Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Национален статистически институт

Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през февруари 2013 година
През февруари 2013 г. в страната са функционирали 1 834 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 52.5 хил., а на леглата - 104.8 хиляди. В сравнение с февруари 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 9.1%, а на леглата в тях - с 2.7%. Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване през февруари 2013 г. възлиза на 667.3 хил., или с 16.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 30.5 млн. лв. или са с 10.4% повече в сравнение с февруари 2012 година.
Търговия на България с трети страни за периода януари - февруари 2013 година (предварителни данни)
През периода януари - февруари 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 20.2% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 2.8 млрд. лв., a вносът нараства с 14.1% и е на стойност 3.3 млрд. лева. През периода януари - февруари 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 6.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава с 18.4%, а общата стойност на внесените стоки е 7.8 млрд. лв. и нараства с 9.7%.
Индекси на промишленото производство през февруари 2013 година
По предварителни данни през февруари 2013 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 2.0% в сравнение с януари 2013 година. Спрямо съответния месец на 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 5.1%.
Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за февруари 2013 година
По предварителни сезонно изгладени данни през февруари 2013 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени намалява с 0.9% спрямо предходния месец.
Индекси на строителната продукция през февруари 2013 година
По предварителни данни през февруари 2013 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.6% над равнището от предходния месец.
НСИ ще консултира експерти от Държавната статистическа служба на Р Македония в областта на структурната бизнес статистика (СБС)
В периода от 8 до 11 април 2013 г. експерти от НСИ ще консултират за втори път свои колеги от Държавната статистическа служба на Македония в областта на структурната бизнес статистика. Визитата е в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейската комисия (IPA 2011). По време на четиридневното посещение г-жа Светослава Филипович, началник на отдел „Структурна бизнес статистика“, и г-жа Кармен Искрова, държавен експерт в същия отдел и национален координатор по структурна бизнес статистика в Евростат, ще запознаят македонските експерти с прилагането на Регламенти 295/2008, 250/2009, 251/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика и по-конкретно с дефинициите на показателите по СБС, тяхното адаптиране към националното законодателство, статистическия инструментариум за събиране на първичните данни и формулите за изчисляването на тези показатели от информацията, включена в годишните отчети за дейността на нефинансовите предприятия. Българските експерти ще представят и проекта „Единната входна точка“ между НСИ и Националната агенция за приходите за еднократно представяне на годишните отчети и мултифункционално използване на събраните данни от двете институции, чрез изградената от НСИ on-line базирана Информационна система „Бизнес статистика” (ИСБС), която функционира успешно вече пета година.
Домове за медико-социални грижи за деца през 2012 година
В края на 2012 г. домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) са общо 30 и разполагат с 3 624 места. Настанените в тях деца са 2 087, от които 1 169 са момчета и 918 - момичета.
НСИ ще консултира експерти от Държавната статистическа служба на Република Македония
В периода от 2 до 4 април 2013 г. Националният статистически институт оказва експертна помощ в областта на бизнес демографията на Държавната статистическа служба на Македония. Визитата се финансира чрез Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейската комисия (ИПА 2011). По време на тридневното посещение г-н Анастас Троянски, началник на отдел „Бизнес регистри“, ще направи преглед на методологията, видовете събития в областта на бизнес демографията, източниците, използвани при събирането на данни, както и оценката на качеството на данните и степените на тяхната конфиденциалност. На базата на запознаване с текущото състояние в Стаистическата служба на Македония ще бъде направена оценка на постигнатото от македонските колеги и ще бъдат разработени бъдещи стъпки за развитието на тази статистическа област с оглед пълната хармонизация с европейското законодателство и по-специално прилагането на Анекс IX за бизнес демографията от Регламент 295/2008 на Европейския Парламент и на Съвета за структурната бизнес статистика. Това посещение е първото от планираните през тази година четири мисии в областта на структурната бизнес статистика и бизнес регистрите и ще допринесе за по-нататъшното развитие на добрите отношения между двете институции.
Ключови показатели за България (към 02.04.2013 г.)
 
Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2012 година (предварителни данни)
По предварителни данни на НСИ през 2012 г. броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица е 11 460.
Индекси на цените на производител в промишлеността, февруари 2013 година
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2013 г. е с 0.5% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 2.6%. Общият индекс на цените на производител нараства с 0.8% спрямо предходния месец, а спрямо февруари 2012 г. е регистрирано увеличение с 2.1%.
Производство и доставки на енергийни продукти, февруари 2013 година (предварителни данни)
През февруари 2013 г. спрямо януари 2013 г. намалява производството на твърди горива - с 21.7%, на безоловен бензин - с 5.0%, на дизелово гориво - с 2.5%, на природен газ - с 12.0%, и на електроенергия - с 15.5%. Производството на пропан-бутан остава без изменение. През февруари 2013 г. спрямо януари 2013 г. нарастват доставките на пропан-бутан - с 12.0%, и на безоловен бензин - с 90.5%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 23.0%, на дизелово гориво - със 7.1%, на природен газ - с 13.8%, и на електроенергия - с 12.4%.
Стопанската конюнктура през март 2013 година
Общият показател на бизнес климата през март 2013 г. бележи намаление спрямо нивото си от предходния месец с 1.8 пункта поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността (-1.2 пункта), строителството (-0.7 пункта) и търговията на дребно (-5.3 пункта).
Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2013 година
Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2013 г. са 246.0 хил., или със 7.6% по-малко отколкото през предходния месец и с 8.7% над регистрираните през февруари 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 62.4%, следвани от пътуванията със служебна цел - 22.5%, и с цел почивка и екскурзия - 15.1%. През февруари 2013 г. посещенията на чужденци в България са 320.2 хил., което е с 9.0% по-малко в сравнение с предходния месец и с 14.5% над нивото от февруари 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 16.4%, и при посещенията с други цели - с 26.0%, докато служебните пътувания намаляват с 13.3%.
„България и светът в числа“ - изложба на НСИ в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”
 
Индекс на разходите на работодателите за труд за четвъртото тримесечие на 2012 година
По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2012 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 5.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2011 година.
Дежурни телефони за „Годишна отчетност 2012”
Във връзка с наближаване на крайния срок за подаване на годишните данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за отчетната 2012 г. до 31 март включително, НСИ организира дежурства в извънработно време и почивните дни за предоставяне на технически и методологически консултации.
Почина проф. Нигрета Величкова
С дълбока скръб научихме вестта за кончината на нашия колега и приятел проф. Нигрета Величкова. Проф. Величкова беше дългогодишен преподавател по статистика в Университета за национално и световно стопанство и посвети над 40 години от живота си за създаването на поколения статистици. Всички ще я запомним като задълбочен аналитик и всеотдаен учител, който остави ярка следа в българската статистическа наука. Проф. Величкова проявяваше изключителна грижа за младите хора, за приемствеността между поколенията и израстването на статистическите кадри. Изключително взискателна, с висок обществен авторитет, тя даде своя принос за развитието на статистиката в България. Дълбок поклон пред светлата й памет!
Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година
През 2012 г. коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 58.8%, или с 0.4 процентни пункта по-висок в сравнение с 2011 година. За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 1.0 процентни пункта и достига 12.3%.
Инфлация и индекси на потребителските цени за февруари 2013 година
Индексът на потребителските цени за февруари 2013 г. спрямо януари 2013 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР