Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 66-10-11 от 12.02.2008 г. на НОИ

17 May 2008, видяна 2782 пъти
реклама
Ползването на служебен отпуск на кметовете участващи в предизборна кампания

Моля за отговор счита ли се за прекратено осигуряването на кмет, което е прекратено предсрочно със заповед и с решение на общинската избирателна комисия, след което той се регистрира за кандидат за кмет за следващ мандат

Съгласно чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) пенсиите за осигурителен стаж и възраст се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6 - месечен срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването. За да се счита, че има прекратяване на осигуряването, е необходимо поне за един ден да бъде прекратена и съответната дейност, за която е налице основание за осигуряване. Съгласно разпоредбата на чл. 10 КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и продължава до прекратяването й. За лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, каквито са и кметовете, за времето след 01.01.2004 г. държавното обществено осигуряване се провежда на основание чл. 4, ал. 1, т. 8 КСО. Същите са осигурени задължително за всички осигурени социални рискове.

Съгласно чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) пълномощията на кметовете (на общините, на кметствата и на районите) възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 ЗМСМА. Те изпълняват функциите си и следователно са осигурени до полагането на клетвата от новоизбраните кметове.

В случаите когато кметовете не са регистрирани като кандидати за местните избори, те продължават да изпълняват задълженията си до полагане на клетва от новоизбрания кмет (чл. 42, ал. 7 ЗМСМА - нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г., допълнена - ДВ, бр. 63 от 2007 г.).

Когато кметовете са регистрирани като кандидати за местните избори, за времето през което са участвали в предизборната кампания, могат да ползват служебен отпуск и това време им се зачита за трудов стаж (чл. 47, ал. 2 от Закона за местните избори), поради което в този случай няма прекратяване на осигуряването.

Тъй като трудовото правоотношение с кметовете е изборно, с тях не се сключват трудови договори, а следователно и прекратяването на пълномощията им не става въз основа на заповед. Този извод се налага и от обстоятелството, че по отношение възникването и прекратяването на трудово правоотношение при избор, разпоредбите на Кодекса на труда се прилагат доколкото в закон, в друг нормативен акт или в устав не е предвидено друго (чл. 88 и 340 от Кодекса на труда).

Съгласно чл. 38, ал. 7 ЗМСМА кметовете на общини, райони и кметства имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.

При преизбирането на кмет за следващ мандат трудовото правоотношение с него не се прекратява, а се продължава за нов срок.

В случая не може да се прави аналогия между прекратяване на осигуряването на общинския съветник, който получава възнаграждение за участие в заседание, и на кмета, който получава основно месечно трудово възнаграждение, определено от общинския съвет. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 ЗМСМА общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба за работната заплата в бюджетните организации и дейности.

Видно от гореизложеното, ако кмет е кандидат за следващ мандат и бъде преизбран отново, считаме, че не може да му се отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо че отговаря на изискванията на Кодекса за социално осигуряване за право на пенсия за осигурителен стаж и възраст - има навършена изискващата се възраст и необходимия осигурителен стаж, тъй като няма да е изпълнил условието на чл. 94, ал. 1 КСО да има прекратено осигуряване.

Осигуряването на кметовете се счита за прекратено, когато последните прекратят пълномощията си по реда на чл. 42, ал. 1, т. 1 - 8 ЗМСМА. Съгласно разпоредбата на точка 1 пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия. В тези случаи общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

В конкретния случай пълномощията на лицето като кмет са прекратени предсрочно със заповед на горното основание и с решение на общинската избирателна комисия преди регистрирането му за кандидат за кмет за следващ мандат. От тази дата е прекратено и осигуряването на лицето по смисъла на чл. 94, ал. 1 КСО.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР