Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Отписване на задължения по давност

 Отписване на задължения по давност mehana Профил Изпрати email 04.03.2014 11:14

Фактури към доставчици от 2008 г.-изтича им давността на 31.12.2013 г.Съгл. чл. 46,ал. 1,т. 1 от ЗКПО трябва с тях да се увеличи финансовия резултат,но ме обърква самия текст-погасени по давност,но не повече от 5 години от момента, в който задължението е станало изискуемо.
За първи път ще отписвам задължения и се чудя-хем погасени по завност,хем 5 години от момента,в който задължението е станало изискуемо.Ами фактура от дата 30.06.2008 г.-погасява й се давността на 31.12.2013 г.,т.е. тя е с изтекла давност вече на 01.01.2014 г.,а е била изискуема до 30.06.2013 г.Мога ли да отписвам това задължение през 2013 г.,ако да с каква дата или само да си увелича финансовия резултат-това във 2013 г. ли трябва да стане или в 2014 г.Благодаря на отзовалите се!

 RE: Отписване на задължения по давност blajena Профил 04.03.2014 11:20

Ф-рата е от 30.06.2008 г. На коя дата е падежа на тази ф-ра.
Предполагам говорим за търговска сделка.
Най-вероятно това е 31.07.2008 г.
Прекъсвана ли е давността?
Ако не е по-кратката давност, а е 5 г. то на 01.08.2013 г. е изтекла давността. Е
стествено при зададените примерни параметри, защото при теб може съвсем различно да стоят нещата.
И не разбрах защо реши, че за ф-ра с такава дата, правото на иск да се погасява на 31.12.2013 г.? Какво основание имаш да смяташ така?

 RE: Отписване на задължения по давност Калина Янкова Профил Изпрати email 04.03.2014 11:26

Отписване на задълженияАвтор Райна СТЕФАНОВА - регистриран одитор

07 ФЕВРУАРИ 2007
Задължението представлява ангажимент на длъжника да даде, извърши или не извършва нещо. Задълженията могат да възникнат по закон или по договор.
Длъжникът (дебиторът) може да бъде както предприятие, така и гражданин. Задълженията представляват пасиви. Задълженията на предприятието дебитор се отразяват в неговия финансов отчет.
Те се отразяват в счетоводството на другата страна (кредитор) в актива на баланса като вземания, а в неговото собствено счетоводство - в пасива на баланса. Те се оценяват и записват при тяхното възникване по историческата им цена или друга цена в съответствие с приложимите счетоводни стандарти. Едно задължение е ликвидно, когато е определено по основание и размер. Когато изтече срокът на неговото погасяване, то става изискуемо. Следва да се отбележи, че съгласно ЗЗД, ако задължението е без срок, кредиторът може да иска изпълнението му веднага.

Пасивите са краткосрочни - със срок на погасяване до 12 месеца след датата на баланса, и дългосрочни - всички останали. Съгласно СС 1 Представяне на финансовите отчети предприятието следва да определи своите лихвоносни задължения като дългосрочни, дори и когато те следва да бъдат уредени в срок до 12 месеца от датата на баланса, ако:
- първоначалният срок за уреждане е бил по-дълъг от 12 месеца;
- предприятието възнамерява да рефинансира задължението на дългосрочна основа;
- намерението е подкрепено със споразумение за рефинансиране или за промяна в схемата на плащанията, сключено преди одобряването на финансовите отчети.

Когато споразумението за кредит предвижда незабавна изискуемост, то се класифицира като краткосрочно, ако:
- преди одобряването на финансовите отчети заемодателят се е съгласил да не изисква плащане като последица от нарушаване на условията, и
- няма вероятност да възникнат нарушения на изискването в срок до 12 месеца от датата на баланса.
Отписването на задължения може да се определи като процес на анализ и счетоводно третиране, при което определени задължения вече не се признават като такива. Или с други думи, съществуващи към датата на отписването задължения се отстраняват по счетоводен път от баланса на предприятието.
Отписването на кое и да е задължение, особено ако същото е значително по размер, е сериозна стъпка. То може да се основава само на управленско решение, каквото счетоводителят в най-общия случай няма право да вземе сам.

В приложенията към годишния финансов отчет предприятието задължително оповестява отписаните задължения по вид, размер, както и основанието за непризнаването им. На практика това е една декларация пред обществото, че предприятието няма да погаси конкретни свои задължения.

Когато потребителите на финансовите отчети на предприятието анализират баланса, те изключително внимателно се взират в данните за задължения. Още по-взискателни и дори подозрителни са, когато става въпрос за отписване на задължения. Причините са няколко:
- отписването на задължение поражда приход, в резултат на което се подобрява финансовият резултат на предприятието, без да е налице промяна в качеството на управлението, подобряване на показателите от производствената и търговската дейност и т.н.;
- в определени случаи отписването на задължение е и индикация за евентуална некоректност по отношение на кредиторите.

Кога се пристъпва към отписване на задължение?

А. Когато кредиторът е престанал да съществува. Например, когато това е предприятие, което е ликвидирано, но ликвидаторът не е предявил претенции към длъжника. В този случай е наложително отписването на задължението. На практика то престава да съществува.

Б. Ако кредиторът се откаже от вземането си чрез договор с длъжника, задължението се опрощава. В този случай отписването на задължението е наложително.

В. Когато е изтекла давността на задължението. Съгласно чл. 110 от Закона за задълженията и договорите всички задължения, за които законът не предвижда друг срок, се погасяват с изтичане на петгодишна давност. С изтичане на тригодишна давност се погасяват:
а. вземанията за възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност;
б. вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор;
в. вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания.

Задължението се подновява, когато се замени с друго по съглашение с кредитора. В такъв случай обезпеченията на старото задължение се запазват за новото, ако лицата, които са ги дали, се съгласят за това.

Съгласно чл. 21 от Закона за счетоводството, в редакцията му, действаща до 31.12.2006 г., пасивите се инвентаризират преди съставянето на годишния финансов отчет. Новата редакция на Закона за счетоводството изисква инвентаризация на пасивите да се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет (чл. 22).

По отношение на задълженията инвентаризацията цели да установи верността на информацията за задълженията по вид, кредитори, размери и срочност. Във връзка с годишната инвентаризация на разчетите и резултатите от нея инвентаризационната комисия може да направи предложение пред ръководството на предприятието за отписване на конкретни задължения.

Данъчният ефект, който се очаква от отписване на задълженията, в най-общия случай се изразява в увеличаване на облагаемата печалба и оттам в увеличение на сумата на корпоративния данък за съответната финансова година. Когато отписването е на основание отказ на кредитора от вземането си, е налице дарение. В този случай се прилага чл. 44 от Закона за местните данъци и такси. Според неговия текст подлежат на облагане с данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения. Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител.
Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. Данъкът при опрощаване на задължения е 5 на сто. Чл. 48 от ЗМДТ определя случаите на освобождаване от данък.
Няма законово изискване за отписване на задълженията след изтичане на техния давностен срок. Но новият Закон за корпоративното и подоходно облагане косвено ще принуди данъчно задължените лица да "почистват" балансите си от тях. Специално внимание заслужава чл. 46 от ЗКПО. Той изисква при определяне на данъчния финансов резултат същият да се увеличава със сумата на задълженията на данъчно задълженото лице, произтичащи от суми, които водят до намаляване на данъчния финансов резултат, като увеличението се извършва в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:

1. задълженията са погасени по давност, но не повече от 5 години от момента, в който задължението е станало изискуемо;

2. производството по несъстоятелност на данъчно задълженото лице е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на кредиторите; увеличението се извършва с размера на намалението на задължението;

3. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че задължението или част от него е недължимо;

4. кредиторът се е отказал от вземането си по съдебен ред или го е опростил; увеличението се извършва с размера на опростената сума;

5. преди изтичане на давностния срок задълженията са погасени по силата на закон;

6. данъчно задълженото лице е подало молба за заличаване.


Счетоводните приходи, отчетени по повод отписване на задълженията, при случаите, описани по-горе, не се признават за данъчни цели.

Пример: Във връзка със съставяне на годишния финансов отчет към 31.12.2006 г. в "Алфа" ООД е извършена инвентаризация на задълженията. Установено е следното:

1. "Алфа" ООД дължи на Търговска банка по краткосрочен банков заем 12 000 лв. главница и 500 лв. лихва. Търговска банка е обявена в несъстоятелност. Синдикът е уточнил с "Алфа" ООД размера на задължението, като е потвърдено, че "Алфа" ООД ще се издължи през 2007 г.

2. "Алфа" ООД дължи за данък върху добавената стойност 15 000 лв. по справка-декларация за м. декември 2006 г.

3. "Алфа" ООД дължи възнаграждение на Иван Иванов за м. декември 2002 г. в размер на 450,00 лв. Лицето е издирвано няколко пъти, но не е установено на адреса, посочен в трудовия договор.

4. През 2004 г. съдружникът в "Алфа" ООД Димитър Димитров е направил допълнителна парична вноска в размер на 5000 лв. На 1 декември 2006 г. същият продава дружествения си дял на Иван Константинов. Последният се ангажира да върне направената допълнителна парична вноска на Иван Иванов. Представен е и банков документ, доказващ уреждането на задължението.

5. През 2004 г. съдружникът "Оникс" АД е направил допълнителна парична вноска в размер на 52 000 лв. На 15 декември 2006 г. е проведено общо събрание на съдружниците в "Алфа" ООД. Решено е новият съдружник Иван Константинов да направи допълнителна парична вноска в размер на 10 000 лв., а една втора от допълнителната парична вноска, направена от "Оникс" АД, да бъде опростена.

6. През 2005 г. е направена доставка на материали от "Мая" АД на стойност 2000 лв. През 2006 г. "Мая" АД е ликвидирано. Ликвидаторът не е потърсил вземането си.

7. През 2001 г. е получен аванс от клиента "Бета" ООД в размер на 2000 лв.


Анализ:

1. Задължението на "Алфа" ООД към Търговска банка по краткосрочен банков заем не подлежи на отписване.

2. Задължението по ЗДДС е текущо.

3. Възнаграждението на Иван Иванов е с изтекъл давностен срок. Не е възможно и изплащането му, тъй като лицето не може да бъде намерено на посочения адрес. Задължението подлежи на отписване.

4. Задължението към бившия съдружник Димитър Димитров се прехвърля върху настоящия съдружник Иван Константинов.

5. Една втора от допълнителната парична вноска, направена от "Оникс" АД, трябва да бъде отписана и да се начисли данък върху дарението.

6. Задължението към "Мая" АД трябва да бъде отписано.

7. Задължението към "Бета" ООД трябва да бъде отписано.


Счетоводни записвания:

1. За отписване на задължението към Иван Иванов:
Дт с/ка Персонал - 450,00 лв.
Кт с/ка Приходи от отписани задължения - 450,00 лв.

2. За отразяване на промяната на кредитора във връзка с направената допълнителна парична вноска през 2004 г.:
Дт с/ка Други кредитори
аналитична с/ка Димитър Димитров - 5000,00 лв.
Кт с/ка Други кредитори
аналитична с/ка Иван Константинов - 5000,00 лв.

3. За отразяване отписването на една втора от задължението към "Оникс" АД:
Дт с/ка Други кредитори
аналитична с/ка "Оникс" АД - 26 000,00 лв.
Кт с/ка Приходи от отписани задължения - 26 000,00 лв.

4. За начисляване на данък върху дарението:
Дт с/ка Други разходи - 1300,00 лв.
Кт с/ка Разчети за данък върху дарения - 1300,00 лв.

5. За отписване на задължението към "Мая" АД:
Дт с/ка Доставчици - 2000,00 лв.
Кт с/ка Приходи от отписани задължения - 2000,00 лв.

6. За отписване на задължението към "Бета" ООД
Дт с/ка Клиенти по аванси - 2000,00 лв.
Кт с/ка Приходи от отписани задължения - 2000,00 лв.

Източник: Експертис - Бюлетин

Обсъди във форума. (0 мнения)

 RE: Отписване на задължения по давност mehana Профил Изпрати email 04.03.2014 11:32

Няма прекъсване на давността със съдебни искове и други подобни.Фактура от 30.06.2008 г. началото на срока на погасителната давност е от 01.01.2009 г.Следва ли с нея да се увеличи финансовият резултат за 2013 г. или през 2014

Отговор на blajena(04.03.2014 11:20):
blajena каза:
Ф-рата е от 30.06.2008 г. На коя дата е падежа на тази ф-ра.
Предполагам говорим за търговска сделка.
Най-вероятно това е 31.07.2008 г.
Прекъсвана ли е давността?
Ако не е по-кратката давност, а е 5 г. то на 01.08.2013 г. е изтекла давността. Е
стествено при зададените примерни параметри, защото при теб може съвсем различно да стоят нещата.
И не разбрах защо реши, че за ф-ра с такава дата, правото на иск да се погасява на 31.12.2013 г.? Какво основание имаш да смяташ така?

 RE: Отписване на задължения по давност blajena Профил 04.03.2014 11:34

Отговор на mehana(04.03.2014 11:32):
mehana каза:
Няма прекъсване на давността със съдебни искове и други подобни.Фактура от 30.06.2008 г. началото на срока на погасителната давност е от 01.01.2009 г.Следва ли с нея да се увеличи финансовият резултат за 2013 г. или през 2014
Защо да ти е тази датата, може ли да се обосновеш?
Според мен не е това началото.
Не посочи на коя дата задължението е станало изискуемо. Пак питам за търговска сделка ли говорим?
Покана за плащане или посочен падеж в самата ф-ра да има?

 RE: Отписване на задължения по давност дрозд(грозд)(прост)(г...  Профил 04.03.2014 11:36

В случая, за въпроса на питащата няма никакво значение дали е прекъсвана давността или не, щото са минали 5 години от датата на фактурата и следователно трябва да се увеличи резултатът с това задължение.
Блажена/нела както винаги опляскала една камара неразбрани приказки, дето нямат нищо общо с въпроса.

 RE: Отписване на задължения по давност blajena Профил 04.03.2014 11:36

И според мен не е сериозно за задължение, възникнало през 2008 г. , да не се знае кога е станало изискуемо.

 RE: Отписване на задължения по давност mehana Профил Изпрати email 04.03.2014 11:36

Няма покани,няма съдебни спорове,няма дата на падеж,търговска сделка-покупка на материали.

Отговор на blajena(04.03.2014 11:34):
blajena каза:


Защо да ти е тази датата, може ли да се обосновеш?
Според мен не е това началото.
Не посочи на коя дата задължението е станало изискуемо. Пак питам за търговска сделка ли говорим?
Покана за плащане или посочен падеж в самата ф-ра да има?

 RE: Отписване на задължения по давност blajena Профил 04.03.2014 11:39

Отговор на дрозд(грозд)(прост)(гост)(04.03.2014 11:36):
дрозд(грозд)(прост)(гост) каза:
В случая, за въпроса на питащата няма никакво значение дали е прекъсвана давността или не, щото са минали 5 години от датата на фактурата и следователно трябва да се увеличи резултатът с това задължение.
Блажена/нела както винаги опляскала една камара неразбрани приказки, дето нямат нищо общо с въпроса.


Глупости на търкалета.
Задължение възникнало на 30.06. 2008, станало изискуемо например на 30.09.2009 г., дали му е изтекла давността.
Някои хора не знаят елементарни неща като това кога едно безсрочно задължение става изискуемо, ама си плямпат.


Аз изчезвам, защото наистина

 RE: Отписване на задължения по давност blajena Профил 04.03.2014 11:40

Отговор на mehana(04.03.2014 11:36):
mehana каза:
Няма покани,няма съдебни спорове,няма дата на падеж,търговска сделка-покупка на материали.
Значи трябва да отвориш Тз и да видиш кога е падежа.

 RE: Отписване на задължения по давност стискозъбка Профил 04.03.2014 11:41

Аз изчезвам, защото наистина

??????????????????


Отговор на blajena(04.03.2014 11:39):
blajena каза:


Глупости на търкалета.
Задължение възникнало на 30.06. 2008, станало изискуемо например на 30.09.2009 г., дали му е изтекла давността.
Някои хора не знаят елементарни неща като това кога едно безсрочно задължение става изискуемо, ама си плямпат.


Аз изчезвам, защото наистина

 RE: Отписване на задължения по давност mehana Профил Изпрати email 04.03.2014 11:42

ТЗ-член,ал.,можеш ли да ми подскажеш?


Отговор на blajena(04.03.2014 11:40):
blajena каза:


Значи трябва да отвориш Тз и да видиш кога е падежа.

 RE: Отписване на задължения по давност Liglyo Профил 04.03.2014 11:42

Отговор на стискозъбка(04.03.2014 11:41):
стискозъбка каза:
Аз изчезвам, защото наистина

??????????????????Не питай. Ще ходи да се гримира.

На тая тема и липсва Ренич-а :)))

 RE: Отписване на задължения по давност Abby12 Профил 04.03.2014 11:42

Отговор на стискозъбка(04.03.2014 11:41):
стискозъбка каза:
Аз изчезвам, защото наистина

??????????????????


...щото наистина изгоряха баниците, чак тук се размириса :))

 RE: Отписване на задължения по давност blajena Профил 04.03.2014 11:44

Ако приемем, че въобще ТЗ, а не друг регламент е относим към сделката.
Виж си датата на предаване на стоката.
Това ти е падежа и дата, на която цената е изискуема, ако пак казвам говорим за сделка, която се подчинява на режима на ТЗ, а не ВКПС или друг акт.

 RE: Отписване на задължения по давност Маграт Профил 04.03.2014 11:45

mehana, виж и ал.2 на чл.46.

 RE: Отписване на задължения по давност дрозд(грозд)(прост)(г...  Профил 04.03.2014 11:55

Ей Нело, ама мноу си неадекватна, именно че е безсрочно, питащата си каза, че няма уговорен падеж и фактурата е от 2008 и кога става изискумо според теб???

Естествено, че трябва да се увеличи резултатът с него през 2013, както съм написал, ама ти нали си псевдо-юрист и трябва да изпишеш една камара празни приказки, от които както винаги както питащата, така и всички останали нищо не разбраха и само показваш колко си боса и в практиката, и в теорията.

То затуй правиш само ТРЗ, щот няма кой да ти даде да правиш нещо друго.

Отговор на blajena(04.03.2014 11:39):
blajena каза:


Глупости на търкалета.
Задължение възникнало на 30.06. 2008, станало изискуемо например на 30.09.2009 г., дали му е изтекла давността.
Някои хора не знаят елементарни неща като това кога едно безсрочно задължение става изискуемо, ама си плямпат.


Аз изчезвам, защото наистина

 RE: Отписване на задължения по давност blajena Профил 04.03.2014 12:00

Отговор на дрозд(грозд)(прост)(гост)(04.03.2014 11:55):
дрозд(грозд)(прост)(гост) каза:
Ей Нело, ама мноу си неадекватна, именно че е безсрочно, питащата си каза, че няма уговорен падеж и фактурата е от 2008 и кога става изискумо според теб???

Естествено, че трябва да се увеличи резултатът с него през 2013, както съм написал, ама ти нали си псевдо-юрист и трябва да изпишеш една камара празни приказки, от които както винаги както питащата, така и всички останали нищо не разбраха и само показваш колко си боса и в практиката, и в теорията.

То затуй правиш само ТРЗ, щот няма кой да ...


Ако отвориш ТЗ, може и да прочетеш кога става изискуемо.
Ти понеже не си дори псевдоюрист, дори това не знаеш.

 RE: Отписване на задължения по давност дрозд(грозд)(прост)(г...  Профил 04.03.2014 12:03

Нищо не знам аз, ама казвам какво трябва да се направи,
пък ти като си чела ТЗ така и не отговори на въпроса, щото не можеш да отговориш,
и затъ поради туй и никой не ти дава и работа, щот за празни лакърдии никой не плаща
сал един одитинфо ти остава да се изливаш,
Нело, нелооооооооооо.... колко мъка има по тоя свят Боже

 RE: Отписване на задължения по давност blajena Профил 04.03.2014 12:03

Не мога да разбера, защо се подценява нещо важно и нещо, от което следва да се тръгне в казуса.

А това е именно датата, на която задължението става изискуемо.

Приемаме търговска продажба по ТЗ, а не по ВКПС и четем ТЗ.
Пък после ще се четат СС и ЗКПО.

 RE: Отписване на задължения по давност дрозд(грозд)(прост)(г...  Профил 04.03.2014 12:05

Ма щото имаш фактура от 2008 без други уговорки бе, ти верно не си у ред

Отговор на blajena(04.03.2014 12:03):
blajena каза:
Не мога да разбера, защо се подценява нещо важно и нещо, от което следва да се тръгне в казуса.

А това е именно датата, на която задължението става изискуемо.И аз се махам, защото наистина

 RE: Отписване на задължения по давност blajena Профил 04.03.2014 12:08

Отговор на дрозд(грозд)(прост)(гост)(04.03.2014 12:03):
дрозд(грозд)(прост)(гост) каза:
Нищо не знам аз, ама казвам какво трябва да се направи,
пък ти като си чела ТЗ така и не отговори на въпроса, щото не можеш да отговориш,
и затъ поради туй и никой не ти дава и работа, щот за празни лакърдии никой не плаща
сал един одитинфо ти остава да се изливаш,
Нело, нелооооооооооо.... колко мъка има по тоя свят Боже


Напротив, отговорила съм и съм дала конкретен член.
За разлика от теб, знам къде да отворя.

Мъката е при теб, защото си въобразяваш, че нещо знаеш, а не, че трябва да отвориш и да прочетеш къде и как е уредено.

Като тръгваш с предположението, че знаеш, вече си сгрешил и не само ти. За абсолютно всички се отнася, особено при динамична нормативна уредба, каквото е положението у нас.

Споделих с колегата конкретен нормативен текст, а ти ако искаш можеш да отвориш и да си го прочетеш и да знаеш.

Честно казано, казуси не се решават с нападки към колеги и неприемане на тезите им.
Тезата ти е погрешна и аз съм я оборила.
Само колегата знае конкретната дата на изискуемост.
Не споря, че в конкретния случай ще се отпише през 2013 г.
Нещо погрешно си схванал предмета на спора.

Твърдя, че не датата на ф-рата е ЮФ, който прави задължението ИЗИСКУЕМО.

 RE: Отписване на задължения по давност nick_cave Профил Изпрати email 04.03.2014 12:10

Нело, доста бързо се влошаваш.. На огромни подскоци, бих казал..

 RE: Отписване на задължения по давност blajena Профил 04.03.2014 12:12

Отговор на nick_cave(04.03.2014 12:10):
nick_cave каза:
Нело, доста бързо се влошаваш.. На огромни подскоци, бих казал..


Имате ли да кажете нещо по същество, колега?
Съмнявам се....

 RE: Отписване на задължения по давност nick_cave Профил Изпрати email 04.03.2014 12:16

А това в което аз никак не съмнявам е, че ти НЯМАШ какво да кажеш по същество, както впрочем никога и не си имала. Празни брътвежи и хвалби, посочване на съществуването на някои закони /без точни цитати, разбира се/, и едно самохвалстване безкрайно. И накрая ако питащият реши да разбере какво си му казала, естествено че нищо не разбира, ама то всъщност и ти не знаеш :))

 RE: Отписване на задължения по давност blajena Профил 04.03.2014 12:22

Напротив. Питащият много добре разбра и си установи нещата.
И съм го написала, за който може да чете.

Безсмислени спорове няма да водя.
Чети си ТЗ и схвани, къде ти е грешката.
В хода на дебата и аз допуснах грешка. Може да се опиташ да я откриеш.

Последно само повтарям, за колегите, които се интересуват, че не датата на ф-рата е ЮФ, от който зависи изискуемостта.

 RE: Отписване на задължения по давност nick_cave Профил Изпрати email 04.03.2014 12:24

Безкрайно конкретна и полезна, както винаги :)))

 RE: Отписване на задължения по давност buziness Профил 04.03.2014 13:07

Аз се чакам на 31 март Нели как / като всяка година/ ще се вайка пак , че не и стига времето за приключване:)))

 RE: Отписване на задължения по давност дрозд(грозд)(прост)(г...  Профил 04.03.2014 13:23

Па аз не виждам някой някъде в темата да е твърдял, че датата на фактурата е правопораждащият юридически факт!

Ама Нелата трябва да изпише една камара празни приказки и хвалби колко е чела законите. Нещо такова се получава, някой пита - колко е 2 и 2?

Нелата се включва и започва - ама в коя бройна система? Тя е чувала, че има бройни системи, но не че може да се справи с тях и да прехвърли число от едната в другата, но казва.
Питащият й казва, че при него е нормалния традиционен случай, значи десетичната система.
Нелата казва - защо мислиш така, откъде си сигурен, пише ли го някъде в условието? Защото, при различните бройни системи може да има различен отговор.
Но не казва колко е 2 и 2.

В този момент се включва някой и казва - 2 и 2 е 4.

Нелата - чакай сега, как така реши, че знаеш това? Първо, не е уточнен въпроса, както е това "2 и 2". Какво значи "и"? Откъде се разбира, че става въпрос за 2 плюс 2. Не може ли и 2 по 2 да е, защото и такава интерпретация може да има. Но тогава, има друг нормативен акт, а именно таблицата за умножение, а въпросът с бройната система също остава открит, понеже и 2 по 2 да е, пак зависи от бройната система.

Но пак не казва колко прави 2 и 2, нито 2 по 2. А то пак е 4. Естествено в десетичната система, но също и в деветичната, осмичната, седмичната, шестичната и петичната.

Освен това питащият й казва изрично, че по десетичната, но тя пак казва, че въпросът за бройната система е много важен. Някой я пита, ами добре, ако е в друга бройна система? И отговор пак няма.

Т.е. Нела:
1. Не знае колко е 2 и 2 в нито една система /не знае например, че в четиричната е 10, но дори не знае и че по принцип е 4/
2. Не може да разбере елементарен въпрос
3. Не може да борави със системите, нито с таблицата за умножение, но
3.1. По такъв начин показва, че е чувала, че има бройни системи, а хората, понеже използват десетичната, дори не се замислят за това и излиза колко много е чела и знае
3.2. Показва така, че има и някаква диплома за завършено някакво псевдоматематическо образование, дето изобщо не е ясно как е успяла да завърши обаче
 

 RE: Отписване на задължения по давност nick_cave Профил Изпрати email 04.03.2014 15:04

Тука няма какво повече да се добави, но ще опитам. Когато нелата за пореден път не казва колко е 2 и 2, и след като й се направи логична и уместна забележка да престане да плеска щуротии, а да даде ясен и конкретен отговор, тя вече взима на прицел и критикуващия я невежа. И тогава на него му се разяснява в детайли при кои точно професори е учила, какви лекции е посещавала, и как той милият е много, много тъп. Междувременно му се прави едно разяснение по обща теория и основи на правото, и отново се вметват имена на светила, при които нелата е взимала изпитите с пълно отличие. Това се случва обаче не в едно или в две изречения, а в един нескончаем словесен поток, от който просто няма измъкване, докато всички просто не се откажат да разберат колко е 2 и 2. Нещо, което в крайна сметка нелата категорично не казва. А тя и не го знае. В резултат от всичко това, ще си пуска уведомления за няколко човека, и то вероятно за напускащи :) Друго няма.
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи