Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо на НОИ с Изх. № 91-01-108/25.04.2008 г.

15 May 2008, видяна 9198 пъти
реклама
ОТНОСНО: спиране на производството или удължаване на срока за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
                                                                    Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
                                                            НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
                    ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ"

София 1303                                                     ДО
бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64             РАЙОННО /СТОЛИЧНО/ УПРАВЛЕНИЕ
тел. 926-10-10, факс 926-14-40”               СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
Изх. № 91-01-108/25.04.2008 г.                  гр. …………………………………

ОТНОСНО: спиране на производството или удължаване на срока за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

Във връзка с прилагането на чл. 54 и чл. 57, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в производствата по изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, включително отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица, да се има предвид следното:
І. Съгласно чл. 54 от АПК административният орган спира производството:
1. в случай на смърт на заинтересования гражданин - страна в производството;
2. когато е нужно да се учреди настойничество или попечителство на заинтересован гражданин - страна в производството;
3. когато в хода на производството се разкрият престъпни обстоятелства, чието установяване е от значение за издаване на акта;
4. когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционносъобразността на приложим закон;
5. при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване;
6. когато страните внесат заявление за сключено споразумение.
Производството, образувано в съответното ТП на НОИ по представен болничен лист, молба-декларация, заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) и други документи, необходими за изчисляване и изплащане на парично обезщетение или помощ от ДОО, се спира при възникване на някое от основанията, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 от АПК. (Сключването на споразумение по смисъла на т. 6, за изчисляване и изплащане на парично обезщетение или помощ от ДОО е недопустимо). За спирането на производството ръководителят на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ или упълномощеното от него длъжностно лице издава разпореждане (Приложение 1). Разпореждането за спиране на производството се изпраща незабавно на осигурителя и заинтересованото лице.
При отпадане на основанието за спиране на производството ръководителят на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ или упълномощеното от него лице издава разпореждане за възобновяването му (Приложение 2) на основание чл. 55 от АПК.
В случаите на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, разпореждането за спиране на производството по отпускане на ПОБ, както и за изчисляване и изплащане на паричното обезщетение или помощ от ДОО, се издава въз основа на издадено от друг административен орган или съд удостоверение за образувано пред него производство. Става въпрос за образувано преюдициално производство, чието приключване е от значение за определянето на правото или размера на претендираното парично обезщетение или помощ.
Разпореждането за възобновяване на спряното на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК производство в ТП на НОИ се издава въз основа на влезлия в сила индивидуален административен акт (решение или присъда на съда), с който е приключило преюдициалното производство.
Най-често основание за спиране на производството за изчисляване и изплащане на паричното обезщетение от ДОО е образуваното производство за обжалване решенията на органите на медицинската експертиза на работоспособността по реда на чл. 112 от Закона за здравето (ЗЗ). При всички случаи на обжалване (включително и от страна на ТП на НОИ) на болнични листове, решения на ТЕЛК или на НЕЛК по повод установяване на временна неработоспособност, временно намалена работоспособност или бременност и раждане, от органа, пред който се развива производството, следва да бъде изискано удостоверение за това, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК. Издаденото удостоверение се прилага към досието в ТП на НОИ и въз основа на него се издава разпореждането за спиране на производството.
Орган, пред който се развива производството по чл. 112 от Закона за здравето, длъжен да издаде удостоверението, може да бъде:
1. ЛКК - когато е обжалвано решение на лекуващия лекар (чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗЗ);
2. ТЕЛК или регионален съвет - когато е обжалвано решение на ЛКК (чл. 112, ал. 1, т. 2 или ал. 2 от ЗЗ);
3. НЕЛК – когато е обжалвано решение на ТЕЛК (чл. 112, ал. 1, т. 3 от ЗЗ);
4. Административен съд - гр. София - когато е обжалвано решение на НЕЛК (чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗЗ).
Спиране на производството следва да се прилага и в случаите, когато за отпускане или за възстановяване на прекратено ПОБ поради упражняване на трудова дейност в друга държава - членка на ЕС, се изчаква издаването на образец Е 301 от чужда осигурителна институция. В досието на лицето в ТП на НОИ се прилага получено от Д “ЕИМД” заверено копие на формуляр Е 001 - молба за предоставяне на информация, молба за издаване на формуляр, за удостоверяване образуването на друго административно производство (в случая - по издаване на формуляр Е 301).
Сроковете по чл. 23 и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО) и по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ) не текат през времето, през което производството за отпускане, изчисляване и изплащане на паричното обезщетение или помощ от ДОО е спряно на основание чл. 54 от АПК.
ІІ. Съгласно чл. 57, ал. 5 от АПК, когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства или да се даде възможност на други органи или граждани да се защитят, актът се издава до един месец от започване на производството.
От посочената разпоредба следва, че когато се налага събирането на допълнителни доказателства за определяне правото и размера на паричните обезщетения и помощи по реда на чл. 15 от НИИПОПДОО, чл. 1, ал. 4 от от НОИПОБ или чрез извършването на конкретна проверка от контролните органи на НОИ в осигурителя, в лечебното заведение или на друго място, сроковете по чл. 23, чл. 31, ал. 1 от НИИПОПДОО и чл. 5, ал. 1 от НОИПОБ, се удължават до един месец от приемането в ТП на НОИ на болничните листове, молбите-декларации, заявленията и другите документи, необходими за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи.
За удължаването на срока в тези случаи ТП на НОИ уведомява писмено осигурителя и лицето - чл. 57, ал. 8 от АПК.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР