Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Кариера > Търсят работа Започни нова тема

Гореща тема! Счетоводител с опит предлага дистанционно счетоводно обслужвана с руски

 Счетоводител с опит предлага дистанционно счетоводно обслужвана с руски audit1 Профил Изпрати email 25.07.2015 15:16

Здравейте,предлагам текущо счетоводство, ДДС,изготвяне на счетоводни и финансови отчети съгласно МСФО и националните стандарти.Услугите са извън работното ми време-дистанционно. Главен счетоводител съм с опит.Владея руски .

 RE: Счетоводител с опит предлага дистанционно счетоводно обслужвана с руски XXXXX Профил 25.07.2015 16:10

Защо нова тема? Нали вече се представи.
Щом търсиш руски клиенти - пусни една и на руски.

Абе я да те питам: българска фирма извършва ремонт на сграда, задгранична държавна собственост на Русия и намираща се в София. Инвеститор е посолството на Русия в България.
Каква фактура трябва да издаде българската фирма - "стандартна" с с 20% ДДС, с 0% ДДС, без ДДС /основание?/, друг вариант? И какво е мястото на сделката - София или Русия?

 RE: Счетоводител с опит предлага дистанционно счетоводно обслужвана с руски audit1 Профил Изпрати email 25.07.2015 17:28

Много интересен и изчерпателен отговор на НАП по аналогично запитване може да те ориентира-доказването и прилагането на облагаемата доставка с 0 % ддс е за доставчика с документите посочени в чл. 109, ал. 3 от ППЗДДС. При условие, че не разполагате с тези документи, за Вас възниква задължение за начисляване на ДДС за доставката на стоките и услугите.В Дирекция ”ОДОП” – ………… постъпи писмено запитване с вх. № ………../19.04.2013 г., относно данъчно третиране на ВОП, както и прилагане на разпоредбите на чл. 173 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС ще извършва продажба на акцизни стоки на консули и членове на техните семейства в Руското посолство в гр. София. Дейността ще се извършва в търговски обект в посолството, нает под наем от същото дружество.
Зададени са следните въпроси:
1. Руското посолство третира ли се като територия на страната, съгласно ЗДДС и съответно сделките с място на изпълнение на територията на страната ли са или се третират като износ?
2. Продажбите на стоки /вина и ракия/ облагаеми с 20% ставка ли са или попадат в обхвата на облагаеми доставки със ставка 0%, съгласно чл. 173, ал. 6 от ЗДДС?
3. Ако доставките са облагаеми доставки със ставка 0%, какви документи трябва да се изискват от лицата /консули/, за да се докаже режима по чл. 173, ал. 6 от ЗДДС и при всяка доставка ли следва да се изискват или еднократно?
4. В случай, че дружеството не отговаря на изискванията на чл. 173 от ЗДДС, следва ли съгласно чл. 174 и чл. 174а, лицата „консули и членовете на техните семейства в Руското посолство” след като са освободени от задължение за заплащане на данък да не се начислява ДДС при продажбата на стоки?
5. Ако получател по доставката е Руското посолство за техни нужди, трябва ли и те да представят някакъв документ и какъв да бъде той?
6. В случай, че се извършват ремонтни услуги на търговския обект, нает в Руското посолство, прилага ли се 0% ставка на данъка за извършените услуги по чл. 173, 174 или 174а?
7. Ако дружеството получава стоки от дружество в Германия, означава ли, че сделката е ВОП за българското дружество?
В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
Първи въпрос: За целите на ЗДДС в § 1, т. 1 от ДР на ЗДДС е дадено легално определение на понятието територия на страната. "Територия на страната" е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.
Съгласно чл. 40 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, континенталният шелф на Република България включва морското дъно и недрата на подводния район, които са естествено продължение на сухоземната територия и се разпростират отвъд териториалното море до установените граници с континенталния шелф на другите прилежащи и срещулежащи държави.
Изключителната икономическа зона на Република България според чл. 45 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България се простира отвъд границите на териториалното море на разстояние до 200 морски мили от изходните линии, от които се измерва ширината на териториалното море.
Предвид гореизложеното, доставките на стоки, които се извършват на територията на посолството са доставки с място на изпълнение на територията на страната.
Втори и трети въпрос: Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 , когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Следователно, доколкото са изпълнение и другите условия на чл. 173, ал. 6 от закона, то следва да се приложи нулева ставка на данъка при доставка на стоки на дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал в Република България.
Данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице - доставчик по облагаема доставка /чл. 82, ал. 1 от ЗДДС/. Следователно за дружеството, като доставчик по доставката възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност.
Чл. 173, ал. 6, т. 1, б."в" от ЗДДС регламентира, че за облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. получатели са - дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал и
2. Република България не е държава домакин на лицата по т. 1.
Съгласно чл. 173, ал. 7 от ЗДДС, документите, с които се удостоверява наличието на обстоятелствата по ал. 6, се определят с правилника за прилагане на закона. В чл. 109, ал. 3 от ППЗДДС са посочени документите, с които доставчикът е длъжен да разполага за прилагането на нулевата ставка на данъка. Това са:
1. фактура за доставката, и
2. удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец:
а) приложение към Регламент 282/2011 /чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС/, потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин - за лицата по ал. 1 и 2, когато Република България не е държава домакин;
б) приложение № 21 - за лицата по ал. 2, когато Република България е държава домакин.
В § 1, т. 5, б."б" от ДР на ППЗДДС е дадено определение на понятието "държава домакин". Според посочената разпоредба "държава домакин" за целите на чл. 109 и чл. 110 е приемащата държава - за дипломатическите и консулските представителства.
Процедурата за заверяване на удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък, когато Република България е държава домакин е регламентирана с чл. 110 от ППЗДДС.
От изложеното до тук е видно, че не на консулите, а на дружеството доставчик е вменено задължението да доказва прилагането на нулевата ставка на данъка, именно с документите посочени в чл. 109, ал. 3 от ППЗДДС. При условие, че не разполагате с тези документи, за Вас възниква задължение за начисляване на ДДС за доставката на стоки.
Четвърти въпрос: На основание чл. 174, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, на дипломатически представителства и членовете на техния персонал се възстановява начисленият данък по доставки, по които същите са получатели. Редът и необходимите документи за възстановяване на този данък се определят с Наредба № Н-14 от 27 септември 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал съгласно чл.174, ал. 2 от ЗДДС.
Предвид гореизложеното, следва да имате предвид, че чл. 174 от ЗДДС регламентира кръга на лицата, на които се възстановява начисления данък по доставки, по които същите са получатели, а не освобождаването на доставчика от начисляване на ДДС.
Чл. 174а от ЗДДС регламентира редът за удостоверяване статута на лицата, освободени от заплащане на данък, за които Република България е държава домакин. Той ще се удостоверява с документ, издаден от НАП по ред и образец, определени в ППЗДДС.
Процедурата за заверяване на удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък, когато Република България е държава домакин е регламентирана с чл. 110 от ППЗДДС.
Както в чл. 174 от ЗДДС, така и в чл. 174а не се съдържат разпоредби регламентиращи освобождаването на доставчика от начисляване на ДДС при извършване на доставки.
Пети въпрос: Правата на задължените лица са визирани в чл. 17, ал. 1 от ДОПК. Съгласно посочените разпоредби, и по – конкретно т. 2 и т. 5, б.”б” от същия член задължените лица имат право да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им по този кодекс и информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.
Писмените становища ангажират приходната администрация по смисъла на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, поради което за да получите конкретен отговор относно документиране на ВОД по смисъла на ЗДДС, запитването следва да е подадено от заинтересованото лице - Руското посолство.
Шести въпрос: Съгласно чл. 9, ал. 4, т. 2 от ЗДДС, ал. 3 /третираща доставките на услуги, приравнени на възмездни/ не се прилага при безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив.
С промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. се измени режимът на данъчно облагане на безвъзмездните доставки свързани с ремонт на нает или предоставен за ползване актив. От 01.01.2013 г. безвъзмездното извършване на ремонт на нает или предоставен за ползване актив не се приравнява на възмездна доставка на услуга.
Седми въпрос: Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
За да е приложим режимът, установен за ВОП, за дадена доставка на стоки следва да са налице кумулативно следните условия:
1. Доставчикът е данъчнозадължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
2. Предмет на вътреобщностното придобиване са стоки /например стандартен софтуер/.
3. Възмездност на придобиването.
4. Транспортиране на стоките до територията на страната от територията на друга държава членка.
Ако придобивате стока и са изпълнени кумулативно посочените по-горе условия /на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС/ за Вас ще е налице ВОП.

 RE: Счетоводител с опит предлага дистанционно счетоводно обслужвана с руски Abby12 Профил 25.07.2015 17:52

аналогично запитване и доказване на нулева ставка?!

пич, по-добре да си беше мълчал... "фактическата обстановка" има общо с въпроса на Хиксовете точно колкото хвърчило и хеликоптер

 RE: Счетоводител с опит предлага дистанционно счетоводно обслужвана с руски audit1 Профил Изпрати email 25.07.2015 18:00

Abby12 наясно съм с хиксовете хвърчилото и хеликоптера-не съм от Луната!!!!!

 RE: Счетоводител с опит предлага дистанционно счетоводно обслужвана с руски didah Профил 25.07.2015 18:10

Отговор на audit1(25.07.2015 18:00):
audit1 каза:
Abby12 наясно съм с хиксовете хвърчилото и хеликоптера-не съм от Луната!!!!!


Ама можеш И да летиш?
Всъщност не само с питането не си наясно, но и с отговора на Абби

 RE: Счетоводител с опит предлага дистанционно счетоводно обслужвана с руски Abby12 Профил 25.07.2015 19:05

не съм и смятала, че си от Луната, напротив
изглежда като да си поне от Мелмак

 RE: Счетоводител с опит предлага дистанционно счетоводно обслужвана с руски miro7874 Профил 25.07.2015 23:17

Фирмата ми е регистрирана по ЗДДС, занимава се с производство, има около 500 документа на месец. Предлагам 42 лв за счетоводно обслужване, за превод от руски на първични документи предлагам бонус от 0,02 лв

 RE: Счетоводител с опит предлага дистанционно счетоводно обслужвана с руски audit1 Профил Изпрати email 26.07.2015 22:19

несериозно предложение Отговор на miro7874(25.07.2015 23:17):

 RE: Счетоводител с опит предлага дистанционно счетоводно обслужвана с руски скука Профил 26.07.2015 22:25

Отговор на audit1(26.07.2015 22:19):
audit1 каза:
несериозно предложение

Правиш дъмпинг,а?~)))

пп
Закъсал си за пари?
 

 RE: Счетоводител с опит предлага дистанционно счетоводно обслужвана с руски скука Профил 26.07.2015 22:41

защо предложените 250 лв към miro7874 се изтри и в моя пост?!

Отговор на audit1(26.07.2015 22:19):
audit1 каза:
несериозно предложение
реклама

ODIT.info > Дискусия > Кариера > Търсят работа

Моят ODIT.info

ПОСЛЕДНИ ТЕМИ

RE: Едностранно прекратяване на трудов договор без законово основание

RE: Едностранно прекратяване на трудов договор без законово основание

RE: Едностранно прекратяване на трудов договор без законово основание

RE: Едностранно прекратяване на трудов договор без законово основание

RE: Едностранно прекратяване на трудов договор без законово основание

RE: Здравна осигуровка върху болничен без стаж

RE: Едностранно прекратяване на трудов договор без законово основание

RE: Едностранно прекратяване на трудов договор без законово основание

RE: Едностранно прекратяване на трудов договор без законово основание

RE: Едностранно прекратяване на трудов договор без законово основание

RE: Едностранно прекратяване на трудов договор без законово основание

RE: Едностранно прекратяване на трудов договор без законово основание

RE: Едностранно прекратяване на трудов договор без законово основание