Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. Продуктовата такса за опаковани стоки и облагането с ДДС

 Продуктовата такса за опаковани стоки и облагането с ДДС radonov Профил 24.10.2004 10:09

В изпълнение на Закона за управление на отпадъците през март 2004 бе приета от Министерския съвет Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (ДВ, бр. 19, поправка в бр. 24 от 2004 г.).
С нея се определят нови изисквания към производителите и вносителите на стоки с опаковки, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, задълженията им за тяхното разделно събиране, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.
Производителите и вносителите през 2004 г. трябва да осигурят рециклирането и оползотворяването най-малко на 20 на сто от опаковките, а през 2005 г. - 25 на сто (чл. 11, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците).

Според чл. 36 от Закона за управление на отпадъците производителите и вносителите трябва да докажат пред министъра на околната среда и водите, че изпълняват задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците.
В противен случай те са длъжни да плащат продуктова такса за използването на опаковани стоки.

Размерите на таксите са определени с Тарифата за таксите за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 60 от 1999 г, изм., бр. 2 и бр. 52 от 2000 г, бр. 98 от 2001 г., бр. 19 и бр. 24 от 2004 г).
Таксата е в зависимост от материала на опаковката. Така за 1 кг хартиен амбалаж таксата е 0,20 лв., за пластмасов - 0,70 лв., за стъклен - 0,10 лв., и за метален - 0,30 лв. За 2005 г. таксите се вдигат, както следва: за хартиен амбалаж - 0,40 лв., за пластмасов - 1,37лв., за стъклен - 0,12 лв., и за метален - 0,60 лв.

Производителите и вносителите на опаковани стоки, които имат статут на микропредприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия, вместо такса на кг опаковки заплащат еднократна годишна такса - за т.г. -30 лв., и за 2005 г. - 60 лв.
Таксите се заплащат до 31 март на текущата година.

Производителите на опаковани стоки начисляват таксата на отделен ред на първичния счетоводен документ към датата на издаването му съгласно изискванията на счетоводното законодателство или към датата, на която е трябвало да се издаде.

Начислените такси за месеца се превеждат до 28-о число на следващия месец по банковата сметка на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите.

Вносителите на опаковани стоки начисляват таксата за опаковки едновременно с начисляването на митните сборове.

Не се начислява такса при износ на опаковани стоки от прекия им производител.
Вносителите на опаковани стоки превеждат таксата за опаковки едновременно със заплащането на митните сборове.

При поискване от страна на производителите и вносителите Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда издава фактури за заплатените такси за опаковки.

Лице, което не е производител на опаковани стоки, но изнася такива стоки с платена такса, има право на възстановяване на платената такса в 20-дневен срок от подаване на документите, удостоверяващи съответния износ пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Извършеният износ се удостоверява с фактура за закупената стока, копие от документа за внесената такса, експортна фактура, митническа декларация за износ и заявление по образец.
Така определената такса за опаковки следва ли да увеличава данъчната основа за начисляване на ДДС?

Данъчната основа при доставка на стоки и услуги се увеличава със: "всички други данъци и такси, в т.ч. и акциз, когато такива са дължими за доставка" (чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДС). Този текст е дал основание на някои колеги да считат, че таксите за опаковки следва да се облагат с ДДС.
Правилникът за прилагане на Закона за ДДС (чл. 36) е предвидил в данъчната основа на доставките да се включват данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси, за които те са дължими. От това следва, че други данъци и такси не се включват при определянето на ДДС.

Налице е несъответствие между два нормативни акта - Закона за ДДС и Правилника за прилагане на ЗДДС. Правилникът стеснява разпоредбите на закона. Според закона данъчната основа за ДДС се увеличава с "всички други данъци и такси", а правилникът ограничава разпоредбите само за данъците и таксите по ЗМДТ. В тези случаи юристите препоръчват да се прилага по-силният акт от правно гледище - в случая законът.
И все пак има ли основание таксата за опаковки или продуктовата такса да се облага с ДДС?
Според чл. 36 от Закона за управление на отпадъците производителите и вносителите на стоки с опаковки заплащат таксата, ако не са изпълнили задълженията си за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците съгласно утвърдените нормативи.

Предвидената такса е по-скоро санкция, глоба за неизпълнени държавни задължения. Тя няма характер на заплащане на услуга или на прехвърлени права. Употребеният термин "такса" не е удачен.

С нейното плащане нищо не се заплаща, а се санкционират лицата, които не са изпълнили своите задължения. Таксите не са "дължими за доставка", а за употребени опаковки.
Те са санкциониращо парично плащане по силата на нормативен акт.

 Re: Продуктовата такса за опаковани стоки и облагането с ДДС angel Профил 24.10.2004 12:02

Няма вариант цитираната от вас такса да не се обложи с ДДС. Същата тази такса отговоря и на същите принципи на косвеното облагане като ДДС например. Но така или иначе правилно сте обърнали внимание на разпоредбата на чл.29 от ЗДДС относно формирането на данъчна основа. Няма вариант при формирането на данъчна основа по ЗДДС от нея да се приспадат други дължими по сделката държавни вземания, освен особения случаи при прехвълнято на сграда. Но вашия случай не е такъв, така че ДДС ще трябва да начислите след начисляване на въпросната продуктова такса.

 Re: Продуктовата такса за опаковани стоки и облагането с ДДС radonov Профил 24.10.2004 13:10

Прочети внимателно закона, не си прав, точно тук е тънкоста

 Re: Продуктовата такса за опаковани стоки и облагането с ДДС bshadov Профил Изпрати email 24.10.2004 17:22

В началото на юни ходих на консултация в ТДД точно по въпроса облагаеми ли са по ДДС или не. Те не бяха наясно, но ми отговориха: "облагаеми са, къде пише че не са" а и според мен на митницата ги облагат

 Re: Продуктовата такса за опаковани стоки и облагането с ДДС angel Профил 24.10.2004 18:16

На теб ти изнася да не съм прав, но уви съм прав,но в крайна сметка сам преценяваш как да постъпиш, не мисля че риска да не начисляващ ДДС е много разумен.
 

 Re: Продуктовата такса за опаковани стоки и облагането с ДДС radonov Профил 27.10.2004 16:05

Странното е, че това изложение горе е проект на писмо на Главна данъчна дирекция, очаквах коментари по него, за, против, аргументи с членове и т.н., а не заяждане
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци