Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > НСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

НСС 5 - Представяне на финансовите отчети на специализирани инвестиционни предприятия

18 Nov 2003 05:04ч, видяна 5816 пъти
реклама
Обн. ДВ, бр. 22 от 27 февруари 2002 г., приет с Постановление № 37 от 13 февруари 2002 г.
Цел

НСС 5 определя изискванията към съдържанието и представянето на финансовите отчети на специализираните инвестиционни предприятия и отчитането на сделките с ценните книжа в тях.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от специализираните инвестиционни предприятия при изготвянето на финансовите отчети, както и за отчитането на ценните книжа.

Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Специализирано инвестиционно предприятие -дружество с предмет на дейност, свързан с осъществяването на сделки с ценни книжа.

Когато по закон е приет разрешителен режим за осъществяването на сделки, свързани с ценни книжа, за специализирано инвестиционно предприятие се счита всяко дружество, получило разрешение за осъществяването на тази дейност.

За целите на този стандарт специализирани инвестиционни предприятия са:

а) инвестиционните посредници, и

б) инвестиционните дружества от затворен или отворен тип.

Сделки, свързани с ценни книжа:

а) организиране на официален пазар на ценни книжа;

б) посредничество за сключване на сделки с ценни книжа;

в) поемане на емисии на ценни книжа;

г) управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или на пари;

д) попечителска дейност, свързана с ценни книжа и с пари на клиенти, държани в депозитарна институция;

е) инвестиране на принципа на разпределение на риска на парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане;

ж) сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка;

з) инвестиционни консултации относно ценни книжа;

и) консултации и анализи на предприятия относно финансиране на дейността им;

к) изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа;

л) представителство на притежатели на ценни книжа;

м) заемане на ценни книжа;

н) предоставяне на небанкови заеми за покупка на ценни книжа;

о) други.

Ценни книжа - прехвърлими права или документи, материализиращи прехвърлими права, които поради естеството си могат да бъдат предлагани публично. В зависимост от начина на разпореждане на предприятията с тях те могат да бъдат:

а) безналични ценни книжа - ценни книжа, намиращи се по сметки в депозитарна институция, чието издаване и разпореждане има действие от момента на регистрацията им в депозитарната институция;

б) налични ценни книжа - ценни книжа, намиращи се в предприятията или в техни банкови сметки, чието издаване и разпореждане не се регистрира в депозитарна институция.

В зависимост от конкретния им вид те могат да бъдат:

а) капиталови ценни книжа - прехвърлими права, материализиращи дял на собственост в капитала на други предприятия и/или участие в разпределението на печалбата на тези предприятия (акции и дялове);

б) дългови ценни книжа - прехвърлими права, възникнали вследствие на предоставени в заем парични средства или други активи с предварително определен или определяем доход (облигации и други подобни);

в) компенсаторни ценни книжа - вид дългови ценни книжа, които се емитират по ред, определен в специален закон (компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи, поименни компенсаторни записи и др.);

г) инвестиционни договори-договори, при които клиентите предоставят парични средства или други имуществени права на специализирани инвестиционни предприятия, без да участват пряко в тяхното управление, с цел получаване на доход.

Регулиран пазар на ценни книжа - официален пазар на фондова борса и неофициален пазар на ценни книжа, на които или посредством които:

а) присъствено или чрез единна неприсъствена система редовно се сключват сделки за покупка и продажба на ценни книжа и се правят предложения и покани за сключване на такива сделки;

б) редовно се огласява информация за сключените сделки с ценни книжа и предложенията за сключване на такива сделки.

Инвестиционен портфейл - съвкупност от ценни книжа, чието основно предназначение е получаването на икономическа изгода в дългосрочен план чрез продажба и/или разпределение. Те се отчитат като дългосрочни финансови активи.

Оборотен портфейл - съвкупност от ценни книжа, чието основно предназначение е получаването на икономическа изгода в краткосрочен план чрез покупко-продажби. Те се отчитат като краткосрочни финансови активи.

Общи положения

3. Специализираните инвестиционни предприятия организират:

а) отделно отчитане за своите ценни книжа и за ценните книжа на инвеститорите;

б) отделно отчитане за своите парични средства и за паричните средства на инвеститорите;

в) аналитично отчитане за намиращите се в централен депозитар ценни книжа и парични средства.

Отчитане на ценните книжа при първоначалното им придобиване

4.1. Ценните книжа - собственост на специализираните инвестиционни предприятия, се отчитат по реда на НСС 32 - Финансови инструменти и по реда на останалите национални счетоводни стандарти, уреждащи отчитането на дялово участие.

4.2. Чуждите ценни книжа, придобити от специализираното инвестиционно предприятие за търговия за собствена сметка, се отчитат първоначално по справедлива стойност.

4.3. Чуждите ценни книжа, предоставени на инвестиционното предприятие за търговия за сметка на инвеститора, се отчитат първоначално по цена на поръчката.

Определяне на справедлива цена при първоначално придобиване на ценните книжа на инвеститорите в специализираните инвестиционни предприятия за търговия за собствена сметка

5.1.Справедливата стойност на ценните книжа при тяхното придобиване (поемане) е тяхната пазарна стойност, определена като най-вероятната настояща цена, която нормално може да се получи на регулиран пазар на ценни книжа за конкретния вид ценна книга, като се вземат под внимание всички фактори, оказващи влияние върху цената, без каквито и да било:

а) завишения или намаления от специални условия (включително произтичащи от авансови, отложени или разсрочени плащания) или обстоятелства;

б) разходи, които предприятието може да понесе по продажбата или при друг вариант на освобождаване от ценните книжа;

в) надбавки или отбиви, отпускани във връзка с продажбата от свързани лица.

5.2. Когато за ценните книжа не може да се определи най-вероятна настояща цена по реда на т. 5.1, специализираните инвестиционни предприятия прилагат един от следните методи:

а) метод на аналога (сравнителен метод), изразяващ се в анализ на получена от различни източници информация - при липса на регулиран пазар на ценни книжа за конкретния вид ценна книга. Източници на такава информация могат да бъдат:

- настоящите цени на активен пазар на ценни книжа от различно естество, които цени се коригират, за да се отразят тези различия;

- скорошните цени на по-малко активни пазари, които цени се коригират, за да се отразят промените в икономическите условия в периода след датата, на която са се осъществили сделките на тези цени;

б) метод на дисконтираните парични потоци (метод на настоящата стойност), изразяващ се в прогнозиране на дисконтирани парични потоци на базата на настоящата пазарнадоходност за подобни ценни книжа с процент на дисконтиране, отразяващ настоящите пазарни оценки на несигурността в сумата и в разпределението във времето на паричните потоци;

в) метод на чистата стойност на активите, изразяващ се в определяне на нетната стойност на активите, като от балансовата стойност на ценните книжа на портфейла на специализираното инвестиционно предприятие, от вземанията за лихви и дивиденти от тези ценни книжа, от паричните средства по банкови сметки и на каса се приспадне балансовата стойност на задълженията за управление на получените заеми и други.

5.3. В случаите, когато от различните източници на информация се получат различни заключения относно справедливата стойност на ценните книжа, специализираното инвестиционно предприятие разглежда причините за тези различия и определя сравнително тесен интервал на приемливи оценки, в рамките на който избира най-достоверната оценка на справедливата стойност на ценните книжа.

5.4. При съществени затруднения в определянето на справедливата стойност на ценните книжа се ползват лицснзирани независими оценители с опит по отношение на ценни книжа от подобен вид.

5.5. Справедливата стойност на ценните книжа се определя:

а) без да се взема под внимание допълнителната стойност, извличана от създаването на портфейл от ценни книжа;

б) като се коригира с всички отбиви и надбавки, проявили се при осъществяването на сделката по придобиването им;

в) като в първоначалната оценка на ценните книжа не се включват преките разходи, които могат да бъдат надеждно измерени и съотнесени към сделката по придобиването им, които разходи са обичайни за дейността на специализираните инвестиционни предприятия;

г) като разходите за комисиони и такси, свързани със сделки по покупко-продажби на ценни книжа, не се включват в справедливата стойност на ценните книжа при първоначалното им отчитане, а се отразяват като финансови разходи.

Последващо отчитане на ценните книжа на инвеститорите в специализираните инвестиционни предприятия за търговия за сметка на инвеститора

6.1. След първоначалното им завеждане по цената на поръчката ценните книжа се отчитат по справедливата им стойност към датата на оценката, която не се коригира с очаквани разходи по бъдещи сделки, осъществявани с тях.

6.2. Справедливата стойност на ценните книжа се определя на базата на:

а) средно претеглената цена на сключените с тях сделки на регулиран пазар на ценни книжа в най-близката дата от последния 30-дневен период, на която дата тези ценни книжа са се търгували в обем, не по-малък от обема на притежаваните от специализираното инвестиционно предприятие ценни книжа;

б) средно претеглената цена „купува", която се котира постоянно за тях, при условие че е налице достатъчна сигурност за възможността същите ценни книжа да бъдат продадени от специализираното инвестиционно предприятие по тази цена -когато не може да се приложи предходната база.

6.3. Честотата на последващото отчитане на ценните книжа по справедлива стойност се определя в счетоводната политика на специализираното инвестиционно предприятие.

6.4. Разликите в стойността на ценните книжа на инвеститорите, възникнали в резултат на измененията в справедливата им стойност, се отчитат като увеличение или намаление на стойността на ценните книжа и като коректив на цената на поръчката на инвеститора.

Отчитане на валутните средства на инвеститорите

7.1. Валутните средства на инвеститорите в специализираните инвестиционни предприятия се оценяват текущо по централния валутен курс. Честотата на оценките се определя от ръководството на специализираното инвестиционно предприятие.

7.2. Валутните разлики, възникнали при оценяване на валутните средства на инвеститорите в специализираните инвестиционни предприятия, се отчитат в увеличение или намаление на стойността на валутните средства и като коректив на цената на поръчката на инвеститора.

Счетоводна политика

8. Специализираните инвестиционни предприятия разработват и оповестяват счетоводната си политика, съобразена със:

а) счетоводното законодателство;

б) специализираните нормативни актове, уреждащи дейността им;

в) изискванията на надзорния орган, осъществяваш контрола и регулиращ дейността им.

финансови отчети

9.1. Специализираните инвестиционни предприятия съставят счетоводен баланс в двустранна или едностранна форма съгласно приложения № 1 и 2 към този стандарт.

9.2. Инвестиционните дружества от отворен тип:

а) размерът на капитала към датата на счетоводния баланс се записва в статия „Основен капитал";

б) отчетените премии от обратно изкупени акции се посочват в статия „Премии от емисия";

в) отбивите от емисия и от обратно изкупени акции се посочват в отделна статия „Отбиви от емисия и от обратно изкупени акции".

9.3. Специализираните инвестиционните предприятия съставят отчет за приходите и разходите в двустранна или едностранна форма съгласно приложения № 3 и 4 към този стандарт.

9.4. В статия „Разходи за външни услуги" следва да се посочат:

а) разходите за възнаграждение на управляващото дружество;

б) разходите за възнаграждение на банката депозитар;

в) разходите за одитиране;

г) разходите за възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи на управляващото дружество.

9.5. Специализираните инвестиционни предприятия съставят отчет за паричния поток съгласно приложение № 5 към този стандарт.

9.6. Специализираните инвестиционни предприятия съставят отчет за собствения капитал съгласно приложение № 6 към този стандарт.

9.7. Приложението към годишния финансов отчет на специализираните инвестиционни предприятия се изготвя в съответствие със счетоводното законодателство, специализираните нормативни актове, с които се урежда дейността им, и изискванията на надзорния орган, който осъществява контрола и регулира дейността на специализираните инвестиционни предприятия.

9.8. Надзорният орган, който осъществява контрола и регулира дейността на специализираните инвестиционни предприятия, определя формата и съдържанието на приложението към годишния финансов отчет.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР