Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Аванс преди регистрация по ЗДДС

 Аванс преди регистрация по ЗДДС hrisi (гост) 31.05.2011 10:16

Здравейте,
Новорегистрирана фирма /05.05.11/ предоставя аванс за материали съгласно сключен договор.Получихме от доставчика фактура за аванс с начислено ДДС. Предстои регистрация на фирмата по ЗДДС. Имам ли право да възстановя ДДС-то по фактурата за аванс?

 RE: Аванс преди регистрация по ЗДДС Маграт Профил 31.05.2011 10:18

Да.

 RE: Аванс преди регистрация по ЗДДС VerolomnataV Профил Изпрати email 31.05.2011 10:20

И аз казвам ДА. Но тряблва да си спазите всички документални изисквания :-)

 RE: Аванс преди регистрация по ЗДДС hrisi (гост) 31.05.2011 10:27

Имаме договор, данъчна фактура издадена до 5дни след полученият превод, регистрацията ще се извърши до 30дни след сделката. Моля, подскажете какви други условия трябва да спазя, освен тези и подадено Приложение№2 от ППЗДДС в 7 дневен срок от регистрацията.

 RE: Аванс преди регистрация по ЗДДС voknid Профил Изпрати email 31.05.2011 10:36

Отговор на hrisi(31.05.2011 10:27):
hrisi каза:
какви други условия трябва да спазя

Чл. 74 и 75 от ЗДДС. Чл. 61 от ППЗДДС.

 RE: Аванс преди регистрация по ЗДДС hrisi (гост) 31.05.2011 11:35

Може ли още малко помощ. какво означава : към чл.74 ал.3 от ЗДДС
1. услугите са пряко свързани с регистрацията на лицето по реда на Търговския закон;
2. услугите са получени не по-рано от един месец преди регистрацията на лицето по Търговския закон;
3. лицето е подало заявление за регистрация по този закон в 30-дневен срок от вписването му в регистъра по чл. 82 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

 RE: Аванс преди регистрация по ЗДДС voknid Профил Изпрати email 31.05.2011 11:47

Твоят случай е друг. Не е услуга а аванс за материали.

 RE: Аванс преди регистрация по ЗДДС hrisi (гост) 31.05.2011 12:08

Отговор на voknid(31.05.2011 11:47):
voknid каза:
Твоят случай е друг. Не е услуга а аванс за материали.

Благодаря!
Притеснямам се, защото става въпрос за много големи суми, а и особеното е, че собственик на регистрираното в ТР ЕООД е изцяло собственост на чуждестранно ООД. Дано няма проблеми т.к. ходих в НАП да обсъдим въпроса, но не се ангажират с мнение???
 

 RE: Аванс преди регистрация по ЗДДС fok2002 Профил Изпрати email 31.05.2011 22:39

Ето ти едно Становище по въпроса
3_5005/21.10.2008 г.

ЗДДС, чл. 74

Относно: право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация по ЗДДС

Според изложеното в запитването във връзка с възложена ревизия на „С” ООД, Булстат ………… по повод деклариран ДДС за възстановяване съгласно чл. 92, ал. 1 от закона за данъчни периоди 17.04.2008 г. – 31.07.2008 г. е установена следната фактическа обстановка:
Дружеството е подало заявление за регистрация по ЗДДС пред ТД на НАП - гр. Л. с вх.№ от 15.04.2008 г. Регистрирано е по ЗДДС съгласно чл. 100, ал. 1 от закона с Акт за регистрация от 17.04.2008 г. „С” ООД е подало Опис на наличните активи с вх. № от 17.04.2008 г., на ред № 6 от който е включило фактура от 04.04.2008 г. със стойност – …….лв. и ДДС – ……. лв., заведена по сметка 602 „Разходи за външни услуги” с предмет на доставката „услуги”. Издател на фактурата е „М” ЕООД, Булстат ………... Горепосочената фактура е включена на отделен ред в дневника за покупки на „С” ООД за данъчен период м. април 2008 г. с данъчна основа – ……. лв. и ДДС – ……. лв. и предмет на доставката – аванс по договор за строителство. Същата е отразена в дневника за продажби на доставчика - „М” ЕООД за данъчен период м. април 2008 г.
Между двете дружества е сключен договор за строителство от 04.04.2008 г. като в раздел III Плащания, „С” ООД в качеството си на инвеститор следва да преведе до 3 дни от подписването на договора по банковата сметка на изпълнителя - „М” ЕООД авансово сумата ……. лв. без включен ДДС. По фактура от 04.04.2008 г. е извършено плащане като сумата в размер на …….. лв. е преведена с б.б. от 07.04.2008 г., а начисленото ДДС в размер на ….. лв. е преведено с б.б. от 17.04.2008 г. Натрупващите се разходи са отнесени по сметка 651/1 „Нефинансови разходи за бъдещи периоди-дълготрайни активи”, включително и сумата в размер на ……… лв. по фактура от 04.04.2008 г., отразена в опис на наличните активи като услуга по сметка 602. Към датата на издаване на въпросната фактура няма извършени работи по договора за строителство: материали, услуги, строително-монтажни работи и други със съответните количествени и стойностни измерители.
Поставя се въпроса, по издадената авансова фактура на „С” ООД, налице ли е право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 74 от ЗДДС през данъчен период м.април 2008 г. в размер на …….. лв.?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС /обн. ДВ бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ бр.113 от 28 декември 2007 г./ и Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 71 от 12.08.2008 г./ изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 74, ал. 1 от ЗДДС регистрираното по ЗДДС лице (с изключение на тези, регистрирани на основание на вътреобщностно придобиване на стоки) има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията. Това право възниква при кумулативно спазване на условията, относими към съответния актив, визирани в чл. 74, ал. 2 от ЗДДС, както следва:
1. налице са изискванията на чл. 69 и 71 от закона;
2. доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;
3. регистрационният опис по образец на наличните активи е съставен към датата на регистрация по този закон и подаден не по-късно от седем дни от датата на регистрация;
4. активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на регистрация по този закон.
Правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 от ЗДДС възниква на датата на регистрация по този закон. Съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗДДС за дата на регистрация се смята датата на връчването на акта за регистрация. Съгласно чл. 61, ал. 4 от ППЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 от ЗДДС се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ по чл. 71 от същия закон се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период.
В конкретния случай, въпросът се свежда до това, дали предоставеният аванс попада в обхвата на определението за актив и респективно за него може ли да възникне право на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС. Съгласно чл. 14 от Закона за счетоводство, активите и пасивите се класифицират и представят във финансовите отчети при условията и по реда на приложимите счетоводни стандарти. Според общите разпоредби на НСФОМСП, актив е ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода за предприятието. В т. 13 на СС № 1 „Представяне на финансови отчети” в структурата на счетоводния баланс подробно са изброени видовете активи.
В действителност авансовото плащане представлява банково или касово плащане за бъдеща доставка на стока или услуга. Същото, обвързано със Закона за счетоводството и СС, представлява вземане към доставчика /дългосрочно или краткосрочно в зависимост от срока на доставката/, което от своя страна представлява актив, съгласно посочените по-горе норми.
Следователно извършеното авансово плащане по фактура от 04.04.2008 г. правилно е намерило отражение в регистрационния опис на наличните активи на „С” ООД, съставен към датата на регистрацията му по ЗДДС.
Извън горното следва да се прецени наличието на всички кумулативни предпоставки, относими към правото на приспадане на данъчен кредит по фактура от 04.04.2008 г., издадена от „М” ЕООД за извършеното авансово плащане преди датата на регистрация по ЗДДС, визирани в чл. 74 от ЗДДС.
С оглед спазване на принципите на чл. 2 – 5 от ДОПК всички факти и обстоятелства от значение за правата, задълженията и отговорностите на задължените лица следва да се установяват служебно, да бъдат подкрепени с необходимите доказателства. Необходимо е също така да се изиска от задълженото лице цялата строителна документация, регламентирана в наредбите и приложенията към Закона за устройство на територията, във връзка с извършването на основен ремонт, реконструкция и частично надстрояване на недвижимия имот. Практическо помагало в тази област е и изготвеният Бюлетин за бранш „Строителство” - раздел І „Общо описание на бранша”.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС

Моят ODIT.info