Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-32-305 от 31.01.2008 г. на НАП

21 May 2008, видяна 3977 пъти
реклама
Данъчно третиране на разходи за дефектни стоки и задължение за начисляване на данък върху добавената стойност при брак

Уважаеми господин,

С Ваше запитване постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-32-305/12.10.2007 г., сте изложили следната фактическа обстановка и сте поставили следните въпроси :

Извършвате ВОП на акумулаторни батерии от държава членка на ЕС. При продажбата на тези стоки предоставяте на клиентите минимум две години гаранция съгласно Закона за защита на потребителите, във връзка с което при производствен дефект (умиране на клетки или скъсване на мост), сте длъжен да замените акумулаторите с нови или да възстановите сумата на клиентите.

Независимо, че акумулаторните батерии са капсуловани и се тестват в завода -производител, минимална част от тях се доставят с дефекти (1,5%-2%). Дефектът се констатира едва след като бъдат продадени и монтирани на автомобила. Дефектиралите акумулатори не подлежат на ремонт. В договора, сключен с производителя, няма клауза за връщане на дефектирали стоки. Дефектиралите акумулаторни батерии не се подменят в завода производител. В писмото си сте изложили, че дефектиралите стоки представляват технологичен брак, както и че като вносител следва да притежавате качество на производител. Предвид на това поставяте въпроса следва ли с установения технологичен брак да преобразувате финансовия си резултат и на какво основание?

В процеса на експлоатация на акумулаторните батерии, в резултат на физикохимични процеси, умират клетки, вследствие на което акумулаторната батерия е негодна за експлоатация. В рамките на гаранционният срок Вие я заменяте с нова или възстановявате сумата на клиента. Поставеният от Вас въпрос е следва ли рекламационните стоки да се отчитат като брак от промяна на физико-химичните свойства?

Следва ли при брак да се начислява ДДС на бракуваните стоки, закупени през 2007 г., за които е налице вътреобщностно придобиване и при придобиването им не е ползван данъчен кредит?

 

С оглед на така поставените във Вашето запитване въпроси, свързани с данъчното третиране на разходи за брак на дефектни стоки и задължение за начисляване на данък върху добавената стойност, можем да се ангажираме само с принципно становище по прилагането на конкретни разпоредби на ЗДДС и ЗКПО, които считаме, че са относими спрямо фактическата обстановка, съдържаща се във Вашето запитване.

Предвид изложеното в писменото Ви запитване Вие не произвеждате продукт, а извършвате търговия със стоки, произведени в други страни , от което може да се направи извода, че не притежавате качество на производител. Отчитането на технологичния брак следва да се осъществява в съответствие с изискванията на действащото счетоводно законодателство. По отношение на акумулаторните батерии се явявате търговец, от което обстоятелство произтича фактът, че бракът на дефектните батерии не може да бъде окачествен като технологичен. Щетите, които понасяте поради доставените Ви некачествени стоки са предмет на гражданско-правни отношения и не се третират в данъчното право.

В аспекта на гореизложеното с размера на брака на акумулаторни батерии, които са закупени от Вас с дефект и са негодни за употреба, следва да бъде увеличен финансовият резултат на основание чл.28, ал.2 от ЗКПО.

Съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ при скрити недостатъци на родово определени вещи купувачът има право на рекламация и при предявяването й може да претендира продавачът да замени вещта с нова /чл. 193, чл.195 от ЗЗД/. От друга страна чл.105, ал.1 от Закона за защита на потребителите задължава продавачът да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба. Според ал.2 на същата разпоредба продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Според описаното в запитването след продажбата на стоките в гаранционния срок се проявява дефект, поради което на клиентите се престират други стоки от същия вид или заплатената от тях сума. Също така става ясно, че недостатъкът на дефектиралите акумулатори не може да се отстрани, както и не би било възможно тяхното последващо използване по предназначение.

Предвид гореизжложеното в случая поетата от Вас гаранция на акумулаторните батерии следва да се провизира, съгласно действащото счетоводно законодателство. Съгласно чл.38, ал.1 от ЗКПО разходите за провизии за задължения не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Непризнатите разходи за провизии по ал. 1 се признават за данъчни цели в годината на погасяване на задължението, за което е призната провизията, до размера на погасеното задължение (чл.38, ал.2).

Съгласно чл.79, ал.З от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол, който се отразява в дневника за продажбите и справката-декларация за този данъчен период /чл.79, ал.4 от ЗДДС/. Независимо от разпоредбата на чл.79, ал.З от ЗДДС, за стоките и услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното облагане, лицето дължи данък в размер, определен по формулите, регламентирани в чл.79, ал.6 от ЗДЦС.

Имайки предвид изложеното в случай, че при придобиването на акумулаторните батерии не сте упражнили правото на приспадане на данъчен кредит, то за същия няма да възникне задължение за извършване на корекция по реда на чл.79, ал.З от ЗДЦС.

Следва да се отбележи, че от съществено значение е съдържанието на договора между Вас и производителя на акумулаторните батерии. Изложеното по-горе становище третира фактология, при която производителят не поема гаранцията на дефектиралите при употребата стоки и не носи риска от доставката на дефектни акумулатори.

Изпълнителен Директор на
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/Мария Мургина/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР