Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Читалище

 Читалище MeriS Профил Изпрати email 04.02.2013 13:51

Имаме спор относно това дали може член на читалищното настоятелство да гласува без да присъства на заседание например по телефон по скайп или друг начин. Това е важно за да знам дали едно решение е законно или не. Ако някои е имал такъв случай ще се радвам да се включи.

 RE: Читалище nick_cave Профил Изпрати email 04.02.2013 14:01

С прочит на мисли не става ли?

 RE: Читалище MeriS Профил Изпрати email 04.02.2013 14:32

Ами на едно заседание един член бил гласувал интерактивно което не ми е ясно какво точно се е случило.

 RE: Читалище MeriS Профил Изпрати email 04.02.2013 14:32

Ами на едно заседание един член бил гласувал интерактивно което не ми е ясно какво точно се е случило.

 RE: Читалище novoizliupen Профил 05.02.2013 10:19

В устава какво пише по въпроса?
Иначе законът е категоричен:
Вземане на решения
Чл. 29. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл. 25, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

При съдебен спор не мисля, че някой съд би признал телефона или интернет чата като форма на "електронно присъствие" или каквато и да е друга интерпретация на думата "присъствие".

Въпреки това мисля, че има възможност човек да гласува на общо събрание след проведен разговор по скайп. За целта трябва да упълномощи някой от присъстващите, обаче.

 RE: Читалище cnhhh Профил 05.02.2013 11:36

Чл. 32. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, освен ако уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3 Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 - с мнозинство от всички членове. В устава може да се предвиди решенията, с изключение на тези по предходното изречение, да се вземат и с друго мнозинство.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
ЗЮЛНЦ

Важно е и какво гласи Устава

 RE: Читалище novoizliupen Профил 06.02.2013 00:14

Срам и резил :-(

 RE: Читалище MeriS Профил Изпрати email 18.02.2013 12:32

Трябва ли задължително да има подпис на разходния ордер на Председателя на читалището защото спорим. / Според Устава, читалището се предстатвява заедно и поотделно от Председателя и Секретаря/. Тази тема е нова за мен но се очаква да знам отговора. Интересувах се но получавам различни отговори.Благодаря на отзовалите се на предишното ми питане защото много ми помогнаха.

 RE: Читалище neli7304 Профил Изпрати email 18.02.2013 12:42

1. Няма пречка да се взема неприсъствено решение, но трябва да са единодушни по въпроса и да се подпишат всички присъствали и неприсъствали под решението.

 RE: Читалище neli7304 Профил Изпрати email 18.02.2013 12:47

Чл. 9. (1) Читалището придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра за организациите с нестопанска цел на окръжния съд, в чийто район е седалището на читалището.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Действията на учредителите, извършени от името на народното читалище до деня на вписването, пораждат права и задължения само за лицата, които са ги извършили. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Вписването на читалищата в регистъра на окръжния съд се извършва без такси по писмена молба от настоятелството, към която се прилагат:
1. протоколът от учредителното събрание;
2. уставът на читалището, подписан от учредителите;
3. нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо читалището, и валидният печат на читалището.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) В регистъра се вписват:
1. наименованието и седалището на читалището и източникът на първоначалното му финансиране;
2. уставът;
3. имената на членовете на настоятелството и на проверителната комисия на читалището;
4. името и длъжността на лицето, което представлява читалището;

 RE: Читалище neli7304 Профил Изпрати email 18.02.2013 12:56

Чл. 17. (1) Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок до 3 години.
(2) Председателят:
1. организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание;
2. представлява читалището;
3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание;
4. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.)
5. отчита дейността си пред настоятелството;
6. сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството.Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) Секретарят на читалището:
1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;
2. организира текущата основна и допълнителна дейност;
3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;
4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя.
(2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.


И отново тъпата конскрукция - ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

 RE: Читалище MeriS Профил Изпрати email 18.02.2013 14:40

Разбирам, че щом представлява читалището - значи може да има само подписа на Секретаря и разходите са оформени.

 RE: Читалище fakti Профил 22.03.2015 16:00

Здравейте на всички!
Попаднах на тази тема, докато се рових за информация в "нета".
Моите въпроси са следните:
1. Може ли на секретаря на читалището да бъдат делегирани права ( от общото събрание чрез допълване в Устава) да подписва трудови договори с щатните служители (изключение прави само собственият му договор, който разбираемо се подписва от председателя)?
2. Може ли служител, който вече е на щатна длъжност в читалището - примерно библиотекар, да бъде избран за председател и ако ДА, то тогава как сам със себе си ще подпише трудов договор, ако секретаря (който представлява читалището заедно и поотделно с председателя) няма това право.
Моля ви, пишете!

 RE: Читалище Blajena71 Профил 22.03.2015 16:07

Щом председателят и секретарят притежават цялата представителна власт в пълен обем- всеки, то и двамата могат да бъдат както работодатели, така и да подписват документи.

Не разбрах с какво искате да допълвате Устава и защо секретаря да няма работодателска компетентност.

Председателят ще трябва да представлява работодателя при договора със секретаря и секретаря при договора с председателя, макар по принцип да съм против подобни гимнастики.

 RE: Читалище fakti Профил 23.03.2015 09:16

Благодаря за бързия отговор!
Пояснявам:
В устава не е записано, че секретаря може да подписва договори, докато за председателя това изрично е упоменато. Та се питам дали едно такова допълнение към устава на самото читалище е възможно и дали няма по някакъв начин да противоречи на основния устав за всички читалища?
И ДА изглежда, като някаква "врътка", но нашият библиотекар е много отдаден и на собствената си работа и изобщо на цялостната дейност на читалището.Та на предстоящото ни изборно събрание искаме да го предложим за председател.
Може ли това да стане, разбира се, без да противоречим на законите?
Отново благодаря!

 RE: Читалище fakti Профил 27.03.2015 16:02

Моля, отговорете ми!
Имам нужда да си изясня нещата.

 RE: Читалище b0b0 Профил 28.03.2015 00:34

Струва ми се, че съм виждал да бъдат делегирани права на определени служители за определени права или дейност.

Какъв е този основен устав за всички читалища?

За избора на библиотекара за председател - погледни СНЧ и ЗЮЛНЦ, добре са описани праната на ОС.

 RE: Читалище marijordanova Профил Изпрати email 04.03.2018 09:29

Имам следния въпрос: Може ли Библиотекарят да е съпруг/ съпруга на член на настоятелството?
Благодаря предварително!

 RE: Читалище BokoKoko Профил 04.03.2018 10:06

Според мен, за да са съпрузи, трябва да имат сключен граждански брак. С джендърите не знам как е законово у нас.

 RE: Читалище luba65 Профил 09.05.2018 09:21

Може ли да ми отговорите?При новоизбрано читалищно настоятелство и проверителна комисия и вече пререгистрация на новото ръководство, ако се откаже член от него трябва ли да се свика ново общо събрание за избор на друг,и как става след това като е направена вече пререгистрацията и е вписано името на отказалия се.Благодаря ви предварително!

 RE: Читалище thebeast13 Профил Изпрати email 20.05.2018 20:17

Естествено, че трябва. Първо ще се гласува освобождаването на "отказалия се" и тогава избора на нов.

 RE: Читалище fakti Профил 23.11.2018 10:07

Здравейте! При нас ситуацията е подобна. През следващата година предстои отчетно-изборно събрание. Един от членовете на настоятелството, обаче, иска да се оттегли сега поради здравословни причини. Ясно е, че ще се насрочи общо събрание (примерно през декември). Въпросът ми е дали може да се избере само един нов член, който да заеме мястото на оттеглящия се до завършване на мандата на сегашното настоятелство, или трябва да се избира ново настоятелство? Моля ви, отговорете, защото не намираме никъде разяснение за точно този случай!

 RE: Читалище b0b0 Профил 23.11.2018 10:27

Предполагам, че може, питайте адвокат.

 RE: Читалище Mona25 Профил 25.02.2021 21:02

Здравейте Искам да попитам, Кмета на дадена община и служителите на отдел Хуманитарни дейности могат ли да извършат проверка на документите на Читалището държавна субсидия (касова книга, извлеченията от банка) Какъв трябва да бъде мотива за проверката Благодаря

 RE: Читалище TaNikKa Профил 25.02.2021 21:14

Ами не могат да извършват проверки. Не са контролни органи- нито кмета, нито работещите в "Хуманитарни дейности". Нито пък трябва да се отчита читалищната дейност пред тоя отдел. Кметът може да възложи проверка на някоя негова писмена заповед.
Във финансовите отдели в общините има назначени финансови контрольори и всеки бюджетен разход се съгласува с тях преди извършването му.

 RE: Читалище Mona25 Профил 25.02.2021 23:24

Бяха взети документите на колега(читалищен секретар) от отдел Хуманитарни дейности в общината
Искали да направят одит на държавна субсидия по заповед на кмета
Заповедта му е била връчена след като е предал документите
Служителите в този отдел, те ли трябва да извършат проверката?
Какви са тяхните правомощия в случая?

 RE: Читалище Mona25 Профил 25.02.2021 23:41

Бяха взети документите на колега(читалищен секретар) от отдел Хуманитарни дейности в общината
Искали да направят одит на държавна субсидия по заповед на кмета
Заповедта му е била връчена след като е предал документите
Служителите в този отдел, те ли трябва да извършат проверката?
Какви са тяхните правомощия в случая?

 RE: Читалище TaNikKa Профил 26.02.2021 09:21

Те могат да искат и в магазин във високопланински и отдалечен район да направят проверка на държавната субсидия. Ограничени хора.
Ако е общинско читалището, кмета може да издаде заповед за извършване на инвентаризация на читалищния фонд и в нея да включи служители от различни общински отдели, но на финансирането на общинско читалище, където всички тия данни, които "искат да проверяват" ги има във финансовия отдел си е безумие.
Като е само гордост да си кмет! И как тъй ще предава документите? Те тия документи трябва да са си в читалището.

 RE: Читалище Mona25 Профил 26.02.2021 09:36

Така е в нашата община
При разпространението на държавната субсидия, НЕ присъстват Председателите на нито едно читалище от Общината
Дават им готови договори да подписват
А от този отдел казват, че те са шефове на читалищата, на нас работниците
Ние трябва да слушаме и изпълняваме🙂

 RE: Читалище TaNikKa Профил 26.02.2021 09:39

Мутренски тъпотии.
То не е необходимо да присъстват, ако не са общински съветници в Общински съвет.
 

 RE: Читалище b0b0 Профил 26.02.2021 11:22

Финансиращият орган, в случая общината, има право да контролира и одитира. Обикновено се започва със заповед на кмета като ръководител на финансиращия орган, който възлага на някой да извърши контрола/одита, в случая на някой от този отдел.
Това, че са взели документите без протокол не е правилно, но пък и читалищният ви секретар не е трябвало да ги дава без заповед и протокол.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ