Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 96-МФ-847от 18.12.2001 г. на ГДД

21 Nov 2003 03:12ч, видяна 4146 пъти
реклама
Относно: Данъчно третиране на разходи за ремонт по ЗКПО на наета сграда
От изложеното в писмото става ясно, че конкретният въп­рос е какво ще бъде данъчното третиране на извършени разходи за ремонт на наета сграда по реда на ЗКПО.

 

Съгласно чл. 231 от ЗЗД дребните поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновено употребление, като замърсяване на стени в помещенията, разяждане на кранове, на брави, запушване на комини и други такива, са за сметка на наемателя.

При конкретния договор за наем, в който според писмото Ви се съдържа клауза за ремонт, следва да се има предвид уредено ли е за чия сметка ще е извършването на ремонта и евентуално, ще има ли приспадане на разходите за ремонт за сметка на дължимия наем.

Данъчното законодателство, респективно ЗКПО, регулира разходите, отчетени по реда на ЗСч, намерили отражение във финансовия резултат за съответната година. Доколкото от запитването Ви не става ясно как са уредени въпросите: за чия сметка са разходите за ремонт (за Вашето дружество или за наемодателя), както и какъв е характерът на извършените ремонтно-строителни работи, настоящото становище има принципен характер.

Най-общо за целите на данъчното облагане разходите се делят на две групи:

1.  Разходи за ремонт

Обхватът им е определен в т. 25 на ДР на ЗКПО. Това са разходите, чрез които се възстановява състоянието на МДА за нормалното им функциониране. В резултат от извършването на разходи за ремонт не се променя конструкцията и функционалното предназначение за активите, както и тяхната потребителна стойност. Тези разходи се отчитат по счетоводни сметки от група 60 на НСм и с тях не се увеличава финансовият резултат по реда на чл. 23, ал. 2, т. 7 от ЗКПО. Следва да се има предвид, че разходите за ремонт ще се признават за данъчни цели само при наличие на перфектни първични счетоводни документи.

2.  Разходи за подобрения, реконструкция и модернизация, водещи до увеличение стойността на ДА

Определянето на тези разходи се базира на формулираните критерии в разпоредбата на т. 16 от ДР на ЗКПО. Това са разходите, в резултат на които се променя функционалното предназначение на актива или водят до цялостна или частична промяна на технологичното оборудване и обзавеждане на производствени и обслужващи сгради и съоръжения. Тези разходи представляват нематериален дълготраен актив по смисъла на чл. 19, ал. 2, т. 2 от Закона за счетоводството, отразяват се по счетоводна сметка 219 Други нематериални дълготрайни активи от НСм и се отчитат съгласно изискванията на НСС 5 Отчитане на нематериалните активи.

В конкретния случай, както е записано в запитването Ви, на наетия ДМА се прави „основен ремонт", за да бъде удобен за магазини, в които фирмата ще продава стока. Данъчното законодателство - ЗКПО, не регламентира разлика в данъчното третиране на разходите, в зависимост от това дали строителството се извършва чрез възлагане или по стопански начин.

Допълнително условие, което Главна данъчна дирекция не може при така отправеното запитване да установи, е изпълнението на общите изисквания на т. 1.1 от НСС 5 Отчитане на нематериалните активи, а именно:

Дълготрайни нематериални активи са установими нефинансови активи, придобити и притежавани от предприятието, които:

а)  нямат материално веществена форма;

б) са със съществено значение при употребата им;

в) от които се очаква икономическа изгода.

Характерно за дълготрайните нематериални активи е, че очакваната икономическа изгода от тях се черпи през повече от един отчетен период (т. 1.2 от НСС 5). Предвид изнесените в писмото Ви факти - десетгодишен срок на наемния договор и извършване на основен ремонт, може да се предполага, че за Вашето дружество е налице учредяването на НДМА.

Ако е налице такъв актив, следва да имате предвид и следното:

По силата на чл. 20 от ЗСч, във връзка с чл. 22, ал. З (категория IV) от ЗКПО, наемателят има право да начислява амортизации на учредения по този ред НДМА. Разходите за амортизации, отчетени по дебита на счетоводна сметка 603 от НСм, са счетоводен разход и се отразяват в отчета за приходите и разходите. В рамките на признатата данъчна амортизационна норма (15%) този разход не участва в преобразуването (увеличението) на финансовия резултат по реда на чл. 23, ал. 2 от ЗКПО. На основание изложеното и предвид:

-  всички обстоятелства и дейности, които определят в коя от двете посочени групи следва да се третира конкретният разход;

- широката нормативна база, регламентираща характера и респективно отчитането на този вид разходи;

- последващото данъчно третиране в зависимост от счетоводното им отразяване във финансовия резултат, Ви уведомяваме, че на данъчното преобразуване по реда на чл. 23, ал. 2, т. 7 от ЗКПО подлежат само разходите за подобрения, модернизация и реконструкция на наети активи, когато не са отчетени като НДМА.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР