Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 44-00-28 от 17.12.2007 г. на НАП

11 Feb 2008, видяна 4277 пъти
реклама
Удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността по чл.28, т.1 и 2 от ЗДДС

Във връзка с постъпили запитвания в ЦУ на НАП относно удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция по приходите, изразявам следното становище:

С Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и па Съвета, изменящ Регламент (ЕИО) № 2913/92 и Регламент (ЕО) № 1875/2006 на Комисията, изменящ Регламент (ЕИО) № 2454/93, е създадена законодателната основа за осигуряване на по-ефективен контрол при изнасяне за целите на сигурността и замяна па сегашната хартиена процедура с електронен обмен на данни между митническото учреждение на износа и изходното митническо учреждение (Система за контрол на износа - фаза 1), което е стъпка към пълното компютъризиране на митническите процедури. Държавите членки са свързани в обща система за контрол па износа (ЕС5). При тази компютъризирана система за контрол на износа, след получаване на съобщение от изходно митническо учреждение за осъществяване на износа, митническото учреждение на износа удостоверява физическото напускане на стоките на митническата територия на Общността посредством изпращане на декларатора на съобщение "уведомление за износ" или във форма, определена за тази цел от Агенция "Митници".

Стартиран е проект за разработване на Система за контрол на износа в съответствие със изискванията за фаза 1 на обща система за контрол на износа (ЕС5), като съгласно националния план системата е въведена в експлоатация на 01 юли 2007г. по отношение на обменна на данни между митническото учреждение на износа и изходното митническо учреждение. Относно функционалността за изпращането на електронно "уведомление за износ" е предвидено да действа до месец декември 2007г.

До реализиране на комуникацията с търговците митническото учреждение на износа ще потвърждава осъществяването на износа след получаване на съобщение от изходното митническо учреждение посредством заверка на придружаващия износен документ (Приложение IV от Регламент (ЕИО) № 1875/2006 на Комисията от 18 декември 2006г.), в който са вписани данните от изходното митническо учреждение за физическото напускане на стоките.

Предвид горното, когато декларацията за износ е подадена по електронен път съгласно чл.792, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, формуляр 3 на единния административен документ (ЕАД) може да бъде заменен с придружаващ износен документ и списък на стоките, съответстващи на образците и обяснителните бележки, посочени в Приложения № 45в и № 45г на Регламент (ЕИО) № 2454/93, разпечатани от компютъризираната система на митническата администрация. В тази връзка при износните операции деклараторите подават формуляри 1 и 2 на Единния административен документ (ЕАД) без формуляр 3. На основание чл.796а от Регламент (ЕИО) № 2454/93 митническото учреждение на износа разрешава режима чрез издаване на този придружаващ износен документ на декларатора. При разрешаване на режима митническото учреждение на износа изпраща данните за износното движение на декларираното изходно митническо учреждение чрез съобщение "Предварително уведомление за износ". Това съобщение се базира на данните от митническата декларация за износ и се допълва от митническите органи, когато е уместно.

На основание чл.793 от Регламент (КИО) № 2454/93 формуляр 3 на ЕАД или придружаващия износен документ и стоките за износ се представят заедно на изходното митническо учреждение. Изходно митническо учреждение е последното митническо учреждение преди стоките да напуснат митническата територия на Общността. Изходното митническо учреждение изпраща съобщение "Резултати за напускането" на митническото учреждение на износа до края на работния ден, следващ деня през който стоките са напуснали митническата територия на Общността. Придружаващия износен документ се задържа от изходното митническо учреждение.

След получаване на съобщението "Резултати за напускането" от изходното митническо учреждение, на основание чл.796д от Регламент (ЕИО) № 2454/93 митническото учреждение на износа удостоверява на декларатора физическото напускане на стоките от митническата територия на Общността чрез съобщение "Уведомление за износа" или във форма определена за тази цел от митническото учреждение. В тази връзка деклараторите могат да изискат от митническото учреждение заверен придружаващ износен документ.

Съгласно чл. 28 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика, както и доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната. На основание чл.21, ал.1 от Правилник за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/, когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

- писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител на стоките, заверена от изходно митническо учреждение;

- фактура за доставката;

- документ за превоза на тези стоки.

Предвид изложеното по-горе относно необходимостта за удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността, данъчно-задължените лица да разполагат с писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител на стоките, заверена от изходно митническо учреждение, следва да се приеме, че е достатъчно тези лица да разполагат с придружаващ износен документ, разпечатан от компютъризираната система на митническата администрация, заверен от митническото учреждение на износа въз основа на получено съобщение от изходното митническо учреждение за напускането на стоките на митническата територия на Общността.

Следва да се има предвид, че при съмнение относно достоверността на осъществяването на доставките на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността от данъчно задължените лица е възможно да бъде отправяно писмено запитване до съответното митническо учреждение на износа относно удостоверяване на физическото напускане на стоките на територията на Общността.

Предвиден е в бъдеще и електронен обмен на информация между органите на Агенция "Митници" и органите по приходите на Национална агенция по приходите по /отношение на реалното осъществяване на доставките на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността, който ще позволява удостоверяването на физическото им напускане па територията па Общността без да е необходимо извършването на допълнително запитване до Агенция "Митници".

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/МАРИЯ МУРГИНА/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР