отчети се съставят веднъж годишно, освен ако в друг счетоводен стандарт е предвидена друга периодичност.

Счетоводен баланс

15.1. Счетоводният баланс се съставя въз основа на информация за салдата по счетоводните сметки към 31 декември (или друга дата, към която се съставя счетоводният баланс).

15.2. Примерната схема на двустранната форма на счетоводен баланс е представена в приложение № 1, а едностранната форма-в приложение № 2.

15.3. Предприятията могат да добавят нови балансови статии, когато посочените не отговарят на съдържанието на дадена група активи или пасиви.

15.4. Предприятията не посочват балансови статии, за които липсва счетоводна информация.

15.5. Активите, пасивите и собственият капитал се посочват в счетоводния баланс по балансова стойност.

15.6. Счетоводният баланс съдържа:

Актив

Раздел: Дълготрайни (дългосрочни) активи

Група: Дълготрайни материални активи

Статия: Земи (терени);

Статия: Сгради и конструкции;

Статия: Машини и оборудване;

Статия: Съоръжения;

Статия: Транспортни средства;

Статия: Основни стада;

Статия: Други дълготрайни материални активи;

Статия: Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи.

Група: Дълготрайни нематериални активи

Статия: Права върху собственост;

Статия: Програмни продукти;

Статия: Продукти от развойна дейност;

Статия: Други дълготрайни нематериални активи.

Група: Дългосрочни финансови активи

Статия: Дялове и участия:

в т. ч. във:

-дъщерни предприятия;

-смесени предприятия;

-асоциирани предприятия;

-други предприятия;

Статия: Инвестиционни имоти;

Статия: Други дългосрочни ценни книжа;

Статия: Дългосрочни вземания:

в т.ч.:

-от свързани предприятия;

-търговски заеми;

-други дългосрочни вземания.

Група: Отсрочени данъци

Група: Търговска репутация

Статия: Положителна репутация;

Статия: Отрицателна репутация.

Група: Разходи за бъдещи периоди

Раздел: Краткотрайни (краткосрочни) активи

Група: материални запаси

Статия: Материали;

Статия: Продукция;

Статия: Стоки;

Статия: Млади животни и животни за угояване;

Статия: Дребни продуктивни животни;

Статия: Незавършено производство;

Статия: Други материални запаси.

Група: краткосрочни вземания

Статия: Вземания от свързани предприятия;

Статия: Вземания от клиенти и доставчици;

Статия: Вземания по предоставени търговски заеми;

Статия: Съдебни и присъдени вземания;

Статия: Данъци за възстановяване;

Статия: Други краткосрочни вземания.

Група: Краткосрочни финансови активи

Статия: Финансови активи в свързани предприятия;

Статия: Изкупени собствени дългови ценни книжа;

Статия: Краткосрочни ценни книжа;

Статия: Благородни метали и скъпоценни камъни;

Статия: Други краткосрочни финансови активи.

Група: Парични средства

Статия: Парични средства в брой;

Статия: Парични средства в безсрочни депозити;

Статия: Блокирани парични средства;

Статия: Парични еквиваленти.

Група: разходи за бъдещи периоди

Сума на актива

Раздел: Условни активи

Пасив

Раздел: Собствен капитал

Група: Основен капитал

Статия: Записан капитал;

Статия: Невнесен капитал;

Статия: Изкупени собствени акции.

Група: Резерви

Статия: Премии от емисия;

Статия: Резерв от последващи оценки на активите и пасивите;

Статия: Целеви резерви:

в т.ч. Общи резерви;

в т.ч. Специализирани резерви;

в т.ч. Други резерви.

Група: Финансов резултат

Статия: Натрупана печалба (загуба):

в т.ч. Неразпределена печалба;

в т.ч. Непокрита загуба;

Статия: Текуща печалба (загуба).

Раздел: Дългосрочни пасиви

Група: Дългосрочни задължения

Статия: Задължения към свързани предприятия;

Статия: Задължения към финансови предприятия:

в т.ч. към банки;

Статия: Задължения по търговски заеми;

Статия: Задължения по облигационни заеми;

Статия: Други дългосрочни задължения.

Група: Отсрочени данъци

Група: Приходи за бъдещи периоди и финансирания

Раздел: Краткосрочни пасиви

Група: краткосрочни задължения

Статия: Задължения към свързани предприятия;

Статия: Задължения към финансови предприятия:

в т.ч. към банки;

Статия: Задължения към доставчици и клиенти;

Статия: Задължения по търговски заеми;

Статия: Задължения към персонала;

Статия: Задължения към осигурителни предприятия;

Статия: Данъчни задължения;

Статия: Други краткосрочни задължения;

Статия: Провизии.

Група: Приходи за бъдещи периоди и финансирания

Сума на пасива

Раздел: Условни пасиви

15.7. Статиите в отделните групи от съответните раздели на счетоводния баланс се подреждат по степен на същественост (значимост) за всяко предприятие.

15.8. Допълнителни балансови статии, раздели и междинни сборове могат да се представят в баланса, когато това се изисква в отделен счетоводен стандарт или когато това е необходимо за вярното и честно представяне на финансовото състояние на предприятието.

15.9. В статиите от актива и пасива на счетоводния баланс за разчети със свързани предприятия се посочват разчетите между предприятия, които отговарят на условията за свързани лица по СС 24-Оповестяване на свързани лица.

15.10. Активите и пасивите по отсрочени данъци се представят съгласно изискванията на СС 12-Данъци от печалбата.

15.11. Разходите за бъдещи периоди се посочват като дългосрочни или краткосрочни активи в зависимост от срока за признаването им като текущи разходи.

15.12. В статия “Други дългосрочни вземания” се посочват предоставените дългосрочни аванси, вземанията по финансов лизинг и други дългосрочни вземания.

15.13. В статия “Други краткосрочни вземания” се посочват вземанията, които не могат да се включат в останалите статии в групата, като: вземания от подотчетни лица; вземания по липси и начети; вземания от осигурителни предприятия; вземания по рекламации; лихви; вземания от други дебитори и други.

15.14. В статия “Блокирани парични средства” се посочват паричните средства, с които предприятието не може свободно да се разпорежда към датата на счетоводния баланс.

15.15. В статия “Парични еквиваленти” се посочват тези краткосрочни финансови активи, които отговарят на определението по СС 7 - Отчети за парични потоци.

15.16. В статия “Специализирани резерви” се посочват тези резерви, които се формират съгласно нормативни актове, отнасящи се за специфични предприятия или дейности.

15.17. Предприятието следва да определи своите дългосрочни лихвоносни задължения като дългосрочни, дори и когато те следва да бъдат уредени в срок до 12 месеца от датата на баланса, ако:

а) първоначалният срок за уреждане е бил по-дълъг от 12 месеца;

б) предприятието възнамерява да рефинансира задължението на дългосрочна основа, и

в) намерението е подкрепено със споразумение за рефинансиране или за промяна в схемата на плащанията, сключено преди одобряването на финансовите отчети.

15.18. В статия “Други дългосрочни задължения” се посочват получените дългосрочни аванси, задълженията по финансов лизинг и други дългосрочни задължения.

15.19. Когато споразумението за кредит предвижда незабавна изискуемост, то се класифицира като краткосрочно, ако:

а) преди одобряването на финансовите отчети заемодателят се е съгласил да не изисква плащане като последица от нарушаване на условията, и

б) няма вероятност да възникнат нарушения на изискването в срок до 12 месеца от датата на баланса.

15.20. Приходите за бъдещи периоди и финансиранията се посочват като дългосрочни или краткосрочни пасиви в зависимост от срока на признаването им като текущи приходи.

15.21. В групата “Приходи за бъдещи периоди и финансирания” към раздел “Краткосрочни пасиви” се включват и ценовите разлики по липси и начети.

15.22. Отрицателните величини в счетоводния баланс са: отрицателната репутация; невнесеният капитал; изкупените собствени акции, непокритата загуба и загубата от текущия период. Когато е предвидено в счетоводен стандарт, резервът от последващи оценки на активите и пасивите може да бъде отрицателна величина.

15.23. В счетоводния баланс разделите се обозначават с главни букви, групите-с римски цифри, а статиите-с арабски цифри.

15.24. Стойността на активите, посочена в баланса, се определя като разлика между отчетната им стойност и коректива, отнасящ се за тази стойност.

15.25. Малките предприятия, определени със закон, могат да съставят счетоводен баланс само по раздели и групи.

Отчет за приходите и разходите

16.1. Отчетът за приходите и разходите се съставя в двустранна или в едностранна форма.

16.2. Печалбата или загубата от отчетния период, посочена в отчета за приходите и разходите, трябва да съответства на печалбата или на загубата, посочена в баланса.

16.3. Отчетът за приходите и разходите се съставя на базата на информация от счетоводните сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите за отчетния период, както и:

а) сумата на начислените данъци за отчетния период за сметка на финансовия резултат;

б) измененията в остатъците (между началните и крайните за отчетния период) на продукцията и незавършеното производство;

в) отчетените разходи по икономически елементи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин;

г) получените материали от собствено производство;

д) получените приплоди и прираст на животните и др.

16.4. Отчетът за приходите и разходите с класификация на приходите и разходите по видове съдържа:

Приходи

Раздел: Приходи от обичайната дейност

Група: Нетни приходи от продажби на:

а) продукция;

б) стоки;

в) услуги;

г) приходи от други продажби.

Група: Приходи от финансирания

в т. ч. от правителството.

Група: Финансови приходи

Статия: Приходи от лихви

в т. ч. лихви от свързани предприятия;

Статия: Приходи от участия

в т. ч. дивиденти;

Статия: Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти;

Статия: Положителни разлики от промяна на валутни курсове;

Статия: Други приходи от финансови операции.

Раздел: Общо приходи от дейността

Раздел: Загуба от обичайната дейност

Група: Извънредни приходи

Раздел: Счетоводна загуба

Раздел: Загуба

Разходи

Раздел: Разходи за обичайната дейност

Група: Разходи по икономически елементи

Статия: Разходи за материали;

Статия: Разходи за външни услуги;

Статия: Разходи за амортизации;

Статия: Разходи за възнаграждения;

Статия: Разходи за осигуровки;

Статия: Други разходи

в т. ч.:

а) обезценка на активи;

б) провизии.

Група: Суми с корективен характер

Статия: Балансова стойност на продадени активи (без продукция);

Статия: Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин;

Статия: Изменения на запасите от продукция и незавършено производство;

Статия: Приплоди и прираст на животни;

Статия: Други суми с корективен характер.

Група: Финансови разходи

Статия: Разходи за лихви

в т. ч. лихви към свързани предприятия;

Статия: Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти;

Статия: Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове;

Статия: Други разходи по финансови операции.

Раздел: Общо разходи за дейността

Раздел: Печалба от обичайната дейност

Група: Извънредни разходи

Раздел: Счетоводна печалба

Група: Разходи за данъци от печалбата

Статия: Текущ данък от печалбата

Статия: Други разходи за данъци

Раздел: Печалба

16.5. Примерната схема на отчета за приходите и разходите с класификация на разходите по видове в двустранна форма е посочена в приложение № 3, а в едностранна форма-в приложение № 4.

16.6. Отчетът за приходите и разходите с класификация на разходите по функционален признак съдържа:

Група: Нетни приходи от продажби

Група: Себестойност на продажбите

Брутна печалба/загуба

Група: Други приходи

Група: Разходи за продажби

Група: Административни разходи

Група: Финансови приходи/разходи

в т. ч. от свързани предприятия

Печалба/загуба от обичайната дейност

Група: Извънредни приходи/разходи

Счетоводна печалба/загуба

Група: Разходи за данъци от печалбата

Печалба/загуба

16.7. Примерната схема на отчета за приходите и разходите с класификация на разходите по функционален признак е посочена в приложение № 5.

16.8. В статия “Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин” се посочват извършените разходи за строителство и ликвидация на дълготрайните материални активи по стопански начин.

16.9. При изчисляване на изменението (увеличението или намалението) на запасите от продукция-незавършено производство, не се вземат под внимание:

а) балансовата стойност на бракуваната и/или липсващата продукция и незавършеното производство, отчетена за сметка на предприятието;

б) балансовата стойност на установената в излишък продукция и незавършеното производство;

в) намаляването и/или последващото увеличаване на стойността на продукцията и незавършеното производство в резултат на оценки.

16.10. В статия “Балансова стойност на продадените активи (без продукция)” се посочва стойността на продадените активи, като: материали; стоки; дълготрайни материални и нематериални активи; млади животни; животни за угояване и др.

16.11. Отрицателните величини в отчета за приходите и разходите са:

а) разходите за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин;

б) измененията в посока на увеличение на запасите от продукция и незавършеното производство;

в) приплодите и прирастът на животни, материалите от собствено производство и други увеличения.

16.12. В статия “Изменения на запасите от продукция и незавършено производство” се посочва и сумата на измененията в остатъците на изпратената продукция и предадените работи.

16.13. Сумата на печалбата/загубата от обичайната дейност се определя като разлика между общата сума на приходите от дейността и общата сума на разходите за дейността.

16.14. Сумата на счетоводната печалба/загуба се определя като разлика между сумата на общите приходи и общите разходи.

16.15. В статия “Текущ данък от печалбата” се посочват данъчните задължения за данъците от печалбата, платими (възстановими) по отношение на данъчната печалба (загуба) за периода.

16.16. В отчета за приходите и разходите разделите се обозначават с главни букви, групите - с римски цифри, а статиите - с арабски цифри.

16.17. Малките предприятия, определени със закон, могат да съставят отчет за приходите и разходите само по раздели и групи.

Отчет за собствения капитал

17.1. Цялостното изменение на собствения капитал на предприятието между датите на два счетоводни баланса, освен измененията в резултат от операции с акционерите или собствениците като увеличение на капитала и плащане на дивиденти и изменението на резервите, представя печалбата или загубата, генерирана от дейността на предприятието за периода.

17.2. Отчетът за собствения капитал, представен в приложение № 6, се съставя на базата на информация от счетоводните сметки за отчитане на собствения капитал.

17.3. В статия “Промени в счетоводната политика, грешки и други” се посочва сумата, с която се коригира салдото на неразпределената печалба съгласно СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

17.4. В статия “Други изменения в собствения капитал” се посочва сумата на увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерва от последващи оценки на активите и пасивите.

17.5. Сумата по статия “Преизчислен собствен капитал” се получава, като към салдото в края на отчетния период се прибавят или извадят сумите от промените при преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина.

17.6. В отчета за собствения капитал се записват и други промени, настъпили в капиталовите елементи в резултат на прилагането на други счетоводни стандарти.

17.7. При изготвяне на консолидирания отчет за собствения капитал към посочената в приложение № 6 схема се добавя колона “Малцинствено участие”.

Отчет за паричния поток

18.1. Отчетът за паричния поток съдържа информация, необходима за оценка на способността на предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти и тяхното оползотворяване.

18.2. Отчетът за паричния поток се съставя съгласно изискванията на СС 7 - Отчети за парични потоци.

Приложение

19.1. Приложението към финансовия отчет включва по-подробно описание или анализ на информацията, посочена в счетоводния баланс, в отчета за приходите и разходите, в отчета за собствения капитал и в отчета за паричните потоци. То трябва:

а) да представи информация за счетоводната политика, която е използвана при изготвянето на финансовия отчет, и причините за промяната в счетоводната политика;

б) да съдържа оповестяване на информация, която се изисква в отделните счетоводни стандарти;

в) да съдържа допълнителна информация, която не е представена в други съставни части на финансовия отчет, но чието оповестяване е необходимо за вярното и честно представяне.

19.2. Елементите на приложението към финансовия отчет, представени в приложение № 7, са следните:

1. Справка за оповестяване на счетоводната политика-елемент № 7.1.

2. Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи-елемент № 7.2.

3. Справка за вземанията, задълженията и провизиите-елемент № 7.3.

4. Справка за ценните книжа-елемент № 7.4.

5. Справка за участията в капиталите на други предприятия-елемент № 7.5.

6. Справка за приходите и разходите от лихви-елемент № 7.6.

7. Справка за извънредните приходи и разходи-елемент № 7.7.

8. Справка за финансовите резултати-елемент № 7.8.

9. Справка за активите и пасивите по отсрочени данъци -елемент № 7.9.

Представяне на счетоводната политика в годишния финансов отчет

19.3.1. Справката за оповестяване на счетоводната политика следва да съдържа описание на:

а) оценъчната база, използвана при изготвянето на финансовия отчет, и

б) всяка специфична счетоводна политика, необходима за правилното разбиране на финансовия отчет.

19.3.2. Когато при прилагането на счетоводната политика е дадено предимство на един счетоводен принцип пред друг, това се оповестява в приложението към годишния финансов отчет заедно с основанието за предимството.

19.3.3. Отклонението от някои принципи на счетоводната политика се оповестява заедно с причините за това отклонение. Когато отклонението от възприетата счетоводна политика е предизвикано от промени в дейността на предприятието или от изменения в нормативни актове по счетоводство, това обстоятелство се оповестява в приложението.

19.3.4. Нарушенията на принципите на счетоводната политика или допуснатите грешки и неточности в отделни съставни части на годишния финансов отчет не могат да се коригират чрез тяхното оповестяване в приложението.

19.3.5.Счетоводните политики, които предприятието оповестява, включват най-малко следното:

а) методите за амортизация на амортизируемите дълготрайни активи;

б) методите за оценка на материалните запаси при тяхното потребление;

в) базите за разпределение на постоянните общопроизводствени разходи;

г) начините за определяне на етап от завършен договор за строителна дейност или за услуги от предприятията, прилагащи СС 11-Договори за строителство;

д) периодите за извършване на текуща оценка на валутните активи и пасиви;

е) критериите за признаване на държавни помощи като приходи, когато такива са получени;

ж) събития, настъпили по време на съставянето на счетоводния баланс;

з) събитията, настъпили след датата на изготвянето на финансовия отчет;

и) методите за признаване на приходи;

к) всички други сведения, определени за оповестяване в отделните счетоводни стандарти или преценени от предприятието за съществени;

л) изчислените показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обращаемост на материалните запаси.

19.3.6. Предприятията оповестяват и следните обстоятелства:

За регистрирания основен капитал:

I. Дружествата с акции:

а) броя на регистрираните акции;

б) броя на платените акции;

в) номиналната стойност на една акция;

г) правата, преференциите и ограниченията, присъщи на съответния клас акции, включително ограничения при разпределянето на дивидентите и увеличаването на капитала;

д) изкупените собствени акции или държани от дъщерни или асоциирани предприятия, и

е) акции, запазени за издаване под опция или по договори за продажба, включително и условията и размера на акциите.

II. Дружествата с дялове информация, която съответства на изброената в т. I, като посочат:

а) движението на всяка категория дялове, техните права, преференции и ограничения;

б) описание на вида премии от емисия и на резервите;

в) размера на начислените дивиденти, които се съдържат в задълженията.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР