Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Смяна на основната икономическа дейност

 Смяна на основната икономическа дейност гост (гост) 13.02.2009 12:33

Може ли някой да ми каже как се променя основната икономическа дейност. Регистрира ли се някъде промяната и какви документи са необходими.

 RE: Смяна на основната икономическа дейност фен (гост) 13.02.2009 12:37

първо тр.да промените обдсоятелства в търговския регистър , след като излезне вписването на обстоятелствата - в НАП , след това допълнителни споразумения на целия персонал ...с новата икономическа дейност...става бързо , но има много писане ..

 RE: Смяна на основната икономическа дейност MarPan Профил Изпрати email 13.02.2009 12:38

Ако промяната налага промяна на длъжностите се подава уведомление по чл.62. Попълва се кода на основната дейност в декларациите обр.1 и се съобразява с МОП на дейността.

 RE: Смяна на основната икономическа дейност фен (гост) 13.02.2009 12:39

да , и това е така ..но то логично следва след като подаде удедомления до НАП

 RE: Смяна на основната икономическа дейност ЛС Профил 13.02.2009 12:43

Госте, какво ще променяш? НКИД 2003 с КИД2008 ли?

 RE: Смяна на основната икономическа дейност гост (гост) 13.02.2009 12:45

Има ли образец на това уведомление до нап

 RE: Смяна на основната икономическа дейност крикси Профил 13.02.2009 12:46

може ли малко повечко обяснени я
фирмата развива няколко дейностти - и може да е изключително глупаво но като не знам съм процедирала по следния начин в зависимост от най-голямият брой заети лица определям основната икономическа дейност
явно съм оплескала нещата!

 RE: Смяна на основната икономическа дейност Кони (гост) 13.02.2009 12:48

Точно така се определя - според броя на заетите

 RE: Смяна на основната икономическа дейност гост (гост) 13.02.2009 12:48

от Култура , спорт и развлечения 92 за 2003 г. трябва да стане Дейности на организации с нестопанска цел 94,99

 RE: Смяна на основната икономическа дейност крикси Профил 13.02.2009 12:49

щом е така то тогава не разбирам какви са тези молби към НАП за тазисмяна

 RE: Смяна на основната икономическа дейност ЛС Профил 13.02.2009 12:49

Това във връзка с преминаването на КИД2008г ли? Ако е така не се подава нищо в НАП нито се правят ДС на работниците.

 RE: Смяна на основната икономическа дейност гост (гост) 13.02.2009 12:55

станало е миналата година недоглеждане и е подавана декларация 1 с код 92 а е трябвало да бъде 91,33. Искам сега да коригирам нещата но не знам как. можели просто от тази година в дек.1 да си пиша новия код 94,99

 RE: Смяна на основната икономическа дейност Нектон Профил 13.02.2009 13:09

Определянето на осн.и.д-ст за целите на ДОО няма нищо общето с осн.ик.дейност в ТР. Последната се определя на база относителне дал приходи, не е обстоятелство по ТЗ, даже не е задължителен атрибут за попълване. Така че няма никакви необходими действие по ТР.
За осигуряването, промяната на осн. ик. дейност се посочва само в Д1. При 2 и повече дейности и текучество, тя може да се сменя и вески месец - какво друго деклариране в НАП искате да правите? НАП имаха и указание за това, копирам го тук.

Кратко описание на правилата на използване на НКИД
за нуждите на общественото осигуряване

1. Предприятието-осигурител трябва да определи своята основна икономическа дейност на базата на критерия брой на наетите лица на трудов договор, ангажирани в икономическата дейност /икономическите дейности, предмет на единицата. Когато единицата-осигурител извършва една дейност като единствена, тя е и основна. Когато реализира две и повече дейности, на базата на посочения показател се определя основната дейност, казано с други думи икономическата дейност, в която са ангажирани най-голям брой наети, се дефинира като основна. При равен брой наети, работодателят сам избира коя е основна.

2. Поради спецификата на избрания критерий за измерване на дела на всяка икономическа дейност, правилото за стабилност на характеристиката “основна икономическа дейност” в този случай не е в сила. Поради промени в броя на персонала (сключване, изменение или прекратяване на трудови договори) теоретично е възможно, например два пъти в месеца да се смени основната икономическа дейност, респективно осигурителните прагове за предприятието-осигурител. Работодателят е длъжен да следи и декларира тази основна икономическа дейност като резултат на динамиката на персонала чрез регистрирането на трудовите договори в НОИ.

3. Когато осигурителят извършва една дейност, тя е основна и нейният четиризначен код се вписва във всички документи, съпровождащи процеса на регистриране на трудовите договори. Това е икономическата дейност, в която са заети всички наети лица в предприятието на осигурителя. Чрез този код той намира своя ред и поредния му номер в матрицата с минимални осигурителни доходи (прагове). За да определи реда, работодателя трябва да използва първите две, три или четирите цифри на определения код на основна икономическа дейност, тъй като в матрицата икономическите дейности са диференцирани на различно ниво на класификацията – раздел, група или клас. В този случай не се прави разлика дали наетото лице е пряко заето в основната икономическа дейност или е в някаква спомагателна общофункционална дейност на предприятието, напр. счетоводство.

4. Когато предприятието на осигурителя извършва повече от една дейност, работодателят трябва да направи няколко предварителни стъпки, за да определи основната си икономическа дейност, своя осигурителен ред по икономическа дейност, респ. поредния му номер в матрицата. При две и повече икономически дейности, той трябва да ги определи по НКИД като четирицифров код и наименование. За икономическа дейност, в която е заето лицето, в уведомленията той вписва тази икономическа дейност, в която наетото лице е ангажирано. За лицата, които не са пряко ангажирани в тези две или повече дейности, а са с управленски функции или в спомагателни дейности, за икономическа дейност, в която е заето лицето в уведомлението се вписва служебен код “0000”(т.е. фиктивен код). Такъв персонал е например директор, счетоводител, юрист, портиер, шофьор и т.н. По този начин изборът на основна икономическа дейност работодателят прави, след като вземе предвид само пряко ангажираните в тези дейности, като е “отстранил” персонала с общи функции. След като определи основната икономическа дейност и нейния пореден номер в матрицата, този осигурителен ред по икономическа дейност става валиден за всички наети лица от този осигурител.

5. След като на база основна икономическа дейност на предприятието-осигурител (респ. за неговите наети лица) е намерен редът за минимален осигурителен доход по основни икономически дейности, длъжностите на наетите лица трябва да се кодират по Националната класификация на професиите (НКП). Кодирането се извършва на най-ниското ниво на класификацията “единична група професии” (четирицифров код). За целите на осигурителните прагове разграничаването е направено на най-високото ниво на класификацията (едноцифров код, от 1 до 9), затова нормативните документи разрешават, ако работодателят се затруднява да кодира дадена длъжност, по изключение да запише едноцифровия код.


ПРИМЕРИ

1. Когато предприятието-осигурител извършва само една икономическа дейност (напр. производство на промишлено хладилно оборудване) спазват се следните стъпки:

Определя се икономическата дейност, към която принадлежи дейността на единицата по НКИД-2003, посредством наименованието на съответната позиция на ниво четирицифров код в класификацията и обяснителните бележки за обхвата й (за избрания пример това е 29.23 “Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване”);

Наименованието на икономическата дейност и нейния код се записват в уведомленията като икономическа дейност, в която лицата са заети. Това се прави за всички наети;

Икономическата дейност и така определения четирицифров код по НКИД са основната икономическа дейност на предприятието. От Таблицата за минимален осигурителен доход се намира реда, който съответства на кода на предприятието. В таблицата икономическите дейности са посочени чрез дву-, три- или четирицифрови кодове по НКИД, затова предприятието може да използва от своя четирицифров код първите две или три цифри, както и целия четирицифров код (т.е. 29, 29.2 или 29.23), за да идентифицира реда, съответно поредния му номер (за примера определения ред е пореден номер 21 “За всички дейности от 29, без 29.11”);

В Декларация, образец №1 се записва така определения пореден номер на основна икономическа дейност (за примера 21).

2. Когато предприятието-осигурител извършва повече от една икономическа дейност (напр. производство на хляб и хлебни изделия и извършва търговия с тях в собствени магазини), спазва се следната последователност:

Определят се икономическите дейности, които са предмет на предприятието по НКИД-2003, чрез наименованията на съответните позиции на ниво четирицифров код в класификацията и обяснителните бележки за обхвата им (за избрания пример това е 15.81 “Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия” и 52.24 “Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и сладкарски изделия”);

В уведомленията, като икономически дейности, в които наетите лица са заети се записват текстово икономическите дейности и техните кодове. Това се прави за всички наети, без наетите в управлението и в спомагателни дейности, обслужващи предприятието;

За наетите в управлението на предприятието и в спомагателни дейности, обслужващи всички икономически дейности на предприятието като счетоводство, охрана, транспорт, ремонтна дейност и други, в уведомленията като икономическа дейност, в която лицата са заети се записва четиризначен служебен код “0000”;

Основната икономическа дейност на предприятието се определя на базата на броя на заетите в икономическите дейности, като за основна от всички дейности се избира тази, с максимален брой заети. (За посочения пример, ако в дейност с код 15.81 са заети 21, а в дейност 52.24 - 7 лица, то основната икономическа дейност на предприятието е 15.81 “Производство на хляб, хлебни изделия и…”);

От Таблицата за минимален осигурителен доход се намира реда и поредния му номер, които съответстват на кода на основната икономическа дейност на предприятието (За посочения пример, предприятието е с основна икономическа дейност 15.81 и това е пореден номер 6 “ За всички дейности от 15 и 16, без 15.12;15.13;15.6;15.7;15.83;15.84);
В Декларация, образец №1 се записва така определения пореден номер на основна икономическа дейност (за примера това е 6).

 RE: Смяна на основната икономическа дейност гост (гост) 13.02.2009 13:20

Блатодаря ти Нектон. Тези розяснения съм ги чела, но моя случай мисля,че не влиза в тях .
Става въпрос за допусната гришка миналата година и грешно определен код на икономическата дейност. Сега искам да ки коригирам.

 RE: Смяна на основната икономическа дейност Нектон Профил 13.02.2009 13:27

Във вашия случай аз не бих правила нищо за миналата година, защото коригиране има смисъл да се прави само ако правилната ик.дейност изисква по-ниски прагове за осигуряване. Щом Д1 са били приети с грешния код, значи посочените ос.доходи са били по-високи от праговете, така че с каква цел да правите корекции? Този код май за друго не се използва, даже няма връзка в инф.с-ма на НАП между софтуера за подаване на уведомления за ТД и този за Д1.

 RE: Смяна на основната икономическа дейност гост (гост) 13.02.2009 13:40

искаш да кажеш, че тази година започвам да си вкарвам в дек.1 правилния за нас код без да информирам никой, нито да се пишат доп.споразумения към ТД.

 RE: Смяна на основната икономическа дейност гост1 (гост) 13.02.2009 13:41

Правиш корекция за предходната година.
За тази не информираш никого, просто си подаваш Д1 с осн. дейност, в която работят раб.

 RE: Смяна на основната икономическа дейност Нектон Профил 13.02.2009 13:49

Да, това искам да кажа за Д1. За ДС - може би е по-добре да се пуснат, заедно с уведомления, под предлог - промяна в длъжността.

 RE: Смяна на основната икономическа дейност гост1 (гост) 13.02.2009 13:51

Никакви уведомления, не обърквай човека.

 RE: Смяна на основната икономическа дейност гост (гост) 13.02.2009 14:05

Нектон, в НАП ми сманкаха същото дето ми казваш. Шефа обеща да ни повиши заплатите и мисля да пусна по едно допълнително споразумение на служителите и уведомление по чл.62 па дано да мина в нап.
благодаря ти.
ако някой има др. предложение да пише

 RE: Смяна на основната икономическа дейност гост1 (гост) 13.02.2009 14:09

Щом нямате смяна в длъжността, тоне се подава уведомление. При промяна на основната ик. дейност и увеличение на заплатите, не се подава уведомление.
Само, ако ще променяте ДЛЪЖНОСТТА.

 RE: Смяна на основната икономическа дейност John Профил 13.02.2009 14:11

гост (гост), трябва да се прави разлика между 3 различни неща, когато в предприятието се осъществява повече от една икономическа дейност. Каза че си чела разясненията от 2003 г., които цитира Нектон, ама май не си ги добре разбрала.
1. Имаш основна икономическа дейност на предприятието за статистиката - определена по икономически показатели.
2. За всеки работещ имаш индивидуално причисляване към някоя от икономическите дейности на предприятието - съобразно трудовите му задължения.
3. Имаш основна икономическа дейност за целите на осигуряването - според преобладаващия брой работещи по трудов договор в една от няколкото. И от нея определяш номера на реда в приложение 1 към ЗБДОО.

За какви ДС става въпрос, за какъв сбъркан код??
Индивидуалният на отделния работник? За това не се пуска уведомление по 62 (4), ако не се сменя длъжността.
Неправилно сумиране на ТД по отделните икономически дейности и грешно определен номер на ред в приложение 1? Можеш да го оправиш с код корекция във всички Д1, ама не си струва, ако осигурителният доход не пада под минимално задължителния.

 RE: Смяна на основната икономическа дейност pepi (гост) 26.02.2009 08:56

Нектон,това къде го има като указание?

 RE: Смяна на основната икономическа дейност geri8512 Профил Изпрати email 17.10.2016 11:52

здравейте , може ли някой да ми каже до сега един от работниците ни беше според МОД 2016 в 4-та категория - помощен административен персонал, сега ще го преназначавам в 2- ра - специалисти .Въпроса ми е какъв е реда за преназначаване, предполагам анекс към договора трябва да има , преназначаването ще е от 01.11.2016г трябва ли да уведомя НАП за промяната?

 RE: Смяна на основната икономическа дейност Pupeshche Профил 17.10.2016 12:09

МОД се определя спрямо длъжността, а не обратното.
Преназначете го, регистрирайте уведомлението и с промяната вижте къде попада.

 RE: Смяна на основната икономическа дейност geri8512 Профил Изпрати email 17.10.2016 12:26

т.е правя анекс към договора по чл 118 ал 3 и уведомление по чл 62 със смяната на длъжността със съответния код по НИКД , това ли е?
Отговор на Pupeshche(17.10.2016 12:09):
Pupeshche каза:
МОД се определя спрямо длъжността, а не обратното.
Преназначете го, регистрирайте уведомлението и с промяната вижте къде попада.

 RE: Смяна на основната икономическа дейност bonou2 Профил 17.10.2016 12:28

т.е да прочетете поне чл.118/3/?


Отговор на geri8512(17.10.2016 12:26):
geri8512 каза:
т.е правя анекс към договора по чл 118 ал 3 и уведомление по чл 62 със смяната на длъжността със съответния код по НИКД , това ли е?верно ли не ползвате гуугъл?
и защо въобще "бутате" стари теми, които въобще не са даже по вашата тема.

 RE: Смяна на основната икономическа дейност Ace13 Профил 17.10.2016 12:45

Анекс, уведомление до НАП и си го променяш в софтуера за работни заплати.

 RE: Смяна на основната икономическа дейност dijit Профил 17.10.2016 12:49

Отговор на geri8512(17.10.2016 12:26):
geri8512 каза:
т.е правя анекс към договора по чл 118 ал 3 и уведомление по чл 62 със смяната на длъжността със съответния код по НИКД , това ли е?Основанието ти е чл. 119

 RE: Смяна на основната икономическа дейност Dan4eto79 Профил 01.03.2018 13:02

Има ли проблем, ако в ТР е записан един вид икономическа дейност , а в Статистиката , в Д1 се подава друга?!
 

 RE: Смяна на основната икономическа дейност Blajena71 Профил 01.03.2018 20:16

Отговор на Dan4eto79(01.03.2018 13:02):
Dan4eto79 каза:
Има ли проблем, ако в ТР е записан един вид икономическа дейност , а в Статистиката , в Д1 се подава друга?!

не
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване