Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! Стипендиите като разход за фирмата?

 Стипендиите като разход за фирмата? гого (гост) 15.12.2004 14:14

Желая да давам стипендия на момиче, което в момента е студентка. Сключвам с нея договор по чл.229 от КТ. Въпросът ми е как се третират стипендиите от гл.т. на фирмата - данъци, осигуровки и т.н. Предварително благодаря за съдействието!

 Re: Стипендиите като разход за фирмата? Л.А. (гост) 16.12.2004 15:21

Като текущ разход, макар че данъчните много искат да бъдат отсрочени разходи за периода на договора.

 Re: Стипендиите като разход за фирмата? tsveta Профил 29.12.2004 14:57

А ако степендиантът е син на шефа?

 Re: Стипендиите като разход за фирмата? тониЛ Профил 29.12.2004 15:14

При свързани лица единственото условие е да не се отличават от такива от извършване при независими субекти.

 Re: Стипендиите като разход за фирмата? tsveta Профил 31.12.2004 10:37

Би ли конкретизирал малко. Какво значи да не се отличава - плащаме му стипендия, такава каквато би била за друг студент - така ли? И ще имам ли притеснения относно признаването на разхода?

 Re: Стипендиите като разход за фирмата? тониЛ Профил 01.01.2005 22:04

Не, няма да имаш притеснения. Разходите естествено трябва да са документално оформенаи съгласно реда.

 Re: Стипендиите като разход за фирмата? tsveta Профил 03.01.2005 10:01

Има ли някой с повече опит с тези стипендии? Какъв трябва да ми бъде договора и къде да видя колко стипендия трябва да му отпусна? Сега имам само плащания на училището, които представляват такси семестър и такса общежитие. Пак подчертавам, че става въпрос за сина на шефа.

 Re: Стипендиите като разход за фирмата? тониЛ Профил 03.01.2005 11:47

от сайта на ГДД
ВЪПРОС:
Местно юридическо лице поема издръжка на студенти, изплаща стипендии и отчита разходи за квалификация и обучение.Въпросът е: Подлежат ли на облагане отчетените разходи по реда на ЗКПО - при лицето работодател и по ЗОДФЛ - при лицата, чието обучение се извършва за сметка на фирмата?
ОТГОВОР:
Във връзка с постъпило запитване относно данъчното третиране на разходи за обучение и квалификация, Главна данъчна дирекция изразява следното становище: Въпросът Ви има общ характер, поради което Главна данъчна дирекция изразява принципно становище по третирането на посочените договори съгласно действащото данъчно законодателство. По реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ са налице следните хипотези: Първо, ако разходите за обучение или квалификация са договорени по реда на чл. 229, 234 и 235 от КТ, спазени са визираните условия по КТ и договора, и разходите са документално обосновани, финансовия резултат не се преобразува по чл. 23, ал. 2 от ЗКПО. Тоест, при наличие на тази хипотеза, разходите, които работодателя прави по посочения ред се признават като разходи за дейността. Второ, ако стипендиите, са договорени по реда на чл. 293 и чл. 294 от Кодекса на труда, и разходите за обучение и квалификация са с характер на социални разходи по смисъла на § 1, т. 14 от ДР на ЗКПО, се извършва облагане при източника на основание чл. 36, ал. 1 от ЗКПО. Съгласно чл. 48, ал. 2, във връзка с чл. 37 от закона, данъкът върху социалните разходи е в размер на 20 на сто, като представлява разход за дружеството и с него не се преобразува финансовия резултат. Трето, ако разходите са извършени в страната или чужбина за краткосрочен курс на обучение или повишаване на квалификацията, посочените разходи могат да се натрупват към разходите за командировка. В този случай, разходите за командировъчни пари се определят по реда Наредбите за командировки в страната и в чужбина. Отделно, отчетените като разход суми за обучение или квалификация следва да се документално доказани по общия ред. Четвърто, ако задълженията /текущи или последващи/ по договорите по чл. 229, 234 и 235 от КТ не са изпълнени, съгласно ЗКПО отчетените разходи се третират като скрито разпределение на печалбата, респективно - участват в преобразуването на финансовия резултат по чл. 23, ал. 2, т. 10 от закона. Това становище е изразено с писмо № ДВ-26-00-0021 / 01.10.1999 г. Пето, ако разходите за обучение /квалификация/ не са документално обосновани, съгласно изискванията на съответните нормативни актове, включително придружени с фискален бон от ЕКАФП и от ЕСФП, или са отчетени в нарушение на нормативните счетоводни изисквания, които водят до намаляване на финансовия резултат, то следва да се извърши увеличение по чл. 23, ал. 2, т. 13 от ЗКПО. Шесто, ако разходите са извършени при условия на "свързани лица"по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗКПО, и бъде доказано, че се отличават от извършване при независими субекти, се прилага Раздел IV от Глава първа, респективно - се увеличава финансовия резултат по чл. 23, ал. 2, т. 16 от закона. Третирането на разходите за стипендии по реда на Закона за облагане на доходите на физическите лица /ЗОДФЛ/, е регламентирано в чл. 12, ал. 1, т. 9. На основание последната разпоредба, не подлежат на облагане стипендиите, изплащани в полза на местни физически лица за обучение в страната и чужбина. По смисъла на ЗОДФЛ "местни физически лица" са всички физически лица, без оглед на тяхното гражданство, чието постоянно местоживеене е в България или които пребивават в страната повече от 183 дни през всеки 365-дневен период.

 Re: Стипендиите като разход за фирмата? kuni (гост) 03.01.2005 11:55

Имам подобен проблем. А, за да се плаща такса семестър, която е висока - в НБУ, необходимо ли е да е назначен студента на трудов договор
по чл.229 от КТ? Благодариа предварително, ако ми оговорите.

 Re: Стипендиите като разход за фирмата? гого (гост) 04.01.2005 15:37

Колеги, писмо 24-28-566 от 6,03,2003 разбива всичко детско... :) Всички такива идеи се забиват като разходи за бъдещи периоди !!!
 

 Re: Стипендиите като разход за фирмата? тониЛ Профил 04.01.2005 22:49

гого , писмото е един абсурд! Ако ти участваш в един семинар, тоя разход как би могъл да го разсрочиш, нали се обучаваш все пак! Пък и ще разберем ли дали заученото от теб ще има някаква съпоставимост с приходите и разходите в бъдеще, а?А ако разсъждаваме за един семинарист, пак е същото! Хубаво, сключил договор по чл. не знайм кой беше от КТ и ...... се издънва, как ще преценим какъв ще е прихода от неговия евентуален бъдещ труд придобит от негововото неколгодишно обучение!!!! Можеш ли да изискваш от човека насрещна престация, да не е машина все пак! Учил.....изучил, не разбрал.....заминал.....Ще му остойностявате труда спрямо стипендията ли, или какво?Дай идея!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци