Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Гореща тема! Авансови вноски на ЗП- ФЛ

 Авансови вноски на ЗП- ФЛ OPI Профил 29.02.2016 09:42

Нещо се паникьосах:(
ФЛ, ЗП, прави ли авансови вноски при доходи около 8-9 хил. годишно?

 RE: Авансови вноски на ЗП- ФЛ OPI Профил 29.02.2016 09:47

Май че да, с изключение на четвъртото тримесечие. Или поне не видях възможност за освобождаване от авансови вноски:(
Боже, проспала съм го:(((

 RE: Авансови вноски на ЗП- ФЛ MarPan Профил Изпрати email 29.02.2016 10:21

Разбира се, че внася авансови вноски за всяко тримесечие и подава д.55.

 RE: Авансови вноски на ЗП- ФЛ 27fani Профил 29.02.2016 10:31

Авансови вноски за корпоративен данък

Авансови вноски не правят:

1. Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.;

2. Новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни. Определят се на базата на прогнозната данъчна печалба на данъчно задълженото лице за текущата година.

Месечни авансови вноски - извършват се от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година превишават 3 000 000 лв.

Тримесечни авансови вноски – извършват се от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски. По-конкретно това са лицата, чиито нетни приходи от продажби за предходната година са в диапазона от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.

Тримесечни авансови вноски могат да правят и лицата, които са освободени от авансови вноски като в този случай те следва да прилагат съответните разпоредби за определяне, внасяне и деклариране, но по отношение на тези лица не се прилага санкционната лихва по чл. 89 от ЗКПО.

Срокове за внасяне:

•Месечни авансови вноски – за месеците януари, февруари и март – до 15-и април, а за месеците от април до декември - до 15-о число на текущия месец;
•Тримесечни авансови вноски – за първо и второ тримесечие - до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, а за трето тримесечие – до 15-и декември. За четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.
Деклариране:

Авансовите вноски се декларират с годишната данъчна декларация за предходната година.

Декларация се подава и в случаите на извършване на промени (увеличение и намаление) на размера на декларираните с годишната данъчна декларация за предходната година авансови вноски. Това е декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски.

 RE: Авансови вноски на ЗП- ФЛ MarPan Профил Изпрати email 29.02.2016 10:37

Моля Ви - ЗП - ФЛ какъв корпоративен данък?
За тях важи ЗДДФЛ.

 RE: Авансови вноски на ЗП- ФЛ OPI Профил 29.02.2016 10:48

Отговор на MarPan(29.02.2016 10:37):
MarPan каза:
Моля Ви - ЗП - ФЛ какъв корпоративен данък?
За тях важи ЗДДФЛ.


Точно!
От там дойде и моята заблуда, ще се гръмна значи:((((

 RE: Авансови вноски на ЗП- ФЛ MarPan Профил Изпрати email 29.02.2016 10:53

Имам ЗП-та. Проследявам какви приходи имат получени през съответното тримесечие. Махам 60% признати разходи, махам осигуровките за трите месеца и получената сума по 10%. Подавам декларация по чл.55 в съответния срок - 30.04; 31.07 и 31.10.

 RE: Авансови вноски на ЗП- ФЛ OPI Профил 29.02.2016 11:08

Благодаря, MarPan, ориентирах се вече, макар и малко късно:(

 RE: Авансови вноски на ЗП- ФЛ 27fani Профил 29.02.2016 11:38

Извинявам се че съм Ви подвела,но при мен ЗП е по чл.29а,а в ЗДДФЛ чл.43 пише:
Авансов данък за доходи от стопанска дейност


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.
(2) Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от стопанска дейност по чл. 29, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв.
(3) Размерът на дължимия данък се изчислява, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(4) Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.
(5) Алинея 4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
(6) Когато платецът на дохода от стопанска дейност не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на данъка се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода.
(7) Данъкът по ал. 3 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 - 68.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

 RE: Авансови вноски на ЗП- ФЛ rumen111 Профил 16.03.2017 21:07

Това , че е фл може ли да се използва като аргумент , че не са внасяни ав. Вноски за стар период, въпреки , че се облага като ЕТ?

 RE: Авансови вноски на ЗП- ФЛ rumen111 Профил 17.03.2017 08:56

Имам предвид авансови вноски по ЗКПО
 

 RE: Авансови вноски на ЗП- ФЛ didah Профил 17.03.2017 09:19

Не, че разбрах твърде какво е питането, но незнанието не оправдава деянието.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство