Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 3-342 от 18.01.2008 г. на НАП

20 May 2008, видяна 2277 пъти
реклама
Срок за подаване на данъчна декларация и внасяне на корпоративен данък при преобразуване на дружество

Според изложеното в запитването с Решение на ГОС от 28.11.2007г. е вписано разделяне на „А” ЕООД, гр. Габрово, чрез учредяване на следните дружества: „В” ЕООД, гр. Габрово, „С” ЕООД, гр. Габрово и „D” ЕООД, гр. Габрово. Преобразуващото се дружество е прекратено без ликвидация. На 27.12.2007г. „С” ЕООД е подало данъчна декларация на основание чл.117 от ЗКПО за определяне на дължимия корпоративен данък на „Х” ЕООД. Във връзка това са поставени следните въпроси:

1. Правилно ли е подадена данъчната декларация и ако не, какви действия следва да се предприемат, за да бъде спазен закона?

2. По кой БУЛСТАТ следва да се внесе дължимия корпоративен данък?

Към запитването е приложено копие от цитираното решение за преобразуване.

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО, обн. ДВ, бр.105 от 22 декември 2006 г., в редакцията му, действаща за 2007г.) изразяваме следното становище:

При преобразуване на дружество чрез разделяне са приложими разпоредбите на глава деветнадесета от ЗКПО. Последният данъчен период при прекратяване на преобразуващо се дружество съгласно чл.114 от ЗКПО е периодът от началото на годината до датата на преобразуването. Чл. 113 от ЗКПО предвижда, че за данъчни цели дата на преобразуване е датата на вписване на преобразуването в търговския регистър. Преобразуващите се дружества се облагат с корпоративен данък за последния данъчен период по общия ред на закона на основание чл.115, ал.1 от ЗКПО. Данъчното облагане е окончателно.

Задължението за подаване на данъчна декларация за последния данъчен период на преобразуващото се дружество е вменено на новоучредените дружества по силата на чл.117, ал.1 от ЗКПО, като подадената от едно от тях декларация ползва и останалите. В конкретния случай в декларацията като данъчно задължено лице следва да бъде посочено „Х” ЕООД, а идентифициращите данни на „С” ЕООД се вписват като подател в качеството му на правоприемник.

Декларацията се подава в 30-дневен срок от датата на преобразуването. В случая срокът за подаване на данъчната декларация за последния данъчен период на „Х” ЕООД е 28.12.2007г., тъй като съгласно съдебното решение датата на преобразуване е 28.11.2007г.

Внасянето на корпоративния данък за последния данъчен период се извършва по реда на чл.117, ал.2 от ЗКПО в 30-дневен срок от датата на преобразуването след приспадане на направените авансови вноски. Данъкът се внася от новоучредените дружества, които са задължени лица по отношение внасянето на дължимия корпоративен данък на преобразуващото се дружество. С оглед разпоредбата на чл.14 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дължимият корпоративен данък следва да се внесе по БУЛСТАТ на задълженото лице, носител на задължението за данъка или което е отговорно да го внесе.

Уведомяваме, че съгласно чл.124, ал.1 от ЗКПО при преобразуване на търговски дружества новоучредените дружества са солидарно отговорни за данъчните задължения на преобразуващите се дружества до размера на получените права. Предвид ал.3 на същата разпоредба получените права се оценяват по пазарни цени.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР