Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-63 от 17.03.2008 г. на НАП

31 Mar 2008, видяна 4063 пъти
реклама
Промени в наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, свързани с възложените на НОИ дейности

В Държавен вестник, бр. 17 от 2008 г., е публикувано Постановление № 22 на Министерския съвет, с което са извършени промени и допълнения в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.

Съгласно новата редакция на ал. 2 на чл. 1 от наредбата, започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7 - дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Новата редакция на чл. 1, ал. 2 от наредбата задължава самоосигуряващите се да декларират тези обстоятелства за всяка от дейностите по чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване в случаите, в които работят като такива в повече от едно качество. Това се извършва чрез подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващото се лице в съответната ТД на НАП на физическото лице. Декларираните дати за започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка отделна дейност се въвеждат в регистъра на осигурителите на НОИ въз основа на данните, получени от Националната агенция за приходите, на основание чл. 5, ал. 3 от КСО. Периодите, през които всяко самоосигуряващо се лице е упражнявало дейност на различни основания, следва да се имат предвид при преценката на окончателния размер на осигурителния им доход и при заверяването на осигурителните им книжки.

На основание създаденото второ изречение в ал. 3 на чл. 1 от наредбата, след 1.01.2008 г. в случаите, в които самоосигуряващите се декларират преустановяване или възобновяване на дейност през календарната година, в едно и също качество не могат да сменят избрания вид на осигуряването си. В тези случаи те трябва да се осигуряват за избраните от тях социални рискове преди временното преустановяване на дейността. Посоченото следва да се има предвид при преценката на правото за получаване на паричните обезщетения и помощи от ДОО от самоосигуряващите се лица и заверяването на осигурителния им стаж.

В чл. 2, ал. 3 от наредбата е създадено второ изречение, съгласно което "При промяна на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се подава декларация по утвърден образец". Тази разпоредба е свързана с възможността, която дава чл. 1, ал. 6 от наредбата на самоосигуряващите се лица, да внасят авансовите си осигурителни вноски за едно от основанията, когато извършват дейност на няколко основания. В случай, че те желаят да сменят основанието, на което внасят авансовите си вноски, трябва да декларира това пред съответното ТП на НАП. Това се извършва с подаване на декларация пред ТД на НАП по постоянния адрес на лицето, като в нея то посочва новия единен регистрационен код (ЕИК), чрез който ще превежда осигурителните си вноски, както и датата, от която ще започне да прави това. В тези случаи не се допуска самоосигуряващият се да сменя избрания от него вид на осигуряването. Посоченото следва да се има предвид при преценката на правото за получаване на паричните обезщетения и помощи от ДОО от самоосигуряващите се лица.

От 1.01.2008 г. в кръга на лицата, които внасят осигурителните си вноски за своя сметка, са добавени съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба, които ги придружават по време на задграничния им мандат (чл. 4, ал. 7 от КСО). Във връзка с това в наредбата е създаден нов чл. 17а.

От тази дата посочените лица могат да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука, професионална болест и безработица, върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Избраният размер на осигурителния доход за тези лица е и окончателен доход, който се вписва и заверява в осигурителните им книжки. По този ред се осигуряват само лица, които не подлежат на осигуряване по законодателството на приемащата държава, съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна (чл. 78, ал. 2 от Закона за дипломатическата служба). По този ред не се осигуряват лица, които за същия период са осигурени на друго основание по българското законодателство. За съпрузите на служителите в дипломатическите служби не се прилагат разпоредбите на чл. 1, ал. 2 и 3 от НООСЛБГРЧ. Започването, прекратяването и вида на осигуряването си тези лица декларират пред изпращащата организация. Вида на осигуряването си съпрузите на служителите в дипломатическите служби могат да променят в сроковете по чл. 1, ал. 4 от наредбата.

Осигуряването на съпрузите на служителите в дипломатическите служби по време на задграничния им мандат се извършва чрез изпращащото ведомство на дългосрочно командирования служител в дипломатическа служба. Данните за осигуряването им се подават в персоналния регистър на осигурените лица по установения за това ред в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данните от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Подаването на данните е задължение на изпращащото ведомство. В декларация № 1 "Данни за осигуреното лице", като и в декларация образец № 5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски", за вид осигурен в посочения случай се попълва код 87 "за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник и за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат".

Осигурителният стаж и осигурителният доход на съпрузите на служителите в дипломатическите служби по време на задграничния им мандат се удостоверява с осигурителна книжка. Искането за издаването на осигурителната книжка се попълва от осигуреното лице, а издаването на книжката се извършва по искане на изпращащото ведомство на дългосрочно командирования служител в дипломатическа служба, чрез което се провежда и осигуряването му (чл. 19 от НООСЛБГРЧ). За издаването на осигурителната книжка се попълва образец ОК 1, където лицата декларират избрания от тях вид на осигуряването. В осигурителната книжка изпращащата организация удостоверява периодите, през които лицата подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 7 от КСО (стр. 4 и 5 от книжката). Вписват се дните, зачетени за осигурителен стаж, размера на избрания осигурителен доход, размера на осигурителната вноска за сметка на осигуреното лице и датата на внасяне на вноската (лист 1 и 2 от осигурителната книжка). На лист 1 и 2 от осигурителната книжка изпращащата организация попълва единния си идентификационен код (ЕИК) и удостоверява вписванията с подпис и печат. За лицата, на които от ТП на НОИ са изплатени парични обезщетения и помощи по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, се попълват колони 2, 3 и 5 на обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка. В колона 2 се посочва и периодът на неработоспособността. Периодът на неработоспособността се посочва и в случаите, в които осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 2, т. 5 от КСО. Тези периоди се включват в броя на дните, зачетени за осигурителен стаж, които се вписват на лицевата страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка.

Заверяването на осигурителните книжки на съпрузите на служителите в дипломатическите служби се извършва по искане на изпращащата организация, чрез която се провежда осигуряването им. Заверяването на осигурителния стаж на съпрузите на служителите в дипломатическите служби се извършва при спазването на разпоредбите на чл. 9, ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 5 от КСО.

При заверяването на осигурителните книжки на съпрузите на служителите в дипломатическите служби се проверяват вписванията, направени от изпращащата организация за периода, през който лицето е внасяло осигурителните си вноски за държавното обществено осигуряване, и периодите, вписани в лист 1 и 2 от осигурителната книжка. Извършва се проверка на размера на внесените осигурителни вноски, както и на данните за осигурените лица, подадени на основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО. При несъответствие в данните се дават указания за отстраняването им, при съответствие - осигурителната книжка се заверява.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР